« Попередня Наступна »

10.10. Рішення завдань фінансового менеджменту на основі матеріалів контролю


Ефективне управління фінансовими ресурсами в організації неможливе без вирішення наступних завдань, в основу яких покладені результати контролю і аудиторські висновки:
- Оцінка поточного фінансового стану в цілому та структурних підрозділів (центрів фінансової відповідальності);
- Коригування фінансових планів при зміні умов виробничої та інвестиційної діяльності;
- Оптимальний розподіл фінансового потенціалу при побудові інвестиційного портфеля;
- Аналіз фінансових показників портфеля замовлень на продукцію (послуги) за минулий звітний період, в поточний момент часу і на перспективу;
- Обгрунтування раціональної ціни на продукцію (послуги).
Завдання фінансового планування. В умовах ринкових відносин необхідна фінансова стратегія, яка охоплює всі сторони діяльності організації, у тому числі інвестиційну політику, розвиток регіональної мережі продажів продуктів (послуг), податкову політику, розподіл прибутку. Фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей організації умовам ринкових відносин. Для фінансового менеджменту в основі завдань фінансового планування лежить розробка ефективної фінансової стратегії, т. Е. Фінансової частини бізнес-плану на прогнозний період. При формуванні фінансових результатів значима стохастична складова, тому короткострокове планування доходів і витрат може здійснюватися на основі пропорційних залежностей, на характеристиках системи як комплексі взаємопов'язаних елементів при відсутності різких коливань економічних показників.
Найбільш важливий показник з позиції характеристики діяльності організації - це передбачуване надходження грошових коштів за видами діяльності. Він використовується для визначення прогнозних значень інших показників (наприклад, оптимізація чистого прибутку) шляхом «прив'язки» до базового показника за допомогою пропорційних залежностей. На рис. 10.6 представлені основні напрямки оптимізації чистого прибутку. Оптимальне використання можливостей організації по зростанню прибутку може бути отримано в результаті аналізу за критерієм прибутковості можливих альтернативних варіантів обгрунтованих стратегічних планів по прибутку.
Завдання формування збалансованого портфеля продукції (робіт, послуг) полягає в динамічно розвивається сукупності договорів. Портфель повинен мати властивості статистичної та структурної однорідності, рівноваги і стабільності.
Завдання ціноутворення. Основне джерело формування фінансових ресурсів організації - це надходження коштів за товари (послуги), обсяг яких залежить від кількості укладених договорів (угод) і розмірів ціни. Розрахунок цін проводиться в кілька етапів, на кожному з яких фахівець визначає відповідні частини; основна частина, ризикова надбавка, навантаження. Завершальним етапом виступає оцінка максимального і мінімального розмірів передбачуваного ціни. Увага фінансового менеджера звертається на мінімальне значення, так як заниження тарифів спричиняє зниження надходжень від основної (виробничої) діяльності, недостатність коштів фонду для забезпечення майбутніх платежів. Таким чином, рішення задачі ціноутворення полягає в оперативному контролі й оцінці достатності застосовуваних цін для покриття витрат і отримання прибутку.
Завдання оцінки достатності резервів. Резерви за своїм характером є кредитним капіталом. Великий розмір резервів говорить про фінансову стійкість за умови оптимального їх розміщення та дотримання певної пропорції з обсягом власних коштів. Резерви повинні бути адекватні зобов'язанням за договорами (угодами), тому рішення задачі оцінки достатності резервів повинно грунтуватися на аналізі зобов'язань і будуватися на результатах обгрунтованих математичних розрахунків.
Завдання формування інвестиційного портфеля складається в досягненні оптимального поєднання між ризиком і прибутковістю для інвестора, забезпеченні високої рентабельності вкладень, що дозволяє зберегти реальну вартість вкладених коштів протягом часу інвестування та у разі необхідності мати можливість легко реалізувати розміщені активи. У цьому полягає сутність управлінських рішень фінансових менеджерів і завдання формування оптимального варіанту інвестиційного портфеля з використанням алгоритму.
Завдання оптимізації інвестиційного портфеля організації може вирішуватися в одній з наступних постановок:
- Максимізувати прибутковість при заданих обмеженнях на величину показника ризикованості інвестиційного портфеля;
- Мінімізувати величину показника ризикованості при заданих обмеженнях на дохідність портфеля за умови виконання нормативних вимог.
Методика оптимізації розміщення власних, залучених і позикових коштів передбачає формування безлічі альтернативних варіантів побудови інвестиційного портфеля і; вибору найкращого.
Завдання моніторингу та оцінки фінансового стану. Збір та аналіз інформації про зовнішнє середовище діяльності організації (моніторинг зовнішніх факторів) і про поточний фінансовий стан (моніторинг внутрішніх факторів) - одна з основних функцій фінансового менеджменту.
 Інструментом, що дозволяє фінансовим менеджерам контролювати фінансові результати, є плани.
В основі контролю та оцінки поточного фінансового стану на певний момент лежить порівняння фактичних значень параметрів, що характеризують фінансову стійкість, з плановими. Оцінка фінансового стану передбачає розрахунки показників фінансової діяльності за минулі періоди і прогнози тенденцій розвитку, зроблені експертом, що володіє необхідними знаннями, рівнем кваліфікації в галузі фінансового менеджменту. У табл. 10.7 показано взаємозв'язок завдань фінансового менеджменту з інформацією, що міститься в матеріалах фінансового контролю.
Таблиця 10. 7
Взаємозв'язок завдань фінансового менеджменту з матеріалами фінансового контролю діяльності організації
Завдання фінансового менеджменту Інформація фінансового контролю для вирішення завдань організації
1 2
Завдання фінансового планування
законність розрахунку частини прибутку, що залишається в розпорядженні організації;
законність розподілу прибутку і виплат з чистого прибутку;
обґрунтованість визначення оподатковуваних баз для розрахунку податків
Завдання формування збалансованого портфеля продукції (робіт, послуг)
відповідність проведених і дозволених ліцензією видів робіт, послуг;
законність складання та юридичного оформлення та обліку договорів;
правильність здійснення та обліку операцій
Завдання оцінки достатності резервів
дотримання інструкцій ведення журналу обліку укладених договорів-угод, повнота і достовірність записів;
обгрунтованість і правильність відображення в обліку комісійних винагород, розрахунків агентами і брокерами;
правильність вибору методів формування резервів
Завдання формування інвестиційного портфеля
порядок обліку довгострокових інвестицій;
відповідність розміщення резервів;
ступінь дотримання Правил розміщення власних коштів
Завдання моніторингу та оцінки фінансового стану
перевірка обгрунтованості обліку доходів і витрат;
повнота і обгрунтованість включення сум до складу доходів і витрат;
обгрунтованість розрахунку виручки від операцій;
законність відображення на рахунках фінансових результатів, правильність визначення фінансового результату за звітний період;
повнота обчислених податків, дотримання податкового календаря

Таким чином, на вирішення завдань фінансового менеджменту організації впливають такі чинники:
1) повноваження і компетенції різних органів управління, визначені в нормативно-правових актах і внутрішніх документах. Правове регулювання структури і функцій органів управління фінансовою діяльністю полягає в розмежуванні на законодавчому рівні повноважень найманих фінансових менеджерів, аудиторів, актуаріїв та інших фахівців;
2) досягнення цілей оптимального управління фінансами, яке можливе через координацію та взаємодію всіх підсистем управління організацією. Фінансовий менеджмент - це структурний елемент менеджменту поряд з маркетингом, менеджментом бізнес-процесів, управлінням персоналом, бухгалтерською службою та ін. Координація їх дій вимагає поділу завдань, функцій при узгодженні цілей на рівні вищого органу управління організацією. Аспекти взаємодії, співпідпорядкованості різних елементів менеджменту сприяють їх координації;
3) широта і глибина використання сучасних методів обробки інформації. На тактику і стратегію прийнятих фінансовими менеджерами управлінських рішень впливає ступінь застосування сучасних інформаційних технологій в адмініструванні бізнес-процесів, впровадження автоматизованої системи управління для вирішення логіко-аналітичних завдань в умовах невизначеності, використання матеріалів аудиту.
Контрольні питання і завдання
1. Які сутність і цілі фінансового аналізу?
2. Охарактеризуйте особливості зовнішнього і внутрішнього аналізу.
3. Які управлінські рішення приймаються за результатами фінансового аналізу?
4. Яка структура фінансового аналізу?
5. Назвіть види фінансового аналізу та дайте їм характеристику.
6. Охарактеризуйте методи фінансового аналізу.
7. Яка система показників фінансового стану організації використовується при проведенні фінансового аналізу?
8. Назвіть і прокоментуйте види внутрішнього контролю?
9. Що таке зовнішній контроль? Як класифікуються думки аудитора з аудиторського висновку?
10. Який порядок проведення контролю установчих документів
організації?
11. У чому полягає призначення контролю статутного капіталу та який порядок його проведення?
12. Розкрийте призначення аудиту бухгалтерської служби і його зв'язок з роботою фінансових менеджерів.
13. Як вирішуються завдання фінансового менеджменту на основі матеріалів контролю в організації?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.10. Рішення завдань фінансового менеджменту на основі матеріалів контролю

 1. Тема 5. Державний фінансовий менеджмент
   Основи фінансового менеджменту. Інституційні елементи. Державний фінансовий менеджмент. Цілі, завдання, об'єкти і суб'єкти. Структурні елементи державного фінансового
 2. С. І. Бабіна. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабіна. - Кемерово, 2007. - 80., 2007
 3. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с., 2 011
 4. Функції та механізми фінансового менеджменту
   Прогнозування на відміну від планування не ставить завдання безпосередньо здійснювати на практиці розроблені прогнози. Функції фінансового менеджменту поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1. функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій в цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і
 5. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Сутність та функції фінансового менеджменту. Необходимость и умови ефектівності фінансового менеджменту та умови ее Досягнення. Фінансова система бізнесу. Мета та основні Завдання фінансового менеджменту. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. Об'єкти и суб'єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств.
 6. Основні завдання фінансового менеджменту
   Фінансовий менед жмент - це діяльність з управління фінансами підприємства, що включає в себе: фінансове планування; оперативну роботу; контрольно-аналітичну роботу. Основні завдання фінансового менеджменту полягають у наступному: організація та контроль грошових потоків підприємства; вирішення завдань виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби; забезпечення сталого
 7. Зміст
   Вступ .................................................................................................................. 5 Глава 1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом ....................................... .......................................... 7 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту 8 1.2. Бізнес як керована фінансова система 8 1.3. Три сфери прийняття
 8. 1. Зміст поняття фінансового менеджменту
   Термін фінансовий менеджмент означає управління фінансами. Найбільш поширені визначення цього терміна: 1. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами і фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта, спрямоване на реалізацію його стратегічних, тактичних і поточних цілей. 2. Фінансовий менеджмент - це сплав управління, планування, фінансів та економічного аналізу на базі
 9. ПЕРЕЛІК програмне ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО вивченості
   1. необходимость и Сутність фінансового менеджменту. 2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності за и сферою Здійснення бізнесу. 3. Об'єкт, мета та Завдання фінансового менеджменту. 4. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. 5. Функції та Механізм фінансового менеджменту. 6. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика. 7. Суб'єкти фінансового менеджменту
 10. Команда менеджменту проекту
   (КМП) - організаційна структура проекту, очолювана керуючим (головним менеджером) проекту і створювана на період здійснення проекту або його життєвої фази. У команду менеджменту проекту входять фізичні особи, безпосередньо здійснюють менеджерські та інші функції управління проектом. Головними завданнями команди менеджменту проекту є здійснення політики і стратегії
 11. Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 12.  Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 13. Передмова
   У фінансовій діяльності організації важливе значення має робота фінансових менеджерів. У зв'язку з цим необхідний системний підхід до предметної області фінансового менеджменту як методичної бази для вирішення завдань управління фінансовими менеджерами. Такий системний підхід і покладений в основу пропонованого навчального посібника. У главі «Основи фінансового менеджменту в організації» визначено
 14. тема 1. сутність і технологія фінансового менеджменту
   В умовах ринкової економіки управління фінансами стає найбільш складною і пріоритетним завданням. Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами в процесі руху фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як майстерно керувати цим рухом і відносинами, становить зміст фінансового