« Попередня Наступна »

10.10. Визначення потреби в додатковому фінансуванні проекту

 Потреба в додатковому фінансуванні (ЯФ) - максімвлиюе еначе- ніеабсолютной велпчпниотріцательного наконаенного сальдо від інвестиційної та поточної діяльності Її передбачають у біенес-плані проекту. Величину ПФ не нормують. Чим ніжеабсолютное значення ПФ, тим менший обсяг грошових коштів долясен залучатися для фннансірованая проекту на зовнішніх джерел Следонательно, величина ПФ показує мінімальний обсяг зовнішнього фінансування проекту, необхідний для обеспеченіяего фінансовим-виття реалізованості Тому ПФ називають ще капіталом ризику. Слід пам'ятати, що реальний обсяг потрібного фінансування не завжди збігаєтеся ПФ і, як превлло. перевищує його за рахунок необхідності обслуговування боргу перед кредиторами (сплата відсотків гозаемним засобам). Проте цей показу- тельвполне прийнятний для аналізу інвестиційних проекгоь Потреба в до-полнительную фінансуванні з урахуванням дисконту (ДПФ) - максимальне значення абсолютної величини негативного накопиченого дисконтованого сальдо від інвестиційної та поточної діяльності Величина ДПФ висловлює мклімальний дисконтований обсяг зовнішнього фінансування проекту, не- обходжений для забезпеченні нею фінеасоаой реалізованості. Розрахунок ПФ до ДПФ представлений в табл. 10.10.
Величина ПФ предстаяляет собою значення сальдо накопиченого грошового потоку по рядку С (крок 1) у сумі 35600000 руб. Величина ДПФ висловлює Дискон-тірован сальдо сумарного дене кіого потоку по рядку 8 (крок 1) і становить 10560000 руб. При наступних кроках розрахункового періоду ця отрііательная величина покривається надходженнями від поточної діяльності і набуває
10.11. Аналіз беззбитковості інвестиційного проекту
Аналіз беззбитковості є одним з найбільш валльгх етементов інформа-ції, використовуваної При оцінці зф jieKTHB тости проектів. Інвестору (ініціатору) проекту необкоджмо знати, при якому обсязі виробництва проект ствновнтся беззбитковим, т. Е. Слід встановити таку критичну точку, нижче якої підприємство втрачає доходи, а вище - отримує їх.
Для розрахунку точки беззбитковості використовують показники змінних, постійних і загальних витрат. Однак еждует врахувати, що абсолютно постійних витрат не існує, оскільки відбувається ростставох ареіднпй плати, вартості електроенергії, витрат на оплату праці вищого управлінського персоналу прадпріятія і т. Д, Тому розрахунок точки беззбитковості можетбьггь проведений для різних періодів заново, якщо відбулися зміни в структурі операційних витрат або в системі фінансування підприємства. Точка бееуби-
Аналіз беззбитковості служить для порівняння використання запланованої потужності підприємства з фактичними обсягами виробництва, нижче якого воно зазнає збитків. Обсяг беззбитковості можна прийняти у фізичних одиницях виміру виробленої продукції і ліуровія використання виробничої потужності, при якому надходження від продажів і витрати виробництва однакові. Надходження від продажу товарів в точці беззбитковості виражають вартість безприбуткових продажів, в ієна одиниці виробу в «аннон ситуації є беззбиткової нродвжної ціною.
 Якщо виробнича програма включає різноманітні продукти, то для будь-якого беззбиткового обсягу продажів існуватимуть різні варіанти цек на безприбуткові віддалеки, під не буде єдиної беззбиткової ціни.
При визначенні величини беззбитковості доцільно дотримуватися следу- ЮШ1ІС умови:
витрати виробництва і маркетингу є фу нкціей обсягу виробництва пли продажів;
обсяг виробництва ідентичний обсягом продажів, т е. немає перехідних остаї- ков нереалізованої продукції,
постійні експлуатаційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва в даному релевантному періоді;
змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва, повт аналогічно коливаються і повні (загальні) витрати;
продажні ціни на товар або групу товарів для всіх рівнів випуску стабільні в часі, тому загальна вартість продажів яаляется мнаімаль- ної функцією від продажних цін і кількості реалізованих товарів;
рівень продажних цін па одиницю продукції, постійні та змінні витрати залишаються незмінними, т. е еластичність попиту за ціною для початкових ресурсів рална нулю;
величину беззбитковості визначають для одного виробу, у разі різноманітності номенклатури товарів її структура довжна залишатися посхоян-
Слід зазначити, що наведені вище обмеження не завжди дотримуються на практиці Точка беззбитковості є предметом аналізу чутливості при різних значеннях постійних і змінних витрат, а також продажних цін. Графік беззбитковості інвестиційного проекту представлений нв рис. 10.2
Класифікація витрат на змінні і постійні має теоретичне і практичне значення тільки по відношенню до заданим обсягом Проїзводстно в конкретному релевантному періоді.
З графіка нарис. 10.2 можна зробити наступні висновки.
підприємство отримає прибуток, якщо продасть на товарному ринці продукції більше критичної кількості;
точку перетину прямої виручки від реалізації і прямої загальних витрат прийнято і ізілвать точкою беззбитковості (точкою перелому), пройшовши яку, підприємство стане прибутковим; нижній лівий трикутник характеризує зону збитків, аверхінй правий - зону прібмлі;
ЗФП - 26 ТОВ - 18 000/24 ??ТОВ 100 - 25% (при рекомендованому значенні показника в 10%).
Отр виробництві і реалізації ряду виробів необхідновраховувати, що вони мають неоднакові ціни до змінні витрати is, отже, розрізняються подолі внесків до покритіеобшіхзатрат В даному випадку точка беззбитковості залежить від питомої ваги кожного виробу в загальному обсязі продажів Послідовність розрахунку такова- I. Визначають частку кожного товару в обсязі продажів. 2 Встановлюють сумарний ьенешенний дохід
Обмеження: частка продуктів воб'еие продажів у розрахунковому періоді постійна. л "..« р
Підприємство виробляє три вироби (№ 1-3), дані по кеггерич представлені птабл | 0П
3. Змінні іддержкн.-п
. Мвртііалиьй дохід (стор. I -стр. 3),
6. Постійні витрати натри вироби
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.10. Визначення потреби в додатковому фінансуванні проекту

 1. Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту.
   В роботі [75] визначено чотири основних джерела фінансування інвестиційних проектів: за рахунок амортизації (А); за рахунок прибутку (PR); за рахунок статутного капіталу (IC); за рахунок кредитування (CR). Кожній з цих схем відповідає свій певний набір припливів і відтоків. Також існують додатково дві схеми фінансування, які є похідними вищеперелічених: за рахунок
 2. Завдання 2. Фінансування програм розвитку.
   Приклад: велика фірма, яка об'єднує кілька підприємств, розробляє програму розвитку. Ця програма являє собою об'єднання програм розвитку окремих підприємств, що входять в об'єднання. Кожне підприємство формує і представляє до Ради директорів (або правління) фірми свою програму з обгрунтуванням необхідного фінансування С '. Позначимо vi (ci) дохід i-го підприємства в
 3. Інвестиційні потреби проекту і джерела їх фінансування
   Інвестиційні потреби проекту та джерела їх
 4. 1. Джерела і форми фінансування підприємства
   Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування. I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками: 1. За відносин власності: власні і позикові джерела. 2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела). 3. За часовими характеристиками:
 5. Короткострокове і середньострокове фінансування
   Короткострокове фінансування зазвичай застосовується у зв'язку з сезонними і тимчасовими коливаннями кон'юнктури фінансового ринку, а також для досягнення довгострокових цілей. Джерела короткострокового фінансування: комерційний кредит, банківський позику, банківський акцепт, позички фінансових компаній, комерційні цінні папери, позики під заставу дебіторської заборгованості та товарно-матеріальних запасів.
 6. 8.1. Планування потреби в персоналі
   Планування персоналу як система комплексних рішень дозволяє: забезпечити організацію необхідним персоналом; підібрати людей, здатних вирішувати поставлені завдання і формувати нові підходи до їх вирішення; забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників; забезпечити активну участь працівників у діяльності організації. Існує кілька етапів у процесі планування потреби в
 7. Стратегії фінансування потреб у капіталі
   Принципи аналізу інвестицій в оборотний капітал можна порівняти з принципами оцінки довгострокових капіталовкладень. Вище вже говорилося про відмінності між оборотними й основними засобами, які слід мати на увазі. Однак, між основними засобами і фіксованим оборотним капіталом (див. Визначення вище) компанії існує також важливе схожість. Інвестиції у фіксований оборотний капітал по
 8. Стимул
   - Матеріальна нагорода певної форми, наприклад заробітна плата. На відміну від стимулу мотив є внутрішньою спонукальною силою: бажанням, потягом, орієнтацією, внутрішніми цільовими установками. Ієрархія потреб по А. Маслоу (від найбільш важливих до найменш): 1) фізіологічні потреби (в їжі, житлі, теплі і т. Д.); 2) потреба в безпеці (в захисті і порядку); 3)
 9. Етап 3. «Спасіння» інвестиційного проекту
   Якщо значення критеріїв ефективності інвестиційного проекту нижче критичних рівнів, проводяться дослідження з поліпшення проекту шляхом підбору варійованих змінних - цін на продукцію і структури фінансування проекту. A. Регулювання цін на продукцію (Лист 1, рядок 88) викликає зміну попиту на неї (Лист 1, рядок 105). Компенсація пропозиції продукції для виконання умови «попит
 10. Первинні та вторинні потреби
   Психологи кажуть, що людина відчуває потребу, коли вона відчуває фізіологічно чи психологічно недолік чогось. Змістовні теорії мотивації являють собою спроби класифікувати ці загальнолюдські потреби за певними категоріями. Найбільшого поширення набуло поділ усіх потреб на первинні та вторинні. Первинні потреби є за своєю
 11. 48. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
   У фінансово-господарській діяльності кожного підприємства повинен використовуватися як власний, так і позиковий капітал. Використання власного капіталу дозволяє підприємству не допускати збоїв у роботі, своєчасно здійснювати різні інвестиційні проекти і т. Д. Позиковий капітал в певних межах - дешевший, ніж власний капітал, джерело фінансування. Це пов'язано з
 12. Які фактори слід враховувати при розрахунку потреби у власному оборотному капіталі?
   Розглянувши способи визначення потреби у валовому оборотному капіталі і джерела його фінансування, доцільно повернутися до проблеми визначення потреби в чистому або власному оборотному капіталі. Як зазначалося вище, деякі автори пред лагают саме чистий оборотний капітал вважати нормованими оборотними коштами. Це неминуче призведе до завищення потреби в них,