« Попередня Наступна »

10.1. Макроекономічна нестабільність і формиее прояви. Циклічний характер економічногорозвитку і його причини. Фази циклу

 У попередньому розділі розглянуто умови досягнення та ос-новні ознаки макроекономічної рівноваги, яка в реальному економічної дійсності постійно нару-шается. Для ринкової економіки характерна макроекономіки-чна нестабільність, що виражається в періодичних підні-емах і спадах ділової активності, яка формує еконо-мічного цикл. Вивчення даної глави дозволить визначити фактори, що впливають на перебіг економічного циклу, вия-вити основні ознаки макроекономічної нестабільності, вивчити її вплив на економічний розвиток країни і надалі перейти до розгляду системи мір і заходів, що забезпечують макроекономічну стабілізацію.
Будь-яка національна економіка знаходиться в постійному русі, її пропорції та взаємозв'язки змінюються і перетворюються як у просторі, так і в часі. У цих умовах макроекономічну рівновагу виступає як бажаний стан, як тенденція, ідеал, до якого прагне функціонуюча економіка. Для розвивається національної економіки характерно постійне відхилення від рівноваги, тому її цілком правомірно розглядати як освіту, постійно відхиляється не тільки від ідеального, але й від рівноважного стану.
В якості сутнісних форм прояву макроекономічної нестабільності виступають невідповідності між сукупним попитом і сукупною пропозицією, заощадженнями та інвестиціями, державними доходами і витратами ит. д. Функціональні форми її прояву становить все те, що може загальмувати досягнення основних страте-гічних цілей розвитку і функціонування національної економіки, а саме:
циклічні спади національного виробництва;
безробіття;
інфляція.
Основи теорії макроекономіки 325
Дані форми макроекономічного нерівноваги не обов'язково проявляються одночасно. Наприклад, зростання безробіття цілком може супроводжуватися зниженням цін, а падіння обсягів національного виробництва не завжди збігається зі зростанням безробіття. Можливі й інші ситуації. Разом з чим втрата макроекономічної рівноваги у всіх формах прояви викликає прагнення до його відновлення. І видалення, і наближення національної економіки до рівноважного стану має свої причини. У цих коливаннях виявляється циклічність економічного розвитку.
Перші поодинокі економічні кризи були зафіксовані в Англії (1821) та Німеччини (1840). Наступний криза охопила вже ряд країн - США, Англію, Францію та Німеччину (1847).
 Криза 1857 став першим світовим циклічною кризою. Потім економічні системи піддавалися потрясінь в 1873, 1882 і 1890 рр. Найбільш нищівним з'явився почався майже одночасно в Росії і США криза 1900-1901 рр. Циклічна динаміка ринкової економіки спостерігалася на всьому протязі її становлення і розвитку.
У будь-якій національній економіці є обставини, як наближають її до траєкторії рівноважного розвитку, так і видаляють від неї. Вони по-різному проявляються в різних часових періодах, тому аналіз макроекономічної нестабільності передбачає врахування тимчасового чинника. Це дозволяє виявити закономірності і тенденції Макроек-номических коливань.
Економічна циклічність - це повторювані порушення рівноваги в національній економіці, які супроводжуються періодичним скороченням, а потім зростанням обсягу виробництва і сукупного попиту при епізодичному відновленні рівноваги.
Економічний (діловий) цикл - це регулярні коливання рівнів виробництва, інвестицій, зайнятості і доходів, триваючі зазвичай 3-12 років, щодо довгострокового тренда.
Тренд - це довгострокова динаміка реального ВВП, обрахована як середня величина його коливань в ході економічних циклів. Чим вище ця динаміка, тим під великим кутом до осі абсцис проходить лінія тренда.
Циклічність розвитку увазі повернення системи до одного й того ж положення. Тому можна сказати, що економічний цикл - це період часу між двома однаковими станами економічної кон'юнктури, або між двома однаковими фазами економічного розвитку (рис. 10.1).
326 Розділ III


 Мал. 10.1. Циклічні коливання і тренд реального ВВП
Переломними точками економічного циклу є пік, коли економічне зростання протягом економічного циклу досягає свого максимуму, і «дно», коли він опускається до свого мінімуму. Відстань між двома сусідніми точками «піку» або «дна» становить тривалість циклу. Відстань від переломних точок по вертикалі до лінії тренду вимірює амплітуду циклічних коливань.
Економічний (діловий) цикл являє собою єдиний процес, що послідовно проходить через чотири фази: криза (рецесію, стиснення, спад), депресію (стагнацію), пожвавлення (розширення), підйом (експансію, бум).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Макроекономічна нестабільність і формиее прояви. Циклічний характер економічногорозвитку і його причини. Фази циклу

 1. Тема 8. Інфляція. Форми її прояву, причини, соціально-економічні наслідки.
   Сутність і форми прояву інфляції. Закономірності інфляційного процесу. Види інфляції. Причини інфляції. Фінансові та грошово-кредитні чинники інфляції. Вплив інфляції на економіку. Регулювання інфляції: методи, межі, протиріччя. Причини та особливості прояву інфляції в Росії. Основні напрямки антиінфляційної політики. Грошова реформа як спосіб радикальної зміни
 2. ТЕМА 9 макроекономічною нестабільністю
   Питання для розгляду на семінарському занятті Макроекономічна нестабільність і форми її прояву. Циклічний характер економічного розвитку і його причини. Економічний цикл і його фази. Безробіття: поняття, типи, наслідки. Інфляція, її причини, методи обчислення та наслідки. Антиінфляційна політика держави. Теми рефератів і коротких повідомлень Безробіття в
 3. Питання для самоперевірки
   Чому економіка розвивається нерівномірно, циклічно? Що таке класичний економічний цикл? Які фази проходить економічний цикл і які він має переломні точки? У чому особливості двофазної трактування економічного циклу? Які відтворювальні функції виконують фази економічного циклу? Які існують трактування природи економічного циклу? У чому суть розділення економічних
 4. 2. 5. Причини і форми прояву інфляції
   Підтримку певного рівня інфляції є однією з основних цілей і в той же час інструментом грошово # x2011; кредитної політики, незалежно від того, якими способами намагаються це робити: регулюванням грошової маси, ставок відсотка або іншим чином. Тому необхідно розглянути сутність, причини і основні форми прояву
 5. Циклічність
   це загальна форма руху національних господарств і світового господарства як єдиного цілого. Вона виражає нерівномірність функціонування різних елементів економіки, зміну революційних і еволюційних стадій її розвитку, економічного прогресу. Циклічність - найважливіший фактор економічної динаміки і один з детермінантів макроекономічної рівноваги. Кожен цикл має свої фази, свою
 6. Безробіття циклічна
   безробіття, викликана спадом, т. е. тієї фазою економічного циклу, яка характеризується недостатністю загальних або сукупних витрат. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. З цієї причини циклічне безробіття іноді називають безробіттям, зв'язаної з дефіцитом попиту. Наприклад, в період в 1982р. в США рівень безробіття
 7. Тема 10. Макроекономічна нестабільність
   Тема 10. Макроекономічна
 8. Глава 7. Макроекономічна нестабільність і інфляція
   Глава 7. Макроекономічна нестабільність і
 9. макроекономічні чинники
   визначають характер макроекономічного середовища або виникають внаслідок макроекономічного
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Чому суспільному розвитку характерні підйоми і спади у виробництві матеріальних і духовних цінностей (благ)? Що таке фази економічного циклу? Назвіть типи економічних циклів. Як відслідковуються циклічні коливання економічного розвитку? Яка роль держави в антикризовому регулюванні економічних процесів?
 11. Причини та особливості прояву інфляції в Росії
   Головні негрошові чинники інфляції в Росії: криза адміністративно-командної господарської системи; витратний характер виробництва; низький рівень продуктивності праці; низька якість і неконкурентоспроможний характер продукції. Основні грошові чинники інфляції в Росії: -лібералізація цін в умовах монополізованого стану російської економіки; постійний дефіцитний
 12. 15.2. Економічний цикл і його фази
   Економічний цикл можна представити у формі графіка хвилі, що характеризує процес динаміки виробництва валового національного продукту протягом певного періоду. Система уявлень припускає, що хвильовий коле-бательних процес має місце при наявності тенденції прогресивного процесу зростання валового національного продукту та інших економічних показників громадського
 13. Макроекономічна нестабільність
   ситуація в країні, коли високі темпи інфляції супроводжуються зростаючим бюджетним дефіцитом і дефіцитом торговельного балансу, швидким зростанням грошової
 14. Циклічний характер економічного розвитку і принципи. Фази і види циклів.
   Розвиток макроекономічної системи завжди нерівномірно і супроводжується коливаннями макропараметрів. Економічні коливання мають зараз періодичний характер і являють собою певну послідовність альтернативних фаз. Фази відрізняються станом економічної кон'юнктури - напрямком і ступенем зміни макропараметрів (обсягу і темпів зростання національного
 15. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
   Загальна характеристика епохи та її хронологічні рамки. Основні риси та напрямки розвитку первісного суспільства і його господарства. Технічні досягнення. Фази еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції і варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних суспільств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність. Причини занепаду
 16. Зміст
   1. Суспільне виробництво: поняття, структура, цілі .......................... 2. Потреби і виробництво. Класифікація потреб ................... 3. Виробництво і відтворення. Типи відтворення ...................... 4. Людина у світі економіки .................... .......................................... 5. Обмеженість ресурсів. Межі виробничих возможностей.......................................................................................... 6. Відносини власності.
 17. Цикл як багатофакторний процес
   Вивчення промислових циклів, вперше проявили себе на початку XIX ст., Показало, що всі вони відрізняються за тривалістю, глибиною падіння виробництва, взаємозв'язку окремих фаз. Є особливості циклічного руху і різних «складових» - інвестицій, товарних запасів, динаміки цін, споживчих витрат. Це призвело до висновку: циклічні кризи неповторні, кожен з