« Попередня Наступна »

10.2. Аудит операцій за рахунками в банку

 Приступаючи до перевірки операцій по рахунках в банку, аудитор повинен встановити, в якій установі банку організації відкрито поточний (розрахунковий) рахунок та спеціальні рахунки. При цьому треба мати на увазі, що крім грошових коштів на розрахунковому рахунку організації можуть мати грошові кошти на спеціальних рахунках в банку. Для обліку таких коштів призначений рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банку».
Приступаючи до перевірки за рахунками в банках, треба встановити реальність значаться залишків по них на момент перевірки. Для цієї мети треба звірити сальдо у виписках банку з даними бухгалтерського обліку по рахунках Головної книги та облікових регістрів (журналів-ордерів, машинограм на дату перевірки). Потім перевіряється збереження і достовірність виписок банку шляхом вивчення послідовності записів у виписках, зіставлення вихідного сальдо з вхідним сальдо наступного дня. При наявності розбіжностей треба з'ясувати їх причини.
На наступним етапі перевірки встановлюються законність і доцільність проведених операцій по розрахунковому рахунку. Така перевірка проводиться на підставі виписок банку. Кожна операція, відображена у виписках банку, повинна бути підтверджена первинним документом (платіжні доручення, платіжні вимоги, меморіальний ордер та інших.), Погашеним штампом банку та підписом операціоніста банку із зазначенням дати. При наявності у виписках банку і пер-первинних документах підчисток і необумовлених виправлень, що викликають сумнів у правильності операції, треба звірити ці виписки з виписками і первинними документами, що знаходяться в банку. Якщо виписки відсутні або вони замінені копіями, треба отримати в банку завірені дублікати і звірити їх з первинними документами і бухгалтерськими записами в облікових регістрах. При цьому аудитор повинен знати, що відповідно до ст. 10 закону Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» аудитор має право отримувати відповідно до законодавства за письмовим запитом в банках, небанківських кредитно-фінансових організаціях, податкових та інших органах відповідні відомості про фінансової та господарської діяльності аудируемого особи, необхідні для виконан-
ня договору надання аудиторських послуг. Первинні документи, докладені до виписці банку, перевіряються по суті проведених операцій і встановлюються їх законність і доцільність.
 При перерахуванні грошових коштів, заснованих на поступку требова-ня, треба перевірити договори уступки вимоги і встановити їх законність і доцільність. Уважно треба перевіряти списання грошових коштів по розрахунковому рахунку на витрати виробництва за різні роботи й послуги (ремонтні, транспортні, поштово-телеграфні та ін.), Віднесення їх на витрати майбутніх періодів, резервів і т. Д. При перевірці перерахування грошових коштів з розрахункового рахунки за матеріали, роботи та послуги слід встановити, оприбутковані чи вони в бухгалтерському обліку та чи вжито за актами роботи.
Особливу увагу треба звернути на перерахування грошей з розрахункового рахунку і віднесення їх в дебет рахунків 91 «Операційні доходи і витрати» і 92 «Позареалізаційні доходи і витрати». Ці операції треба уважно вивчити і встановити їх законність і реальність. Слід перевірити правильність перерахування з розрахункового рахунку сум для грошових переказів через поштові відділення зв'язку на ім'я окремих громадян; наявність перерахувань за працівників організації за комунальні послуги, товари в кредит, особисте страхування, депонентської сум та ін. Слід також звернути увагу на різного роду випадок Цінні та разові платежі організаціям, обслуговуючим населення (магазинам, підприємствам з надання побутових послуг, театрам та ін .).
Іноді будівельні організації перераховують кошти на придбання абонементів у плавальні басейни, на масаж, проїзних квитків, путівок у будинки відпочинку і санаторії, придбання подарунків і т. Д. Слід перевірити правильність відображення цих сум на рахунках бухгалтерського обліку. Треба мати на увазі, що окремі зазначені вище суми включаються до фонду заробітної плати для обчислення надзвичайного податку і обов'язкових відрахувань до державного фонду сприяння зайнятості єдиним платежем.
Операції, відображені по розрахунковому рахунку, перевіряються зустрічно з журналами-ордерами (машинограм), відомостями і документами відповідного рахунку розрахунків.
При наявності у аудируемой організації субрахунків, відкритих відокремленим структурним підрозділам, для зарахування виручки та виробництва розрахунків за місцем знаходження цієї одиниці аудитор повинен перевірити операції по субрахунках, їх доцільність і законність аналогічно, як і по розрахунковому рахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Аудит операцій за рахунками в банку

 1. Зміст
   Введення 4 Організація і методика проведення загального аудиту 6 Сутність і цілі аудиту 6 Види аудиту 7 Правові основи аудиторської діяльності 10 Функції аудиторських фірм та аудиторів 14 Права та обов'язки сторін аудиту 18 Основні заходи в ході аудиту 20 Планування аудиту 20 Аудиторські докази 27 Методи отримання аудиторських доказів 28 Документування аудиту 30 2.5
 2. Тема 21. Аудит у соціально-трудовій сфері.
   Сутність і цілі аудиту в соціально-трудовій сфері. Персонал організації, його діяльність як об'єкт аудиту. Основні аспекти аудиту з трудовій сфері: організаційно-технологічний, соціально-психологічний, економічний. Основні етапи аудиту: підготовчий, збір інформації, аналіз і обробка інформації, оцінка ефективності аудиторської перевірки. Цілі і зміст етапів аудиту. Основні
 3. Тихомирова Є. В .. Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с., 2010
 4. Терміни та визначення:
   Державний фінансовий контроль, недержавний фінансовий контроль, попередній, поточний і наступний фінансовий контроль, аудит, ліцензія, моніторинг, аудитор, ревізія, обов'язковий аудит, ініціативний аудит, перевірка, нагляд,
 5. 52. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
   Мета аудиту - встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом, які у РФ у періоді, нормативним документам, для того щоб виявити наявні помилки або порушення і ступінь їх впливу на достовірність бухгалтерської звітності. Основні завдання аудиту: оцінка існуючої в організації системи
 6. Аудит зовнішній
   Термін, який використовується для того, щоб провести розмежування між діяльністю зовнішнього аудитора (за текстом - «аудитора») і внутрішнього аудитора і розмежувати зовнішній аудит (за текстом - «аудит») і внутрішній аудит. Перелік термінів та визначень, які у правилах (стандартах) аудиторської діяльності (Схвалено Комісією з аудиторської діяльності при Президенті Російської
 7. Аудит ефективності маркетингу
   V.1. Аудит прибутковості. Наскільки прибуткові різні товари, ринки, території і канали збуту компанії? Чи слід компанії виходити на будь-які нові сегменти бізнесу, чи розширювати них? 2. Аудит витрат. Можливо, витрати яких-небудь напрямків маркетингової діяльності занадто високі? Як їх
 8. Принцип 11
   Необхідно наявність ефективного і всеосяжного внутрішнього аудиту системи внутрішнього контролю, проведеного незалежними в операційному відношенні, адекватно підготовленими і компетентними співробітниками. Служба внутрішнього аудиту як частина моніторингу системи внутрішнього контролю повинна бути підзвітна раді директорів (або його комітетові з аудиту) і менеджменту
 9. Регулювання аудиту інформаційних систем
   Питанню аудиту та внутрішнього контролю за інформаційними системами присвячені кілька зарубіжних стандартів аудиту та спеціальний російський стандарт «Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД)». Із зарубіжних джерел можна відзначити міжнародний стандарт аудиту ISA 401, положення за міжнародною практикою аудиту 1 002, 1003, 1004, 1008, 1009. У них відображені питання практики аудиту в
 10. Зміст
   Виникнення аудиту 5 Сутність аудиту 5 Види аудиту 5 Цілі і завдання аудиту 7 Атестація аудитора 7 Акредитація t 7 Ліцензування аудиторської діяльності 9 Освіта і кваліфікація аудиторів 9 Документування аудиту 9 Роль аудиту в розвитку функції контролю в умовах ринкової економіки 11 листопада. Аудиторська організація 11 Об'єднання аудиторських організацій 11 Звітність аудиторів і
 11. Контрольні питання
   На які види поділяється фінансовий контроль в залежності від часу проведення? Чим відрізняється поточний контроль від подальшого? Які види контролю відносять до недержавного фінансового контролю і чому? У чому полягає основна мета аудиторського контролю? Чим відрізняється аудит від ревізії? Що ви розумієте під обов'язковим та ініціативним аудитом? Які організації підлягають
 12. АУДИТОРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
   32. Аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців. Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності фінансової звітності економічних суб'єктів, що підлягають аудиту, а також відповідність скоєних ними фінансових і господарських операцій
 13. І. Н. Пашкіна А. В. Євдокимова. Внутрішній аудит та контроль фінансово-господарської діяльності організації, 2 009