« Попередня Наступна »

10.1. Критерії комерційної спроможності інвестиційного проекту

 Суть комерційної оцінки проекту полягає в отриманні інформації, що дозволяє зацікавленим особам приймати рішення про реалізацію або відмову від шюекта. Логічно, що для прийняття рішення про реалізацію інвестиційної ідеї необхідно, щоб вона відповідала двом основним вимогам:
забезпечувала повернення вкладених коштів. желаехУіую прибутковість (реалізація ідеї повинна бути доцільна з точки зору отримання майбутніх доходів);
забезпечувала можливість вчасно і в повному обсязі розплачуватися по зобов'язаннях ^ (реалізація ідеї повинна бути можливою з точки зору фінансової схеми).
Іншими словами, інвестиційна ідея повинна бути ефективною і фінансово заможної. Виходячи з цієї передумови, комерційна оцінка інвестиційного проекту проводиться за двома основними напрямками.
1. Оцінка ефективності інвестиційних витрат проекту.
Аналіз ефективності передбачає оцінку ступеня привабливості проекту з точки зору його прибутковості. Прибутковість проекту визначається додатковим прибутком, отриманої в результаті його реалізації. Для аналізу ефективності проводиться розрахунок таких показників, як простий і дисконтований період (строк) окупності, NPV (чиста дисконтована вартість проекту), IRR (внутрішня ноюма прибутковості), рентабельність інвестиції та ін.

2. Оцінка фінансової спроможності проекту.
Аналіз фінансової спроможності припускає оцінку спроможності компанії в повному обсязі розплачуватися за зобов'язаннями проекту. Такий аналіз проводиться на підставі моделі розрахункового рахунку і базується па контролі позитивного залишку вільних грошових коштів у кожному періоді планування.
При проведенні комерційної оцінки інвестиційного проекту виділяється ще один напрямок аналіз ризиків реалізації розглянутої інвес- тіціонной ідеї. Існують різні методи оцінки ризиків від простого аналізу чутливості до математичних методів. Можна з упевненістю сказати, що мінімізації ризиків сприяє якісна проробка вихідної інформації. Грамотно певні і підтверджені параметри проекту (вартісні, временнбй) знижують ризик його реалізації, саме тому при підготовці проекту істотну увагу слід приділяти перевірці вихідних даних, пошуку і встановлення конкретних постачальників і покупців.
Безумовно, при обгрунтуванні проекту необхідно врахувати всі сторони його реалізації - і фінансову та організаційну. Таким чином, комерційна оцінка є складовою загальної оцінки інвестиційної ідеї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Критерії комерційної спроможності інвестиційного проекту

 1. Оцінка комерційної спроможності інвестиційного проекту
   Оцінка комерційної спроможності інвестиційного
 2. 2. Оцінка фінансової спроможності проекту
   Фінансову спроможність інвестиційного проекту оцінюють за трьома формам фінансової звітності: • Звіт про прибутки і збитки. · Звіт про рух грошових коштів. · Баланс. Основне завдання, яке вирішується при визначенні фінансової спроможності проекту - оцінка його ліквідності. Під ліквідністю розуміється здатність проекту своєчасно і в повному обсязі відповідати за наявними фінансовими
 3. Етап 1. Цілі та призначення інвестиційної програми.
   Мети інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства. У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному: визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати, оцінити привабливість проекту з погляду комерційних інтересів інвесторів; виявити фінансову спроможність підприємства; оцінити ризик інвестицій;
 4. Фінансова спроможність та ефективність проекту
   Комплексна оцінка проекту передбачає оцінку його фінансової спроможності та оцінку його економічної ефективності. Однак, наприклад, банк або нового зовнішнього інвестора не інте-суєт фінансова спроможність окремого проекту. Якщо вони збираються вкладати гроші в підприємство в цілому, то їх цікавить фінансова спроможність підприємства, що здійснює інвестиційний проект.
 5. Форвард-кредітінвест
   схема, розрахована на комерційних забудовників (юридичних осіб), які здійснюють будівництво житла з метою його подальшого продажу заможним клієнтам, включаючи комерційні структури. Предметом застави в цьому випадку є сам будівельний об'єкт. Оформлення застави і видача кредиту здійснюються при цьому поетапно, у міру будівництва
 6. 2 Асімтотіческіе властивості МНК-оцінки
   Для з'ясування асимптотичних властивостей МНК-оцінки перепишемо її в наступному вигляді: (1 n \ -1 1 П в = в + - У xixi - УхІЄІ. \ N / n \ i = 1 J i = 1 - p Як ми вже знаємо, МНК-оцінка спроможна, т. е. Д - в| Крім того, МНК-оцінка асимптотично розподілена за нормальним законом: (n \ 1 nn Y1 ХІХІ) xiei - N 2xx, i = 1 / * i = 1 де ми використовували такі позначення: Qxx = E [xx '], Qe * xx = E [e2xx' \ =
 7. ДОДАТОК
   ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ мотивує МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕЛІК ОЗНАК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ Функціональна складова економічної спроможності Ознаки економічної спроможності Ринкова спроможність - Успіх на ринку (ринках) виробленої продукції: реалізація всієї виробленої продукції; збереження, збільшення частки ринку; збереження, збільшення
 8. 6. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
   Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, модно підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать критерії: чистий приведений ефект, чиста термінальна вартість, індекс рентабельності інвестиції, внутрішня норма прибутку,
 9. Питання до глави 1
   У чому відмінність інвестиційних рішень від чисто фінансових? Наведіть приклади можливого відокремленого прийняття тільки інвестиційних рішень. Які фактори, що впливають на прийняття інвестиційних та фінансових рішень? Як ступінь невизначеності функціонування впливає на прийняття рішень? Чи змінюється критерій оцінки рішень? Чи залежить критерій від ставлення суб'єкта до ризику? Чому дисконтує
 10. Кредитне поручительств
   - Межа, за яким банк гарантує спроможність свого клієнта при проведенні ним фінансово-комерційних операцій з третьою особою. Кредитне порука - практично - один з видів кредитних операцій Guarantee
 11. Індикатори інвестиційних ризиків - граничні показники інвестиційної безпеки, що відображають вплив економічних чинників
   . Індикатори інвестиційних ризиків повинні відповідати критеріям інвестиційної безпеки і визначатиме її параметри на макрорівні - для економіки в цілому, на мезорівні - в регіонах і галузях економіки, на мікрорівні - на підприємствах, в компаніях і корпораціях з урахуванням факторів інвестиційних ризиків (табл.
 12. 2 Асимптотичні властивості оцінок максимальної правдоподібності
   При сприятливих умовах, ММП-оцінка спроможна: в - в; ММП-оцінка асимптотично нормальна: vM ^ - в) - N (0, Vj); Асимптотична дисперсійна матриця ММП-оцінки дорівнює V, = (E [h **]) - 1 E [h * h *] (E [h **]) - 1 = (-I (в)) - 1І (в) (-І (в)) - 1 = (I (в)) - 1. Те, що «сендвіч» скоротився, є показником ефективності, що ми пізніше розглянемо докладніше. Отже, у нас є два способи оцінювання
 13. 6 Асимптотичні статистичні висновки
   Ідея побудови статистичних висновків за допомогою асимптотичного методу до-вільно очевидна. Замість точного розподілу оцінки береться асимптотическое, на підставі якого будуються розподілу тестових статистик. Приклад. Нехай Vn (Zn - Д N (0, а2). У даному випадку ми маємо справу з вибірковим середнім Zn, яке згідно ЦПТ має асімтотіческі нормальний розподіл. Зауважимо, що в даному
 14. Контрольні питання
   1. У чому полягає призначення інвестиційного проекту? 2. Визначте поняття проектного циклу. 3. Перелічіть види інвестиційних проектів. 4. У чому зміст попередньої стадії проектного аналізу? 5. Які два критерії використовуються для попереднього аналізу проекту? 6. Перерахуйте стану підприємства в рамках кожного з критеріїв попереднього аналізу. 7. Що таке матриця
 15. Прямі методи.
   Зразковий алгоритм багатокритеріальної оцінки альтернатив наступний: визначити критерій оцінки альтернатив; ранжувати критерій за важливістю; відкинути незначні критерії; призначити числа, відповідні відносної важливості критеріїв; нормувати коефіцієнти (w) за важливістю з умови: п W, = 1, '= і де wi - вага i-го критерію, який призначається ЛПР; зробити попереднє відсікання
 16. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
   1) Поняття, цілі і завдання фінансового менеджменту. 2) Функції фінансового менеджменту. 3) Фінансовий менеджмент як система управління. 4) Базові концепції фінансового менеджменту. 5) Основна мета фінансового менеджменту, її переваги і недоліки. 6) Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення діяльності фінансового менеджера. 7) Зміст форм звітності. 8)
 17. 10.3.8. Коефіцієнт чістоі поточної вартості (індекс прибутковості)
   Якщо стоїть питання вибору між альтернативними варіантами одного і того ж проекту, слід вибирати варіант з найбільшим NPV. Якщо стоїть питання вибору між проектами, доцільно визначити, яка сума інвестицій буде потрібно для створення позитивної приведеної вартості цих проектів. Співвідношення NPV і необхідної дисконтованої вартості інвестицій називають індексом прибутковості (або
 18. Зміст
   Введення 3 Глава 1. Теоретичні основи формування поняття 11 Комерсант інвестиційної діяльності банківської системи § 1. Банківська система РФ - становлення, розвиток, об'єктивна 11 необхідність інвестиційної спрямованості ® § 2. Інвестиційне взаємодія банківської системи з 34 реальним сектором Глава 2. Інвестиційні ресурси кредитування 66 підприємницьких проектів § 1.