« Попередня Наступна »

10.1. Економічна сутність і зміст бюджету. Бюджетне пристрій


Бюджет - це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.
Державний бюджет, будучи основним фінансовим планом держави, дає органам влади реальну економічну можливість здійснення владних повноважень. Бюджет відображає розміри необхідних державі фінансових ресурсів та визначає тим самим податкову політику в країні. Бюджет фіксує конкретні напрями витрачання коштів, перерозподіл національного доходу і внутрішнього валового продукту, що дозволяє йому виступати в якості ефективного регулятора економіки.
Бюджет виконує наступні завдання:
- Перерозподіл ВВП;
- Державне регулювання і стимулювання економіки;
- Фінансове забезпечення бюджетної сфери та здійснення соціальної політики держави;
- Контроль за утворенням і використанням централізованих фондів грошових коштів.
Розподільна функція бюджету проявляється через формування і використання централізованих фондів грошових коштів за рівнями державної та територіальної влади і управління. У розвинених країнах через бюджети різних рівнів перерозподіляється до 50% ВВП.
Перерозподіл ВВП через бюджет має дві взаємопов'язані, що виникають одночасно і безперервно стадії:
1) формування доходів бюджету;
2) використання бюджетних коштів (видатки бюджету).

Доходи бюджету - кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства Російської Федерації у розпорядження органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.
Доходи бюджету можуть носити податковий і неподаткових характер. Основним джерелом податкових доходів є новостворена вартість і доходи, отримані в результаті її первинного розподілу (прибуток, заробітна плата, додана вартість, позичковий відсоток, рента, дивіденди і т. Д.), А також накопичення.
Неподаткові доходи бюджетів утворюються в результаті якої економічної діяльності самої держави, або перерозподілу вже отриманих доходів за рівнями бюджетної системи.
Видатки бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.
Через бюджетні витрати фінансуються бюджетополучателі - організації виробничої та невиробничої сфери, які є одержувачами або розпорядниками бюджетних коштів. Таким чином, витрати бюджету носять транзитний характер.
Контрольна функція бюджету діє одночасно з визначальних і припускає можливість і обов'язковість державного контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Економічна сутність і зміст бюджету. Бюджетне пристрій

 1. Зміст
   Лекци. я № 1 Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1. Історія виникнення фінансів 2. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин 4. Грошові фонди - матеріальні носії фінансових відносин Лекція № 2 5. Функції фінансів 6. Роль фінансів в економічній системі держави 7. Фінансові ресурси, сутність, склад і
 2. Тема: «Державний бюджет»
   Зміст Поняття бюджету, його необхідність та умови виникнення Бюджет як джерело фінансування соціально-економічних програм держави. Державне регулювання ринкової економіки і роль бюджету у цьому процесі. Економічний зміст, склад і структура доходів бюджету. Склад і структура видатків бюджету Бюджетний дефіцит. Управління бюджетним дефіцитом. Бюджетне
 3. Зміст
   Передмова Глава 1. Фінанси і фінансова політика держави 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у соціально - економічному розвитку країни 1.2. Фінансова система: характеристика сфер і ланок 1.3. Фінансова політика: зміст і роль на сучасному етапі розвитку держави Глава 2. Управління фінансами та фінансовий контроль 2.1. Органи управління фінансами
 4. Зміст:
   РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ Тема 1. Сутність, функції та роль фінансів Предмет, метод, завдання курсу Поняття і сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансова система, її ланки. Тема 2. Фінансовий ринок 1. Поняття фінансового ринку, його види 2. Функції фінансового ринку Тема 3. Фінансова політика 1. Зміст і
 5. Тема 17. Витрати бюджетів
   Сутність і класифікація бюджетних витрат. Принципи і форми бюджетного фінансування. Основні напрями бюджетної політики в частині видатків бюджету. Структура видатків бюджетів забежних країн. Порівняльна
 6. ЗМІСТ
   ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ Лекція 1. Основи теорії фінансів Сутність фінансів Суб'єкти фінансової системи Функції фінансів Лекція 2. Роль фінансів у регулюванні економіки Використання фінансів для регулювання економіки і стимулювання виробництва Фінансовий менеджмент ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ Лекція 3. Зміст і принципи фінансового планування
 7. Зміст
   Тема 1. Грошовий обіг і грошова система 1. Історичний розвиток грошей 2. Функції грошей 3. Поняття грошового обігу 4. Елементи грошової системи 5. Ліквідність 6. Закони грошового обігу Тема 2. Фінанси та фінансова система 1. Історія фінансів і фінансових відносин 2 . Функції фінансів 3. Фінансова система 4. Фінансова політика Тема 3. Державний бюджет як основне
 8. Зміст
   Необхідність і сутність фінансів. Функції фінансів. Організація і управління фінансової системи. Фінансове планування. Предмет і зміст курсу. Першочергові заходи щодо стабілізації фінансового становища держави. Фінансова політика держави. Об'єктивні передумови і можливості використання фінансів. Забезпечення виробничого процесу фінансами. Фінансові ринки.
 9. Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси»
   1. Основний зміст фінансів як економічної категорії. 2. Функції фінансів. Взаємозв'язок функцій фінансів. 3. Суспільне призначення фінансів у сучасній Росії. 4. Фінансова система РФ і її розвиток в сучасних умовах. 5. Основні ланки фінансової системи. 6. Державні і муніципальні фінанси (публічні фінанси), як основна ланка фінансової системи. 7. Зміст
 10. Терміни та визначення:
   Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 11. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
   Характеристика фінансів, як економічної категорії. Функції фінансів. Роль фінансів в розширеному відтворенні. Загальна характеристика і структура фінансової системи Росії. Фінансові ресурси та джерела їх формування. Сутність, призначення і структура фінансового ринку. Сутність і зміст фінансової політики. Значення фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика.
 12. ЗМІСТ
   ВСТУП 3 ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 4 Сутність і необхідність фінансів 4 Функції фінансів 6 Фінансові системи 9 ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 11 Фінансова політика 11 Управління фінансами 12 Фінансове планування 14 ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 16 Сутність фінансового контролю 16 Органи фінансового контролю 17 Види фінансового контролю 19 ТЕМА 4.
 13. Зміст
   1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13
 14. Економічний зміст бюджету і його функції.
   Бюджетним Кодексом дається слід. визначених кошторисом: Бюджет - це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, який призначений для забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Т. е. Держбюджет являє собою основний фінансовий план держави на поточний фінансовий рік, який має силу закону. За матеріальним змістом - це централізований фонд
 15. Вступ
   5 1. Фінанси як вартісна категорія 1.1. Економічна основа функціонування фінансів. Класифікація фінансових відносин 6 1. 2. Функції фінансів 9 2. Фінансова політика держави 2.1. Фінансова політика: зміст, завдання, провідники 2.2. Основні напрямки сучасної фінансової політики РФ 15 3. Фінансовий контроль
 16. Зміст
   Соціально-економічна сутність фінансів, їх ознаки. Етапи розвитку фінансів, основні концепції фінансів. Функції та принципи фінансів Фінансове планування, прогнозування і контроль. Грошово-кредитна політика-як складова частина фінансової політики. Фінансовий механізм: поняття, типи. Фінансова система РФ: поняття, структура. Бюджетний устрій - бюджетна система:
 17. Тема 9. Бюджетний процес Питання для обговорення:
   Бюджетний процес і його складові частини. Завдання та принципи бюджетного процесу. Складання бюджету. Етапи складання бюджету. Розгляд та затвердження бюджету. Виконання і висновок бюджету. Література: 2, 26-39, 41-51. Вивчення даної теми передбачає розгляд сутності бюджетного процесу, тому почніть з формулювання відповідного поняття, визначте його складові
 18. Що готувати до заліку / іспиту
   Контрольні питання до заліку з дисципліни «Фінанси» Поняття і сутність фінансів. Склад фінансових ресурсів та джерела їх формування. Функції фінансів. Роль фінансів в процесі розширеного відтворення. Поняття фінансової системи та її структура. Поняття і сутність фінансів організацій і підприємств. Принципи організації фінансів комерційних підприємств. Доходи, витрати, прибуток