« Попередня Наступна »

10.2. Безробіття. Типи безробіття. Визначення рівня безробіття. Економічні витрати безробіття

 Одним з характерних проявів макроекономічної нестабільності є соціально-економічне явище, властиве ринковій економіці, - безробіття, т. Е. Таке по-ложение, коли певна частина працездатного населення не знаходить застосування на виробництві відповідно до отриманої спеціальності і стає незайнятою.
Прийнято вважати, що безробітні - це тимчасово не зайняті громадяни, що відповідають наступним основними ознаками: знаходяться в працездатному віці, здатні і готові трудитися, але у відсутність підходящої роботи змушені вживати зусилля щодо її пошуку.
Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про зайнятість населення Республіки Білорусь» від 30 травня 1991 безработ-ними вважаються «працездатні громадяни в працездатному віці (жінки до 55 років, чоловіки до 60 років), які постійно проживають на території Республіки Білорусь, не маю -щіе роботи, що не займаються підприємницькою діяль-ністю, що не навчаються в денних навчальних закладах або не проходять військової служби та зареєстровані в дер-жавної службі зайнятості ». Із зазначених умов вите-кає, що особи, які доглядають вдома за дітьми, або досягли пенсійного віку, або припинили пошук роботи, до без-Робітним не відносяться.
Слід прояснити поняття «підходяща робота». Відповідно до Конвенції № 44 Міжнародної організації праці підходящою вважається така робота, яка відповідає професії працівника, місцем його проживання, а також не поступається за умовами праці та заробітної плати колишній роботі. За законом про зайнятість населення підходящою вважається робота, відповідна професійній підготовці, враховує вік, здоров'я, трудовий стаж і досвід, а також транспортну доступність місця роботи.

Різні напрямки економічної думки по-різному трактують основні причини виникнення безробіття. Відповідно до нео-класичної теорією безробіття є наслідком небажання працівників поступитися частиною заробітної плати, незгоди з її зниженням; по марксистської теорії вона з'являється в результаті зростаючого накопичення капіталу і витіснення живої праці машинним; кейнсіанці побачили її коріння в нездатності ринку праці автоматично врівноважувати попит і пропозиція на ньому; прихильники технологічної теорії (або теорії техно-
334 Розділ III
логічної безробіття) пов'язують появу безробіття з науково-технічним прогресом суспільства.
Такий розкид думок означає, що причини виникнення безробіття різноманітні. По-перше, це структурні зміни в економіці, перепрофілювання або ліквідація низькорентабельних підприємств, їх розорення і банкрутство. По-друге, позитивна демографічна динаміка, що приводить в кінцевому підсумку до зростання пропозиції на ринку праці. По-третє, політика уряду і профспілок у сфері оплати праці, що тягне за собою зростання зарплати без відповідного збільшення продуктивності праці. По-четверте, циклічність виробництва у фазах економічної кризи і депресії. По-п'яте, диспропорційність у динаміці споживання, заощаджень та інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Безробіття. Типи безробіття. Визначення рівня безробіття. Економічні витрати безробіття

 1. Безробіття циклічна
   безробіття, викликана спадом, т. е. тієї фазою економічного циклу, яка характеризується недостатністю загальних або сукупних витрат. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. З цієї причини циклічне безробіття іноді називають безробіттям, зв'язаної з дефіцитом попиту. Наприклад, в період в 1982р. в США рівень безробіття
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Які існують форми безробіття, умови їх виникнення та соціально-економічні наслідки? Які економічні, фінансові та соціальні витрати безробіття? Які структура безробіття в Росії та її особливості? Опишіть методи вимірювання безробіття та їх використання при оцінці стану ринку праці. Назвіть причини неспівпадання показників безробіття, що виявляється адміністративної
 3. Основні поняти
   Робоча сила Рівень безробіття Частка робочої сили у загальній чисельності дорослого населення Природний рівень безробіття Циклічна безробіття Зневірені працівники Профспілка Колективний договір Страйк Ефективна заробітна плата Пошук роботи Страхування по
 4. Рівень безробіття
   Фактор зайнятості може розглядатися у вигляді двох велич: або рівня безробіття (т. Е. Процентного відношення числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення), або як зворотний йому показник чисельності працюючих. I ВАЛЮТНИЙ КУРС | АБЕЗРАБОТІЦА J Показник безробіття публікується зазвичай у відсотках. Існує зворотна залежність зміни рівня безробіття і валютного
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
   Економічний цикл, криза, структурна криза, циклічна криза, галузева криза, зайнятість населення, раціональна зайнятість, неповна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, інституційна безробіття, приховане безробіття, природний рівень безробіття, інфляція , дезінфляція, дефляція,
 6. Бідність
   -Неможливість задоволення певними групами населення мінімальних потреб. Безробіття - наявність безробітних. тривалість - середня тривалість одного випадку безробіття. поширення - охоплення безробіттям робочої сили (т. е. сукупності зайнятих і безробітних). сезонна - безробіття, обумовлена ??сезонними коливаннями в обсязі виробництва певних галузей:
 7. Падіння обсягу виробництва супроводжується зростанням рівня безробіття
   Зміни в обсягах виробництва товарів і послуг жорстко корелюються з рівнем зайнятості в економіці. Іншими словами, коли реальний ВВП знижується, показники безробіття підвищуються. Якщо фірми приймають рішення про скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, їм доводиться тимчасово звільняти своїх працівників, що і зумовлює зростання рівня безробіття. РОВЕРЬТЕ СЕБЕ еречісліте і
 8. Природна норма безробіття
   Рівень безробіття, відповідний виробничому потенціалу
 9. Закон Оукена
   математичний вираз відносини між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВНП. Це відношення показує, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, то відставання обсягу ВНП становить 2,5%. Це відношення 1: 2,5 або 2: 5, т. Е. Ставлення рівня безробіття до відставання обсягу ВНП, дозволяє обчислити абсолютні втрати продукції, пов'язані з будь-яким рівнем
 10. Стагфляція
   - Інфляція, що супроводжується зростанням безробіття (поєднання високого рівня інфляції з великою
 11. Циклічна безробіття
   тип безробіття, що виникає в умовах спаду виробництва при перевищенні числа претендують на робочі місця над їх кількістю. Циклічне безробіття визначають як різницю між числом зайнятих на даний період часу і числом робочих, яких можна було б зайняти на виробництві при досягненні потенційного рівня національного
 12. Видима (відкрита) безробіття
   добровільна і вимушена безробіття. До добровільно безробітних відносять людей, які не бажають займати робочі місця, відповідні їх кваліфікації, так як вони, можливо, мають інші джерела доходу. Вимушено безробітні - люди, охочі отримати роботу, але не знаходять її через відсутність вакансій. Відкрита безробіття особливо велика в містах розвиваються
 13. Фрикційне безробіття
   особливий тип безробіття, при якому незайнятість носить короткостроковий характер, будучи обумовленої добровільним переходом працівників з одного місця роботи на
 14. Природна норма безробіття
   питома вага безробітних фрикційного і структурного типів; кількісну характеристику цього терміна можна визначити і як рівень безробіття, відповідний ситуації макроекономічного
 15. Висновок
   У цій главі ми обговорили питання вимірювання рівня безробіття та причини її неминучого існування в ринковій економіці. Ми дізналися, яким чином закони про мінімальну заробітну плату, діяльність профспілок, ефективна заробітна плата і необхідність пошуку роботи дозволяють пояснити наявність безробітних. Які з цих чотирьох причин найбільш важливі для пояснення існування природного
 16. Вузлик на пам'ять
   Законом Оукена Які типові зміни рівня безробіття, що визначаються економічним циклом? Економісти відповідають на це питання, посилаючись на закон Оукена, який вписується наступним рівнянням: Зміна рівня безробіття = -1/2 х (Процентне зміна реального обсягу ВВП - 3%). Тобто в разі зростання реального обсягу ВВП з середньому на 3% рівень безробіття залишається незмінним.
 17. Безробіття (1)
   Неможливість знайти роботу, хоча активні її пошуки робляться. Теоретично безробітними вважаються ті, хто, перебуваючи у працездатному віці, не має роботи, хоча в більшості випадків статистика враховує тільки людей, які отримують допомогу по безробіттю. Під час економічного спаду (recession) безробіття було постійним головним болем промисло але розвинених країн протягом
 18. Висновок
   Крива Філліпса описує негативну залежність між інфляцією та безробіттям. Роблячи дії, спрямовані на розширення сукупного попиту, політики отримують можливість вибирати на кривій Філліпса точку, що характеризується високими темпами інфляції і низьким рівнем безробіття; зниження сукупного попиту дозволяє їм вибирати на кривій Філліпса точку з низькою інфляцією і високим
 19. Безробіття регіональна
   безробіття, що виникає в результаті диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили на даній території. Вона формується під впливом нерівномірного економічного розвитку територій, відчуває впливу демографічних, історичних, культурних та інших специфічних