« Попередня Наступна »

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках


П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів».
Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача. Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва.
Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз. осіб-суб'єктів підпр. діяльності та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом Укр. «Про банки та банк. діяльність».
Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрах. документів:
1. Платіжне доручення - документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку. Приймається до виконання банком протягом 10 календ. днів з дня виписки.
2. Платіжна вимога-доручення - комбінований розрахунковий документ, який склад. з 2-х частин: верхня частина - вимога постачальника безпосередньо до покупцясплатити вартість поставленої йому за договором продукції, робіт, наданих послуг; нижня частина - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка суму, яка проставлена у рядку «сума до оплати літерами».
Доставку вимоги-допучення до платника може здійснити банк одержувача через банк платника.

3. Розрахунковий чек - документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітенту сплатити чекодержателю зазначену суму коштів.
4. Акредитив - форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученнм свого клієнта (замовника акредитиву) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги та надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж.
Види акредитивів:
а) покритий - акредитив для здійснення платежів, при якому завчасно бронюються кошти платника в певній суміна окремому рахунку;
б) непокритий - акредитив, оплата за яким у3 разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банк. кредиту;
в) відзивний - акредитив, який може бути змінений (анульований) банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром;
г) безвідзивний - акредитив, який може бути змінений (анульований) тільки зв згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
5. Вексель - письмово оформлене борг. зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грош. зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.

 1. 10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.
  Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт - використання. Субоахунки по рах. 31: 311 - «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац. валюті; 312 - «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті; 313 - «Інші
 2. 9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.
  Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. коштів в касі під-ва призначено рахунок 30 «Каса»: активний, має 2 субрахунки: 301 - «Каса в нац. валюті»; 302 - «Каса в іноз. валюті». Дт - відображається надходження грош. коштів до каси під-ва; Кт - виплата грош. коштів з каси. Аналітичний облік може вестись за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.
 3. 9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Згідно П (С) БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти грош. коштів - короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості. Рух грош. коштів - надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.
 4. 10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.
  Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються належним чином оформлені документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спец. виписці з особового рахунку. Виписка банку - документ, що видається банком під-ву і відображає рух грош. коштів на поточному рахунку. Бухгалтер при отриманні виписки
 5. 4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.
  В залежності від обсягів інфор. і рівня узальнен. рахунки поділ. на синтетичні та аналітичні. Синтет. назив. рахунки признач. для обліку еконон. однорідних груп, засобів, джерел та господ. процесів у грош. вимірі. Облік, який здійсн. на підставі таких рахунків наз. синтетичним обліком. Аналітик. наз. рахунки признач. для деталізації узальн. інформації про конкретні види засобів, джерел та господ.
 6. 15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.
  Бух. облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку їх заповнення, видачі та акцепту, передачі та авалю векселів. Оцінка векселя здійснюється в розмірі суми, зазначеної на ньому. Вексельна сума може включати % як додаткову плату за час обертання векселю. Для обліку вексельних операцій призначено рахунки: Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»: призначений для обліку
 7. 9.4. Синтетичний облік касових операцій.
  Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі: Операції Дт Кт 1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 14 2. Передано гроші з банка в касу 30 31 3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти 33 31 4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість 30/33 16 5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства 30
 8. 16.2. Хар-ка рахунків та синтет. облік ВК та розрахунків з учасниками.
  Для обліку власного капіталу призначено рахунки : 40 "Статутний капітал"; 41 "Пайовий капітал"; 42 "Додатковий капітал"; 43 "Резервний капітал"; 44 "Прибуток нерозподілений (непокриті збитки)"; 45 "Вилучений капітал"; 46 "Неоплачений капітал" Відображення ВК на рахунках в бух. обліку: 40(+), 41(+), 42(+), 43(+), 44(+-), 45(+), 46(-). Облік статутного капіталу починається з дня реєстрації
 9. Звіт касира
  Звіт касира - документ, який передається в бухгалтерію і представляє собоє відривний листок Касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів. Нажходження і видача грош. документів оформлюється прибутк. і видатк. касовими ордерами обо накладними. касир складає звіт про рух грош. документів. Здача виручки інкасатору оформлюється супровідноє відомістю, яка складається в 3-х
 10. 4.1. Рахунки бух. обліку: зміст та побудова.
  Поточний облік стану, засобів, джерел та господ. процесів забезпеч. за допомогою системи рахунків. Рахунки - елемент методу БО, спосіб групування і поточного відображ. за певними ознаками наявності та руху засобів під-ва, їх джерел та господ. процесів. Зміст, признач. і побудова рахунків зумовлені об'єктами, що на них обліковуються, завданнями обліку. Рахунки БО прийнято зображ. у вигляді
 11. 1.1. Поняття та сутність бух. обліку
  Господарська діяльність - будь-яка діяльність пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матер. та нематеріальн. благ. Суб'єкти господарської діяльності - фіз.. та юрид. особи. Історично бух. облік виник і розвивався разом із господарською діяльністю людини. Автором першої друкованої праці "Трактат про рахунки і записи" був Лука Пачолі у XV ст.. (1454р.). Мета госп. обліку: відображення
 12. 17.1. Визначення осн. понять та хар-ка рахунків з обліку основних засобів.
  Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними інвестиціями п-ва, матер. і нематер. та фін. ресурси термін використання яких перевищує 12 місяців. Основні засоби - матер. активи, які п-во утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам строк корисного використання яких більше 1 року і вартість понад 1000 грн. В П (С) БО № 7
 13. 8.4. Форми фін. звітності.
  Форми фін. звітності регулюються затвердженими нац. положеннями стандартами: П (С) БО №2 "Баланс" П (С) БО №3 "Звіт про фін. результати" П (С) БО №4 "Звіт про рух грош. коштів" П (С) БО №5 "Звіт про власний капітал". 1. Баланс - наявність екон. ресурсів, які контролюються п-вом на дату балансу, оцінка структури ресурсів п-ва, ліквідності, платоспроможності п-ва, прогнозування майбутніх потреб у
 14. 11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.
  Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну (виникає внаслідок звичайної операц. діяльності
 15. 7.2. Техніка облікової реєстрації.
  Записи госп. операцій у регістрах наз. обліковою реєстрацією. Облікова екон. інформація. що міститься у первинних документах, систематизується на рахунках бух. обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синт. і аналіт. обліку з використанням типової кореспонденції рахунків. Перенесення інформ. з первинних документів в облікові регістри здійснюється по мірі надходження