« Попередня Наступна »

10.1 Структура циклу

 Структура виробничого циклу включає час виконання основних, допоміжних операцій і перерв у виготовленні виробів.
Час виконання основних операцій обробки виробів становить технологічний цикл і визначає час, протягом якого здійснюється прямий або непрямий вплив людини на предмет праці.
Перерви можуть бути розділені на дві групи:
перерви, пов'язані з встановленим на підприємстві режимом роботи, - неробочі дні та зміни, міжзмінного і обідні перерви, внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку робітників і т. п .;
перерви, обумовлені організаційно-технічними причинами, - очікування звільнення робочого місця, очікування на складанні комплектуючих вузлів і деталей, нерівність виробничих ритмів на суміжних, т. е. залежних один від одного, робочих місцях, відсутність енергії, матеріалів або транспортних засобів і т. д.
Зазвичай використовується один з трьох видів руху предметів праці по операціях: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.
При послідовному русі обробка партії однойменних предметів праці на кожній наступній операції починається лише тоді, коли вся партія пройшла обробку на попередній операції.
При паралельному русі передача предметів праці на наступну операцію здійснюється поштучно або транспортної партією відразу після обробки на попередній операції.
При паралельному вигляді руху тривалість виробничого циклу значно скорочується.

При паралельно-послідовному вигляді руху предмети праці передаються на наступну операцію по мірі їх обробки на попередній поштучно або транспортної партією. При цьому час виконання суміжних операцій частково поєднується таким чином, що партія виробів обробляється на кожній операції без перерв.
Найменша тривалість виробничого циклу має місце при паралельному вигляді сполучення операцій. Однак його застосування вимагає рівності або стислості тривалості операцій, інакше виникають простої обладнання, погіршення використання робочого часу, міжопераційні пролежування предметів праці. Тому його використання передбачає детальну розробку технологічного процесу, ретельну синхронізацію операцій, що можливо в більшості випадків в масовому, великосерійному виробництві. При досить високій мірі стандартизації деталей і вузлів, впровадженні групових методів обробки він може ефективно застосовуватися і в дрібносерійному, а іноді й індивідуальному виробництві.
Послідовний вид поєднання операцій є найменш ефективним. Використовується він в дрібносерійному і індивідуальному виробництві, де ускладнено застосування групових методів обробки.
Паралельно-послідовний вид поєднання операцій має найбільше поширення при виготовленні однойменної продукції, нерівномірної потужності устаткування і часткової синхронізації операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1 Структура циклу

 1. Адаптивна структура
   - Організаційна структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, і, тим самим, принципово відрізняється від механічної (або бюрократичної) структури. Називається також органічної
 2. Адаптивна структура
   організаційна структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі і тим самим принципово відрізняється від механістичної (або бюрократичної) структури. Називається також органічної
 3. Дивізіональна організаційна структура
   - Тип організаційної структури, розроблений в інтересах великих організацій, для яких функціональні структури вже перестають бути ефективними. Основними типами є регіональні та продуктові структури, а також, орієнтовані на
 4. Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА Оптимізація структури Капіталу
   Ключові Поняття: власний капітал, позіченій капітал, кредит, лізинг, леверидж, структура Капіталу, Теорії Структури Капіталу, оптимізація Структури Капіталу, податковий коректор. 7.1. Капітал підприємства и его Сутність. 7.2. Віді Капіталу підприємства. 7.3. Поняття Структури Капіталу. 7.4. Теорії Структури Капіталу. 7.5. Основні етапи процесса оптімізації Структури Капіталу підприємства.
 5. Побічні цехи
   виробляють продукцію, що не має прямого відношення до основного виробництва (переробка відходів основного виробництва). Три види виробничої структури підприємства: 1) предметна структура - виготовлення цехами певного виробу, або його частини; 2) технологічна структура визначає чітку технологічну відособленість; 3) змішана структура - наявність цехів або відділів,
 6. Індикатори структури економіки
   Структура виробленого ВВП% Структура використаного ВВП% Галузева структура промислового виробництва% Частка наукомістких виробництв у промисловому виробництві по галузях% Частка обробних виробництв у промисловому виробництві% Галузева структура інвестицій в основний
 7. Проектування організаційної структури
   Оскільки мета організаційної структури полягає в тому, щоб забезпечити досягнення поставлених перед організацією завдань, проектування структури має базуватися на стратегічних планах організації. Слід зазначити, що організаційна структура грунтується на стратегії організації, а не самої стратегією. Головний принцип тут - "Стратегія визначає структуру". Це означає, що
 8. Безробіття структурна
   безробіття, пов'язане зі змінами в структурі споживчого попиту і в технології, які змінюють структуру загального попиту на робочу силу. Попит на деякі види професії скорочується, тому що робоча сила реагує повільно і її структура повністю не відповідає новій структурі робочих
 9. Контрольні питання для самоперевірки
   Поняття і характеристика організації. Місія, мета, завдання організації. Поняття системи і характеристика властивостей систем. Організація як відкрита система. Характеристика життєвого циклу організації. Поняття про структуру організації. Етапи проектування організаційних структур. Типи і види організаційних структур управління. Переваги та недоліки основних видів організаційних структур.
 10. 1.3. Територіальна структура господарства, її структура
   Найважливішою з територіальних структур громадської організації є територіальна структура господарства (ТШХ). ТШХ - сукупність певним чином взаємно розташованих і зчленованих елементів господарства - промислових і сільськогосподарських районів, промислових і транспортних вузлів, міських агломерацій. Поширившись в 1960-70-і рр. поняття про територіальну структуру господарства, зі
 11. Структура корпоративної власності
   являє собою ступінь розподілу власності підприємства і голосів при прийнятті рішень в галузі корпоративного управління між принципалами. Структура корпоративної власності є наріжним питанням корпоративного управління [141]. Дане питання має два полюси рішень. Першим полюсом проблеми структури корпоративної власності є припущення, що найбільш
 12. Структура.
   Структура організації - це логічне взаємовідношення рівнів управління та функціональних областей, побудованих в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілей організації. Тут зосередимо увагу на двох основних концепціях, що мають відношення до структури: спеціалізований поділ праці та сфера
 13. 2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури
   Під виробничою структурою підприємства розуміється склад утворюють його ділянок, цехів і служб, форми їх взаємозв'язку в процесі виробництва продукції. На відміну від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства (житлово-комунальне господарство,
 14. 4.2 Характеристика органічних (адаптивних) організаційних структур управління
   До органічним типом організаційних структур відносять проектну та матричну структури управління
 15. Структура капіталу
   - Це структура коштів підприємства, отриманих за рахунок різних джерел довгострокового
 16. 3. структура управління
   Структура і штат Управління затверджується Головою Правління банку. Структура Управління включає наступні відділи: відділ конверсійних операцій; відділ документарних операцій та валютного
 17. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
   Національна економіка; структура національної економіки; відтворювальна структура; галузева структура; соціальна структура; територіальна структура; інфраструктура; структура зовнішньої торгівлі; макроекономічні пропорції; пропорції між I і II підрозділами матеріального виробництва; збалансованість національної економіки. Національний продукт; система національних рахунків;
 18. 4.1 Характеристика бюрократичних організаційних структур управління
   До ієрархічним типом організаційних структур відносять лінійну, функціональну, лінійно-функціональну, лінійно-штабну та Девізіональние структури управління
 19. Антикризова профілактика
   - Антикризової профілактикою є проведення завчасної підготовки співробітників структури на випадок виникнення непередбачуваних надзвичайних ситуацій і - ширше - усунення в міру можливості тих "слабких місць" у структурі, які можуть зіграти негативну для структури роль у разі виникнення таких