« Попередня Наступна »

10.1 Причини неспроможності підприємств


Діяльність підприємства схильна до впливу численних факторів. З метою антикризового управління діяльністю підприємства необхідно знати характер їх впливу. У напрямку цих впливів фактори розрізняються позитивні і негативні. Неспроможність підприємств, обумовлена ??впливом останніх. Крім того, за ступенем залежності від суб'єкта господарської діяльності всі фактори поділяються на зовнішні і внутрішні. Американські вчені відзначають, що третина провини за банкрутство обумовлена ??негативним впливом зовнішніх факторів; а інша частина - внутрішніх. У Росії - навпаки. Розглянемо відмінності факторів по їх змісту (рис. 5).
Зовнішні фактори:
економічні: рівень доходів і накопичень населення (купівельна спроможність); платоспроможність економічних партнерів, кредитна та податкова політика держави; зміну ринкових орієнтації споживача, кон'юнктури внутрішнього та світового ринків, державне регулювання, рівень розвитку науки і техніки, інфляція;
соціальні: зміна політичної обстановки всередині країни і за кордоном; міжнародна конкуренція, рівень культури підприємців та споживачів їх продукції, організація дозвілля
населення, моральні домагання і релігійні норми, що визначають спосіб життя; демографічна ситуація.
- Правові: наявність законів, що регулюють підприємницьку діяльність (наприклад, спрощена і прискорена процедура реєстрації підприємств); захист від державного бюрократизму, вдосконалення податкового законодавства, методів обліку і форм звітності, розвиток спільної діяльності із залученням іноземного капіталу; забезпечення гарантії збереження прав на власність і дотримання договірних зобов'язань; захист фірм один від одного, споживачів від недоброякісної продукції.
Фактори Зовнішні Внутрішні економічні
соціальні
правові
-природні-кліматичні і - матеріально-технічні
організаційні -Соціально-економічні 1. Рис. 5 Класифікація факторів, що впливають на діяльність підприємств
природно-кліматичні та екологічні: наявність матеріальних ресурсів, кліматичні умови, стан навколишнього середовища і т. п.
Внутрішні чинники:
матеріально-технічні - фактори, пов'язані з рівнем розвитку техніки і технології, впровадженням у виробництво наукових відкриттів, вдосконаленням знарядь і предметів праці. До них відносяться: заміна морально і фізично застарілого обладнання; ремонт діючого обладнання; механізація і автоматизація виробництва; електрифікація виробництва; хімізація виробництва; будівництво, реконструкція, збільшення використання виробничих площ; створення та впровадження принципово нових технологій, що забезпечують скорочення витрат, економію ресурсів, підвищення якості; поглиблення спеціалізації машин; економія матеріальних ресурсів; освоєння альтернативних джерел енергії і т. п.
організаційні - фактори, обумовлені удосконаленням організації виробництва, праці та управління; вибором організаційно-правової форми. Всі вони об'єднані в три групи:
а) організація виробництва: розміщення підприємства на території країни; організація транспортних зв'язків; спеціалізація, кооперація і поділ, організація матеріально-технічного постачання і збуту продукції; організація енергопостачання, ремонтного обслуговування; організація системи контролю за якістю; організаційно-технічна підготовка виробництва; проведення поточного та капітального ремонту; організація безперебійної роботи обладнання; підвищення змінності роботи устаткування; організація внутрішньовиробничого матеріально-технічного постачання і т. п .;
б) організація праці: раціональне розподіл і кооперація праці; організація та обслуговування робочих місць; поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, доведення їх до комфортних; усунення виробничих шкідливостей і небезпек; впровадження передових прийомів і методів праці; організація раціональних режимів праці та відпочинку; зміцнення трудової і виробничої дисципліни; розвиток колективних форм праці; вдосконалення системи стимулювання праці; нормування праці; розвиток багатоверстатного і багато агрегатного обслуговування; раціональна розстановка та ефективне використання кадрів і т.
п .;
в) організація управління: формування організаційної структури; створення економічної і дієвої управлінської структури; координація роботи підприємства всередині країни і за кордоном; залучення висококваліфікованих фахівців; ефективна організаційно економічна форма; вдосконалення стилів і методів управління; фінансовий, кадровий, інвестиційний менеджмент; управління ціновою політикою, витратами, амортизаційної політикою і т. п .;
соціально-економічні - фактори, пов'язані зі складом працівників, рівнем їхньої кваліфікації, ставленням працівників до власності, умовами праці та побуту, ефективністю стимулювання праці. До них відносяться: матеріальна і моральна зацікавленість; рівень кваліфікації працівників; рівень культури праці; ставлення до праці; зміна форм власності на засоби
виробництва і результати праці і т. п.
Залежно від переважання причин виникнення банкрутства підприємств в економіці розрізняють наступні їхні типи:
підприємство-банкрут, яке функціонує в збалансованій економіці, - це підприємство, яке не могло виконати раніше взяті на себе зобов'язання з суб'єктивних причин;
підприємство-банкрут, яке функціонує в економіці масового банкрутства, - це підприємство, яке не годиться для вирішення економічних завдань в перспективі. Повертаючись до поставленого питання, слід виділити різницю в економіці Росії та США. У Росії в поточному періоді переважає другий тип банкрутства, а в США - перший. Відповідно видно різницю в наявності у першого і відсутності у другого причин, що обумовлюють цей стан. У нашій країні домінує вплив наступних факторів, яке ослаблене в США:
зовнішні: бідність населення, яка обумовлює його низьку купівельну спроможність; недостатня матеріально-технічна та фінансова ресурсна база підприємств з причини відродження підприємництва на порожньому місці; недосконалість законодавчої бази через відсутність власного досвіду в цій області в існуючих умовах; відсутність законослухняності; недосконалість методичного забезпечення проведення моніторингу та антикризового управління підприємств через недосконалість діючої системи обліку та звітності; збитковість виробництва продукції з тривалим виробничим циклом, включаючи наукомістку, з причини інфляції; слабка державна підтримка;
внутрішні: слабке матеріально-технічне забезпечення з високим рівнем морального і фізичного зносу основних фондів, що дісталися в спадок від соціалістичного господарства, відсутність коштів на їх оновлення, обмеження допуску до високих технологій; низький культурно технічний рівень учасників підприємництва. Отже, в російській економіці наявності дію негативних факторів, які спричинили масове банкрутство підприємств. Це свідчить про низький професіоналізм управління, здійснюваного на всіх рівнях.
Таким чином, сутність антикризового управління підприємством полягає в умінні його пристосуватися до зміни матеріально-технічних, економічних та організаційних факторів - це гарантія не тільки його виживання, але і процвітання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1 Причини неспроможності підприємств

 1. Історія становлення інституту неспроможності (банкрутства)
   Перша згадка інституту неспроможності в римському праві Перший закон про інститут неспроможності в Росії - «Руська правда». Дата Подія 1649 Соборне укладення 1800 Статут про банкрутів 1 922 Цивільний Кодекс 01.03.1993 Введено в дію Закону Російської Федерації "Про неспроможність (банкрутство) підприємств" 20.05.1994 Постанова Уряду РФ № 498 «Про деякі
 2. Конкурсне виробництво (1)
   Процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів. Федеральний закон від 8 січня 1998 № 6 ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)». Конкурсне виробництво (2) Конкурсне виробництво - процедура, спрямована на примусову або добровільну ліквідацію неспроможного підприємства, в результаті якої
 3. аналітична (управлінська) діагностика
   що включає в себе прогнозування розвитку неспроможності з використанням, як правило, якісних методів інтерпретації відслідковується інформації, причому коло збору інформації не обмежується рамками фінансової звітності підприємства, і дозволяє на самих ранніх стадіях попередити розвиток процесів неспроможності
 4. Стаття 34. Оголошення боржників неспроможними (банкрутами) та заборгованості
   Кредитна організація зобов'язана вжити всіх передбачених законодавством Російської Федерації заходи для стягнення заборгованості. Кредитна організація має право звернутися до арбітражного суду з за-явищем про порушення провадження у справі про неспроможність (бан-крутство) відносно боржників, які не виконують свої зобов'язання з погашення заборгованості, у встановленому федеральними законами
 5. Стаття 34. Оголошення боржників неспроможними (банкрутами) та погашення заборгованості
   Кредитна організація зобов'язана вжити всіх передбачених законодавством Російської Федерації заходи для стягнення заборгованості. Кредитна організація має право звернутися до арбітражного суду з заявою про порушення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) щодо боржників, які не виконують свої зобов'язання з погашення заборгованості, у встановленому федеральними законами
 6. Тема 14. Фінансова неспроможність (банкрутство) підприємств
   Тема 14. Фінансова неспроможність (банкрутство)
 7. некеровані (нерегульовані)
   це фактори та умови, які не можуть бути змінені суб'єктом управління (кліматичні, геологічні, політичні, умови реалізації продукції тощо). Всі наведені вище класифікації мають свою цінність, оскільки розглядають всю сукупність факторів під різними кутами зору. З вищесказаного випливає, що явище неспроможності підприємств присутнє в економіці будь-
 8. Конкурсне виробництво
   процедура, спрямована на примусову або добровільну ліквідацію неспроможного підприємства (т. е.
 9. 20.1. Неплатоспроможність підприємства: сутність, причини, нормативно-правова база
   Під неплатоспроможністю підприємства розуміється його нездатність фінансувати поточну операційну діяльність і погасити термінові зобов'язання, що є наслідком розбалансованості економічного механізму відтворення капіталу і результатом неефективної цінової, інвестиційної та фінансової політики. Серед основних причин виникнення стану банкрутства
 10. ВСТУП
   Найбільш істотною передумовою дозволу системної кризи, що охопила економіку Росії, є подолання стагнації у виробничій сфері, неспроможності великого числа підприємств - основної проблеми трансформаційної економіки. Орієнтація при її вирішенні на масову ліквідацію підприємств, які не зуміли адаптуватися до круто змінених умов економічної діяльності,
 11. Банкрутство
   неспроможність, неплатоспроможність, т. е. відсутність коштів у громадянина або компанії і відмова у зв'язку з цим платити за своїми борговими
 12. Особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства. Основи антикризового управління
   Особливості управління в умовах фінансової неспроможності та банкрутства. Основи антикризового
 13. Основні поняття
   Обмеженість Рівність Ринкова економіка Влада над ринком Крива Філліпса Економічна теорія Витрати втрачених можливостей Неспроможність ринку Продуктивність Ефективність Граничні зміни Зовнішній ефект
 14. наноекономіческіе фактори
   відносяться до поведінки і особливостям економічного мислення фізичних осіб - працівників підприємства і просто споживачів. Чернов В. А. виділяє за рівнем керованості три групи факторів, що сприяють зародженню
 15. Внутрішньоособистісний конфлікт
   трапляється всередині індивіда і часто за природою є конфліктом цілей або конфліктом поглядів. Конфліктом цілей внутрішньоособистісний конфлікт стає тоді, коли індивід вибирає і намагається досягти взаємовиключних цілей. Його інтенсивність підвищується із зростанням кількості альтернатив, з досягненням балансу між його позитивним і негативним результатом і сприйняттям важливості джерела
 16. Конкурсне виробництво
   процедура ліквідації майна неспроможного підприємства і пропорційного розподілу отриманих коштів між кредиторами. Рішення про відкриття конкурсного виробництва приймає арбітражний
 17. Конкурсна маса (1)
   1. Bce майно боржника, що на момент відкриття конкурсного виробництва і виявлене в ході конкурсного виробництва, становить конкурсну масу. 2. З майна боржника, яке становить конкурсну масу, виключаються майно, вилучене з обігу, майнові права, пов'язані з особистістю боржника, у тому числі права, засновані на наявній ліцензії на здійснення окремих видів