« Попередня Наступна »

10.1. Сутність місцевих фінансів, їх місце і роль в економічній системі держави


У ХХ сторіччі у всьому світі прискорюється процес розвитку демократичних принципів у державному устрої та управлінні. У багатьох країнах обов'язковим компонентом демократичного державного устрою є місцеве самоврядування, здійснюване самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання своїх функцій ці органи наділяються певними майновими і фінансово бюджетними правами.
У ХХ столітті відбулися значні зміни в організації місцевого самоврядування в більшості європейських країн і його відносна уніфікація. У 1985 р була підписана Європейська хартія про місцеве самоврядування, яка заклала загальноєвропейські принципи організації місцевого самоврядування. У листопаді 1996 року до Європейської хартії про місцеве самоврядування приєдналася Україна.
Сучасні місцеві органи в демократичних державах мають певні функції і завдання. Це - власні функції і завдання і завдання, які доручаються місцевої влади центральним урядом.
Наявність завдань і функцій, покладених на місцеві органи влади, є об'єктивною причиною необхідності фінансів для цих органів влади. Якщо основними причинами функціонування фінансів взагалі є виникнення держави і товарно-грошових відносин, то причиною виникнення місцевих фінансів є наявність територіальних громад, виділення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.
Об'єктивні причини функціонування місцевих фінансів мають своє коріння ще в громаді, яка виникла як інститут раніше держави, і зіграла важливу роль в організації суспільного життя.
Поновлення в Україні на початку 90-х років минулого сторіччя інституту місцевого самоврядування як носія місцевих інтересів, виникнення функцій і завдань, що виконуються органами місцевого самоврядування, стали об'єктивними чинниками процесу відродження місцевих фінансів в нашій державі.
 Цей процес розвивається в ході становлення національної фінансової системи України. Місцеві фінанси формуються як самостійна частина фінансової системи держави.
В умовах демократії однією з найважливіших складових частин фінансової системи держави є місцеві фінанси, які охоплюють:
місцеві бюджети (в Україні - це бюджет Кримської АР, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети);
фінанси суб'єктів господарювання, які використовують для задоволення регіональних потреб;
місцеві позабюджетні фонди.
Місцеві фінанси забезпечують фінансування широкого кола заходів, пов'язаних з соціально-культурним та комунально-побутовим обслуговуванням населення.
Таким чином, місцеві фінанси - це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.
В останні десятиліття у багатьох державах спостерігається регіоналізація економічних і соціальних процесів. Все більшою мірою функції регулювання цих процесів переходять від центральних рівнів державної влади до територіальних. Тому роль територіальних фінансів посилюється, а сфера їх застосування розширюється. Величина територіальних фінансів зростає, і в багатьох країнах це переважаюча частина фінансових ресурсів держави.
Через місцеві фінанси держава активно проводить соціальну політику. На основі надання місцевим органам влади коштів для їх бюджетів, здійснюється фінансування муніципального народної освіти, охорони здоров'я, комунального обслуговування населення, будівництва та утримання доріг. При цьому коло фінансованих заходів розширюється.
За допомогою місцевих фінансів держава здійснює вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Сутність місцевих фінансів, їх місце і роль в економічній системі держави.

 1. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 2. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 3. Зміст
   Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 4. Тематичний план курсу «Фінанси»
   Тема 1. Сутність і функції фінансів. 1.1. Фінанси як економічна категорія. . Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. 1.3. Соціально-економічна сутність і функції фінансів Тема 2. Роль фінансів в громадському відтворювальномупроцесі. 2.1. Роль і місце фінансів у процесі розподілу 2.2. Фінансова політика та її основні принципи та напрямки 2.3.
 5. Тематичний план курсу «Фінанси»
   Тема 1. Сутність і функції фінансів. 1.1. Фінанси як економічна категорія. . Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. 1.3. Соціально-економічна сутність і функції фінансів Тема 2. Роль фінансів в громадському відтворювальномупроцесі. 2.1. Роль і місце фінансів у процесі розподілу 2.2. Фінансова політика та її основні принципи та напрямки 2.3.
 6. Зміст
   1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин ринкового господарства 2. Основи використання фінансів у суспільному відтворенні 3. Фінансова політика 4. Фінансове планування і прогнозування 5. Фінансовий контроль 6. Фінансова система країни 7. Принципи організації фінансів економічних суб'єктів у різних сферах діяльності 8. Основи функціонування
 7. ТИМИ КУРСОВИХ РОБІТ:
   Сутність і об'єктивна необхідність фінансів. Вплив фінансів на суспільне виробництво. Використання фінансів в умовах ринкового господарства. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери. Фінансові ресурси та їх склад. Фінансове регулювання підприємницької діяльності. Фінансовий механізм, його призначення роль і структура. Фінансова система держави та перспективи її розвитку.
 8. Контрольні питання
   Що є необхідною умовою існування фінансів? Які грошові відносини належать до фінансових відносин? У чому відмінність фінансів від грошей? З якими економічними категоріями пов'язані фінанси і чому? Яка роль фінансів у формуванні фінансових ресурсів? Дайте характеристику розподільчої функції фінансів. Дайте характеристику контрольної функції фінансів. Яка роль
 9. Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси»
   1. Основний зміст фінансів як економічної категорії. 2. Функції фінансів. Взаємозв'язок функцій фінансів. 3. Суспільне призначення фінансів у сучасній Росії. 4. Фінансова система РФ і її розвиток в сучасних умовах. 5. Основні ланки фінансової системи. 6. Державні і муніципальні фінанси (публічні фінанси), як основна ланка фінансової системи. 7. Зміст
 10. 5. Орієнтовна тематика курсових робіт за фахом для студентів 3 курсу (денного відділення) і 4 курсу (заочного відділення)
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з економічними законами та іншими економічними категоріями. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення.
 11. Теми курсових робіт з курсу «Теорія фінансів» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення. Фінансові важелі, стимули, нормативи. Управління фінансами та проблеми його вдосконалення в умовах ринкової
 12. Зміст
   Передмова Глава 1. Фінанси і фінансова політика держави 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у соціально - економічному розвитку країни 1.2. Фінансова система: характеристика сфер і ланок 1.3. Фінансова політика: зміст і роль на сучасному етапі розвитку держави Глава 2. Управління фінансами та фінансовий контроль 2.1. Органи управління фінансами