« Попередня Наступна »

10.1.1. Звичайні акції


Акція - цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.
Випуск акцій забезпечує однаковий обсяг прав власникам акцій, що мають однакові умови емісії (первинного розміщення). Всі акції одного випуску мають один державний реєстраційний номер.
Акції можна розділити на дві категорії - звичайні і привілейовані. Всі акції є іменними, закріпленими за певними фізичними і юридичними особами. Інформація про власників акцій доступна у формі реєстру власників цінних паперів.
Як вже зазначалося вище, кожна звичайна акція надає її власникові однаковий обсяг прав. Акціонери, які є власниками звичайних акцій, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції. Крім того, вони мають право на отримання дивідендів, а також у разі ліквідації - право на отримання частини його майна.
Власники звичайних акцій, так само як і власники привілейованих, має право претендувати на отримання дивідендів згідно з обсягом належних їм акцій.
Порядок і умови виплати дивідендів акціонерам товариства регламентуються ст. ст. 42 і 43 Федерального закону від 26 грудня 1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (далі - Закон "Про акціонерні товариства"). Рішення про виплату дивідендів може прийматися відповідно до статуту щоквартально, за результатами півріччя або за підсумками року. За акціях, що знаходяться на балансі товариства, рішення про виплату дивідендів не приймається.
Рішення про виплату проміжних (щоквартальних, піврічних) дивідендів, розмір дивіденду і формі його виплати за акціями кожної категорії (типу) приймається особливим рішенням ради директорів (наглядової ради), але не може бути раніше 30 днів з дня прийняття такого рішення. Рішення тих же питань, пов'язаних з виплатою річних дивідендів, найчастіше приймається загальними зборами акціонерів.
Загальні збори акціонерів можуть також прийняти рішення про невиплату дивідендів по акціях певних категорій (типів) або про виплату дивідендів у неповному розмірі по привілейованих акціях, розмір дивіденду по яких визначено у статуті. У такому випадку акціонерам - власникам привілейованих акцій необхідно подбати, щоб у статуті товариства було положення про те, що такі акції стають кумулятивними в порядку, встановленому п. 2 ст. 32 Закону "Про акціонерні товариства". Суть цього порядку полягає в тому, що невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по кумулятивним акціям накопичується і повинен бути виплачений згодом.
Обов'язком суспільства є виплата оголошених по кожній категорії (типу) акцій дивідендів.
 Після того як дивіденди оголошені загальними зборами акціонерів, суспільство є боржником акціонерів. З цього випливає те, що при простроченні виплати дивідендів акціонери мають право звернутися до суду з позовом до товариства, як це визначено у ст. 395 Цивільного кодексу РФ.
У деяких випадках законодавчо, як у ст. 43 Закону "Про акціонерні товариства", обмежено право акціонерного товариства приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів. Зокрема:
- До повної оплати всього статутного капіталу товариства;
- До викупу всіх акцій, які повинні бути викуплені в акціонерів відповідно до ст. 76 Закону "Про акціонерні товариства";
- Якщо на момент виплати дивідендів товариство відповідно до федеральними правовими актами відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) або вказані ознаки з'являться у нього в результаті виплати дивідендів;
- Якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду та перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів.
Крім цього, суспільство не може приймати рішення про виплату дивідендів по звичайних акціях і привілейованим акціям, розмір дивіденду по яких не визначений, якщо не прийнято рішення про виплату в повному розмірі дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, розмір дивіденду по яких визначено статутом товариства.
Також товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями певного типу, за якими розмір дивіденду визначений статутом, якщо не прийнято рішення про повну виплату дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, що надають перевагу в черговості отримання дивідендів перед привілейованими акціями цього типу.
У тому випадку, якщо дивіденди за відповідний період суспільством не оголошені, тобто не прийнято рішення про їх виплату, акціонер - власник звичайних акцій і акціонер - власник привілейованих акцій, за якими розмір дивідендів не визначено статутом, не мають підстав вимагати стягнення їх з суспільства , так як прийняття рішення про нарахування дивідендів або невиплату їх за певний період є правом, а не обов'язком суспільства.
Не можуть бути стягнуті дивіденди повністю або частково і за позовами акціонерів - власників привілейованих акцій, розмір яких визначений статутом, у разі якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про невиплату або неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями даного типу.
У цих випадках вимоги акціонерів про виплату дивідендів не будуть визнані обгрунтованими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1.1. Звичайні акції

 1. Звичайна акція
   цінний папір, що підтверджує право її власника на частину власності акціонерної компанії. Якщо компанія поряд зі звичайними випустила привілейовані акції, то утримувачі і тих і інших володіють правом власності. Власник звичайної акції піддається більшому ризику, але в цілому отримує більшу ступінь контролю за діяльністю компанії і може отримати більшу винагороду у вигляді
 2. Звичайні акції
   Акції, за якими у вигляді дивіденду розподіляється частина прибутку, що залишилася після сплати твердого відсотка власникам привілейованих акцій. Їх також називають ординарними акціями та акціями з нефіксованим дивідендом, т. К. Розмір доходу по звичайних акціях коливається залежно від прибутку підприємства. Оскільки власники звичайних акцій несуть найбільший ризик, пов'язаний з
 3. . Розрахуємо можливий приріст прибутку на додаткову акцію.
   Можлива конвертація прівілегірованнихакцій: Можливий приріст прибутку 5 - 5000 Можливий приріст звичайних акцій 2 - 5000 = 2'5 руб Можливе виконання договору: Можливий приріст прибутку = 0. Можливий приріст звичайних акцій: (1000-20-1000-18) / 20 = 100 шт. Можливий приріст прибутку 0 можливий приріст звичайних акцій (1000 - 20 - 1000 - 18) /
 4. 2. Розраховується розбавлений прибуток на акцію.
   Можливе виконання договору: Можлива конвертація привілейованих акцій Враховуючи, що розбавлений прибуток на акцію характеризує максимально можливу ступінь зменшення базової прибутку, що припадає на одну звичайну акцію, для розглянутого прикладу значення шуканого показника становить 20,12 руб. на одну звичайну
 5. Акції звичайні
   акції, дивіденди за якими виплачуються з частини прибутку, що залишилася після сплати твердого відсотка власникам привілейованих акцій, т. е. у вигляді відсотка, що залежить від величини прибутку. Подібні акції називають також звичайних або акціями з нефіксованим дивідендом. Власники звичайних акцій, на відміну від володарів привілейованих акцій, мають право голосу на загальних зборах
 6. Фінансовий леверидж (засоби для досягнення мети)
   являє собою співвідношення між облігаціями і привілейованими акціями, з одного боку, і звичайними акціями - з іншого. Формула левериджу: Л = О + At / А2, де Л - рівень левериджу; О - облігації, руб .; А! - Привілейовані акції, руб .; А2 - звичайні акції, руб. Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на
 7. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 33 "Прибуток на акцію" введений в дію з 1 січня 1998
   Стандарт встановлює принципи розрахунку прибутку на акцію та подання у фінансовій звітності інформації, викорис-зуемое для зіставлення результатів діяльності компаній за один і той самий звітний період, а також результатів діяльності компанії за різні звітні періоди. Цей стандарт застосовується компаніями, звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями,
 8. Крива компенсованого попиту
   Криву попиту А. Маршалла, або звичайну криву попиту D, побудуємо, відкладаючи на площині POQ комбінації «ціна - обсяг індивідуального попиту» споживача. Якщо щоразу при зміні ціни товару та інші рав- них умовах споживач купує набір, що має максі- мальную корисність, то звичайну криву попиту можна побудувати на основі кривої «ціна - споживання». Після- дняя
 9. Конвертовані облігації
   - Мають право бути Обмінені на звичайні акції за фіксованою
 10. 6.2.5. Показники активності на ринку цінних паперів
   Серед показників, що характеризують діяльність організації на ринку цінних паперів, до числа нормативно регульованих відносять показник прибутку на одну акцію. Даний показник є одним з найважливіших, використовуваних для характеристики ринкової активності організації. Він свідчить про те, яка сума заробленої у звітному періоді чистого прибутку, доводиться на одну звичайну акцію
 11. обчислення розбавленого прибутку на акцію.
   «Разводненний» прибули на акцію означає, що у АТ є або можуть виникнути зобов'язання по випуску звичайних акцій в майбутньому і, отже, величина припадає на одну акцію прибутку стане менше, якщо ці зобов'язання будуть виконані. Наприклад, наявність облігацій, які можуть бути конвертовані у звичайні акції, означає можливе потенційне скорочення прибутку, що припадає
 12. Привілейована акція (1)
   Акція компанії, що приносить її власнику швидше фіксований відсоток доходу, ніж схильні змінам дивіденди. Привілейована акція являє собою проміжну форму цінного паперу між звичайною акцією (ordinary share) і облігацією акціонерної компанії (debenture). Привілейовані акції зазвичай представляють право власності на відому частину майна компанії - в цьому їх
 13. Приватизації другий варіант
   всім членам трудового колективу надавалося право придбання звичайних акцій до 51% статутного капіталу за ціною 1992р. з коефіцієнтом 1,7 до
 14. Дивіденд
   - Частина загальної суми прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до кількості, вартістю та видом їхніх акцій (звичайних, привілейованих, засновницьких і
 15. Показники ринкової активності
   Показники ринкової активності фірми - характеризують стан фірми на ринку цінних паперів. Вони співвідносять ринкову ціну акції фірми з її облікової ціною і доходом на акцію. Ці коефіцієнти дозволяють адміністрації отримати уявлення про те, як інвестори ставляться до поточної та перспективної діяльності компанії. Якщо показники ліквідності, фінансової стійкості, оборотності і