« Попередня Наступна »

10.2. Грошовий потік і характеристика його видів


Концепція грошового потоку підприємства як самостійного об'єкта фінансового управління ще не отримала достатнього відображення не тільки у вітчизняній, а й у закордонній літературі з питань фінансового менеджменту. Прикладні аспекти цієї концепції розглядаються зазвичай лише у складі питань управління залишками грошових активів, управління формуванням фінансових ресурсів і антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства. Навіть фінансова звітність, що характеризує рух грошових коштів підприємства в динаміці, відносно недавно введена в систему міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у нашій країні така звітність перебуває в стадії становлення).
Разом з тим, грошові потоки підприємства у всіх їхніх формах і видах, а відповідно і сукупний його грошовий потік, безсумнівно є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту, що вимагає поглиблення теоретичних основ і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку управління грошовими потоками відіграє у розвитку підприємства і формуванні кінцевих результатів його фінансової діяльності.
Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:
Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.
Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.
Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності операційного процесу підприємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т. П. У той же час, ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації його продукції.
Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Активно керуючи грошовими потоками можна забезпечити більш раціональне і економне використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучених кредитів. Особливої ??актуальності цей аспект управління грошовими потоками набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.
Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми генерується в часі прибутку.
Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат грошових коштів, досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.
Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами. Мова йде в першу чергу про ефективне використання тимчасово вільних залишків грошових коштів у складі оборотних активів, а також накопичуваних інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації за обсягом і в часі надходжень і виплат грошових коштів дозволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному та страховому залишках грошових коштів, обслуговуючих операційний процес, а також резерв інвестиційних ресурсів, що формується в процесі здійснення реального інвестування. Таким чином, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку.
Розглянуті аспекти підтверджують тезу про необхідність виділення грошових потоків підприємства в самостійний об'єкт фінансового управління з відповідним структурним і кадровим забезпеченням цього управління.
Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основними ознаками. (рис. 10.6).
За масштабами обслуговування господарського процесу виділяються наступні види грошових потоків:
грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;
грошовий потік за окремими видами господарської діяльності підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності;
грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарського побудови підприємства;
грошовий потік по окремих господарських операціях. В системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.
За видами господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку виділяють наступні види грошових потоків:
грошовий потік з операційної діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної плати персоналу, зайнятому в операційному процесі, а також здійснює управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов'язаними із здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження грошових коштів від покупців продукції; від податкових органів в порядку здійснення перерахунку зайво сплачених сум і деякі інші платежі, передбачені міжнародними стандартами обліку;
грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі і надходження грошових коштів, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля та інші аналогічні потоки грошових коштів, які обслуговують інвестиційну діяльність підприємства;

Мал. 10.6. Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками
грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати грошових коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивідендів і відсотків за вкладами власників і деякі інші грошові потоки, пов'язані із здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

По спрямованості руху грошових коштів виділяють два основних види грошових потоків:
позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін «приплив коштів»);
негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових коштів підприємством у процесі здійснення всіх видів його господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін «відтік грошових коштів»).
Характеризуючи ці види грошових потоків, слід звернути увагу на високий ступінь їх взаємозв'язку. Недостатність обсягів в часі одного з цих потоків обумовлює наступне скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків являють собою єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.
За методом обчислення обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:
валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрачання грошових коштів в аналізованому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;
Чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням грошових коштів) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. Розрахунок чистого грошового потоку по підприємству в цілому, окремим структурним його підрозділам (центрам відповідальності), різним видам господарської діяльності або окремих господарських операціях здійснюється за наступною формуле10.3:
, (10.3)
де ЧДП - сума чистого грошового потоку в розглянутому періоді часу; ПДП - сума позитивного грошового потоку (надходжень грошових коштів) у розглянутому періоді часу; ОДП - сума негативного грошового потоку (витрати коштів), в аналізованому періоді часу.
Як видно з цієї формули, залежно від співвідношення обсягів позитивного і негативних потоків сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповідної господарської діяльності підприємства і впливають в кінцевому підсумку на формування розміру залишку його грошових активів.
За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:
надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні. Свідченням надлишкового грошового потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, що не використовується в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;
дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планову потребу у витрачанні грошових коштів за всіма передбаченими напрямами господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.
За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:
справжній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину зіставну його величину, наведену за вартістю до поточного моменту часу;
майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину зіставну його величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу. Поняття майбутній грошовий потік може використовуватися і як номінальна його величина в майбутньому моменті часу (чи розрізі майбутніх інтервалів майбутнього періоду), яка застосовується для дисконтування з метою приведення до справжньої вартості.
Розглянуті види грошового потоку підприємства відображають зміст концепції оцінки вартості грошей у часі стосовно до господарських операцій підприємства.
За безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:
регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходження або витрачання грошових коштів по окремих господарських операціях (грошовим потокам одного виду), який у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків, що генеруються операційною діяльністю підприємства; потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів і т. п .;
дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язане із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розглянутому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрачання грошових коштів, пов'язане з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу, покупкою ліцензії френчайзинга; надходженням фінансових коштів у порядку безоплатної допомоги і т. п.
Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, слід звернути увагу на те, що вони розрізняються лише в рамках конкретного тимчасового інтервалу. При певному мінімальному часовому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розглядатися як дискретні. І, навпаки - у рамках життєвого циклу підприємства переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.
По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються наступними видами:
регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік надходження або витрачання грошових коштів носить характер аннуітента (він буде детально розглянуто в процесі викладу концепції оцінки вартості грошей у часі);
регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Прикладом такого грошового потоку може служити графік лізингових платежів за орендоване майно з погодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу їх здійснення протягом строку лизингования активу.
Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.
Концепція дослідження грошових потоків підприємства передбачає:
ідентифікацію грошових потоків підприємства за окремими їх видами;
визначення загального обсягу грошових потоків окремих видів в розглянутому періоді часу.
Система основних показників, що характеризують обсяг формованих грошових потоків підприємства, включає: обсяг надходження грошових коштів; обсяг витрачання грошових коштів; обсяг залишків грошових коштів на початок і кінець аналізованого періоду; обсяг чистого грошового потоку;
розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів по окремих інтервалах розглянутого періоду. Число і тривалість таких інтервалів визначається конкретними завданнями аналізу або планування грошових потоків;
оцінку факторів внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на формування грошових потоків підприємства.
З урахуванням змісту цієї концепції організовується управління грошовими потоками як самостійним об'єктом фінансового менеджменту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Грошовий потік і характеристика його видів

 1. ПЕРЕЛІК програмне ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО вивченості
   1. Структура вхідніх Копійчаної потоків на підприємстві та їх характеристика. 2. Зміст и Завдання управління вхіднімі грошовими потоками. 3. Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика. 4. Стадії управління грошовими потоками. 5. Фактори, что вплівають на абсолютну суму копійчаного потоку, - виручка від реализации продукции. Шляхи Збільшення абсолютної суми копійчаного потоку. 6.
 2. 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА.
   Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язане факторами часу, ризику і ліквідності. Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками: 1. за масштабами обслуговування господарського
 3. Релевантні грошові потоки
   Одним з важливих кроків у аналізі грошових потоків є відбір тих. які слід включати в оцінку проекту (релевантні грошові потоки) - і тих. які не слід включати. Релевантні грошові потоки - це, перш за все грошові потоки, виникнення яких пов'язане з реалізацією проекту. Іншими словами грошовий потік проекту визначається як різниця між загальними грошовими потоками
 4. Контрольні запитання
   1. Визначення Поняття «грошовий потік». 2. Основні Критерії класіфікації Копійчаної потоків. 3. Сформулюйте взаємозалежність вхідніх та вихідних Копійчаної потоків. 4. структурувати Сукупний грошовий потік за видами діяльності підприємства. 5. Даті характеристику операційного копійчаного потоку. 6. Зіставіті роль шкірного увазі діяльності підприємства у формуванні его сукупно копійчаного потоку.
 5. 9.2. Особливості управління грошовими потоками
   Кожне підприємство в ході своєї діяльності стикається з проблемою розриву між сумою платежів і сумою надходжень, т. Е. Проблемою ліквідності підприємства, вирішити яку можна тільки шляхом управління грошовими потоками. В якості завдань управління грошовими потоками можна виділити наступні: збалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі; підвищення
 6. Характеристика зовнішніх факторів, що впливають на формування грошових потоків в бізнесі.
   1. Кон'юнктура ринку продукції послуг. Зміни в кон'юнктурі ринку визначають зміни позитивного грошового пото; т. е. обсягу надходжень грошових коштів від реалізації продукції. Підвищення кон'юнктури на ринку сприяє зростанню обсягу позитивного грошового потоку з операційної діяльності; пониження викликає брак грошових коштів для ведення бізнесу. 2. Кон'юнктура фондового
 7. Прийняття рішень по активу з багаторазовим отриманням грошового потоку
   Якщо актив приносить дохід не один раз, як це було розглянуто вище, а кілька разів, то можна знайти поточну оцінку (PV present value) грошового потоку кожного року: PV t = (дисконтирующий множник року t) (Ct) = Ct / (l + kt) ', де kt - процентна ставка (у річному обчисленні) по альтернативних вкладеннях з періодом інвести-вання t років і гарантированностью отримання грошового потоку Ct; t =
 8. Потік реальних грошей (грошовий потік) ЦП
   різниця між припливом і відтоком грошових коштів від інвестиційної та операційної діяльності в кожному періоді здійснення
 9. «Каш флоу» (гроші, готівка-потік, текти)
   означає грошовий потік, потік готівки; або просто готівка. Іноді в російській написанні цього показника використовують «кеш-фло». Слід зазначити, що показник «каш-флоу» виник у США в післявоєнний період і отримав велику популярність. В економічну літературу неангломовних країн він увійшов в англійському
 10. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 6 чолі
   Тест 1 Різниця між усіма отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу називається: а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); б) чистий прибуток підприємства; в) грошовий потік підприємства. Тест 2 По спрямованості руху грошових коштів розрізняють: а) позитивний грошовий потік; б) валовий грошовий потік; в) від'ємний грошовий потік;
 11. ЗМІСТ
   Введення Діагностика та її роль в управлінні підприємством Загальні положення та принципи діагностики Попередня діагностика підприємства для виявлення проблемних областей діяльності Збалансована система показників діяльності як інструмент аналізу та підтримки прийняття рішення Діагностика підприємства за допомогою балансу та звіту про прибуток Основні поняття Характеристика активів
 12. Тема 7. Готівково-грошовий обіг і його організація. Грошова система
   Поняття готівково-грошового обороту. Схема готівково-грошових потоків в господарстві. Принципи організації готівково-грошового обороту. Поняття грошової системи країни. Генезис розвитку грошових систем. Грошова система адміністративно-командної економіки. Характеристика грошової системи країн з ринковою економікою. Стан та перспективи розвитку грошової системи в Російській Федерації.
 13. ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ Копійчаної ПОТОКАМИ на підприємстві
   Поняття копійчаного потоку. Значення Копійчаної потоків у діяльності підприємства. Оптимізація Копійчаної потоків. Віді Копійчаної потоків та їх Класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Вхідні Грошові потоки та їх характеристика. Зміст и Завдання управління вхіднімі грошовими потоками. Особливості управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною и інвестіційною діяльністю та