« Попередня Наступна »

10.1. Зміст фінансового ринку


.
У ринковій системі господарювання фінансові ресурси приймають ринкову форму свого руху, т. Е. Складається, формується рух фінансових ресурсів у формі фінансового ринку. Фінансовий ринок є формою організації руху фінансових ресурсів і розкриває суть фінансових відносин за законами попиту та пропозиції на фінансові ресурси. Фінансовий ринок, таким чином, є з одного боку, складовою частиною фінансової системи суспільства, формою її функціонування, а з іншого боку, фінансовий ринок є складовою частиною ринкової економіки в цілому.
Фінансовий ринок - узагальнююче поняття. У найбільш загальному значенні - це ринок, де звертається капітал: організоване за законами попиту та пропозиції рух фінансових ресурсів суспільства. У країнах з розвиненою ринковою економікою фінансовий ринок виступає важливим економічним інструментом впливу на розширений процес відтворення, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів суспільства. Фінансовий ринок являє собою специфічну форму фінансових відносин, підсистему економічного базису з певною регулюючої основою.
Об'єктами відносин на фінансовому ринку виступають грошово-кредитні ресурси та цінні папери. Суб'єкти фінансового ринку: держава, підприємства різних форм власності, окремі громадяни. Функцією фінансового ринку є забезпечення руху грошових коштів від власників (кредиторів) до позичальників, т. Е. Перерозподіл фінансових ресурсів між суб'єктами господарювання та галузями економіки.
Об'єкти, суб'єкти фінансового ринку, всі його елементи між собою тісно взаємопов'язані, а взаємозв'язок виявляється в секьютірізаціі. Наприклад, збільшення обсягу вільних грошових коштів, що знаходяться у населення і підприємств веде до розширення ринків кредиту та цінних паперів. Навпаки, випуск цінних паперів знижує потребу у фінансуванні народного господарства за рахунок кредитів і акумулює тимчасово вільні кошти інвесторів. З одного боку, кредити беруть характеристики цінних паперів, так як приносять дохід і звертаються (продаються і купуються), в результаті чого збільшується їх мобільність і зменшується кредитний ризик (не повернення позики). З іншого боку, цінні папери (акції, облігації, векселі, чеки та ін.) Виступають як документи, що підтверджують боргові або часткові зобов'язання на кредитному ринку. Тому важливим завданням забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку є досягнення рівноваги та збалансованості всіх його елементів.
10.2. Структура фінансового ринку
У найбільш загальному вигляді структура фінансового ринку може бути представлена ??наступною схемою:

Як видно, фінансовий ринок має досить складну структуру, охоплює різні ринки, які складаються, у свою чергу, з багатьох інститутів. Кожен ринок пов'язаний з певним типом зобов'язань, обслуговує клієнтів, що володіють різними інтересами, діє в різних регіонах країни. Критерії класифікації фінансового ринку тому можуть бути різними.
 Так, наприклад, за критерієм ризику можна виділити ризикові і безризикові фінансові ринки. За рівнем охоплення фінансові ринки можуть бути - місцеві, регіональні, національні, міжнародні, світові фінансові ринки. Залежно від випуску (емісії) цінних паперів фінансові ринки можуть бути первинні і вторинні. Можуть бути й інші критерії класифікації фінансового ринку.
Структура фінансового ринку визначає і структуру інститутів і його учасників. Особливістю фінансового ринку є те, що участь у його роботі беруть фінансові посередники. До числа фінансових посередників можна віднести банки, трастові компанії, інвестиційні компанії кредитні спілки, пенсійні фонди, страхові компанії, фінансові корпорації та ін. Вони трансформують прямі вимоги в непрямі шляхом придбання цінних первинних паперів і випуску своїх власних. Наприклад, трастова компанія представляє позику корпорації під заставу, який є цінною первинної папером. Одночасно строкові вклади і депозитні сертифікати, які є свідченням зобов'язань трастові компанії перед клієнтом - непрямі вимоги. Страхові компанії і пенсійні фонди купуючи облігації промислових корпорацій, здійснюють емісію страхових полісів.
Фінансові посередники надають багато корисних послуг учасникам фінансового ринку. По-перше, сприяють зменшенню вартості операцій при одночасному зростанні їх кількості. По-друге, об'єднують заощадження своїх клієнтів для великих інвестицій на первинному ринку. По-третє, диверсифікують ризик, що важко зробити окремим власникам заощаджень самостійно. По-четверте, трансформують термін цінної первинної паперу в різні терміни погашення непрямих зобов'язань. Останні можуть бути більш привабливими для кінцевого кредитора.
Фінансові посередники формують ціну і тип зобов'язань, що випускаються ним для потреби власників заощадження. Мета посередника - отримання прибутку шляхом придбання цінних первинних паперів, які дають більший дохід, ніж той, який посередник повинен віддати за випущені ним непрямі зобов'язання з урахуванням його накладних витрат. Посередники направляють гроші від кінцевого кредитора до кінцевого позичальники за меншою ціною і з меншими перешкодами, ніж якби це було при прямій покупці кінцевими кредиторами. Існують різні особливості посередництва в окремих фінансових інститутах, проте всі вони організовані фахівцями в дилерські, брокерські, консультативні фірми. Ці фірми здійснюють свою діяльність відповідно до правил, законодавством і правовим регулюванням фінансового ринку. Об'єднуючим інститутом фінансового ринку є фондова біржа. Фондова біржа має затверджені правові положення, організацію та порядок роботи. Спирається на правила торгівлі, в яких визначено види угод, порядок розрахунків, порядок реєстрації та допуску цінних паперів в обіг на фондовій біржі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Зміст фінансового ринку

 1. Зміст фінансової політики
   Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою своїх функцій. Це самостійна сфера діяльності держави у сфері фінансових відносин. Зміст фінансової політики досить складне, тому що охоплює широкий комплекс заходів: Розробку загальної
 2. Адміністративно управлінські витрати
   Витрати на утримання апарату управління; витрати на утримання службових легкових автомобілів; витрати на утримання охорони; витрати на службові
 3. Розвиток змісту навчання
   в результаті того, що нові інформаційні технології надають кошти для: організації та структурування змісту освіти, зв'язку елементів змісту освіти, використання різних видів інформації, модульності і доступу до фрагментів змісту, уявлення курсу як сукупності уроків (тем), розробки уроку як системи освітніх дій , уявлення
 4. Тема 3. Фінансова політика Питання для обговорення:
   Зміст, значення і завдання фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Цілі проведення фінансової політики Головні складові фінансової політики, їх зміст і взаємозв'язок. Фінансова політика РФ на сучасному етапі. Література: 29-36, 38,39, 42-58. У процесі функціонування держава здійснює політичну діяльність у різних сферах суспільного
 5. Основні теоретичні положення
   Суть економічного аналізу ефективності інвестування капіталу. Поняття «портфельні інвестиції», «альтернативні інвестиції», «послідовні інвестиції». Елементи аналізу інвестиційних рішень: чисті інвестиції, чисті грошові надходження, економічний життєвий цикл інвестицій; економічна суть цих елементів. Показники і методи, використовувані для аналізу інвестиційних рішень.
 6. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 7. Зміст
   Передмова Глава 1. Фінанси і фінансова політика держави 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у соціально - економічному розвитку країни 1.2. Фінансова система: характеристика сфер і ланок 1.3. Фінансова політика: зміст і роль на сучасному етапі розвитку держави Глава 2. Управління фінансами та фінансовий контроль 2.1. Органи управління фінансами
 8. Менеджмент змісту проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: ініціація і підтвердження, планування змісту. Процес ініціації включає в себе відповідні процедури: визнання існування проекту в компанії і призначення керівника проекту; аналіз відповідності проекту стратегічним цілям; аналіз здійсненності проекту (техніко-економічне обґрунтування); оцінка ділової та фінансової
 9. Питання для обговорення:
   ! | Охарактеризуйте зміст і фактори японського «економічного дива». У чому полягає специфіка бюджетної системи Японії? Розкрийте зміст і значення бюджету розвитку в Японії. Які особливості японської податкової системи, що відрізняють її від організації оподаткування в інших розвинених країнах? -5. З чим пов'язані проблеми, що стоять сьогодні перед фінансовою
 10. Зміст
   Лекци. я № 1 Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1. Історія виникнення фінансів 2. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин 4. Грошові фонди - матеріальні носії фінансових відносин Лекція № 2 5. Функції фінансів 6. Роль фінансів в економічній системі держави 7. Фінансові ресурси, сутність, склад і
 11. Зміст
   Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності .... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності