« Попередня Наступна »

10.1. Види фінансового аналізу та схема його проведення


Фінансовий аналіз - складова частина загального аналізу господарської діяльності організації, що складається з взаємозв'язаних розділів: фінансового аналізу та управлінського аналізу (рис. 10.2).

Мал. 10.2. Взаємозв'язок фінансового та управлінського аналізу
Така класифікація аналізу викликана існуючим на практиці поділом на бухгалтерський (фінансовий) і управлінський облік. Дана класифікація умовна, оскільки внутрішній аналіз можна інтерпретувати як продовження зовнішнього аналізу, і навпаки.
Фінансовий аналіз базується на даних публічної бухгалтерської звітності, набуваючи рис зовнішнього аналізу. Його проводять сторонні партнери організації, зацікавлені в отриманні інформації. При ознайомленні з публічною звітністю використовується обмежений обсяг інформації про діяльність суб'єкта, що не дозволяє достовірно оцінити всі сторони його фінансово-господарської діяльності.
Можна назвати такі особливості зовнішнього фінансового аналізу:
різноманіття суб'єктів аналізу - користувачів інформації про діяльність організації;
розходження інтересів суб'єктів аналізу;
використання типових методик, стандартів обліку та звітності;
- Орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність.
Зовнішній фінансовий аналіз здійснюється за такими
напрямками:
аналіз фінансової стійкості, ліквідності балансу і платоспроможності;
аналіз ефективності використання активів, власного і позикового капіталу;
вивчення абсолютних показників прибутку;
аналіз відносних показників прибутковості;
- Загальна оцінка фінансового стану організації та ін.
Джерелами внутрішнього фінансового аналізу є: публічна бухгалтерська звітність, дані синтетичного бухгалтерського обліку, нормативна і планова інформація.
Практикою вироблені такі основні види внутрішнього фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий, просторовий, факторний, фінансових коефіцієнтів. Горизонтальний, або тимчасовою, аналіз полягає в порівнянні показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів. Вертикальний аналіз полягає у визначенні питомої ваги окремих статей балансу в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду. Трендовий аналіз базується на розрахунках відносних відхилень показників звітності за ряд періодів (кварталів, років) від рівня базисного періоду, в результаті формуються можливі значення показників у майбутньому і складається прогноз.
Просторовий аналіз полягає у внутрішньогосподарському порівнянні за окремими показниками або в міжгосподарському порівнянні показників фірм-конкурентів. Факторний аналіз полягає у вивченні впливу окремих факторів на результативний показник. Він може бути прямим (власне аналіз) і зворотним (синтез). При прямому аналізі результативний показник розділяється на складові частини, при зворотному окремі елементи з'єднуються в загальний результативний показник. Область застосування внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу представлена ??на рис. 10.3.
Факторний аналіз - це процес виявлення причинно-наслідкових зв'язків, ідентифікації та оцінки значимості беруть участь у них факторів.
 В оцінці Залежно від характеру зв'язків виділяють або жорстко детерміновані, або стохастичні моделі факторного аналізу. У першому випадку мова йде про функціональну зв'язку, т. Е. Кожному значенню фактора відповідає єдине невипадкове значення результативного показника, у другому випадку ми говоримо про стохастичною зв'язку, коли кожному значенню фактора відповідає безліч результативних значень. Напрями та результати аналізу фінансового стану організації наведено в табл. 10.1.
Таблиця 10.1
Напрями та результати аналізу фінансового стану організації
Напрямок аналізу Результат
Вихідні дані для аналізу фінансового стану організації - Інформація з балансу, звіту про фінансові результати.
- Фінансові показники розглядаються
на початок і кінець аналізованого періоду
Попередній аналіз фінансового стану: активи, пасиви, майно, запаси і витрати - Динаміка абсолютних і відносних
фінансових показників.
- Оцінка фінансового стану, визначення платоспроможності, оцінка структури балансу
Аналіз фінансової стійкості - Визначення надійності з точки зору платоспроможності організації
Аналіз ліквідності балансу організації - Оцінка поточної і перспективної ліквідності балансу, т. Е. Здібності рас
зчитуватися за своїми зобов'язаннями.
- Значення коефіцієнта ліквідності
визначається покриттям зобов'язань організації його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну
погашення зобов'язань
Аналіз фінансових коефіцієнтів - Абсолютні значення коефіцієнтів
на початок і кінець аналізованого періоду і їх обмеження.
- Коефіцієнти використовуються для дослідження змін стійкості становища або порівняння декількох кін
курують організацій
Аналіз фінансових результатів діяльності, рентабельності та ділової активності - Динаміка показників прибутку, рентабельності і ділової активності на початок і кінець аналізованого періоду

Для оцінки ефективності фінансового аналізу використовується концепція підприємницької діяльності як система управлінських рішень використання ресурсів для максимізації прибутку. Прибуток виступає як кінцевого фінансового результату, що створює необхідні умови для збереження економічної життєздатності та подальшого розвитку організації. Все різноманіття управлінських рішень для досягнення кінцевої мети будь-якого бізнесу можна виразити такими аспектами:
рішення по вкладенню ресурсів;
перелік заходів, здійснюваних за допомогою цих ресурсів;
оцінка економічної ефективності реалізованих заходів.
Отже, якісне обгрунтування управлінських рішень характеризує зміст комплексного фінансового аналізу в будь-якій формі підприємницької діяльності. Для такого обгрунтування застосовується ряд стандартних методів і прийомів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Види фінансового аналізу та схема його проведення

 1. 46. ??МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОБОТИ
   Для здійснення аналізу робочого місця необхідно попередньо зробити загальний аналіз всієї організації та діяльності, яка здійснюється в ній, для досягнення її основних цілей. Цей аналіз здійснюється за допомогою двох моделей (схем): організаційної та процесуальної. Організаційна схема показує відносини між різними структурними ланками в рамках тієї чи іншої організації. З її
 2. 4.2. Фінансово-економічний аналіз
   На основі аналізу Виробляється фінансова політика фінансово-економічної підприємства. Аналіз спирається на дані стану квартальної та річної бухгалтерської звітності Базова схема фінансово-економічного аналізу представлена ??на рис. 32. Для створення варіанта бізнес-плану підприємства необхідно сформувати вихідні дані по факту, т. Е. На момент початку реалізації БП. До складу вихідних
 3. Фінансово-економічний аналіз.
   Орієнтований на оцінку фінансового стану, фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства і є базою для формування його фінансової політики. Загальна схема фінансово-економічного аналізу наведена в табл. 14. Фінансово-економічний аналіз дозволяє оцінити результати і ефективність діяльності підприємства і виявити напрями та обмеження фінансового розвитку і
 4. 3.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ
   Комплексна діагностика включає наступні види аналізу і оцінок: ситуаційний аналіз; організаційно-управлінський аналіз; фінансово-економічний аналіз; виробничо-господарський аналіз; аналіз кадрового потенціалу; оцінку бізнесу і
 5. Спосіб (форма, схема) сертифікації
   - Певна сово купность дій, офіційно прийнята (встановлювана) як доказ відповідності продукції заданим тре бованиям (далі - схема
 6. Інвестиційна програма та фінансово-економічний аналіз
   Мета заняття: вивчити методологію розробки інвестиційної програми підприємства і особливості складання інвестиційного бізнес-плану. Освоїти порядок і основні прийоми проведення фінансово-економічного аналізу. Ви навчитеся: спираючись на отримані знання, правильно структурувати розділи бізнес-плану інвестиційного проекту та наповнювати їх необхідним змістом; усвідомлено користуватися
 7. Аналіз звітності.
   Основними методами аналізу звітності служать: читання звітності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз і розрахунок фінансових коефіцієнтів. Цим видом аналізу займаються як фінансисти підприємств групи, так і фахівці Холдингу. Він супроводжує всіх існуючих видів звітності, в залежності від терміновості звіту (щотижневий, щоквартальний і т. Д.). Через обсягу
 8. 8.1. Мета фінансового планування. Місце фінансового планування в процесі планування діяльності господарюючого суб'єкта
   Мета фінансового планування - забезпечення оптимальних можливостей для успішного господарювання, отримання необхідних засобів для досягнення кінцевого результату. Засобом досягнення цієї мети є інтерференція стратегії і тактики фінансового менеджменту в процесі планування і контролю. Етапи планування: § діагностичний аналіз фінансового стану; § прогноз майбутнього
 9. Етап 2. Аналіз витрат.
   Етап складається з двох груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва. Ці операції включають: розрахунок витрат та складання кошторисів; розподіл фінансування за стадіями проекту та порівняльний аналіз рентабельності (рис. 27). Розподіл фінансування за періодами і стадіями проекту Рис. 27. Схема аналізу витрат - Порівняльний аналіз
 10. 2.1. Системи і методи фінансового аналізу
   Фінансовий аналіз являє собою процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів збільшення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку. ЧА (чисті активи) - показник ринкової вартості підприємства Основні методи фінансового аналізу 1. Горизонтальний (трендовий) Застосовується при вивченні
 11. Схема складного альтернативного трасту.
   Ліхтенштейнський Штифтунг - специфічна форма трасту з одним рівнем бенефіціарів. Вартість його установи - 10-12 тис. Швейцарських франків. Вартість установи альтернативного трасту на островах Мен і Лі Джерсі - близько 1000 фунтів. Подвійний траст. Схема "подвійного трасту" використовується в цілях легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності. Вона забезпечує ефективну маскування
 12. Оборот власності
   Схема ринкового обороту власності відповідно до ГК РФ (ст. 212) представлена ??на рис. 1.8. Взаємодія форм власності: державної (федеральної і суб'єктів Федерації), муніципальної, приватної та іншої здійснюється шляхом обороту на ринку власності, що включає прямі і зворотні процеси трансформації. Аналіз функціонування ринку власності показує, що на ньому можливі