« Попередня Наступна »

10.1. Поняття кредитних зобов'язань і правова природа кредитного договору

 У юридичній практиці кредитні зобов'язання входять в розділ права, належить до цивільним правовідносин. Вважається, що товарно-грошові відносини визначають існування зобов'язань, пов'язаних з отриманням на умовах повернення грошей або майна, визначеного родовими ознаками. Кредитні зобов'язання - це зобов'язання, які виникають у зв'язку з наданням грошових коштів або майна, визначеного родовими ознаками на умовах повернення. Роль кредитних зобов'язань в цивільних правовідносинах трактується юристами неоднозначно.
Так, одні автори вважають, що кредитні зобов'язання виконують допоміжну функцію, яка пов'язана з обслуговуванням основного зобов'язання щодо передачі майна, виконання робіт, надання услуг1. Інші вважають кредитні зобов'язання автономними і виділяють їх в конкретні
1 Новицький І. Б., Лунц JLA. Загальне вчення про зобов'язання. - М., 1950. СБ
самостійні види договірних правоотношеній1. Ми поділяємо останню точку зору, вважаючи, що зобов'язання щодо кредитування виникають не тільки тоді, коли є ефект отримання грошей або майна на умовах повернення, але і тоді, коли сторона основного зобов'язання (купівля-продаж, підряд та ін.) Надає іншій відстрочку виконання зобов'язання (виплатити гроші, передати майно, виконати роботи, надати послуги).
У старій редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст. З) вказувалося, що операції із залучення грошових коштів і розміщенню грошових вкладів можуть здійснювати тільки банки. Нова редакція цього закону, прийнятого в 2001 р, усуває цю несправедливість. Інакше порушується право власника кредитувати інших за рахунок свого майна або майна, яке перебуває у його повному господарському віданні (оперативному управлінні) і випливає з його повноважень як власника. Це право закріплено в ст.2, 4, 19, 30, 37-39 Закону України «Про власність», а також ст. 10 Закону України «Про підприємництво в Україні», ст.12 Закону України «Про господарські товариства», ст. 13 Закону України «Про товарну біржу». Надавати грошові кредити в Україні можуть не тільки банки, але й інші підприємства та юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми діяльності та форми власності на їхнє майно. Це правильно відзначають юрісти2.
У той же час кредитні відносини банків та їх клієнтів відрізняються від кредитних відносин клієнтів з іншими кредиторами. Справа в тому, що тільки банкам надано право кредитувати не тільки за рахунок власних, а й за рахунок позикових коштів. «Банк, - підкреслює ст.2 нової редакції Закону України« Про банки і банківську діяльність », - має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучати у вклади грошові кошти фізичних і юридичних осіб і разме-
1 Гуревич І. С. Нариси радянського банківського права. - Л., 1959; Іоффе О. С. Радянське цивільне право. Окремі види зобов'язань. - Л., 1961; Кунік Я. А. Кредитні і розрахункові стосунки в торговле- М., 1970; Флей-Шіц Е. А. Розрахункові та кредитні правовідносини. - М., 1956.
2 Банківське право України: Навчальний посібник. - К., 2000. С. 158-159.
щать зазначені кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик ... »'.
Важливим моментом є з'ясування правової природи кредитного договору. Кредитний договір (contract of loan) - цивільно-правовий договір, відповідно до якого одна сторона (позичкодавець, кредитор) передає у власність другій стороні (ссудополучателя, позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути ссудодателю таку ж суму грошей (позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Особливості кредитного договору наступні.
По-перше, кредитний договір - це різновид договору позики. На це вказують, зокрема ст.1054 -1057 нового Цивільного кодексу України. Зокрема, в ч.2 ст.1054 цього кодексу, прямо вказується, що до відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені для договору позики, якщо інше не передбачено правилами для кредитного договору і не випливає з його сущності2.
По-друге, кредитний договір є концессуальний документ, що випливає з концессуального права. Особливість цього полягає в тому, що кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту повністю або частково у разі порушення процедури визначення позичальника неплатоспроможним або ж за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута своєчасно. У той же час і позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, поставивши до відома кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.
По-третє, кредитний договір може бути двох або багатостороннім. Двосторонній кредитного договору випливає з попередньої і викладеної вище особливості, т. Е. Концессуальності. Визначення кредитного договору одностороннім могло б призвести до визнання того, що банк (або інша кредитна установа) не мав обов'язків перед позичальниками, а це автоматично обмежило б права позичальників. У разі односто-
1 ОРІЄНТИР, 17 січня 2001 року. №8.
2 Див .: Цивільний кодекс України. - К., 2003. Глава 71.
роннего договору позики зобов'язання виникають тільки для однієї зі сторін - майбутнього боржника (позичальника).

Багатосторонність кредитного договору випливає з сучасних форм кредитування, надання т. Н. консорціумного кредиту, т. е. значного за своїми обсягами кредиту, який не під силу одному банку. У цьому випадку оформляються банківські консорціуми шляхом відповідного договору для кредитування відповідної програми. Після підписання кредитний консорціумний договір набуває юридичної сили і є обов'язковим для виконання всіма учасниками договору.
По-четверте, сторонами кредитного договору завжди виступає кредитор і позичальник. Відповідно до чинного законодавства кредиторами можуть бути НБУ, комерційні банки, фінансово-кредитні установи, які мають ліцензію НБУ на залучення і розміщення грошових вкладів і кредитів в банківські консорціуми або тимчасові банківські об'єднання, які створюються для кредитування шляхом укладення відповідного договору.
Виникають проблеми, коли кредитний договір від імені кредитора укладають структурні одиниці (відділення, філії) банків. У цьому випадку, вони повинні мати відповідні повноваження (положення, статут, довіреність) здійснювати ці дії від імені банку або кредитної установи. Якщо таких повноважень немає, кредитний договір неправомочний. У новій редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» сказано, що «філія банку - ВІДОКРЕМЛЕНИЙ структурний Підрозділ банку, что НЕ має статусу юридичної особини и Здійснює банківську діяльність від імені банку» '.
Позичальниками кредитів можуть бути не тільки юридичні особи, а й фізичні, не обмежені законом у правовоспособності або дієздатності. Якщо кредитна установа (банк, наприклад) не отримав відповідних повноважень і уклав відповідний договір від імені банку, в цьому випадку слід керуватися ст. 241 ПС України (ст.63 кодексу в старій редакції).
По-п'яте, кредитний договір завжди платний. Позичальник платить за кредит відсотки. Розмір відсотків за кредит завжди обумовлений договором, що має юридичну силу. Але головне тут -
1 Див .: «ОРІЄНТИР», 17 січня 2 001 року. №8.
попит і пропозиція на ринку кредитних ресурсів (кредитному ринку). Є ще ризик видачі кредиту. Кредитор вивчає діяльність майбутнього позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик безповоротності кредиту і приймає рішення «дати або не дати» кредит. Правила оцінки кредитоспроможності позичальників (критерії) диктує НБУ, у якого є відділ нагляду за діяльністю комерційних банків. Критерії оцінки платоспроможності позичальника також визначає НБУ. Йому ж належить право визначати критерії ліквідності комерційного банку.
Стосовно до форм кредитного договору. Вони обов'язково укладаються в письмовій формі. Юридичний початок їх дії - з моменту підписання договору між кредитором і позичальником. Але вони обов'язково повинні визначати взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не повинні змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. Кредитний договір може бути підписаний з одним документом (підписаний кредитором і позичальником), а також шляхом поштового обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає. «Кредитний договір, Укладення з Недодержання Письмової форми, є нікчемнім.» '.
По-шосте, кредитний договір має особливий предмет, яким завжди виступають гроші (національна або іноземна валюта). Відповідно до кредитним договором кредитор зобов'язаний видати позичальникові гроші на умовах і в розмірі, які передбачені договором у власність (повне господарське відання, оперативне управління). Інші речі, визначені родовими ознаками, не можуть бути предметом кредитного договору. Саме цим кредитний договір відрізняється від договору майнового найму, відповідно до якого наймач зобов'язаний повернути індивідуально певну річ. За умовами кредитного договору позичальник повинен повернути не конкретно взяті у кредитора купюри, а встановлену договором суму грошей.
У практиці кредити видаються в основному в безготівково-грошовій формі, шляхом проплати платіжних документів з позичкового рахунку або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника.
1 Цивільний кодекс України, ст. 1055. - К, 2 003.
Це стосується кредитів як гривневих, так і в іноземній валюті. У готівково-грошовій формі кредит може видаватися для розрахунків з постачальниками сільгосппродукції, а також фізичним особам-резидентам при отриманні споживчого кредиту.
Погашення кредитів і виплата нарахованих по ньому відсотків здійснюється позичальником з розрахункового або поточного (валютного) рахунку. Черговість погашення заборгованості за кредитом здійснюється у черговості, яка встановлюється сторонами під час підписання кредитного договору. Залежно від умов видачі та використання коштів, порядку повернення заборгованості в практиці всі кредити зазвичай поділяють на три групи: 1) контокорентний кредит - класична форма кредиту, що м. Б. як в «готівці», так і в безготівково-грошовій формі; 2) рамбурсний (акцептний) кредит - використовується в основному для поповнення оборотних коштів. Тут позичальник оформляє перекладної вексель, визначаючи платником банк. Банк акцептує вексель за умови, що позичальник покриває вексель до настання терміну платежу по ньому; 3) авальний (гарантований) кредит - пов'язаний з отриманням від кредитора гарантій виконання позичальником грошового зобов'язання за цивільно-правовим договором, який опосередковує купівлю-продаж товару, надання послуг, виконання робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Поняття кредитних зобов'язань і правова природа кредитного договору

 1. Тема 10. Правові основи регулювання кредитних відносин
   Поняття кредитних зобов'язань та правові основи їх регулювання. Новий Цивільний кодекс України про тлумачення кредитних зобов'язань. Правова природа кредитної угоди. Кредитну угоду як концессуальний і реальний документ. Відповідальність сторін за кредитною угодою. Подальший розвиток правових основ регулювання кредитних відносин в
 2. Зміст
   Лекція 1. Основні поняття банківського кредитування §1. Поняття банківського кредиту §2. Поняття кредитної діяльності § 3. Поняття кредитної операції § 4. Принципи банківського кредиту та умови банківського кредитування Лекція 2. Кредитне зобов'язання § 1. Кваліфікація відносин, пов'язаних з наданням кредиту § 2. Обставини, що дозволяють банку відмовити в наданні кредиту
 3. ПРОГРАМА лекційних курсів
   ТЕМА 1. Етапи правового регулювання банківської діяльності в РФ і тенденції розвитку банківського законодавства РФ. ТЕМА 2. Поняття, предмет, метод, система банківського права РФ. ТЕМА 3. Джерела банківського права РФ. ТЕМА 4. Поняття і елементи банківської системи РФ. ТЕМА 5. Правовий статус Центрального банку РФ. ТЕМА 6. Структура і принципи діяльності Центрального Банку РФ ТЕМА
 4. Зміст
   Правове становище Центрального банку РФ. Правове регулювання та правова природа лізингу. Центральний банк як орган нагляду і контролю за діяльністю кредитних організацій. Загальна характеристика безготівкових розрахунків. Структура комерційного банку. Розрахунково-касовий центр Банку Росії. Професійна діяльність кредитних організацій на ринку цінних паперів. Валютний рахунок.
 5. Зміст:
   Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 6. Поняття та правовий статус
   Правовий статус кредитної організації, у тому числі банку, визначається нормами конституційного, цивільного та банківського права Конституція Російської Федерації встановлює конституційно-правові основи діяльності юридичної особи (господарюючого суб'єкта), які тим самим є основами правового становища і кредитної організації. Цивільне право регулює майнові та особисті
 7. Вопрс ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
   1. Поняття і сутність банківського права та законодавства 2. Загальна характеристика банківського законодавства РФ. 3. Правове становище Центрального банку РФ (Банку Росії). 4. Правове становище кредитних організацій. 5. Правове становище філії та представництва кредитних організацій 6. пруденційного регулювання в російському банківському законодавстві 7. Роль і місце Цивільного
 8. ЗМІСТ
   Глава 1. Поняття і зміст банківського права ..................... 3 Глава 2. Кредитні організації як суб'єкти банківського права ........... ................ 14 Глава 3. Правове становище Центрального банку РФ ................. 63 Глава 4. Банківський вклад (депозит ) ............................... 77 Глава 5. Банківський рахунок ............ ............................. 85 Глава б. Правове
 9. Павлодский Є. А .. Кредитні організації в Росії: правовий аспект / - Волтерс Клувер, 2006
 10. Питання для самоконтролю
   Які основні функції грошей? Чому гроші називають загальним еквівалентом? У чому сутність поняття "міра вартості грошей"? Чим вона вимірюється? Чим характеризується роль грошей? Гроші повноцінні і неповноцінні: їх сутність і відмінність. Кредитні гроші, їх еволюція. Види кредитних грошей. Депозитні гроші як приватний вид кредитних грошей. У чому проявляється підвищення ролі грошей в ринковій
 11. Лекція 4. Спірні питання вчення про правову природу кредитного договору та відповідальності по ньому
   Лекція 4. Спірні питання вчення про правову природу кредитного договору та відповідальності по
 12. Cодержание.
   Глава 1. Поняття банківського рахунку, його розмежування з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну «рахунок» .............................. .......... 1 § 1. Поняття банківського рахунку в російському праві .............................. ..1 § 2. Критерії розмежування банківських рахунків з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну «рахунок» ............................. ..... 4 § 3. Банківський рахунок як складова частина предмета
 13. Кредитна система Росії та її організація.
   Не можна змішувати два схожих, але ніяк не співмірні поняття: «банківська система» і «кредитна система». Кредитна система? поняття більш широке, що включає поряд з банківськими установами спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (інвестиційні, страхові та фінансові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, лізингові та факторингові фірми, ломбарди, клірингові центри та ін.).