« Попередня Наступна »

10.12 Практична частьЗадачі


1. На підставі прикладів, наведених в табл. 10.7 і 10.8, вирішити завдання при наступних даних і зробити висновки щодо:
а) основних джерел припливу і відтоку грошових коштів, достатності фінансових потоків з різних видів діяльності для покриття поточних зобов'язань перед бюджетом та персоналом (по прямому методі), проаналізувати подальші шляхи розвитку підприємства;
б) величини чистого прибутку, амортизації, суми коштів на утримання соціальної сфери, величини довгострокових вкладень грошових коштів, змін дебіторської заборгованості та запасів (за непрямим методом), проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.7
Звіт про рух грошових коштів за 2-й квартал 2004 р (прямий метод)
ВАТ «Техніка» в млн. Руб.
Залишок на початок періоду
Основна діяльність
Надходження
Реалізація поточного періоду 742

Закінчення таблиці 10.7
Аванси, отримані від покупців
Надходження від продажу бартеру 652
Повернення дебіторської заборгованості +2118
Інші надходження 240
Разом надходжень 3752
Витрата
Оплата за сировину і матеріали (2011)
Заробітна плата робітникам і службовцям (655)
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди (230)
Інші накладні витрати (250)
Інші витрати (соціальна сфера) (561)
Разом витрата (+3707)
Разом з основної діяльності (45)
Інвестиційна діяльність
Реалізація довгострокових активів 300
Довгострокові фінансові вкладення (346)
Разом з інвестиційної діяльності (46)
Фінансова діяльність
Надходження кредитів
Повернення кредитів
Разом по фінансовій діяльності 0
Підсумковий грошовий потік (1)
Залишок на кінець періоду 1

Таблиця 10.8
Звіт про рух грошових коштів за 2-й квартал 2003 р
(непрямий метод) ВАТ «Техніка» (в млн. руб.)
Грошові потоки 1-й кв. 2-й кв.
Основна діяльність 315 45
Чистий прибуток 339 164
мінус Використання прибутку (648) (561)
плюс Амортизаційні відрахування 624 625
мінус Зміна суми поточних активів
Короткострокові фінансові вкладення
Дебіторська заборгованість (+1559) (1 007)
Запаси (502) (1577)
плюс Зміна суми поточних зобов'язань
Кредиторська заборгованість 997 +2401
Інвестиційна діяльність (284) (46)
мінус Зміна суми довгострокових активів
Нематеріальні активи (1)
Основні засоби (135)
Незавершені капітальні вкладення (133) (32)
Довгострокові фінансові вкладення (15) (14)
Фінансова діяльність (30)
мінус Зміна суми заборгованості
Короткострокові кредити і позики 30
Довгострокові кредити і позики
плюс Зміна суми власних коштів
Статутний капітал

Закінчення таблиці 10.8
Накопичений капітал
Сумарна зміна грошових коштів 1 (1)
плюс Грошові кошти на початок періоду 1 2
Грошові кошти на кінець періоду 2 1

Рух грошових коштів (табл. 2) показує, що підприємство отримало 164 млн. Руб. чистого прибутку, амортизація становить 625 млн. руб. На утримання соціальної сфери витрачено 561 млн. Руб. (весь прибуток і 397 млн. руб. з оборотних коштів). Довгострокові вкладення грошових коштів склали 46млн. руб. Дебіторська заборгованість та запаси збільшилися на 2584 млн. Руб. грошових коштів. У результаті підприємство не має коштів для своєчасної виплати зарплати і податків, що визначило збільшення кредиторської заборгованості на 2401 млн. Руб.
За результатами аналізу фінансових потоків можна зробити висновки з наступних питань:
У якому обсязі, з яких джерел отримані грошові кошти і які основні напрямки їх витрачання?
2. Вирішити завдання при наступних даних (табл. 10.9) і зробити висновки щодо:
основних джерел припливу грошових коштів;
основних відтоків грошових коштів;
достатності фінансових потоків з різних видів діяльності для покриття поточних зобов'язань перед бюджетом та персоналом;
проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.9
Звіт про рух грошових коштів за 1-й квартал 2004 р
(прямий метод) ВАТ «ТОНІК» (в тис. руб.)
Основна діяльність тис. руб.
Надходження
Реалізація поточного періоду 408,1
Аванси, отримані від покупців
Надходження від продажу бартеру 358,6
Повернення дебіторської заборгованості 1164,9
Інші надходження 132
Разом надходжень 2063,6
Витрата
Оплата за сировину і матеріали (1106,05)
Заробітна плата робітникам і службовцям (360,25)
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди (126,5)
Інші накладні витрати (137,5)
Інші витрати (соціальна сфера) (308,55)
Разом витрата (2038,85)
Разом з основної діяльності (24,75)
Інвестиційна діяльність
Реалізація довгострокових активів 165
Довгострокові фінансові вкладення (190,3)
Разом з інвестиційної діяльності (25,3)
Фінансова діяльність

Закінчення таблиці 10.9
Надходження кредитів
Повернення кредитів
Разом по фінансовій діяльності 0
Підсумковий грошовий потік (0,55)

3. Вирішити завдання при наступних даних (табл. 10.10) і зробити висновки щодо:
основних джерел припливу грошових коштів;
основних відтоків грошових коштів;
достатності фінансових потоків з різних видів діяльності для покриття поточних зобов'язань перед бюджетом та персоналом;
проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.10
Звіт про рух грошових коштів за 1-й квартал 2004 р (прямий метод)
ВАТ «Росвоенторг» (а тис. Руб.)
Основна діяльність тис. руб.
Надходження
Реалізація поточного періоду 2077,6
Аванси, отримані від покупців
Надходження від продажу бартеру 1825,6
Повернення дебіторської заборгованості 5930,4
Інші надходження 672
Разом надходжень 10505,6
Витрата
Оплата за сировину і матеріали (5630,8)
Заробітна плата робітникам і службовцям (1834)
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди (644)
Інші накладні витрати (700)
Інші витрати (соціальна сфера) (1570,8)
Разом витрата (10379,6)
Разом з основної діяльності (126)
Інвестиційна діяльність
Реалізація довгострокових активів 840
Довгострокові фінансові вкладення (968,8)
Разом з інвестиційної діяльності (128,8)
Фінансова діяльність
Надходження кредитів 1 001
Повернення кредитів (657)
Разом по фінансовій діяльності 344
Підсумковий грошовий потік 346,8

4. Вирішити завдання при наступних даних (табл. 10.11) і зробити висновки щодо:
основних джерел припливу грошових коштів;
основних відтоків грошових коштів;
достатності фінансових потоків з різних видів діяльності для покриття поточних зобов'язань перед бюджетом та персоналом;
проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.11
Звіт про рух грошових коштів за 1-й квартал 2005 р (прямий метод)
ВАТ «КОЛОС» (в тис. Руб.)
Основна діяльність тис. руб.
Надходження
Реалізація поточного періоду +2226
Аванси, отримані від покупців
Надходження від продажу бартеру 1 956
Повернення дебіторської заборгованості 6354
Інші надходження 720
Разом надходжень 11256
Витрата
Оплата за сировину і матеріали (+6033)
Заробітна плата робітникам і службовцям (1965)
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди (690)
Інші накладні витрати (750)
Інші витрати (соціальна сфера) (1683)
Разом витрата (11121)
Разом з основної діяльності (135)
Інвестиційна діяльність
Реалізація довгострокових активів 900
Довгострокові фінансові вкладення (1038)
Разом з інвестиційної діяльності (138)
Фінансова діяльність
Надходження кредитів 973
Повернення кредитів (1208)
Разом по фінансовій діяльності (235)
Підсумковий грошовий потік (238)

5. Вирішити задачу при наступних даних (табл. 10.12) і зробити висновки щодо:
величини чистого прибутку;
амортизації;
суми коштів на утримання соціальної сфери;
величини довгострокових вкладень грошових коштів;
змін дебіторської заборгованості та запасів;
проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.12
Звіт про рух грошових коштів за 1-й і 2-й кварталі 2004 р (непрямий метод)
ВАТ «Мебельторг» (в тис. Руб.)
Грошові потоки 1-й кв. 2-й кв.
Основна діяльність 103,95 14,85
Чистий прибуток 111,87 54,12
мінус Використання прибутку (213,84) (185,13)
плюс Амортизаційні відрахування 205,92 206,25
мінус Зміна суми поточних активів
Короткострокові фінансові вкладення
Дебіторська заборгованість (514,47) (332,31)
Запаси 165,66 (520,41)
плюс Зміна суми поточних зобов'язань

Закінчення таблиці 10.12
Кредиторська заборгованість 329,01 792,33
Інвестиційна діяльність (93,72) (15,18)
мінус Зміна суми довгострокових активів
Нематеріальні активи (0,33)
Основні засоби (44,55)
Незавершені капітальні вкладення (43,89) (10,56)
Довгострокові фінансові вкладення (4,95) (4,62)
Фінансова діяльність (9,9)
мінус Зміна суми заборгованості
Короткострокові кредити і позики (9,9)
Довгострокові кредити і позики
плюс Зміна суми власних коштів
Статутний капітал
Накопичений капітал
Сумарна зміна грошових коштів 0,33 (0,33)
плюс Грошові кошти на початок періоду 0,33 0,66
Грошові кошти на кінець періоду 0,66 0,33

6.
 Вирішити завдання при наступних даних (табл. 10.13) і зробити висновки щодо:
величини чистого прибутку;
амортизації;
суми коштів на утримання соціальної сфери;
величини довгострокових вкладень грошових коштів;
змін дебіторської заборгованості та запасів;
проаналізувати подальші можливі шляхи розвитку підприємства.
Таблиця 10.13
Звіт про рух грошових коштів за 1-й і 2-й кварталі 2004 р (непрямий метод)
ВАТ «Факел» (в тис. Руб.)
Грошові потоки 1-й кв. 2-й кв.
Основна діяльність 3061,8 437,4
Чистий прибуток 3295,08 1594,08
мінус Використання прибутку (6298,56) (5452,92)
плюс Амортизаційні відрахування 6065,28 +6075
мінус Зміна суми поточних активів
Короткострокові фінансові вкладення
Дебіторська заборгованість (15153,48) (978,04)
Запаси 4879,44 (15328,44)
плюс Зміна суми поточних зобов'язань
Кредиторська заборгованість 9690,84 23337,72
Інвестиційна діяльність (2760,48) (447,12)
мінус Зміна суми довгострокових активів
Нематеріальні активи (9,72)
Основні засоби (1312,2)
Незавершені капітальні вкладення (1292,76) (311,04)
Довгострокові фінансові вкладення (145,8) (136,08)
Фінансова діяльність (291,6)
мінус Зміна суми заборгованості
Короткострокові кредити і позики (291,6)

Закінчення таблиці 10.13
Довгострокові кредити і позики
плюс Зміна суми власних коштів
Статутний капітал
Накопичений капітал
Сумарна зміна грошових коштів 9,72 (9,72)
плюс Грошові кошти на початок періоду 9,72 19,44
Грошові кошти на кінець періоду 19,44 9,72

7; 8; 9; 10 На підставі наведених прикладів бюджетів компанії вирішити завдання і зробити висновки щодо:
прогнозів руху грошових коштів по основній діяльності;
прогнозів руху грошових коштів з фінансової діяльності;
розрахувати коефіцієнти інкасування.
7. Розрахувати грошові кошти в наявності, надлишок (дефіцит) з основної діяльності, проаналізувати рух грошових коштів (по основній діяльності) ВАТ «Техніка», зробити висновки щодо необхідної величини грошових коштів та джерел їх покриття
Таблиця 10.14
Прогноз руху грошових коштів по основній діяльності
ВАТ «Техніка» (в тис. Руб.)
Найменування 1 2 3 4 5 6 За 6 міс.
Залишок коштів на початок періоду 9 48 48 66 15 78 78
Надходження грошових коштів від основної діяльності.
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, у тому числі:
- Від реалізації поточного періоду;
- Від реалізації попередніх періодів
Аванси, отримані від покупців і замовників

+9354
2454
6900

8829
+2640
6189

+8370
2742
5628

10026
+3264
+6762

10692
3501
+7191

11040
+3573
+7467

58311
18174
40137
Разом надійшло грошових коштів +9354 8829 +8370 10026 10692 11040 58311
Разом у наявності коштів
Виплати грошових коштів з основної діяльності, тис. Руб.
Сировина і матеріали
Оплата праці
Загальновиробничі накладні витрати
Комерційні витрати
Управлінські витрати
Податки і відрахування
Інші виплати

3990
948
2265
207
855
1050

+3846
723
2163
219
873
75
1050

4134
819
+2223
225
894
600

4596
999
1914
255
939
414
600

+4980
Тисяча сто п'ятьдесят два
1 926
267
939
525
600

5301
1 218
+1953
276
945
513
600

26844
5859
12444
1 449
+5445
+1527
4500
Разом виплати грошових коштів +9315 8949 8892 9717 10389 10806 58068
Надлишок (дефіцит) грошових коштів з основної діяльності, тис. Руб.

8. Розрахувати грошові кошти в наявності, надлишок (дефіцит) з основної діяльності, проаналізувати рух грошових коштів (по основній діяльності) ВАТ «Ізопен», зробити висновки щодо необхідної величини грошових коштів та джерел їх покриття
Таблиця 10.15
Прогноз руху грошових коштів по основній діяльності
ВАТ «Ізопен» (в тис. Руб.)
Найменування 1 2 3 4 5 6 За 6 міс.
Залишок коштів на початок періоду 1,2 6,4 6,4 8,8 2 10,4 10,4
Надходження грошових коштів від основної діяльності, тис. Руб.
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, у тому числі:
- Від реалізації поточного періоду;
- Від реалізації попередніх періодів
Аванси, отримані від покупців і замовників

1247,2
327,2
920

1177,2
352
825,2

1 116
365,6
750,4

1336,8
435,2
901,6

1425,6
466,8
958,8

1 472
476,4
995,6

7774,8
2423,2
5351,6
Разом надійшло грошових коштів 1247,2 1177,2 1 116 1336,8 1425,6 1 472 7774,8
Разом у наявності коштів
Виплати грошових коштів з основної діяльності, тис. Руб.
Сировина і матеріали
Оплата праці
Загальновиробничі накладні витрати
Комерційні витрати
Управлінські витрати
Податки і відрахування
Інші виплати

532
126,4
302
27,6
114
140

512,8
96,4
288,4
29,2
116,4
10
140

550,8
109,2
296,4
30
119,2
80

612,8
133,2
252,2
34
125,2
55,2
80

664
153,6
256,8
35,6
125,2
70
80

706,8
162,4
260,4
36,8
126
68,4
80

3579,2
781,2
1659,2
193,2
726
203,6
600
Разом виплати грошових коштів +1242 1193,2 1185,6 1295,6 1385,2 1440,8 7742,4
Надлишок (дефіцит) грошових коштів з основної діяльності, тис. Руб.

9. За результатами обчислень в задачі 7 розрахувати:
суму виплат відсотків за кредит (за ставкою рефінансування ЦБ РФ, наприклад, 10%);
підсумкові виплати грошових коштів;
збільшення (зменшення) грошових коштів від фінансової діяльності;
залишок грошових коштів на кінець періоду.
Таблиця 10.16
Прогноз руху грошових коштів по основній діяльності
ВАТ «Техніка» (в тис. Руб.)
Найменування 1 2 3 4 5 6 За 6 міс.
Надлишок (дефіцит) грошових коштів по поточній діяльності

Закінчення таблиці 10.16
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
Отримання короткострокових кредитів і позик *
Отримання довгострокових кредитів і позик
Розміщення додаткових акцій
Інші надходження

200

80

34,6

106

420,6
Разом надійшло грошових коштів 200 80 34,6 106 420,6
Виплати грошових коштів з фінансової діяльності
Погашення кредитів і позик

200

80

34,6

106

420,6
Виплата відсотків за кредит
Короткострокові фінансові вкладення
Виплата дивідендів
Інші виплати
Разом виплати грошових коштів
Збільшення (зменшення) грошових коштів від фінансової діяльності
Залишок коштів на кінець періоду

10. За результатами обчислень в задачі 8 розрахувати:
суму виплат відсотків за кредит (за ставкою рефінансування ЦБ РФ, наприклад, 55%);
підсумкові виплати грошових коштів;
збільшення (зменшення) грошових коштів від фінансової діяльності;
залишок грошових коштів на кінець періоду.
Таблиця 10.17
Прогноз руху грошових коштів по основній діяльності
ВАТ «Ізопен» (в тис. Руб.)
Найменування 1 2 3 4 5 6 За 6 міс.
Надлишок (дефіцит) грошових коштів по поточній діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
Отримання короткострокових кредитів і позик *
Отримання довгострокових кредитів і позик
Розміщення додаткових акцій
Інші надходження


12
8

24
16,94

0,89
15

32
14,5


68,89
54,44
Разом надійшло грошових коштів
Виплати грошових коштів з фінансової діяльності
Погашення кредитів і позик20

40,94

15,89

46,5

123,33
Виплата відсотків за кредит **
Короткострокові фінансові вкладення
Виплата дивідендів
Інші виплати
4
1
18
0,78
3,78
12
12
7
3
44,78
16,78
Разом виплати грошових коштів
Збільшення (зменшення) грошових коштів від фінансової діяльності
Залишок коштів на кінець періоду

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.12 Практична частьЗадачі

 1. Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана Юріївна. Касове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 2012, 2012
 2. Вступ
   Навчальна дисципліна «Фінанси і кредит» має на меті формування у студентів стійких фундаментальних знань про сутність: ^ фінансів, їх ролі в розширеному виробництві, фінансовій системі, тенденції розвитку державних і муніципальних фінансів, а також фінансів господарюючих суб'єктів; ^ Кредиті як економічної категорії, що грає важливу роль у сучасній ринковій економіці, його формах
 3. Литовських А. М .. Фінанси і кредит. Методичний посібник щодо проведення практичних занять. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 40 с., 2004
 4. Кольцова І. В., Рябих Д. А .. Практика фінансової діагностики та оцінки проектів. Науково-практичний посібник, Москва-Санкт-Петербург-Київ, Вільямс, 2009 409 с., 2 009
 5. Висновок
   У посібнику розглянуті основні питання сучасної системи оподаткування в Росії, заснованого на новій редакції Податкового Кодексу РФ, який набрав чинності з 1 січня 2002 року. При викладі матеріалу враховані деякі поправки до Податкового Кодексу, прийняті після січня 2002 року. Досвід проведення практичних і лабораторних занять з курсу «Оподаткування» показує, що виконання
 6. І. Д. Кузнєцова, Т. Н. Бєляєва, О. А. Смирнова. Практикум з дисципліни «Фінанси і кредит» (основні положення, контрольні питання, завдання) Іваново 2008, 2008
 7. Кокін А. С .. Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» і виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» Частина V. Розробка бюджету компанії. Н. Новгород, 2 006, 2 006
 8. Давлетова М. Т .. Кредитна діяльність банків в Казахстані: Навчальний посібник. - Ал мати: Економіка, 2001. - 186с., 2 001
 9. ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
   Мета заняття: освоїти технологію складання резюме, описи підприємства і його продукції, плану маркетингу. Ви навчитеся: використовуючи шаблон, складати опис розділів інвестиційного бізнес-плану підприємства; практично втілювати отримані знання в макет розділів бізнес-плану реального підприємства нафтогазового комплексу. У програмі заняття: практична робота зі складання розділів
 10. Єремєєва Н. А .. Фінанси і кредит у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / Н. А. Єремєєва. - Мінськ: Виш. шк., 2012.-288 с., 2 012
 11. Примітки
   Рокотов В. Пригоди російських шахраїв. - М .: Вагриус, 1996. С. 260-261. Ларичев В. Д. Як уберегтися від шахрайства у сфері бізнесу. - М .: Юрист, 1996. - С. 70. Ларичев В. Д. Злочини в кредитно-грошовій сфері та протидію їм: Навчально-практичний посібник. - М .: ИНФРА-М, 1996. - С. 98. Ларичев В. Д. Злочини в кредитно-грошовій сфері та протидію їм: Навчально-практичний
 12. Список використаної літератури
   Маркетингові дослідження / Под ред. Є. П. Голубкова. -М., 2 001. Маркетингові дослідження. Практичне керівництво. Нерешк Малхотра. - М. - СПб - Київ, 2002. Маркетингові дослідження. Серія Маркетинг для професіоналів. Черчілль, М, 2001р. Маркетингові дослідження. Серія Маркетинг для професіоналів / Божулік, Ковалик, 2002. Маркетингові дослідження: Навчально-практичний посібник / За ред.
 13. Практичне складання бізнес-плану
   Починаючи з четвертого заняття навчаний приступає до практичної роботи по складанню навчального бізнес-плану для «Енергозберігаючі автоматизованого комплексу». Підготовка бізнес-плану передбачає формування ряду необхідних документів на базі пропонованих шаблонів. Після завершення вивчення курсу обучаемому в якості контрольного завдання належить самому розробити бізнес-план для
 14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
   Ф. Котлер. Маркетинг. Менеджмент. М., Прогрес, 1998. Сучасний маркетинг / Под ред. В. Є. Хруцкого. М., 1991'. Дж. Еванс, Б. Берман. Маркетинг. М., Економіка, 1993. Третяк В. П. та ін. Основи маркетингу. С-Петербург, ПГУС, 1993. Дихтль X. Хершген. Практичний маркетинг. М., Вища школа, 1996. Академія ринку: маркетинг: Пер. з фр. М., Економіка, 1993 Ліпсщ І. В. Бізнес-план - основа успіху:
 15. 2. Цілі і завдання дисципліни
   Цілі: Дисципліна "Фінансовий аналіз" покликана формувати у студентів фундаментальні теоретичні знань в області основних категорій і методів фінансового аналізу та практичні навички щодо їх застосування. Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти проводити аналіз всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також здійснювати фінансове планування та
 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини