« Попередня Наступна »

10.2. Банківська діяльність, принципи її організації


Банківська діяльність - сукупність здійснюваних банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями банківських операцій, спрямованих на отримання прибутку. Вона формується на певному правовому полі, на основі встановлених принципів функціонування банківської системи, правового становища суб'єктів банківської діяльності і. т. п.
Банківське законодавство - система нормативних правових актів, що регулюють відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, і які визначають права, обов'язки та відповідальність суб'єктів та учасників банківських правовідносин.
Відносини, регульовані банківським законодавством, складають систему економічних відносин, головним чином, з мобілізації та використанню тимчасово вільних грошових коштів. Банківське законодавство визначає принципи банківської діяльності, правове становище суб'єктів банківських правовідносин, регулює відносини між ними, а також встановлює порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій. Майнові, а також пов'язані з ними немайнові відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, регулюються також цивільним законодавством. Суб'єктами банківських правовідносин є: Національний банк Республіки Білорусь, банки, небанківські кредитно-фінансові організації. Учасниками банківських правовідносин можуть бути Республіка Білорусь, її адміністративно-територіальні одиниці, державні органи, індивідуальні підприємці. Об'єктами банківських правовідносин є гроші (валюта), цінні папери, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності.
До актів законодавства, що регулює банківську діяльність відносяться: Конституція Республіки Білорусь; Цивільний кодекс Республіки Білорусь; Банківський кодекс Республіки Білорусь, інші законодавчі акти, розпорядження Президента Республіки Білорусь; постанови Уряду Республіки Білорусь; нормативні правові акти Національного банку Республіки Білорусь, а також прийняті ним спільно з республіканськими органами державного управління, прийняті на підставі та на виконання банківського законодавства.
Національний банк під час виконання своїх наглядових функцій регламентує порядок здійснення банківський операцій. Банківське законодавство Республіки Білорусь наділило Національний банк Республіки Білорусь правом видавати відповідні правила, інструкції, положення, інші нормативні документи, обов'язкові для виконання всіма банками на території республіки, а також обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами управління, всіма юридичними та фізичними особами, що діють на території Республіки Білорусь. Національний банк має право видавати нормативні правові акти спільно з Урядом Республіки Білорусь, або за його дорученням з республіканськими органами державного управління. Нормативні правові акти Національного банку підлягають включенню до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь на основі укладання (експертизи) Міністерства юстиції Республіки Білорусь.
Нормативні правові акти Національного банку підлягають офіційному опублікуванню в Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь, а також в офіційному виданні Національного банку. Нормативні правові акти Національного банку набирають чинності з дня їх включення до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, якщо в цих актах не встановлений інший термін.
Республіка Білорусь визнає пріоритет загальноприйнятих принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм банківського законодавства. Норми банківського законодавства, що містяться в міжнародних договорах Республіки Білорусь, є складовою частиною чинного банківського законодавства. Суб'єкти банківської діяльності при здійсненні банківських операцій з нерезидентами Республіки Білорусь використовують міжнародні уніфіковані правила і звичаї, нормативні акти міжнародних організацій, міжнародні банківські стандарти та інші міжнародні правові акти, якщо це не суперечить законодавству Республіки Білорусь.

Діяльність будь-якого комерційного банку визначається статутом і ліцензією. Банк набуває право на здійснення банківської діяльності з дня отримання ліцензії, виданої Національним банком. При організації діяльності банків в Республіці Білорусь покладено певні принципи, які обов'язково повинні дотримуватися:
 •  обов'язковість отримання банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення банківської діяльності;
 •  незалежність банків і небанківських кредитно-фінансових організацій у своїй діяльності, невтручання з боку державних органів в їх роботу, за винятком випадків передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь;
 •  розмежування відповідальності між банками, небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і державою. Вони не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо між ними не укладено угоду про іншому або держава не прийняла на себе таку відповідальність;
 •  регулювання діяльності банків центральним банком і здійснення банківського нагляду; обов'язкове дотримання встановлених Національним банком Республіки Білорусь нормативів безпечного функціонування для підтримки стабільності і стійкості банківської системи;
 •  забезпечення повернення грошових коштів вкладникам банків;
 •  забезпечення фізичним та юридичним особам права вибору банку, небанківської кредитно-фінансової організації;
 •  робота в межах реально наявних ресурсів. Банк, працюючи в межах наявних ресурсів, повинен забезпечувати не тільки кількісне співвідношення між ресурсами і кредитними вкладеннями, але і в цілому між пасивними і активними операціями, домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів (насамперед по термінів тих і інших);
 •  взаємини банку, небанківської кредитно-фінансової організації зі своїми клієнтами будуються на договірних засадах як звичайні ринкові відносини виходячи їх критеріїв прибутковості, ризику і ліквідності;
 •  забезпечення банківської таємниці по операціях, рахунках і вкладах (депозитах) клієнтів.

Банківська таємниця - одне з найважливіших понять банківського законодавства. Банківською таємницею є такі відомості: а) про рахунки будь-якого типу (поточному, бюджетному, валютному, депозитному та т. П.), У тому числі відомості про наявність рахунку в даному банку, його власника, що реквізити рахунків, про розмір коштів на рахунку; б) про вклади, їх видах, розмірах коштів, операціям по внесках; в) про конкретні угоди; г) а також майно, що знаходиться на зберіганні в банку; д) про операції без відкриття рахунку. Банківським законодавством визначено коло суб'єктів, що мають право (і порядок) на отримання відомостей, що становлять банківську таємницю юридичних осіб, індивідуальних підприємців, фізичних осіб. До числа таких суб'єктів можуть відноситься суди; прокуратура; органи дізнання та попереднього слідства по перебувають в їх провадженні кримінальних та цивільних справах; органи державного контролю; податкові та митні органи, Національний банк; нотаріуси для здійснення нотаріальних дій; організації валютного контролю за фінансовими операціями і рахунках юридичних осіб і деякі інші в суворій відповідності з законодавчими актами Республіки Білорусь. Відомості, що становлять банківську таємницю, надаються банком на підставі письмового запиту уповноваженого посадою особи державного органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Банківська діяльність, принципи її організації

 1. ПРОГРАМА лекційних курсів
   ТЕМА 1. Етапи правового регулювання банківської діяльності в РФ і тенденції розвитку банківського законодавства РФ. ТЕМА 2. Поняття, предмет, метод, система банківського права РФ. ТЕМА 3. Джерела банківського права РФ. ТЕМА 4. Поняття і елементи банківської системи РФ. ТЕМА 5. Правовий статус Центрального банку РФ. ТЕМА 6. Структура і принципи діяльності Центрального Банку РФ ТЕМА
 2. Ризик банківської діяльності
   можливість втрат, пов'язаних з банківськими операціями. Види банківського ризику: 1) кредитний; 2) банківський ризик країни-контрагента і валютний; 3) процентний банківський ризик; 4) ринковий банківський ризик; 5) банківський ризик незбалансованої ліквідності; 6) операційний банківський ризик; 7) банківський юридичний ризик; 8) банківський ризик, пов'язаний з втратою банківської
 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Які базові принципи функціонування банківської системи Росії та їх сумісність з національними інтересами та забезпеченням економічної безпеки (ЦБ РФ і банківський сектор)? У чому полягає деформація у функціонуванні російських банків в 1990-х рр.? Яке їхнє вплив на виникнення кризових ситуацій у російській економіці і гальмування економічного зростання? Запропонуйте напрямки по
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Яке місце займає маркетинг в банківській діяльності? Як пов'язаний маркетинг з менеджментом? Які принципи банківського маркетингу? У чому полягають функції банківського маркетингу? Назвіть різновиди банківського маркетингу. Поясніть, що собою представляє маркетинговий комплекс. Які різновиди попиту на банківські продукти ви знаєте? Як визначити місткість ринку банківської послуги?
 5. 9. Облік можливості передачі ризиків.
   Ухвалення низки банківських ризиків незрівнянно з фінансовими можливостями банку з нейтралізації їх негативних наслідків при ймовірному настанні ризикового випадку. У той же час здійснення відповідної банківської операції може диктуватися вимогами стратегії і спрямованості банківської діяльності. Включення таких ризиків в портфель сукупних банківських ризиків припустиме лише в тому
 6. I. Ієрархічний принцип
   виділяє в банківській системі окремі сегменти - рівні на основі відносин внеструктурной підпорядкованості. Верхній (управитель) ієрархічний рівень включає Центральний банк Росії і АРКО як представник паралельних структур банківського нагляду, а нижній (керований) - всі типи кредитних установ і певною мірою комерційні банківські об'єднання і банківську інфраструктуру. Це
 7. Тема 15. Правові основи банківської діяльності
   Загальні поняття про банківське право. Банківські правовідносини, їх зміст і склад. Поняття, предмет і система банківського права. Правове становище НБУ. Правове становище комерційних банків. Порядок їх утворення і припинення діяльності. Оргструктура і управління комерційним банком. Правова охорона банківської таємниці. Правове регулювання ринку цінних паперів. Банківське право в
 8. ТЕМА 1. Етапи правового регулювання банківської діяльності в РФ і тенденції розвитку банківського законодавства РФ.
   Перша тема присвячена актуальним питанням зміни банківської системи і банківської діяльності на різних етапах побудови нової економічної системи пострадянського періоду. У РФ термін «банківське право» широко став застосовуватися у зв'язку зі становленням і розвитком банківської системи періоду ринкових реформ, а конкретно, після прийняття закону "Про банки і банківську діяльність в РРФСР".
 9. Тема 5. Кредитна система РФ і комерційні банки.
   1. Форми кредиту. 2. Загальна характеристика діяльності та функції Центрального банку РФ. 3. Комерційні банки і їх операції. В рамках відповіді на перше питання дається визначення основних принципів банківського кредитування і розкривається їх зміст, розглядаються функції банківського кредиту в економічній системі, дається класифікація банківського кредиту. Зміст проблематики
 10. Функціонально-регулюючий принцип
   розділяє банківську систему на окремі сегменти- шари на основі функцій, доданих їм елементам, спеціалізації проведених ними операцій, а також характеру наглядових вимог, жорсткості повноважень банківського
 11. 8.4. Банківський нагляд Республіки Білорусь, його сутність і зміст
   ВСТУП 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 1.1 Національний банк і його роль в банківській системі 1.2 Функції Національного банку 2 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 2.1 Організація банківського нагляду 2.2 Практика банківського нагляду 3 Шляхи вдосконалення банківського нагляду в Республіці Білорусь ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ У главе1,
 12. 7.2.1. Мети банківського регулювання
   Численні банківські кризи піддало громадську думку до думки, що функціонування банківських ринків, наданих самим собі призведе до соціально небажаних, наслідкам Отже, метою регулювання банківської діяльності є коригування, і регулювання приватних ринків банківських услу ?, забезпечення платоспроможності депозитних ... установ: запобігання
 13. 13.5. Особливості маркетингової діяльності в банку
   Маркетинг є найважливішою функцією банківської діяльності, визначальною стратегію банку в просуванні банківських продуктів на ринок фінансових послуг. Використання маркетингу як інструменту конкурентної стратегії є обов'язковим елементом в роботі з клієнтами. Поняття маркетингу тісно пов'язане з продуктом (послугою), так як кінцевою метою банківського маркетингу є його успішна
 14. Принципи організації та функції комерційних банків.
   Банк- кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб; - Розміщення цих коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості; - Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банк виконує наступні
 15. ВИСНОВКИ
   Банківська система будь-якої країни є органічною частиною її економічної системи і відображає її особливості, цілі, принципи розвитку, загальну ідеологію економічних відносин У країнах з ринковою економікою банківська система складається з двох взаємопов'язаних рівнів Перший представлений Центральним, або Государствен вим, банком країни, другий - комерційними банками Центральний банк осу-
 16. Банківський акт
   (1933) - один з найважливіших законів банківської діяльності в США, закон, який відокремив комерційну та інвестиційну банківську діяльність один від одного. Комерційним банкам, що базуються на операціях з цінними паперами, стало заборонено займатися залученням депозитних
 17. 28. Основні принципи банківського кредитування.
   Банківським кредитуванням визнається самостійна, здійснювана на свій страх і ризик, ліцензована, спрямована на отримання прибутку підприємницька діяльність банку; складається в розміщенні залучених грошових коштів клієнтів на умовах повернення, терміновості, платності. Основними принципами банківського кредитування є: - зворотність - повернення переданих в кредит