« Попередня Наступна »

10.2. Доходи банку

 У процесі аналізу вивчаються обсяг і якість одержуваних банками доходів, оскільки вони в свою чергу є глав-, вим чинником формування прибутку комерційного банку.
Доходи комерційного банку включають:
Процентні доходи, нараховані та отримані по позичках в рублях і в іноземній валюті.
Непроцентні доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи госпрозрахункових підприємств банку і т. П.); валютних операцій; отриманих комісій і штрафів.
Інші доходи.
Аналіз структури та динаміки доходів банку має важливе значення, оскільки вони в свою чергу є головним чинником формування прибутку кредитних організацій. Зниження доходів, як правило, являє собою об'єктивний індикатор неминучих фінансових труднощів банку. Саме ці обставини і обумовлюють значення аналізу сукупних доходів у вивченні фінансових результатів банку.
До пріоритетних завдань аналізу доходів банку слід віднести:
визначення та оцінку обсягу і структури доходів;
вивчення динаміки дохідних складових;
виявлення напрямків діяльності та видів операцій, що приносять найбільший дохід;
оцінку рівня доходів, що припадають на одиницю активів;
встановлення факторів, що впливають на загальну величину доходів, а також доходів, отриманих від окремих видів операцій;
виявлення резервів збільшення доходів.
Найбільш значущими для банку є, як правило, процентні доходи, для аналізу яких необхідно:
встановити темпи зміни загальної величини і структури активів, що приносять процентний дохід;
337
«Зіставити їх з темпами зростання (зниження) отриманого від їх використання доходу;
в виявити зміну загального рівня процентної ставки по проведеним банком активних операціях.
При аналізі непроцентних доходів необхідно визначити питома вага їх у загальному обсязі доходів, виявити найбільш прибуткові види послуг.

У результаті проведення вертикального аналізу доходів в кожному розглянутому періоді повинні бути встановлені основні фактори, які забезпечили формування доходів банку, а на основі горизонтального аналізу - їх динаміка. Після проведення аналізу доходів банку за основними напрямками його діяльності необхідно перейти до більш детального їх розгляду по кожній укрупненої статтею доходів.
Поряд з вивченням структури доходів та їх динаміки особливу увагу необхідно приділити специфіці аналізу кожної групи доходів. Наприклад, при аналізі доходів, отриманих у вигляді процентів за надані кредити, необхідно кожну підгрупу доходів співвіднести з відповідної їй величиною використовуваних активів банку.
При вивченні динаміки кожної однорідної групи доходів банку, співвіднесеної з величиною активів, використовуваної для їх отримання, усувається неоднозначність оцінки деяких груп доходів банку. Зокрема, причиною зниження величини отриманих банком прострочених відсотків може бути не тільки зменшення обсягу проблемних кредитів, а й зростання обсягу позик, зовсім не оплачуваних клієнтами. При зіставленні розміру отриманих відсотків (так само як і відсотків за кредитами, що не отриманим в строк) з величиною прострочених кредитів можна встановити істинні причини зміни величини зазначених доходів банку. Якщо зростає показник першого співвідношення, значить, знижено розмір прострочених позичок, що має оцінюватися позитивно. У разі зростання другого показника зростає обсяг не оплачених позичальниками позик.
Відносно стабільними в сучасних умовах є процентний дохід, що отримується по кредитах, і непроцентний дохід від банківських послуг. До нестабільних відносяться доходи від операцій з цінними паперами, доходи від операцій з іноземною валютою і від нестандартних (нетрадиційних) операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Доходи банку

 1. Доходи неподаткові
   категорія доходів бюджету, не пов'язаних з податками. У розряд неподаткових доходів відповідно до бюджетної класифікації, прийнятої в РФ, відносяться: доходи від державної власності або діяльності (в т. Ч. Прибуток Центрального банку); доходи від продажу землі і нематеріальних активів; доходи від реалізації державних запасів; адміністративні платежі та штрафні санкції; доходи від
 2. Облік доходів і витрат в КС
   Всі доходи, що утворюються в процесі діяльності КС, складаються з двох груп: доходів пайовиків і доходів КС як юридичної особи. Очевидно, що ці групи доходів повинні враховуватися окремо один від одного. При цьому доходи від використання ФФВП повністю розподіляються між пайовиками. Доходи від використання пайових внесків і фондів КС можуть розглядатися, на розсуд КС, або як дохід самого
 3. Політика доходів
   система урядових заходів впливу на особисті грошові доходи і ціни на товари (послуги) з метою зниження тенденції падіння реальних доходів і зменшення діапазону нерівності в доходах. Основними інструментами політики доходів є трансфертні платежі, гарантований мінімум заробітної плати, податкові інструменти перерозподілу
 4. Характеристика доходів бюджету
   У відповідності з бюджетною класифікацією доходи бюджету утворюються з п'яти груп. Першу групу представляють податкові доходи, другу групу - неподаткові доходи, третю - безоплатні перерахування від бюджетів інших рівнів, четверту - доходи цільових бюджетних фондів і п'яту - доходи від підприємницької та іншої приносить доходи діяльності. Податкові доходи становлять основу бюджету з
 5. Виконання бюджету по доходах
   - Процес розподілу відповідно до затвердженого бюджету регулюючих доходів; зарахування доходів на рахунки відповідних бюджетів; повернення надміру сплачених сум доходів, а також облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного
 6. Чистий дохід (дохід нетто)
   дохід господарюючого суб'єкта, використовуваний для споживання або накопичення. Відповідає доходу брутто, зменшеному на прямі податки. Див. Також Чистий
 7. Виручка (доходи сегмента)
   включає доходи від продажу зовнішнім покупцям і доходи, отримані від операцій з іншими сегментами. Операційні доходи (відсотки до отримання, доходи від участі), доходи від продажу фінансових вкладень включаються до розрахунку, тільки якщо вони є предметом діяльності окремого сегмента. Можуть включатися позареалізаційні доходи. Аналогічний підхід передбачається до обліку витрат
 8. Розподіл доходів
   поділ доходів народного господарства за факторами, задіяним у виробничому процесі (функціональний розподіл доходів), або серед груп одержувачів доходу (особисте розподіл доходів). У функціональному відношенні виділяють доходи від найманої праці, підприємницької діяльності та майна. По відношенню до фізичних осіб дохід класифікується насамперед по
 9. Капіталізація доходу
   - Це процес, що визначає взаємозв'язок майбутнього доходу і поточної вартості оцінюваного об'єкта. Базова формула дохідного підходу: V = I / R, де V - вартість нерухомості I - очікуваний дохід від оцінюваної нерухомості; R - норма доходу або прибутку. Існують різні методи капіталізації, різні способи вимірювання величин доходу і норми прибутку. Під доходом розуміють чистий операційний дохід
 10. Дохід первинний (основний дохід)
   дохід, що отримується працівниками, членами виробничих кооперативів, підприємцями за участь у створенні суспільного продукту. Формується у сфері матеріального виробництва на стадії первинного розподілу національного
 11. Наявний доход, чистий дохід
   Сума доходу, яка залишається після виплати прибуткового податку, податку з державного страхування та пенсійного податку. Величина чистого доходу має важливий вплив на купівельну спроможність
 12. Особистий дохід
   частина національного доходу, яка надходить у розпорядження домашніх господарств; результат кінцевого «особистого» розподілу доходу. Номінальний дохід представлений грошовою сумою, тоді як реальний - кількістю товарів і послуг, які можна придбати за дану суму. Тому реальний особистий дохід залежить від величини номінального, податкової ставки і рівня цін на куповані товари і послуги. Чистий
 13. Дохід похідний (вторинний дохід)
   доходи фізичних та юридичних осіб, отримувані поза сферою матеріального
 14. Національний дохід
   (НД) - величина доходів усіх громадян країни, включаючи доходи від належних їм факторів виробництва за
 15. Наявний доход
   дохід, який може бути використаний на особисте споживання і особисті заощадження. Наявний доход менше номінального доходу на суму податків та обов'язкових платежів, т. Е. Це засоби, що використовуються на споживання і заощадження. Для вимірювання динаміки наявних доходів застосовується показник «реальні наявні доходи», що розраховується з урахуванням індексу
 16. Поставлений дохід
   - Потенційно можливий дохід платника єдиного податку на поставлений дохід, що розраховується з урахуванням сукупності факторів, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини даного податку за встановленою
 17. Грошовий дохід
   сума грошей, що надходять у розпорядження економічного суб'єкта за певний період; в цьому випадку грошовий дохід існує номінально. Реальний же грошовий дохід утворює те кількість товарів і послуг, яке можливе придбати на величину номінального
 18. 2. Розподіл доходів і його форми
   Важливою соціально-економічною проблемою є розподіл доходу. Загальне поняття розподіл означає поділ виробленого економічного продукту, доходу, прибутку на окремі частини, що мають адресне призначення, призначені для передачі в окремі фонди, окремим особам. А розподіл доходу означає визначення розміру доходу, отримуваного окремими учасниками економічної
 19. Розрахунок валового національного доходу НД (доходів)
   НД = W + R + i + Р, де W - заробітна плата; R - рента за здачу в оренду землі, приміщень, земля і т. Д .; i - відсоток у вигляді доходу з грошового капіталу; Р -