« Попередня Наступна »

10.1. Форми фінансової звітності та їх характеристика


Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, які складені за даними фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам про стан підприємства для прийняття ділових рішень.
Форми фінансової звітності - це бухгалтерський баланс (форма №1 по ОКУД), звіт про фінансові результати (форма №2 по ОКУД), звіт про рух грошових коштів (форма №3 по ОКУД), звіт про власний капітал (форма №4 по ОКУД ).
Баланс є найбільш інформативним документом для аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Значення балансу досить велике. Баланс містить інформацію про наявність економічних ресурсів, які є на підприємстві на дату балансу.
На основі даної інформації здійснюється оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності, платоспроможності та прогнозування майбутніх потреб у залученні додаткових коштів.
Звіт про фінансові результати також є важливим фінансовим документом підприємства. На відміну від балансу, звіт про фінансові результати містить не застиглу, одномоментну, а динамічну інформацію про те, яких успіхів досягло підприємство протягом звітного періоду і за рахунок яких укрупнених факторів, які масштаби його діяльності. Звіт про фінансові результати надає інформацію про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період. За допомогою цієї інформації проводиться оцінка та прогнозування прибутковості та структури доходів і витрат.
Звіт про рух грошових коштів відображає інформацію про наявність позитивних і негативних грошових потоків, динаміці чистого грошового потоку по всіх видах діяльності, а також якість управління грошовими потоками підприємства.
Звіт про власний капітал передбачає розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Ці зміни можуть відбутися в результаті коригування облікової політики, переоцінки активів, рефінансування прибутку до статутного капіталу, збільшення або зменшення дебіторської заборгованості за пайовими внесками, анулювання викуплених акцій та ін. Причин. Вищевказані зміни за окремими факторами кількісно порівнюються у відповідних статтях звіту. У результаті наводиться підсумок змін у капіталі підприємства.
Примітки до фінансової звітності містять інформацію про зміни у статтях всіх вищевказаних форм фінансової звітності на звітну дату.
Таким чином, всі форми фінансової звітності мають тісний взаємозв'язок, певну структуру і порядок відображення в них фінансової інформації. Кожна форма фінансової звітності становить інтерес для конкретного користувача.
10.2. Сутність, мета і завдання фінансового аналізу
Фінансовий аналіз є надійним інструментом, за допомогою якого зацікавлені користувачі можуть підвищити якість прийняття управлінських рішень. Використання аналітичної інформації дає можливість своєчасно виявляти, усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви зростання вартості підприємства.
У традиційному розумінні аналіз являє собою метод дослідження шляхом розчленування складних явищ на складові частини.
У широкому науковому розумінні аналіз - це метод наукового дослідження (пізнання) та оцінки явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи. В економіці, складовим елементом якої є фінанси, аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних процесів, вивчення фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях (на рівні підприємства, організації, об'єднання, галузі в масштабі країни) і в різних сферах відтворення (матеріальному виробництві, розподілі, обміні і споживанні).

Фінансовий аналіз є частиною аналізу фінансово-господарської діяльності, яка складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового аналізу та управлінського.
У традиційному розумінні сутність фінансового аналізу полягає в оцінці та прогнозуванні фінансового стану підприємства на основі даних фінансової звітності та обліку.
У ринкових умовах фінансовий аналіз є одним з головних інструментів фінансового управління підприємств. У його основі лежить аналіз і оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами господарюючих суб'єктів.
Фінансовий аналіз виступає як спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, необхідної для оцінки поточного та перспективного фінансового стану підприємства, мінливого під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища і управлінських рішень з метою оцінки його фінансової стійкості та ефективної діяльності.
Сучасний фінансовий аналіз охоплює досить широке коло питань, які виходять далеко за рамки традиційної оцінки фінансового стану підприємства, проведеної, як правило, на підставі даних фінансової звітності.
Особливості фінансового аналізу полягають у наступному:
- Множинність суб'єктів аналізу (користувачів інформації);
- Різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;
- Наявність типових методик, стандартів обліку та звітності;
- Орієнтація аналізу на публічну і внутрішню звітність і підприємства;
- Максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів формації про діяльність підприємства.
Зміст фінансового аналізу полягає в оцінці фінансового стану і результатів діяльності господарюючого суб'єкта на основі достовірної інформації, а також виявленні потенційних можливостей підвищення ефективності використання капіталу та сталого розвитку господарюючого суб'єкта.
Метою фінансового аналізу є визначення реального фінансово-економічного стану господарюючого суб'єкта та можливих варіантів його зміни в майбутньому.
Основними завданнями фінансового аналізу є:
- Дослідження теоретичних основ фінансового аналізу;
- Загальна оцінка фінансового стану підприємства (оцінка складу і структури джерел фінансових ресурсів, аналіз джерел власних і позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості, оцінка складу та структури активів, їх стану і руху, аналіз основного та оборотного капіталу, аналіз дебіторської заборгованості);
- Аналіз ринкової стійкості підприємства;
- Аналіз фінансової стійкості (аналіз абсолютних і відносних її показників, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки));
- Аналіз платоспроможності та ліквідності;
- Аналіз грошових потоків;
- Аналіз ефективності використання капіталу (аналіз прибутковості, оборотності оборотних коштів, дослідження ефекту фінансового важеля);
- Оцінка кредитоспроможності підприємства;
- Аналіз ділової активності підприємства;
- Прогнозування фінансових показників підприємства;
- Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та пошук шляхів запобігання банкрутства.
Таким чином, фінансовий аналіз є засобом об'єднання фінансового та загального менеджменту в частині аналізу, а також фінансового забезпечення стратегії підприємства. Без нього неможливе планування, прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів, аудит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Форми фінансової звітності та їх характеристика

 1. Зміст
   Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності .... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності
 2. 1.3.1. Бухгалтерська звітність. Зміст бухгалтерського балансу
   Традиційно джерелом інформації для проведення фінансового аналізу є стандартні форми бухгалтерської звітності. Баланс (форма № 1). Звіт про прибутки і збитки (форма № 2). Зазначені форми звітності складають практично всі компанії (за ис-ключенних застосовують спрощену систему обліку), їх вигляд уніфікований, а строки складання звітності регламентовані. Таким чином, перевага
 3. Код форми документа
   входить до складу Уніфіковані системи документації (УСД) проставляється по Загальноросійському класифікатору управлінської документації (ОКУД). Код форми документа служить для прискорення передачі документованої інформації по каналах електронного зв'язку та скорочення можливих помилок і є елементом ідентифікації документа. У ОКУД представлені найменування і кодові позначення
 4. Глава 10 ОБЛІК ЗМІНИ ЦІН, валютних курсів і фінансова звітність в умовах інфляції
   У главі 10 розглядаються такі міжнародні стандарти фінансової звітності: МСБО-21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО-29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». У главі представлені особливості, пов'язані зі складанням фінансової звітності за операціями, проведеними у валюті, відмінній від валюти звітності, і пов'язані з урахуванням змін вартості тієї валюти, в
 5. Обгрунтування відхилень від діючих звітних форм.
   В на-варте час організації отримали право складати та подавати бухгалтерську звітність на бланках форм, розроблених ними самостійно відповідно до вимог і правил Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності при збереженні структури звітних форм і передбаченого мінімально необхідного складу показників звітності. Незважаючи на велику свободу
 6. 2.1. Прийоми і способи аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   При аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, які характерні для всіх напрямів економічного аналізу, хоча переважна роль належить балансовим та іншим ідентичним методам. Використання загальнонаукового діалектичного підходу передбачає проведення аналізу звітності з урахуванням постійної зміни і розвитку організації,
 7. Дескриптивні моделі
   - Це моделі описового характеру. Вони є основними для оцінки фінансового стану підпри-ємства. До них можна віднести побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в розрізах, вертикальний і го--різонтального аналіз звітності, систему аналітичних коефіцієнти-ентов, аналітичні записи до
 8. Фінансовий стан клієнта
   Загальна оцінка фінансового стану позичальника будується на основі суворого (формалізованого) аналізу його фінансових показників, розрахованих на останню звітну дату. Всі фінансові показники розраховуються за даними за останній звітний період (квартал). Тобто якщо аналіз проводиться за результатами останнього квартального фінансового звіту, то в якості виручки від реалізації, прибутку і
 9. Фінансова звітність як джерело інформації про склад і динаміку активів, капіталу, зобов'язань господарюючих суб'єктів, доходів, витрат і фінансових результатах діяльності в сучасних умовах їх функціонування
   Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами; звітний період - період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність; звітна дата - дата, за станом на яку організація повинна складати
 10. Консолідована звітність
   Об'єднана звітність групи компаній (group of companies). Хоча материнська компанія та її філії (тобто компанії, що належать їй і знаходяться під її контролем) є самостійними, звичайною практикою стало об'єднання їх фінансових результатів на кінець звітного періоду в єдиний набір звітності, в якому елімінуються перехресні акціонерні участі та взаємні заборгованості між
 11. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
   - Система показників, що характеризує стан засобів та господарсько-фінансову діяльність підприємства (організації, установи) за звітний період (місяць, квартал, рік); складається за даними бухгалтерського обліку. У РФ Б. о. організацій складається у відповідності з нормативними документами, затвердженими Міністерством фінансів РФ, а кредитних організацій (банків) - відповідно до
 12. 13.3. Види і форми бюджетної звітності
   Бюджетну звітність підрозділяють на річну, квартальну і місячну. Річна і квартальна звітність включає в себе такі форми: Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130); Баланс з надходження і вибуття коштів бюджету (ф. 0503140); Баланс за операціями касового обслуговування бюджету (ф. 0503150); Баланс виконання бюджету
 13. Надійність і прозорість фінансової звітності
   Надійна звітність повністю відповідає встановленим нормам і правилам, достовірно відображає фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації. Достовірність звітності повинна бути засвідчена авторитетним незалежним аудитором. Надійна звітність повинна бути зрозумілою користувачам звітності та складатися з відомих їм нормам і правилам. Відступу від норм і
 14. 2.8, взаємні? ув'язка показників форм бухгалтерської звітності
   Звітним формам бухгалтерської звітності притаманна логічна та інформаційна взаємозв'язок. Сутність логічного зв'язку полягає у взаємній доповненні звітних форм, їх розділів і статей. Окремі найбільш важливі статті балансу деталізують в супутніх формах. Наприклад, балансову статтю «Нематеріальні активи» деталізують в розділі I додатка до балансу по форие № 5 Статтю «Основні засоби»
 15. Безбородова Т. І .. Аналіз фінансової звітності, 2008
 16. Можливі умови і форми взаємодії корпоративної групи
   Основні особливості консолідованої фінансової звітності 1. Вона не є звітністю юридичної особи. Мета її чисто аналітична. 2. У процесі консолідації повинні бути виключені всі внутрішньокорпоративні фінансово-господарські операції для уникнення повторного рахунку. 3. Не включаються до консолідованої звітність відомості про окрему дочірньої компанії, якщо: § види господарської
 17. Фінансова звітність - інформаційна основа фінансового аналізу
   Вторинні характеристики 36 Розділ I. Методологія фінансового аналізу - Порівнянність - Можливість вимірювання об'єкта обліку Якщо припустити, що достовірне надання інформації забезпечує прозорість звітності, тоді прозорість означає створення умов, за яких інформація про існуючий стан справ і прийняті рішення буде доступною і зрозумілою всім учасникам
 18. 3.5. Бухгалтерська звітність підприємства як інформаційна база фінансового аналізу
   Коректність результатів аналізу багато в чому залежить від наявності його інформаційної бази. Основним джерелом інформації при проведенні як внутрішнього, так і зовнішнього фінансового аналізу є бухгалтерська (фінансова) звітність. Склад і зміст бухгалтерської звітності регламентується Положенням з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99, затвердженим