« Попередня Наступна »

10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків


Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, яка з специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства.
Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток, збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода, прибуток). Будь-яка господарська діяльність по суті є набором ризикових заходів.
Комерційні ризики являють собою небезпеку втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів від даної комерційної справи. По структурній ознаці комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі, торгові, фінансові.
Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів (т. Е. Грошових коштів).
Ознаки фінансових ризиків:
-незалежно від джерела загрози (будь то шахрайство або власні помилки в інвестиційній сфері) її результати завжди виявляються насамперед у фінансових втратах;
-іспользуя фінансові механізми (страховий, насамперед) можна послабити негативні наслідки дії цих загроз;
-будь організаційні заходи, здійснювані з метою убезпечити свій бізнес (будь то встановлення охоронних систем або перегляд кадрового складу фірми), по суті своїй є інвестиційними і можуть оцінюватися в категоріях «витрати- результат».
Фінансові ризики підрозділяються на два види: ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).
До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризики ліквідності.
Інфляційний ризик-це ризик того, що при зростанні інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть.
Дефляційний ризик-це ризик того, що при зростанні дефляції відбуваються падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

Валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, при проведенні зовнішньоекономічних та інших валютних операцій.
Ризики ліквідності- це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.
Інвестиційні ризики включають наступні підвиди ризиків: ризик упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризик прямих фінансових втрат.
Ризик упущеної вигоди- це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування і т. П.).
Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.
Ризики прямих фінансових втрат включають такі різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.
Селективні ризики (лат. Selektio- вибір, добір) - це ризики неправильного вибору видів вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.
Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод. До цих ризиків відносяться ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми і т. П.
Ризик банкрутства являє собою небезпеку в результаті неправильного вибору вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями.
Кредитний ризик- ризик непогашення кредиту і несплати відсотків по ньому (якщо, наприклад, підприємство випустило облігації, то при настанні строку їх погашення може з'явитися небезпека невиплати суми боргу і відсотків по ньому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків

 1. Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.
   Тема 2. Фінансові активи, їх суть і
 2. Зміст
   Лекци. я № 1 Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1. Історія виникнення фінансів 2. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин 4. Грошові фонди - матеріальні носії фінансових відносин Лекція № 2 5. Функції фінансів 6. Роль фінансів в економічній системі держави 7. Фінансові ресурси, сутність, склад і
 3. Розділ 1. СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
   Розділ 1. СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННИХ
 4. Контрольні питання і завдання
   1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи
 5. Зміст
   Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 6. ЗМІСТ
   Стор. Вступ................................................. ............................... 5 Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ......... 6 Функції та механізм фінансового менеджменту .............. 8 Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9 2.1.
 7. 1.1. Поняття, сутність і класифікація банківського ризику. Передумови зростання інтересу до управління ризиками
   1.1. Поняття, сутність і класифікація банківського ризику. Передумови зростання інтересу до управління
 8. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 9. Зміст
   Соціально-економічна сутність фінансів, їх ознаки. Етапи розвитку фінансів, основні концепції фінансів. Функції та принципи фінансів Фінансове планування, прогнозування і контроль. Грошово-кредитна політика-як складова частина фінансової політики. Фінансовий механізм: поняття, типи. Фінансова система РФ: поняття, структура. Бюджетний устрій - бюджетна система:
 10. Бюджетна класифікація
   включає в себе: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ; 3) економічну класифікацію видатків бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів РФ; 5) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 6) класифікацію видів державних внутрішніх боргів РФ, суб'єктів РФ,
 11. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 12. Зміст лекції
   1. Економічна сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства 2. Принципи управління фінансовими ризиками 3. Політика управління фінансовими ризиками 4. Методичний інструментарій обліку фактора ризику у фінансових операціях 5. Методи обгрунтування управлінських рішень в умовах ризику і
 13. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 14. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 15. Зміст
   1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13