« Попередня Наступна »

10.11. Планування грошових потоків


Розробка плану надходження і витрачання грошових коштів
Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих господарських його операцій не може бути розроблена поза зв'язку з планованими грошовими потоками по них. Концентрація всіх видів планованих грошових потоків підприємства отримує своє відображення в спеціальному плановому документі - плані надходження і витрачання грошових коштів, який є однією їх основних форм поточного фінансового плану.
План надходження і витрачання грошових коштів розробляється на майбутній рік в помісячному розрізі з тим, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається з окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Враховуючи, що ряд вихідних передумов розробки цього плану носять слабопрогнозіруемий характер, він складається зазвичай у варіантах - «оптимістичному», «реалістичному» і «песимістичному». Крім того, розробка цього плану носить багатоваріантний характер і по використовуваних методам розрахунку окремих його показників.
Основною метою розробки плану надходження та витрачання грошових коштів є прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності та забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.
План надходження і витрачання грошових коштів розробляється на підприємстві в такій послідовності:
На першому етапі прогнозується надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності підприємства, так як ряд результативних показників цього плану служать вихідною передумовою розробки інших складових його частин.
На другому етапі розробляються планові показники надходження і витрачання грошових коштів з інвестиційної діяльності підприємства (з урахуванням чистого грошового потоку по операційній його діяльності).
На третьому етапі розраховуються планові показники надходження і витрачання грошових коштів з фінансової діяльності підприємства, яка покликана забезпечити джерела зовнішнього фінансування операційної та інвестиційної його діяльності в майбутньому періоді.
На четвертому етапі прогнозуються валовий і чистий грошові потоки, а також динаміка залишків грошових коштів по підприємству в цілому.
Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу реалізації продукції; 2) виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку. 1. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів, з операційної діяльності виходячи з планованого обсягу реалізації продукції здійснюється в такій послідовності (рис. 10.19)
Визначення планового обсягу реалізації продукції на розробленій виробничій програмі (плані виробництва продукції), що враховує потенціал відповідного товарного ринку. Такий підхід дозволяє пов'язувати плановий обсяг реалізації продукції з ресурсним потенціалом підприємства та рівнем його використання, а також ємністю відповідного товарного ринку. Базовим показником розрахунку планової суми реалізації продукції виступає в цьому випадку планований обсяг виробництва товарної продукції. Модель розрахунку планового обсягу реалізації продукції має такий вигляд (10.64):
, (10.64)
де ОРП- плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді (місяці); ЗГПН- сума запасів готової продукції на початок планованого періоду; ПТП - сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції в розглянутому плановому періоді; ЗГПК - сума запасів готової продукції на кінець розглянутого періоду.
Плановий обсяг реалізації продукції диференціюється в розрізі реалізації за готівковий розрахунок і з наданням товарного (комерційного) кредиту з урахуванням сформованої господарської практики.
Розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторської заборгованості здійснюється виходячи з фактичного його рівня в звітному періоді з урахуванням намічуваних заходів щодо зміни політики надання товарного (комерційного) кредиту.

Мал. 10.19. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні
надходження і витрачання грошових коштів, виходячи із запланованого обсягу
реалізації продукції
Розрахунок планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції здійснюється за наступною формулою:
, (10.65)
де ПДСП - планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді; ОРПН - плановий обсяг реалізації продукції за готівку в аналізованому періоді; ОРПК - обсяг реалізації продукції в кредит в поточному періоді; КІ - коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений десятковим дробом; Нопрі - сума раніше неінкасованих залишку дебіторської заборгованості (підмета інкасації в плановому порядку).
Розрахований показник планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.
Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції є одним з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. У його основі лежить калькулювання собівартості окремих видів продукції (виробничої та повної). До складу планової собівартості конкретного виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і реалізацію. У найбільш загальному вигляді планова сума сукупних операційних витрат підприємства може бути представлена ??наступним розрахунковим алгоритмом:
, (10.66)
де ОЗП - планова сума операційних витрат го виробництву і реалізації продукції; ПЗni - планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції; ОПЗni- планова сума загальновиробничих (непрямих) витрат на виробництво одиниці продукції; ОПni - планований обсяг виробництва конкретних видів продукції в натуральному вираженні; ЗРni - планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції; ОРni- планований обсяг реалізації конкретних видів продукції в натуральному вираженні; ОХЗn - планова сума загальногосподарських витрат підприємства (адміністративно-управлінських витрат по підприємству в цілому).
Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), здійснюється виходячи з планованого обсягу реалізації окремих видів продукції і відповідних ставок податку на додану вартість, акцизного збору та інших аналогічних податків.
Розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності проводиться за такою формулою:
, (10.67)
де ВПП - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді; ОРП - плановий обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді; ОЗП - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції; НПД - планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції).
Розрахунок планової суми податків сплачуються за рахунок прибутку, здійснюється за наступною формулою:
, (10.68)
де НПП - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку; ВПП - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності; НП - ставка податку на прибуток, у відсотках; НПП - сума інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.
Розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній діяльності здійснюється за формулою:
, (10.69)
де ПВП - планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді; ВПП - планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді; НПП - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку.
Розрахунок планової суми витрачання грошових коштів з операційної діяльності здійснюється за наступною формулою:
, (10.70)
де РДСП - планова сума витрачання грошових коштів з операційної діяльності в розглянутому періоді; ОЗП - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції; НДД - планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції); НПП - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку; АОП - планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів.
Розрахований показник планової суми витрачання грошових коштів характеризує планований обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.
Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути здійснений за допомогою одного з розглянутих нижче алгоритмів (10.71) або (10.72):
, (10.71)
або
, (10.72)
де ЧДПП - планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді; ПВП - планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності; АОП - планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів; ПДСП - планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції; РДСП - планова сума витрачання грошових коштів з операційної діяльності.
Приклад прогнозування надходження і витрачання грошових коштів, з операційної діяльності виходячи з планованого обсягу реалізації продукції представлений в табл. 10.4.
Таблиця 10.4
Прогнозні розрахунки надходження і витрачання грошових коштів
з операційної діяльності виходячи з планованого обсягу
реалізації продукції (тис. ум. ден. од.)

Показники

грудень
минулого року

I квартал минулого року

Разом
I квартал

і т.д.
Січень Лютий Березень

1. Обсяг реалізації продукції - всього
в тому числі
- За готівковий розрахунок
- в кредит

1000

1100

1 200

1 300

+3600

-
300 350 400 450 1 200 -
700 750 800 850 2400 -
2. Коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості
0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Закінчення таблиці 10.4

3. Сума надходження грошових коштів від реалізації продукції - всього
в тому числі
- Від продажу за готівковий розрахунок
- Від продажу в кредит в поточному періоді
- Від продажу в кредит в попередньому періоді

-

+1075

1175

1275

+3525

-

300

350

400

450

1 200

-
350 375 400 450 1 200 -

-

350

375

400

1125

-

4. Сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції - всього
в т. ч. амортизаційні відрахування

-

730

750

780

2260

-
- 45 48 53 146 -
5. Ставка податку на додану вартість,% - 20 20 20 - -
6. Сума податку на додану вартість - 220 240 260 720 -
7. Валовий прибуток від операційної діяльності
-

150

210

260

620

-
8. Ставка податку на прибуток,% - 30 30 30 - -
9. Сума податку на прибуток - 45 63 78 186 -
10. Чистий прибуток від операційної діяльності
-

105

147

182

434

-
11. Загальна сума витрат грошових коштів пооперационной діяльності
-

950

1 005

Тисячі шістьдесят-п'ять

+3020

-
12. Сума чистого грошового потоку з операційної діяльності
-

150

195

235

580

-

2. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів, з операційної діяльності з планованої цільової суми чистого прибутку, здійснюється в такій послідовності (10.20).

Мал. 10.20. Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні
надходження і витрачання грошових коштів з планованої
цільової суми чистого прибутку
Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства являє собою найбільш складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків.
Цільова сума чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, які формуються за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби, склад яких представлений на рис. 10.21.

Мал. 10.21. Склад основних елементів розрахунку цільової суми
чистого прибутку підприємства
Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства в розрізі перерахованих елементів дозволяють не тільки сформувати вихідну базу планування його грошових потоків, але й визначити внутрішні пропорції майбутнього її використання.
Розрахунок планової цільової суми валового прибутку підприємства здійснюється за наступною формулою:
, (10.73)
де ВПЦ - цільова сума валового прибутку підприємства в розглянутому періоді; ЧПЦ - цільова сума чистого прибутку підприємства в розглянутому періоді; НП - зведена ставка податку на прибуток та інших податків, що сплачуються за рахунок прибутку, виражена десятковим дробом.
Розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку, здійснюється за формулою:
, (10.74)
де НПП - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку; ВПЦ - цільова сума валового прибутку підприємства в розглянутому періоді; ЧПЦ - цільова сума чистого прибутку підприємства в аналізованому періоді.

Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції при цьому методі прогнозування носить узагальнений характер так як припускає, що виробнича програма під цільову суму прибутку ще не сформована. Спрощений алгоритм здійснення таких розрахунків має такий вигляд (10.75):
, (10.75)
де ОЗП - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді; ОЗПОСТ - фактична сума постійних операційних витрат в аналогічному попередньому періоді; ОЗПЕР - фактична сума змінних операційних витрат в аналогічному попередньому періоді; ВПЦ - планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства; ВПФ - фактична сума валового операційного прибутку підприємства в аналогічному попередньому періоді.
У складі планових операційних витрат окремою позицією відображається сума амортизаційних відрахувань.
Розрахунок планової суми надходження грошових коштів від реалізації продукції здійснюється за наступною формулою:
, (10.76)
де ПДСП - планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді; ВПЦ - планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства; ОЗП - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді; НД - зведена ставка податку на додану вартість та інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів, виражена десятковим дробом.
Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), проводиться за такою формулою:
, (10.77)
де НПД - планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції); ПДСП - планова сума надходження грошових коштів від реалізації продукції в аналізованому періоді; ОЗП - планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в аналізованому періоді; ВПЦ - планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства.
Розрахунок планової суми витрачання грошових коштів з операційної діяльності грунтується на планових операційних витратах підприємства (без суми амортизаційних відрахувань) і плановій сумі податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів і прибутку (формула цього розрахунку розглянута раніше) (10.70).
Розрахунок планової суми чистого грошового потоку ґрунтується на раніше розглянутих алгоритмах (10.71) або (10.72). Цей показник може бути визначений шляхом підсумовування цільової суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходження і витрачання грошових коштів у планованому періоді.
Приклад прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з операційної діяльності з планованої цільової суми чистого прибутку підприємства представлений в табл. 10.5.
Таблиця 10.5
Прогнозні розрахунки надходження і витрачання грошових коштів
пооперационной діяльності виходячи з планованої цільової суми
чистого прибутку підприємства (тис. ум. ден. од.)

Показники

I квартал
планового року

Разом
I квартал

і так далі
Січень Лютий Березень
1 2 3 4 5 6
1. Планова цільова сума чистого прибутку підприємства 150 180 200 530
2. Ставка податку на прибуток,% 30 30 30 -
3. Планова цільова сума валового прибутку підприємства 214 257 286 757
4. Планова сума податку на прибуток 64 77 86 227

5. Сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції - всього
в т. ч. амортизаційні відрахування

770
800 830 2400
45 48 53 146
6. Ставка податку на додану вартість,% 20 20 20 -
7. Сума надходження грошових коштів від реалізації продукції 1 230 +1321 1 395 3946
8. Сума податку на додану вартість 246 264 279 789
9. Загальна сума витрат грошових коштів з операційної діяльності 1 035 Тисячі дев'яносто три 1142 3270
10. Сума чистого грошового потоку операційної діяльності 195 228 253 676

3. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з інвестиційної діяльності здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:
Програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення грошових коштів в розрізі окремих здійснюваних або намічаються до реалізації інвестиційних проектів.
Проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна сума грошових коштів для забезпечення його приросту або обсяг реалізації інструментів довгострокових фінансових інвестицій.
Передбачувана суммапоступленія грошових коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів. В основу цього розрахунку має бути покладено план їх оновлення.
Прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Так як прибуток від завершених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, показується у складі операційного прибутку підприємства, в цьому розділі прогнозується розмір прибутку тільки по довгострокових фінансових інвестицій - дивідендах і відсоткам до отримання.
Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух грошових коштів підприємства з інвестиційної діяльності.
4. Прогнозування надходження і витрачання грошових коштів з фінансової діяльності здійснюється методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, визначеної за окремим її елементам (алгоритми розрахунку цієї потреби розглянуті раніше). Основою здійснення цих розрахунків є:
Намічений обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу. У план надходження грошових коштів включається тільки та частина додаткової емісії акцій, яка може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді.
Намічений обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення та обслуговування товарного кредиту, а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості відображається грошовими потоками з операційної діяльності).
Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці показники включаються до плану на основі затверджених державного бюджету або відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, асоціацій і т. П.).
Суми передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансовими кредитами і позиками. Розрахунок цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банками або іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного боргу).
Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підприємства і здійснювана ним дивідендна політика. Розрахунки узагальнюються в розрізі позицій, передбачених стандартом звіту про рух грошових коштів підприємства по фінансовій діяльності. Результати розрахунків надходження і витрачання грошових коштів у розрізі основних видів діяльності і по підприємству в цілому рекомендується узагальнювати в наступної планової формі (табл. 10.6).
Таблиця 10.6
Рекомендована форма складання плану надходження і витрачання
грошових коштів (ум. ден. од.)

Показники

Місяці

Разом
I квартал

і т.д.

Разом за рік
Січень Лютий Березень

I. Грошові потоки з операційної діяльності
1. Надходження грошових коштів від реалізації продукції +1075 1175 1275 +3525

Продовження таблиці 10.6
2. Інші надходження грошових коштів у процесі операційної діяльності 25 25 25 75
Разом валовий позитивний грошовий потік з операційної діяльності (надходження грошових коштів) 1100 1 200 1 300 +3600
3. Витрати грошових коштів на виробництво і реалізацію продукції (без амортизаційних відрахувань) 685 700 715 2100
4. Податки і збори, що сплачуються за рахунок доходів (що входять до ціни продукції) 220 240 260 720
5. Податки і збори, що сплачуються за рахунок прибутку 45 63 78 186
Разом валовий негативний грошовий потік з операційної діяльності (витрачання грошових коштів) 950 1 003 1053 3006
Сума чистого грошового потоку з операційної діяльності +150 +197 +247 +594

II. Грошові потоки з інвестиційної діяльності
1. Надходження грошових коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів - 100 - 100
2. Надходження коштів від реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля 80 - - 80
3. Надходження коштів від планованої реалізації раніше викуплених власних акцій - - - -
4. Прогнозована сума дивідендів і відсотків за довгостроковими фінансовим інструментам інвестиційного портфеля 30 5 5 40
Разом валовий позитивний грошовий потік по інвестиційній діяльності (надходження грошових коштів) 110 105 5 220
5. Придбання основних засобів 40 40 50 130
6. Приріст незавершеного капітального будівництва 150 150 150 450
7. Придбання нематеріальних активів 60 - - 60
8. Придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля - - - -
9. планованого викуп власних акцій - - - -
Разом валовий негативний грошовий потік по інвестиційній діяльності (витрачання грошових коштів) 250 190 200 640
Сума чистого грошового потоку з інвестиційної діяльності -480 -85 -195 -420

III. Грошові потоки по фінансовій діяльності
1. Додатково приваблюваний із зовнішніх джерел власний акціонерний або пайовий капітал - - - -
2. Додатково залучаються довгострокові кредити та позики - - - -
3. Додатково залучаються короткострокові кредити і позики 20 20 20 50

Закінчення таблиці 10.6
4. Прогнозируемое надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування - - - -
Разом валовий позитивний грошовий потік по фінансовій діяльності (надходження грошових коштів) 20 20 20 50
5. Виплата (погашення) основного боргу за довгостроковими кредитами і позиками 20 20 50 90
6. Виплата (погашення) основного боргу по короткострокових кредитах і позиках 20 20 12 52
7. Прогнозовані до виплати дивіденди (відсотки) власникам (акціонерам) підприємства - 72 - 72
Разом валовий негативний грошовий потік по фінансовій діяльності (виплата грошових коштів) 40 112 62 214
Сума чистого грошового потоку по фінансовій діяльності -20 -92 -42 -154

IV. Грошові поткоі по підприємства у в цілому
1. Залишок коштів на початок періоду 60 50 70 60
2. Валовий позитивний грошовий потік (надходження грошових коштів) 1 230 Тисяча триста двадцять п'ять Тисяча триста двадцять п'ять 3880
3. Валовий негативний грошовий потік (витрачання грошових коштів) 1 240 1305 1 315 3860
4. Чистий грошовий потік -10 +20 +10 +20
5. Залишок коштів на кінець періоду 50 70 80 80

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.11. Планування грошових потоків

 1. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 8 чолі
   Тест 1. Система планування включає в себе: а) виключно оперативне планування; б) тільки тактичне планування; в) стратегічне, тактичне й оперативне планування; г) головним чином стратегічне планування. Тест 2. Тактичне і оперативне планування є: а) провідним елементом у системі планування; б) середня ланка планування; в) засобом реалізації
 2. 3.1. Стадії планування та прогнозування
   Під фінансовим плануванням розуміється процес створення безлічі планів по залученню і використанню грошових коштів, у тому числі капіталу, як довгострокового фінансового джерела. Цілями фінансового планування є 1) фіксування джерела отримання грошових коштів, 2) оцінка плати за це джерело, 3) забезпечення використання грошових коштів з урахуванням можливості виплат за
 3. Види внутрішньофірмового фінансового планування
   Розрізняють три види фінансового внутрішньофірмового планування: довгострокове (перспективне), короткострокове (поточне) і оперативне. Довгострокове (перспективне) внутріфірмове фінансове планування - це планування на кілька років (п'ятирічку) з розбивкою по роках. Короткострокове внутріфірмове фінансове планування - це планування на рік з розбивкою по кварталах, місяцях.
 4. 5.3. Планування потреб в персоналі
   Планування - це найважливіший етап будь-якої роботи. Планування потреб в персоналі являє собою планування як ресурсів, так і витрат, і є одним з етапів бізнес - планування на підприємстві. Мета планування персоналу як ресурсів і витрат - визначити чисельний склад працівників на посадах у підрозділах (фактично, штатний розклад) і визначитися з витратами на
 5. Питання для обговорення
   Поняття планування людських ресурсів. Завдання і стратегії планування. У чому полягає прогнозування попиту? Вплив аналізу плинності кадрів на політику трудового найму підприємства. Як і для чого готують плани заходів? Опишіть схему планування потреби в персоналі у вашій організації. Які форми планування людських ресурсів ви знаєте? Назвіть завдання планування
 6. Питання для самоконтролю до Глави 7
   Перерахуйте етапи стратегічного планування. Охарактеризуйте три варіанти стратегії зростання. Чому ранжування стратегічних завдань має передувати безпосереднього процесу планування? Покажіть відмінності між стратегічним і оперативним плануванням. У чому полягає принципова відмінність планування бюджету на основі оптимізації прибутку від планування бюджету на основі показників
 7. Склад бюджетного планування
   61. Бюджетне планування є найважливішою складовою частиною фінансового планування і підпорядковане вимогам фінансової політики. Бюджетне планування країни включає в себе: бюджетний процес; нормативно-правову та організаційну базу бюджету; питання теорії та методології складання бюджетів
 8. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
   Назвіть склад функцій управління, розкрийте їх зміст, взаємозв'язки між ними. Чому функція планування та прогнозування ставиться в центрі управлінського циклу? Назвіть етапи процесу планування. Які специфічні риси планірованія7 Назвіть види планування. У чому полягає сутність індикативного планування? Назвіть структурні елементи системи планування. Які
 9. У частині руху грошових коштів.
   Основою є план (розрахунок) руху грошових коштів позичальника. З урахуванням фактичних результатів оцінюється якість планування. Слід мати на увазі, що відсутність належного планування, навіть на невеликих підприємствах, може бути однією з причин зниження
 10. Тести
   1. Фінансове планування на підприємстві не базується на системах 1) поточного планування; 2) перспективного планування; 3) оперативного планування; 4) бізнес-планування. 2. До складу основних бюджетів не входить 1) бюджет доходів і витрат; 2) бюджет руху грошових коштів; 3) розрахунковий баланс; 4) бюджет продажів. 3. Основні бюджети призначені для 1) управління фінансами
 11. 8.1. Планування потреби в персоналі
   Планування персоналу як система комплексних рішень дозволяє: забезпечити організацію необхідним персоналом; підібрати людей, здатних вирішувати поставлені завдання і формувати нові підходи до їх вирішення; забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників; забезпечити активну участь працівників у діяльності організації. Існує кілька етапів у процесі планування потреби в
 12. Планування на підприємстві (внутрішньофірмове планування)
   розробка моделей, що визначають майбутнє стан економічної системи (в даному випадку підприємства), шляхів, способів та засобів її досягнення. З позицій менеджменту може інтерпретуватися як комплексний процес прийняття рішень, що включає в себе дослідження, аналіз, власне планування і управління. Як правило, на підприємстві існує спеціальна організаційна структура,
 13. 8.1. Мета фінансового планування. Місце фінансового планування в процесі планування діяльності господарюючого суб'єкта
   Мета фінансового планування - забезпечення оптимальних можливостей для успішного господарювання, отримання необхідних засобів для досягнення кінцевого результату. Засобом досягнення цієї мети є інтерференція стратегії і тактики фінансового менеджменту в процесі планування і контролю. Етапи планування: § діагностичний аналіз фінансового стану; § прогноз майбутнього
 14. Складання короткострокових фінансових планів
   включає формування короткострокових програм фінансування (на 1-2 роки), прийняття рішень з обігового капіталу і планування обсягів поточних активів. Основою короткострокового фінансового планування є прогноз грошових