« Попередня Наступна »

10.1. Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності. Система показників рентабельності активів і власного капіталу


Показники рентабельності є відносні характеристики фінансових результатів і дають оцінку економічної ефективності функціонування комерційних організацій. Рентабельність активів вимірює рівень прибутковості вкладень у сукупні активи або в певну їх складову, рентабельність власного капіталу вимірює рівень прибутковості власних джерел фінансування. Дані показники використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності та ділової активності організації, а також як інструмент інвестиційної політики.
Показники рентабельності активів і капіталу формуються як відношення прибутку (від продажів, до оподаткування, до оподаткування та виплати відсотків, чистої) до різних усередненими показниками авансованого капіталу, з яких найбільш важливими є: сукупні активи, оборотні активи, інвестований (власний капітал і кредити і позики), власний (акціонерний) капітал. Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам всіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію цікавить прибутковість всіх активів; потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал; власників і засновників - віддача на власний капітал.
Рентабельність активів показує, скільки копійок прибутку генерує 1 руб., Авансований в активи, незалежно від джерел залучення коштів:
,
де Ра - рентабельність активів; П - прибуток (прибуток до оподаткування або чиста); - Середня величина активів.
Рентабельність оборотних активів показує, скільки прибутку отримує організація з рубля, вкладеного в оборотні активи:
,
де Роба - рентабельність оборотних активів; П - прибуток (від продажів, до оподаткування або чиста);  - Середня вартість оборотних активів.
Економічна рентабельність характеризує, скільки прибутку генерує 1 руб. власних і кредитних джерел (інвестованого капіталу):
,
де Ре - економічна рентабельність; ПДН? Прибуток до оподаткування; РК? витрати по залученню кредитних ресурсів (нараховані відсотки);  - Середня величина власного капіталу;  - Середня величина позикового капіталу.
Рентабельність власного капіталу визначає величину прибутку, одержуваної з рубля власних джерел фінансування:
,
де Рск - рентабельність власного капіталу; П - прибуток (прибуток до оподаткування або чиста).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності. Система показників рентабельності активів і власного капіталу

 1. 1) Оцінка рентабельності підприємства
   може проводитися за допомогою наступних показників. Рентабельність власного капіталу Рсобств. к. (Пчист. / ПIII JX 100, де Пш '- середня величина власного капіталу, руб. Пчист - величина чистого прибутку, руб. Показник характеризує ефективність використання власного капіталу. Рентабельність акціонерного (статутного) капіталу: ракции. к. = (Пчист .. / Кус) X 100, де Кус - середня величина
 2. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 3. 3.6. Аналіз показників рентабельності організації
   Найбільш важливими для аналізу показниками рентабельності є показники, представлені в таблиці 3.10. Валова рентабельність (R6) відображає, скільки валового прибутку в кожному рублі реалізованої продукції (робіт, послуг). У зарубіжній практиці цей показник називається маржинальним доходом (комерційної маржею). Особливий інтерес для зовнішньої оцінки результативності фінансово-господарської
 4. 8.2. Фінансова оцінка ефективності
   Для фінансової оцінки ефективності проекту використовують показники рентабельність-ності, ліквідності, оборотності активів і власного капіталу. Орієнтовні значення показників наведені в додатку 3. Показники рентабельності розраховуються як частка чистого прибутку (у%) в обсязі активів, інвестицій, власного капіталу і продажів. Коефіцієнти ліквідності характеризують можливість
 5. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
   Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 6. 10.5. Аналіз показників рентабельності
   Для оцінки рентабельності розраховуються два типи показників: рентабельність підприємства; рентабельність продукції. Рентабельність підприємства оцінюється за допомогою наступних показників. 1. Показники рентабельності капіталу: показник власного капіталу: г = Jk.ioo%, ск СК де С К - середня величина власного капіталу; Пч - величина чистого прибутку. Цей показник характеризує
 7. 81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.
   Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна. Найважливішими показниками рентабельності є: Рентабельність продажів = комерційна маржа. Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить
 8. Показники, що використовуються для експрес- аналізу Фінансового стану та оцінки кредітоспосо6ності підприємства
   Залежно від конкретних цілей і завдань можна виконати фінансовий аналіз різного ступеня деталізації. Наприклад, для швидкої оцінки фінансового стану можна обмежитися експрес аналізом мінімальної кількості найбільш важливих показників або провести поглиблений аналіз, використовуючи десятки фінансових показників. Єдиної методики не існує, тому аналітики використовують різні набори
 9. 10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
   Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем. Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:. При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для
 10. 1.5.5. Показники рентабельності
   Про інтенсивність використання ресурсів підприємства, здатності отримувати доходи і прибуток судять за показниками рентабельності. Дані показники відображають як фінансовий стан підприємства, так і ефективність управління господарською діяльністю, наявними активами і вкладеним власниками капіталом. Показники даної групи, як і показники ділової активності, цікавлять усіх
 11. 55. Показники ефективності діяльності підприємства та методика їх розрахунку
   Ефективність підприємства - ефективність до оновлення, коли виявляються фактори, що впливають на роботу підприємства і здатність до оновлення, т. Е. Визначається здатність підприємства до освоєння в поточному періоді нових виробів, необхідних ринком у наступні періоди. Прибутковість (рентабельність) підприємства, використовуючи показник рентабельності продажів дорівнює: Rп = ЧП / РП. Знаючи обсяг продажів і