« Попередня Наступна »

10.1. Поняття і формування облікової політики

 - Це вибір організацією варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку, за якими дозволено варіантність, а також форми, техніки ведення та організації бухгалтерського обліку виходячи з встановлених припущень і вимог і особливостей ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ (організаційних, технологічних, чисельності та кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення облікових працівників та ін.).
Основи формування і розкриття облікової політики організації встановлені Положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації» (6).
Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації і затверджується керівником організації.
При цьому затверджуються:
вибрані організацією варіанти обліку та оцінки об'єктів обліку;
робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, щодо яких не передбачається-дивіться типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
правила документообігу і технологія обробки облікової ін-формації;
порядок контролю за господарськими операціями;
інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
При формуванні облікової політики організації по кожному конкретному напрямку ведення та організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавством і нормативними актами з бухгалтерського обліку. Якщо з конкретного питання в нормативних документах не встановлено способи ведення бухгалтерського обліку, то при формуванні облікової політики здійснюється розробка організацією відповідного способу виходячи з положень з бухгалтерського обліку.
10.1. Поняття і формування облікової Політики - 243
Прийнята організацією облікова політика підлягає оформленню відповідної організаційно-розпорядчою документацією (наказами, розпорядженнями і т. П.) Організації.
Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані організацією при формуванні облікової політики, застосовуються з 1 січня року, наступного за роком затвердження відповідного організаційно-розпорядчого документа. При цьому вони застосовуються всіма філіями, представництвами та іншими підрозділами організації (включаючи виділені на окремий баланс) незалежно від місця їх знаходження.
Новостворена організація оформляє обрану облікову політику до першої публікації бухгалтерської звітності, але не пізніше 90 днів з дня державної реєстрації.
 Прийнята такою організацією облікова політика вважається застосовуваної з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації).
організації може проводитися
у випадках:
зміни законодавства Російської Федерації чи нормативних актів з бухгалтерського обліку;
розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку. Застосування нового способу ведення бухгалтерського обліку передбачає більш достовірну уяву фактів господарської діяльності в обліку та звітності організації або меншу трудомісткість облікового процесу без зниження ступеня достовірності інформації;
істотної зміни умов діяльності, яке може бути пов'язане з реорганізацією, зміною власників, зміною видів діяльності, реструктуризацією виробництва, значним розширенням або зменшенням обсягів діяльності і т. д.
Не вважається зміною облікової політики затвердження способу ведення бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності, які відмінні по суті від фактів, що мали місце раніше, або виникли вперше в діяльності організації.
Зміна облікової політики має бути обгрунтованим і оформлюється в порядку, передбаченому для облікової політики.
Зміна облікової політики повинна вводитися з 1 січня року (початку фінансового року), наступного за роком його затвердження.
Наслідки зміни облікової політики, що зробили або здатні суттєво вплинути на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати діяльності організації, оцінюються в грошовому вираженні. Оцінка проводиться на ос-новании вивірених організацією даних на дату, з якої застосовується змінений спосіб ведення бухгалтерського обліку.
«
Наслідки зміни облікової політики, викликаного зміною законодавства Російської Федерації або нормативними актами з бухгалтерського обліку, відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в порядку, передбаченому відповідним законодавством або нормативним актом. Якщо відповідне законодавство або нормативний акт не передбачає порядок відображення наслідків зміни облікової політики, то вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності виходячи з вимоги представлення числових показників мінімум за два роки, крім випадків, коли оцінка в грошовому вираженні цих наслідків стосовно періодів, що передують звітному , не може бути проведена з достатньою точністю.
Відображення наслідків зміни облікової політики полягає у коригуванні включених в бухгалтерську звітність за звітний період відповідних даних за період, що передує звітному.
Зазначені коригування відображаються в бухгалтерській звітності. При цьому ніякі облікові записи не проводяться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Поняття і формування облікової політики

 1. 16.1. Поняття і формування облікової політики
   Стосовно до управлінського обліку облікова політика організації - це прийнята нею сукупність способів ведення обліку і складання звітності. До способів ведення управлінського обліку відносяться способи угрупування і оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів обліку,
 2. 20.3. Аудит облікової політики підприємства
   Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється відповідно до облікової політики організації. Основи формування і розкриття облікової політики організації передбачені положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації», затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь
 3. Розкриття застосовувалася облікової політики.
   В даний час організації володіють значним набором варіантів облікової політики, причому в міру наближення національних стандартів обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності багатоваріантність обліку все більш розширюється. За допомогою приміток до звітності (пояснювальної записки) користувачі отримують важливі відомості про облікові принципи, згідно яким інформація про операції
 4. Обліково-операційне управління
   у функції якого входять: організація обліково-операційної роботи банку; ведення аналітичного і синтетичного обліку та звітності, організація документообігу та внутрішньобанківського контролю за вчиненням банківських операцій; організація безготівкових розрахунків; складання балансу банку, балансу доходів і витрат; збір інформації; вчинення облікових і касових операцій; нарахування заробітної
 5. Еквівалентність простий облікової ставки та сгожной ставки річних відсотків.
   При визначенні еквівалентних значень простою обліковою і складною ставок нарахування річних відсотків рівняння еквівалентності відповідно до формулами (2.22) і (2,54) буде мати вигляд \ -nd | а де nd = S / Kd - період нарахування облікової ставки; «. = Ь / Kt - період нарахування процентної ставки; КК (- тимчасові бази для нарахування відсотків за обліковою і процентною ставками, які можуть бути
 6. Облікові операції
   операції банків з обліку комерційних векселів і деяких інших довгострокових зобов'язань. У результаті банк отримує прибуток у вигляді облікового
 7. 1.4 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
   Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання дос-товерной та своєчасної інформації про господарську діяльність організації та здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів. Відповідно до закону РФ "Про бухгалтерський облік" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку,
 8. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
   Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі цілі вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є: розгляд теоретичних і методологічних основ організації та ведення бухгалтерського обліку в організаціях Російської Федерації; формування у студентів фундаментальних знань з облікової політики підприємства з метою бухгалтерського обліку; методології обліку
 9. Контрольні запитання до розділу 2.
   Що розуміється під рефінансуванням? Що розуміється під дисконтної (облікової) політикою? Що розуміється під обліковою ставкою? Який зв'язок між обліковою (дисконтною) ставкою і ставкою рефінансування? Охарактеризуйте елементи системи дисконтної політики. У чому переваги і недоліки використання інструментів адміністративного та ринкового методів дисконтної
 10. Резерви
   формуються відповідно до законодавства, установчих документів та прийнятої на підприємстві облікової політики. Основним джерелом формування резервів є чиста
 11. Терміни та визначення:
   Фінансова політика, фінансова тактика, фінансова стратегія, ставка рефінансування, норма обов'язкових резервів, валютний курс, котирування валюти, облікова політика, обліковий відсоток, дефляційна і рефляціонная
 12. Облікова норма прибутку
   Облікова норма прибутку (УНП) оцінює рентабельність порівнянням або необхідних інвестицій, або усереднених інвестицій з майбутнім річним чистим доходом. Ви повинні вибрати проект C більшою нопмой ппібилі. Облікова нопма ппібилі становить: Переваги цього методу в тому, що він простий в розумінні, нескладний при виконанні розрахунків і враховує важливе значення рентабельності. Однак він не
 13. Складна облікова ставка
   (17) Визначення процентної ставки і терміну проведення операції Величину облікової ставки d визначають за формулою:. (18) Термін операції в днях визначається як:.
 14. ЗМІСТ
   Стор. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ 4 1. КОНЦЕПЦІЯ бухгалтерської звітності В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................... 5 1.1. Сутність і призначення бухгалтерських звітів в ринковій економіці .................. 5 1.1.1. Поняття