« Попередня Наступна »

10.1. Цілі, завдання та джерела аналізу фінансових результатів

 Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються показниками отриманого прибутку і рівня рентабельності. Важ-кро серед них є показники прибутку, що створюють основу економічного розвитку фірми. Останні отримують прибуток головним чином від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності: здачі в оренду основних фондів, комерційної діяльності на фондових і валютних біржах і т. Д. (Рис. 10.1).
Прибуток - частина чистого доходу підприємства, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше рентабельної продукції реалізує підприємство, тим більше воно одержить прибутку, тим краще його фінансовий со-стояння. Тому фінансові результати слід вивчати в тісному зв'язку з показниками використання та реалізації продукції.
Обсяг реалізації, прибуток, рентабельність залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства. Інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання. Чим більше прибуток і вище рентабельність, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан.
Основні завдання айаліза фінансових результатів діяльності:
систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;


 Мал. 10.1. Модель формування прибутку
виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продук-ції і суми прибутку;
оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;
розробка заходів щодо використання виявлених резервів.


 Мета аналізу - визначити реальну величину чистого прибутку, стабільність основних елементів балансового прибутку, тенденції їх зміни і можливості використання для прогнозу прибутку, оцінити «заробляє» здатність підприємства.


У процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку:
маржинальний прибуток - різниця між нетто-виручкою і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції;
прибуток від реалізації продукції, товарів, послуг - різниця між сумою маржинальної прибутку і постійними витратами звітного періоду;
балансова (валова) прибуток - фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, доходи та витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи і витрати;
оподатковуваний прибуток - різниця між балансовим прибутком і сумою прибутку, що обкладається податком на дохід (по цінних паперах і від пайової участі у спільних підпри-ємства), а також суми пільг з нал017 на прибуток відповідно до податкового законодавства;
чиста (нерозподілений) прибуток - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та інших обов'язкових відрахувань;
капіталізована (реінвестований) прибуток - частина розподіленого прибутку, що спрямовується на фінансування приросту активів, т. е. фонд накопичення;
споживана прибуток - частина прибутку, що витрачається на виплату дивідендів, персоналу підприємства або на соціальні програми.
Основними джерелами інформації для аналізу фінансових результатів діяльності є дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками реалізації, а також форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки», форма № 3 «Звіт про рух капіталу» річної та квартальної звітності, відповідні таблиці бізнес-плану підприємства .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Цілі, завдання та джерела аналізу фінансових результатів

 1. Зміст
   Вступ .................................................................................................................. 5 Глава 1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом ....................................... .......................................... 7 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту 8 1.2. Бізнес як керована фінансова система 8 1.3. Три сфери прийняття
 2. 2. Цілі і завдання дисципліни
   Цілі: Дисципліна "Фінансовий аналіз" покликана формувати у студентів фундаментальні теоретичні знань в області основних категорій і методів фінансового аналізу та практичні навички щодо їх застосування. Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти проводити аналіз всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також здійснювати фінансове планування та
 3. Цілі і завдання.
   Ефективність організації багато в чому залежить від чіткого уявлення її менеджерами сенсу їхньому щоденному діяльності. Такі цілі, як якість продукції, найлегше контролюються у рольових культурах. Цілі, пов'язані з ростом, найпростіше реалізуються при наявності культури влади або задачі, але, звичайно, не у всіх випадках. Цілі і завдання не тільки впливають на культуру, а й самі знаходяться під її
 4. 16.2. Цілі і завдання фінансового планування
   Незважаючи на те що в умовах цивілізованого ринку фінансове планування на підприємствах не носить обов'язкового характеру, більша частина підприємств ставить перед собою цілі і завдання, для досягнення та вирішення яких застосовується фінансове планування. Цілі фінансового планування? забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього
 5. 5. Основні етапи проведення аналізу
   визначення теми, мети аналізу та напрями використання його результатів; розробка програми залежно від поставленої мети і вирішуваних завдань; визначення джерел інформації, а також способів заповнення відсутньої інформації; перевірка достовірності інформації; розвиток зв'язків і залежностей між показниками побудови факторної моделі; розробка аналітичних таблиць, а також
 6. 3.1. Цілі і завдання аналізу балансу комерційної організації
   Загальною метою аналізу балансу є виявлення і розкриття ін-формації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта та перспективи його розвитку, необхідної для прийняття рішень заинте-ресованнимі користувачами звітності. До основних завдань аналізу балансу слід віднести: оцінку майнового стану аналізованого підприємства; аналіз ліквідності окремих груп активів; вивчення складу
 7. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскнна А. В .. Фінансовий аналіз: навч. допомога. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 344 с., 2006
 8. 5.5. Аналіз балансового прибутку
   Завдання аналізу прибутку полягає у визначенні факторів і причин невиконання завдання по прибутку. При аналізі прибутку розглядаються джерела її утворення і виявляються резерви її подальшого
 9. Контрольні питання
   Що таке ущільнений (аналітичний) баланс? Які цілі переслідує вертикальний аналіз бухгалтерського балансу? Які цілі переслідує горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу? У чому відмінні риси трендового аналізу? Як використовується метод деталізації при аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності? Як оцінюється істотність статей бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і
 10. Класифікація джерел та відовфінансірованія
   При виникненні н компанії якоїсь інвестиційної задачі або проста після пріія и ні рішення щодо доцільності їх реалізації виникають наступні питання: яким джерелом фінансування скористатися і як з безлічі альтернативних джерел обраний »найбільш переважний? Класифікацію видів фінансування можна задати за кількома ознаками: І. Залежно від терміну, на який
 11. ЗМІСТ
   Введение............................................................................................................................. 4 1. Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту ................................. 5 2. Фінансова звітність та оцінка фінансового становища
 12. Тема 21. Аудит у соціально-трудовій сфері.
   Сутність і цілі аудиту в соціально-трудовій сфері. Персонал організації, його діяльність як об'єкт аудиту. Основні аспекти аудиту з трудовій сфері: організаційно-технологічний, соціально-психологічний, економічний. Основні етапи аудиту: підготовчий, збір інформації, аналіз і обробка інформації, оцінка ефективності аудиторської перевірки. Цілі і зміст етапів аудиту. Основні
 13. Цілі бізнес-плану
   Основні цілі бізнес-плану підприємства: показати вигідність запропонованого проекту; показати можливості розвитку виробництва; представити програму здійснення цілей і завдань комерційної діяльності; залучити інвесторів та фінансових партнерів.
 14. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:
   Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних
 15. Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ [1]
   Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО
 16. ГЛАВА 14. Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту
   ГЛАВА 14. Сутність, цілі та завдання фінансового
 17. 2.3. Мети КМП у проекті
   Мети керують людьми. З практики проектного менеджменту КМП повинна задовольнити інтереси Замовника та інших учасників проекту, що не входять в команду, які виражені у вигляді декларованих і / або латентних цілей. Наприклад, у проекті можна виділити цілі Замовника; цілі учасників проекту, що входять в команду; цілі інших учасників проекту, що не входять в команду; мети батьківської (виконуючою)
 18. Питання для самоперевірки [*]
   Фінанси і фінансовий механізм комерційної організації Що є елементами фінансового механізму організації? Назвіть основну мету фінансового контролю над діяльністю організації з боку держави. Назвіть основну мету фінансового контролю над діяльністю організації з боку його власників. Які види фінансового контролю розрізняють залежно від суб'єктів, його
 19. Цілі вивчення
   Після вивчення даної теми Ви повинні бути здатні: визначати цілі і завдання аналізу фінансової звітності; перелічити основні джерела аналізу фінансової звітності; класифікувати суб'єкти фінансовій звітності за їх цілям; перерахувати втричі основні процедури при аналізі фінансової звітності; обговорити два важливі чинники, що впливають на прибуток звітного періоду; описати чотири прийоми аналізу
 20. Результат попереднього аналізу
   - Загальна оцінка фінансового стану, визначення платоспроможності і задовільною структури балансу підприємства. Аналізуються динаміка валюти балансу, структура пасивів, джерела формування оборотних коштів і їх структура, основні засоби та інші необоротні активи, результати фінансової діяльності підприємства. При аналізі структури пасивів реалізуються наступні цілі: 1)