« Попередня Наступна »

10.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

 У процесі аналізу балансового прибутку необхідно вивчити її склад, структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляцію, т. Е. Виручку коригувати на середньозважений середньогалузевої індекс зростання ієн на продукцію підприємства, а витрати по pea-
лізованной продукції зменшити на їхній приріст у результаті підвищення ефектив-ності цін на спожиті ресурси за аналізований період.
У табл. 10.1 наведено приклад аналізу рівня та динаміки поки-зателей фінансових результатів діяльності підприємства.
Таблиця 10.1. Рівень і динаміка показників фінансової діяльності підприємства, тис. Руб.
За минулий рік
Показник
рік
За звітний! % До базісно-
му значенню
158017
243853
154,3
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів
171 434
136,8
125312
Витрати на виробництво реалізованої продукції ІІ (робіт, послуг)
32705
72419
221,4 105,4
410
432
|і Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
+148
-324
33263
72527 49001
218,0
214,8
Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій Балансовий прибуток
22813
з Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
За даними табл.
 10.1 підприємство у звітному періоді досягло високих результатів. Балансова прибуток виріс на 118%, практично на таку ж величину підвищився показник чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Позитивним фактором росту балансового прибутку стало збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок зростання обсягу реалізації і відносного зниження витрат на виробництво продукції.
Подальший аналіз конкретизує причини зміни прибутку від реалізації продукції по кожному фактору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

 1. 2.6. Балансовий метод
   Балансовий метод має універсальне значення, т. К. До цього методу належить провідне місце не тільки в бухгалтерському обліку, але і в економічному аналізі. На промисловому підприємстві за допомогою балансового методу вивчається використання робочого часу, виробничі потужності, про-водиться аналіз руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві, а також аналіз фінансового
 2. Прибуток
   (П). В умовах ринкових відносин метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливість фінансування фінансово-господарської діяльності, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства. Тому одна з найважливіших складових частин фінансового аналізу - це аналіз формування прибутку.
 3. Балансовий метод
   дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово-господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і
 4. Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства
   Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів дослідження: - змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз); - Дослідження структури відповідних показників та їх змін (вертикальний аналіз); - Вивчення хоча б у самому узагальненому вигляді динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд
 5. Балансовий метод в аналізі господарської діяльності
   зіставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою з'ясування і вимірювання їх взаємного впливу, а також підрахунку резервів підвищення ефективності виробництва. При застосуванні балансового методу в економічному аналізі зв'язок між окремими показниками виражається у формі рівності підсумків, отриманих в результаті різних математичних дій над порівнюваними
 6. Чистий прибуток
   залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів. У процесі аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку. Аналіз структури прибутку (збитку) дозволяє оцінити вплив окремих її доданків на кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) від діяльності підприємства за звітний рік.
 7. Балансовий прибуток
   - Кінцевий фінансовий результат відображається в балансі підприємства і виявлений на підставі бухгалтерського обліку всіх його госпо-дарських операцій та оцінки статей балансу. Балансовий прибуток використовується для оцінки ефективності виробництва, виявлення динаміки її росту і визначення загальної рентабельності діяльності. Валова же прибуток використовується для цілей оподаткування прибутку, для чого
 8. Зміст:
   Глава 1. Кредитоспроможності заемщіка.4 Поняття і показники кредитоспроможності 5 Інформаційне забезпечення 6 Зовнішні джерела інформації 7 Джерела відомостей, необхідних для розрахунку
 9. Завдання для самостійної роботи
   Проаналізуйте склад, структуру і динаміку доходів і витрат федерального бюджету за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надходжень регіональних бюджетів за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надхо-ний місцевих бюджетів за останні п'ять
 10. 5.5. Аналіз балансового прибутку
   Завдання аналізу прибутку полягає у визначенні факторів і причин невиконання завдання по прибутку. При аналізі прибутку розглядаються джерела її утворення і виявляються резерви її подальшого
 11. 4.2.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
   Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами включає: аналіз динаміки чисельності та структури персоналу; вивчення руху робочої сили і використання робочої сили; оцінку рівня продуктивності праці, а також темпів зміни; факторний аналіз продуктивності праці; аналіз заробітної плати. Аналіз чисельності та складу працюючих здійснюється з використанням методу порівняння.
 12. 10.3. Етапи аналізу фінансової звітності
   Одним з головних підходів до оцінки фінансового стану підприємства є аналіз фінансових звітів, який дає можливість вивчити ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість. Головна мета аналізу фінансових звітів - оцінити результати ефективності діяльності підприємства за звітний період і його поточний фінансовий стан, своєчасно виявляти й усувати недоліки в
 13. Теми курсових і розрахунково-аналітичних робіт
   Цей перелік містить приблизні теми курсових і расчетноаналітіческіх робіт. Студенти можуть самостійно вигадувати теми для своїх економічних досліджень. Роботи рекомендується виконувати, використовуючи надійні джерела статистичної інформації, зазначені у додатках 3 - 4. Аналіз ВВП Росії і його динаміки. Порівняльний аналіз динаміки ВВП Росії та інших країн. Аналіз зміни
 14. 2. Балансова оцінка чистих активів на акцію.
   g _ власний капітал за балансовою оцінкою Ринкова оцінка власного капіталу (ринкова капі-талізація) відображає ринкову ціну акції. Власний капітал за балансовою оцінкою відображає минулої вартість. Значення коефіцієнта менше одиниці може означати, що корпорації не вдалося збільшити оцінку власного капіталу. Ринкова ціна акції може не збігатися з балансовою оцінкою чистих
 15. Регіональний економічний аналіз.
   Оцінюється поточний і потенційний вплив економічної ситуації на діяль-ність банку та на можливість вирішення ним поставлених завдань. Аналізу та оцінці підлягають поточна і очікувана інфляція, динаміка вкладів населення в комерційних банках регіону, динаміка виробництва, грошових доходів і витр-дов населення, а також середньої прибутковості основних фінансових
 16. Завдання до теми
   Завдання № 1 Балансова вартість обладнання - 4000 у. д. е. Строк корисного використання - 5 років. Зробити розрахунок амортизації по роках (визначаючи паралельно місячну норму амортизації) способом зменшуваного залишку. Коефіцієнт прискорення - 1,5. Завдання № 2 Амортизаційні відрахування, розраховані за попередній місяць, склали 240 у. д. е. Протягом поточного місяця надійшли основні засоби
 17. Ринковий ризик
   ризик виникнення у кредитної організації фінансових втрат внаслідок несприятливих змін ринкової вартості фінансових інструментів або курсів іноземних валют (ринкового ризику) проводиться з використанням наступних таблиць: Загальна структура ринкового ризику, Структура вкладень у цінні папери за видами вкладень. Структура вкладень у цінні папери по цілях їх придбання. Структура