« Попередня

10.2 Аудит в комерційних банках


Крім контролю та нагляду за діяльністю комерційного банку, з боку центрального банку здійснюється, постійний фінансовий контроль діяльності банку, що виявляється в проведенні аудиторських перевірок. Такі перевірки носять комплексний характер і спрямовані, з одного боку, на виявлення певних негативних сторін у діяльності банку, з іншого боку, для перевірки звітності із зовнішнього боку. Аудиторські перевірки можуть проходити також з ініціативи засновників банку, його акціонерів і клієнтів, метою яких є вивчення фінансової стійкості банку. Всі ініціатори перевірок воліють звертатися до серйозних аудиторським фірмам, що мають певну вагу як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Рішення аудиторської фірми може мати для банку вирішальне значення ще й тому, що це розширить його значимість в ділових колах, дозволить з великою увагою і довірою ставитися до тих операцій, які він проводить, потенційно збільшити число клієнтів.
Аудиторська перевірка являє собою багатоетапний процес і включає в себе вивчення кількох найбільш важливих блоків, до яких відносяться: внутрішня документація, операції банку, фінансові результати та оподаткування, нормативи і фонд обов'язкових резервів, звітність. Починається вона з укладення договору між аудиторською фірмою і клієнтами, де обумовлюються предмет перевірки, її результат, механізм прийому-здачі роботи і врегулювання виниклих питань. Для підвищення якості перевірки клієнту надається програма, де обумовлюються документи, які необхідно підготувати та надати аудитору.
Аудиторська перевірка починається з аналізу установчих документів: статуту, установчого договору, протоколів зборів акціонерів, документів на збільшення статутного капіталу, проспектів емісій, листів з Центрального банку про реєстрацію підсумків випуску. При перевірці статутного капіталу основна увага приділяється таким аспектам, як збільшення розміру статутного капіталу, переуступка акцій серед акціонерів або викуп банком своїх акцій. У цьому випадку зіставляються документи з випуску акцій і первинних платіжних документів, які знаходяться в документах дня, перевіряється джерело коштів, що вносяться на рахунок «Статутний капітал акціонерних банків», порядок обліку формування статутного капіталу. Специфіка аудиту статутного капіталу полягає в тому, що дана сфера серйозно контролюється Центральним - банком, який орієнтується на дані, надані самим банком, тому найбільшу увагу має надаватися відповідності цих даних реальному стану справ. Аналізується також структура акціонерів, вивчається реєстр акціонерів, перевіряється правильність бухгалтерського оформлення викупу акцій, нарахування дивідендів, перевіряється розмір резервного фонду. Після цього здійснюється перевірка:
- Обліку основних засобів, нематеріальних активів та МШП, їх купівлі, продажу, переоцінки, нарахування зносу, ведення облікової документації. Для перевірки майна банку, яке складається з товарно-матеріальних цінностей, будівель і споруд, куплених банком за свій рахунок, внесених засновниками в статутний капітал або отриманих безоплатно, необхідні акти введення в експлуатацію та. вибуття обладнання, реєстраційні картки та журнал обліку, первинні документи (накладні, товарні чеки), відомості переоцінки й амортизації, договори, кошториси та інші документи з капітального будівництва, ремонту. Перевірці піддаються також виписки по рахунках майна на предмет надходження або вибуття товарно-матеріальних цінностей, правильність класифікації ТМЦ, відповідність аналітичного і синтетичного обліку майна, правильність проведення переоцінки основних засобів, своєчасність і повноту нарахування амортизації, правильність обліку капітального будівництва та ремонту;
- Правильності і своєчасності нарахування і виплати заробітної плати та внесків до позабюджетних фондів. Ця перевірка - досить відповідальний етап, оскільки це сфера підвищеного інтересу з боку пенсійного та інших фондів, а також ДПІ в частині віднесення на собівартість сплати внесків у позабюджетні фонди. Аналізуються такі документи, як штатний розклад, картки особового обліку, відомості нарахування та виплати заробітної плати, документи по утриманства, накази по преміях, іншим одноразових виплат. При аудиті заробітної плати здійснюється перевірка правильності її нарахування та виплати, повноти та правильності оформлення пакету документів по утриманства, нарахування внесків до позабюджетних фондів, своєчасність і повнота сплати внесків у позабюджетні фонди й прибуткового податку. При цьому особлива увага звертається на правильність обчислення внесків у позабюджетні фонди й утримання прибуткового податку; решті внутрішньої документації, а саме; авансових звітів, організації внутрішнього документообігу, наявності посадових інструкцій, розподілу повноважень керівників, виписок по коррахунків. У разі здійснюється аналіз господарських договорів, авансових звітів і готівки витрат на господарські потреби банку. Поряд з власними коштами предметом аудиторської перевірки виступають інші пасивні операції: залучення вкладів, міжбанківських кредитів, емісія власних векселів, сертифікатів і облігацій. При цьому звертається увага на умови випусків, оформлення договорів та сертифікатів, а також їх бухгалтерський облік. Перевірка операцій з векселями банку, наприклад, включає в себе кілька етапів: перевіряється бухоблік емісії та погашення векселів та відповідність аналітичного обліку синтетичному, аналізується грамотність складання векселів та їх відповідність вимогам законодавства, перевіряються бланки векселів та порядок зберігання погашених векселів, здійснюється вибіркова перевірка нарахування та виплати відсотків за векселями, а також утримання та перерахування податку з доходів. Точно в такій же послідовності здійснюється аудит ощадних і депозитних сертифікатів.
Аудит операцій із залучення вкладів орієнтований на розгляд укладених договорів, механізму нарахування і виплати відсотків, правільності1 закриття вкладів. Далі розглядається правильність оформлення відкриття розрахункових поточних та інших рахунків. Необхідним мінімумом документів для аудиту даних операцій є журнал відкритих рахунків, юридичні справи клієнтів банку, акти перевірок касової дисципліни, касові плани, встановлені клієнтам. На їх основі аудитор перевіряє правомірність відкриття рахунків і правильність їх ведення, повноту формування юридичних справ і наявність у ньому необхідних документів, картки зразків підписів, наявність повідомлень ДПІ про відкриття рахунків, правильність ведення рахунків. Даний етап включає також перевірку правильності справляння плати за розрахунково-касове обслуговування та списання коштів з рахунків клієнтів. Після цього слід аналіз касових операцій: перевірка їх документального оформлення, ведення бухгалтерського обліку і забезпечення збереження готівки. Аудит касових операцій включає, як правило, перевірку наявності необхідних документів, а також правильності їх ведення, заповнення й оформлення первинних касових документів, а також касової книги, відповідність касової книги, первинних касових документів та балансу, дотримання лімітів, встановлених Центральним банком, роботу операційних кас банку, аналіз проведених реєстраційних документів операційних кас.
Наступним блоком перевірки виступає аналіз активних операцій банку. Активні операції потребують особливої ??уваги, оскільки мають ряд специфічних вимог щодо документального оформлення, бухгалтерського обліку, оподаткування та участі у формуванні фінансових результатів.
 Починається аудиторська перевірка з аналізу кредитної роботи в банку, дотримання вимог та рекомендацій Центрального банку та інших регулюючих органів. При цьому перевіряють кредитні досьє клієнтів, правильність і своєчасність стягнення відсотків, ведення позичкових рахунків клієнтів та створення резервів на можливі втрати по позиках, участь банку в операціях по міжбанківському кредиту, їх документальне оформлення та бухгалтерський облік, а також аналізують відкриті особові позичкові рахунки і обороти по них, виписки по позичкових особових рахунках, відображення операцій в балансі, правильність відкриття балансових рахунків, відповідність кредитних операцій умовами кредитних договорів, дотримання графіка погашення основної суми та відсотків за користування кредитом, джерела погашення кредиту, прострочену заборгованість, формування і використання резерву на можливі втрати по позиках. Основними документами для такої перевірки є оборотно - сальдова відомість та виписки по позичкових рахунках, рахункам прострочених заборгованостей і відсотків, кредитні досьє, генеральні угоди про співпрацю на ринку МБК, додаткові угоди, інші документи, отримані від контрагентів, протоколи зборів кредитного комітету.
Наступний етап аудиторської перевірки - аудит операцій з цінними паперами. Даний розділ включає в себе операції як з державними цінними паперами, так і з корпоративними. Починається він саме з ДКО. Спочатку аналізується обсяг проведених операцій за період, що перевірявся на підставі оборотно - касової відомості та звітів офіційних дилерів, потім звертається увага на правильність і своєчасність проведення переоцінки портфеля ДКО. Для перевірки операцій з ОФЗ необхідно оцінити активність проведення операцій на ринку ОФЗ, проаналізувати звіти доларів, облік ОФЗ в балансі і журналах. Аналіз операцій з корпоративними цінними паперами включає в себе "аналіз операцій з векселями, акціями, облігаціями. У першу чергу аудитор повинен вивчити договори по. Купівлі цінних паперів, при цьому звернути увагу на реквізити цінних паперів, перевірити правильність відображення їх у балансі, повноту і своєчасність формування резерву під знецінення вкладень у цінні папери.
Особливу увагу при аудиті приділяється аналізу валютних операцій. Спочатку перевіряють валютну ліцензію, перелік дозволених операцій, а також дату її видачі. Потім здійснюється аудит діяльності обмінних пунктів, експортно-імпортного контролю, ведення валютної позиції, проведення переоцінки валютних операцій, інших валютних операцій, таких як покупка валюти для клієнта, кредитів у валюті, загальних вимог до ведення валютних операцій, а також особливостей оплати послуг у валюті та постановки на баланс майна, купленого за валюту. Аудит діяльності обмінних пунктів передбачає оцінку правильності їх функціонування з точки зору документального оформлення, бухгалтерського обліку. Він проводиться на підставі наступних документів: договору про повну матеріальну відповідальність з касирами, документами для обмінних пунктів (другі примірники видаткових та витратно-касових ордерів на видачу рублевих і валютних авансів, небалансовие ордера, екземпляри банку з купівлі-продажу валюти, реєстри угод, екземпляри , заявок касирів на видачу авансу), документи валютної каси, валютні документи дня. Найбільшу увагу необхідно звернути на ведення реєстрів довідок і т. П.
Перевірка експортно-імпортного контролю передбачає оцінку сформованих досьє, своєчасності здійснення обов'язкового продажу частини валютної виручки, правомірності здійснення платежів і зарахування валюти на рахунок. Аудит ведення валютної позиції орієнтований на перевірку правильності розрахунку її розміру, а також своєчасності звіту перед Центральним банком. Перевірка проведення переоцінки передбачає аналіз її періодичності, бази і бухгалтерського відображення.
Після розгляду основних операцій банку аналізують, як відображаються результати їх вчинення, а саме доходи і витрати, своєчасність формування фінансових результатів, обґрунтованість віднесення витрат до витрат, що зменшують оподатковуваний базу. Перевірка складається з трьох основних блоків:
- Аналізу формування статей доходів і витрат на основі виписок, документів дня і інших первинних документів. Особлива увага приділяється аналізу таких статей витрат, як інші витрати, маркетингові дослідження, навчання співробітників, представницькі витрати, ремонт та інші;
- Аналізу звітності до ДПІ, перевірка правильності розрахунку оподатковуваної бази. На даному етапі перевіряється обчислення та своєчасність сплати ПДВ, податку на майно, інших податків, а також правильність бухгалтерського обліку;
- Перевірки своєчасності та повноти перерахування коштів до бюджету. Для такої перевірки, як правило, використовуються звіти в ДПІ, план рахунків, виписки по субрахунках доходів і витрат.
Завершальний етап, який базується на всіх попередніх, - аудит нормативів і відрахувань у фонд обов'язкових резервів. Він передбачає правильне відображення всіх операцій і фінансових результатів, оскільки в іншому випадку розрахунок нормативів і розміру фонду обов'язкових резервів буде невірний, навіть якщо застосований вірний алгоритм розрахунку. Крім самого розрахунку нормативів перевіряють правильність заповнення звітності у ЦБ РФ. При аналізі розрахунків розміру фонду обов'язкових резервів перевіряють своєчасність його коригування та правильність складання звіту в ЦБ РФ, аналізують розрахунки среднеарифметических залишків по рахунках залучених коштів, розрахунок ФОР, щоденні баланси і розшифровки по рахунках депозитів за термінами залучення.
На закінчення аудитор повинен перевірити складання звітності та правильність заповнення форм, т. Е. Бухгалтерської звітності, а також того, наскільки виявлені помилки спотворили їх дані.
Підсумком аудиторської перевірки є звіт і висновок, при цьому звіт є внутрішнім документом банку. У ньому викладаються перевірені операції і сфери діяльності банку, виявлені недоліки та помилки з їх. докладним аналізом та рекомендації щодо їх виправлення і зміни порядку ведення операцій, що не тільки дозволить уникнути помилок в майбутньому, але і зробить облік операцій у банку більш раціональним, систематизованим і зручним для аналізу. Аудиторський висновок є документом зовнішнього користування і включає в себе три Основні частини - вступну частину, в якій відбиваються загальні відомості як про аудиторську фірму, так і про перевіряється клієнті; аналітична частина, що містить інформацію про обсяг виконаної роботи, типах аудиторської перевірки (вибіркова або суцільна), а також опис основних перевірених питань (операцій); підсумкова частина. Намагаючись відповідати всім вимогам ринку і запитам клієнтів, на практиці аудитори стикаються з низкою проблем, таких що не розробленість стандартів аудиту, недостатня відпрацьованість принципів матеріальної відповідальності, відсутність необхідної інформації. Але незважаючи на це аудиторські фірми все глибше проникають у банківську систему, що виражається не тільки в проведенні обов'язкових перевірок, але й у здійсненні консалтингових послуг.
Контрольні питання:
1. Хто здійснює банківський нагляд і які його цілі?
2. Які основні напрямки банківського нагляду?
3. Як здійснюється нагляд за банками, що мають філії?
4. Що таке аудит банківської діяльності та її мети? -
5. Які основні напрямки аудита в банку?
6. Що є основою для проведення аудиторських перевірок?
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

10.2 Аудит в комерційних банках

 1. Зміст
   Введення 4 Організація і методика проведення загального аудиту 6 Сутність і цілі аудиту 6 Види аудиту 7 Правові основи аудиторської діяльності 10 Функції аудиторських фірм та аудиторів 14 Права та обов'язки сторін аудиту 18 Основні заходи в ході аудиту 20 Планування аудиту 20 Аудиторські докази 27 Методи отримання аудиторських доказів 28 Документування аудиту 30 2.5
 2. Тема 21. Аудит у соціально-трудовій сфері.
   Сутність і цілі аудиту в соціально-трудовій сфері. Персонал організації, його діяльність як об'єкт аудиту. Основні аспекти аудиту з трудовій сфері: організаційно-технологічний, соціально-психологічний, економічний. Основні етапи аудиту: підготовчий, збір інформації, аналіз і обробка інформації, оцінка ефективності аудиторської перевірки. Цілі і зміст етапів аудиту. Основні
 3. Тихомирова Є. В .. Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с., 2010
 4. Терміни та визначення:
   Державний фінансовий контроль, недержавний фінансовий контроль, попередній, поточний і наступний фінансовий контроль, аудит, ліцензія, моніторинг, аудитор, ревізія, обов'язковий аудит, ініціативний аудит, перевірка, нагляд,
 5. Аудит зовнішній
   Термін, який використовується для того, щоб провести розмежування між діяльністю зовнішнього аудитора (за текстом - «аудитора») і внутрішнього аудитора і розмежувати зовнішній аудит (за текстом - «аудит») і внутрішній аудит. Перелік термінів та визначень, які у правилах (стандартах) аудиторської діяльності (Схвалено Комісією з аудиторської діяльності при Президенті Російської
 6. Аудит ефективності маркетингу
   V.1. Аудит прибутковості. Наскільки прибуткові різні товари, ринки, території і канали збуту компанії? Чи слід компанії виходити на будь-які нові сегменти бізнесу, чи розширювати них? 2. Аудит витрат. Можливо, витрати яких-небудь напрямків маркетингової діяльності занадто високі? Як їх
 7. Принцип 11
   Необхідно наявність ефективного і всеосяжного внутрішнього аудиту системи внутрішнього контролю, проведеного незалежними в операційному відношенні, адекватно підготовленими і компетентними співробітниками. Служба внутрішнього аудиту як частина моніторингу системи внутрішнього контролю повинна бути підзвітна раді директорів (або його комітетові з аудиту) і менеджменту
 8. Регулювання аудиту інформаційних систем
   Питанню аудиту та внутрішнього контролю за інформаційними системами присвячені кілька зарубіжних стандартів аудиту та спеціальний російський стандарт «Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД)». Із зарубіжних джерел можна відзначити міжнародний стандарт аудиту ISA 401, положення за міжнародною практикою аудиту 1 002, 1003, 1004, 1008, 1009. У них відображені питання практики аудиту в
 9. Контрольні питання
   На які види поділяється фінансовий контроль в залежності від часу проведення? Чим відрізняється поточний контроль від подальшого? Які види контролю відносять до недержавного фінансового контролю і чому? У чому полягає основна мета аудиторського контролю? Чим відрізняється аудит від ревізії? Що ви розумієте під обов'язковим та ініціативним аудитом? Які організації підлягають
 10. І. Н. Пашкіна А. В. Євдокимова. Внутрішній аудит та контроль фінансово-господарської діяльності організації, 2 009
 11. Питання для повторення та самоконтролю
   Яка основна мета аудиту в соціально-трудовій сфері? Які показники можуть бути використані для проведення аудиторської перевірки? Які показники ефективності аудиторської перевірки? Назвіть основні джерела інформації про сфері праці. Які з них слід використовувати в ході аудиторської перевірки? Назвіть і охарактеризуйте основні етапи проведення аудиту в соціально-трудовій сфері. У чому
 12. 86. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВНУТРЕННІХАУДІТОРОВ з аудиторською фірмою
   Аудиторська організація повинна мати право вільно і в повному обсязі спілкуватися з внутрішніми аудиторами. Оскільки завдання внутрішнього аудиту визначаються керівництвом і (або) власниками економічного суб'єкта, вони відрізняються від завдань зовнішнього аудиту, який зобов'язаний дати незалежну оцінку представленої бухгалтерської звітності. Разом з тим засоби вирішення специфічних завдань, що стоять
 13. 74. АУДИТ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
   Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, побутове обслуговування та інші послуги.) Так як виробничий кооператив є комерційною організацією, то аудит його проводиться виходячи з конкретного роду
 14. ГЛАВА XV. АУДИТ БАНКУ РОСІЇ
   Стаття 93. Державна Дума до завершення звітного року приймає рішення про аудит Банку Росії і визначає аудиторську фірму, що має ліцензію на здійснення банківського аудиту на території Російської Федерації. Стаття 94. Банк Росії зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договором подавати звітність та інформацію, необхідні для проведення аудиторської перевірки.
 15. ВСТУП
   Метою курсу «Банківський аудит» є навчання магістрів і студентів економічних вузів методам і процедурам проведення аудиторської перевірки кредитної організації. Курс «Банківський аудит» тісно пов'язаний з іншими дисциплінами і, перш за все, з навчальними курсами «Організація діяльності комерційного банку» («Банківська справа») і «Бухгалтерський облік в банках». Навчальний посібник «Банківський аудит»
 16. АУДИТОРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
   32. Аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців. Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності фінансової звітності економічних суб'єктів, що підлягають аудиту, а також відповідність скоєних ними фінансових і господарських операцій
 17. Зміст
   Глава 1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВ 1.1 Поява і основні етапи розвитку банків 1.2 Розвиток банків в Росії Глава 2. СУЧАСНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 2.1 Поняття і структура банківської системи 2.2 Структура банківської системи 2.3 Банківська система Росії Глава 3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 3.1 Організація діяльності центральних банків 3.2 Операції центрального банку
 18. Зміст
   Виникнення аудиту 5 Сутність аудиту 5 Види аудиту 5 Цілі і завдання аудиту 7 Атестація аудитора 7 Акредитація t 7 Ліцензування аудиторської діяльності 9 Освіта і кваліфікація аудиторів 9 Документування аудиту 9 Роль аудиту в розвитку функції контролю в умовах ринкової економіки 11 листопада. Аудиторська організація 11 Об'єднання аудиторських організацій 11 Звітність аудиторів і