« Попередня Наступна »

10.1. Вартість грошей у часі


В економічно розвинених країнах нерухомість - це об'єкт вкладення грошових коштів з метою створення та отримання вигод у майбутньому, т. Е. Нерухомість - це об'єкт інвестування. Інвестор очікує, що вкладені сьогодні гроші повернуться в більшій сумі в майбутньому.
Як оцінити економічну ефективність інвестицій в нерухомість? Очевидним є факт, що гроші, отримані через рік або кілька років, мають меншу вартість, ніж та ж сума грошей в поточний момент часу, незалежно від економічної ситуації та прогнозів на її подальший розвиток. Ця відмінність поточної та майбутньої вартості грошей пов'язане з тим, що сума, отримана на будь -або період часу раніше, ніж аналогічна сума, отримана пізніше, може бути покладено на банківський депозит під відсотки і в момент отримання другої порівнюєш суми перших буде більше на величину накопичених за період між отриманням обох сум відсотків.
При оцінці грошових потоків використовується тимчасова теорія грошей: грошові потоки, що виникають в різні моменти часу приводяться до одного моменту часу.
Процеси перетворення поточної та майбутньої вартості називаються акумулюванням і дисконтуванням. Акумулювання - це процес приведення поточної вартості грошей до їх майбутньої вартості за умови, що ця сума утримується на рахунку протягом певного часу, приносячи періодично накопичується відсоток.
 Дисконтування - це процес приведення грошових надходжень від інвестицій до їх поточної вартості.
Поняття акумулювання і дисконтування базуються на визначенні складного відсотка.
Складний відсоток - це відсоток нарахувань як на основну суму, так і на невиплачені відсотки, нараховані за попередній період. Логіка складного відсотка очевидна:
всі гроші, які залишені на депозиті, повинні приносити відсоток;
відсоток приносять тільки ті гроші, які залишені на депозиті.
Основний предмет фінансової математики - шість функцій грошей (або шість функцій складного відсотка). Перерахуємо ці шість функцій та їх позначення в економічних формулах:
Майбутня вартість одиниці (накопичена сума одиниці) - FV (Future value).
Майбутня вартість ануїтету (накопичення одиниці за період) - FVA (Future value of an annuity).
Фактор фонду відшкодування - SFF (Sinking fund factor).
Поточна вартість одиниці (реверсії) - PV (Present value).
Поточна вартість ануїтету - PVA (Present value of annuity).
Внесок на амортизацію одиниці - IAO (Installment of amortize one).
Ці функції використовуються в різних фінансових розрахунках. Надалі буде докладно розглянута кожна з цих функцій з точки зору її математичного формулювання і сфери застосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Вартість грошей у часі

 1. Розділ 1. Сутність і функції грошей
   Виникнення грошей. Суть грошей як загального товарного еквівалента. Форми прояву сутності грошей: форма загальної безпосередній обмениваемости, самостійна форма мінової вартості. Функції грошей. Гроші як міра вартості. Вартість і ціна. Масштаб цін. Гроші як засіб обігу. Сфера застосування грошей у функції засобу обігу. Функція грошей як засобу накопичення.
 2. 3.1. Вартість грошей у часі
   Є принцип, який діє незалежно від зміни загального рівня цін: мати певну суму грошей сьогодні завжди краще, ніж мати її завтра. Це пояснюється дією трьох факторів (рис. 3.1.). Мал. 3.1 - Фактори, які визначають зміну вартості грошей у часі На базі розрахунку вартості використання грошей протягом певного періоду грунтується концепція майбутньої
 3. 1.1.2 Сутність і функції грошей
   Гроші - засіб оплати товарів, засіб вимірювання вартості і засіб збереження вартості. Сутність грошей виражається в єдності трьох властивостей: загальна безпосередня обмениваемость; кристалізація мінової вартості; матеріалізація загального робочого дня. Гроші виконують п'ять функцій: міра вартості; засіб обігу; засіб утворення скарбів, заощаджень; засіб
 4. Тема 4. Категорії товарного господарства.
   Економічні блага. Товар і його властивості. Теорії вартості. Трудова теорія вартості. Теорія додаткової вартості. Теорія витрат. Теорія корисності. Гроші. Функції грошей. Види грошей, їх еволюція. Сучасні
 5. Визначення та сутність грошей
   Гроші - це загальний еквівалент. Гроші - інструмент, за допомогою якого будуються економічні відносини в суспільстві. Гроші - це особливий товар, стихійно виділився з товарного світу, служить загальним еквівалентом. Гроші - це економічне благо, що володіє реальною і представницької вартістю. Виділяють: Реальну, внутрішню вартість грошей - вартість того грошового матеріалу,
 6. Сутність повноцінних грошей
   23. Повноцінні гроші - це вид грошей, що представляє собою грошові знаки, купівельна спроможність яких прямо або побічно заснована на вартості дорогоцінного металу, наприклад золота або срібла. Грошові знаки, купівельна спроможність яких прямо заснована на вартості дорогоцінного металу, є повноцінними грошима в точній відповідності зі значенням даного терміну. Грошові
 7. Символічні гроші
   засобу платежу, чия вартість або купівельна спроможність як гроші набагато перевершує витрати їх виробництва або ефект їх альтернативного використання не в якості грошей. Прикладом є розмінні монети, паперові гроші. Вартість їх виготовлення істотно нижче їх вартості як грошових
 8. Тема 1. Необхідність і сутність грошей
   Необхідність і передумови виникнення грошей. Характеристика грошей як економічної категорії. Види грошей, особливості їх трансформації. Теорії грошей і їх розвиток в сучасних умовах.
 9. Питання для самоконтролю
   Які основні функції грошей? Чому гроші називають загальним еквівалентом? У чому сутність поняття "міра вартості грошей"? Чим вона вимірюється? Чим характеризується роль грошей? Гроші повноцінні і неповноцінні: їх сутність і відмінність. Кредитні гроші, їх еволюція. Види кредитних грошей. Депозитні гроші як приватний вид кредитних грошей. У чому проявляється підвищення ролі грошей в ринковій
 10. Питання для самоперевірки
   1. Який зв'язок між товарним виробництвом і появою грошей? 2. Які існували форми вартості товару? 3. Які існують концепції з питання походження грошей? 4. Які форми грошей знає історія грошового обігу? 5. Що таке повноцінні гроші? 6. Які передумови появи і природа неповноцінних грошей? 7. Які функції виконують гроші? 8. Чи є відмінності в
 11. Тема 1. Гроші їх сутність і функції
   Дві концепції виникнення грошей: ідеалістична, історична. Кількісна теорія грошей. Еволюційна теорія грошей. Функції грошей. Закони грошового обігу. Тлумачення функцій грошей в сучасній економічній літературі. Різноманітність поглядів на сутність і функції грошей в ринковій
 12. Функції міри вартості і масштабу цін
   У розділі, присвяченому товару-грошей, уже зазначалося, що функція міри вартості була першою функцією грошей, що отримала розвиток на основі простого мінового обміну. За панування товару-грошей функція міри вартості виконувалася грошовим товаром безпосередньо. Масштаб цін цих умовах представляв собою чисто технічно-лічильну операцію. При зверненні не розмінюватися на золото кредитних