« Попередня Наступна »

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках


Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт - використання.
Субоахунки по рах. 31:
311 - «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац.
валюті;
312 - «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті;
313 - «Інші рахунки в банку в нац. валюті»;
314 - «Інші рахунки в банку в іноз. валюті»: для обліку руху коштів, що знаходяться в акредитивах і чекових книгах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.

 1. 9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.
  Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. коштів в касі під-ва призначено рахунок 30 «Каса»: активний, має 2 субрахунки: 301 - «Каса в нац. валюті»; 302 - «Каса в іноз. валюті». Дт - відображається надходження грош. коштів до каси під-ва; Кт - виплата грош. коштів з каси. Аналітичний облік може вестись за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.
 2. 4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.
  В залежності від обсягів інфор. і рівня узальнен. рахунки поділ. на синтетичні та аналітичні. Синтет. назив. рахунки признач. для обліку еконон. однорідних груп, засобів, джерел та господ. процесів у грош. вимірі. Облік, який здійсн. на підставі таких рахунків наз. синтетичним обліком. Аналітик. наз. рахунки признач. для деталізації узальн. інформації про конкретні види засобів, джерел та господ.
 3. 9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Згідно П (С) БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти грош. коштів - короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості. Рух грош. коштів - надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.
 4. 17.1. Визначення осн. понять та хар-ка рахунків з обліку основних засобів.
  Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними інвестиціями п-ва, матер. і нематер. та фін. ресурси термін використання яких перевищує 12 місяців. Основні засоби - матер. активи, які п-во утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам строк корисного використання яких більше 1 року і вартість понад 1000 грн. В П (С) БО № 7
 5. 12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.
  Для обліку запасів призначений другий клас плану рахунків. На рахунках цього класу обєдн. інфор-ція про наявність і рух належних під-ву предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використ. у вир-ві і для господ. потреб, а також засобів праці, які під-во включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів. Для узагальнення інфор-ції про наявність і рух запасів сировини і
 6. 15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.
  Бух. облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку їх заповнення, видачі та акцепту, передачі та авалю векселів. Оцінка векселя здійснюється в розмірі суми, зазначеної на ньому. Вексельна сума може включати % як додаткову плату за час обертання векселю. Для обліку вексельних операцій призначено рахунки: Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»: призначений для обліку
 7. 10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.
  Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються належним чином оформлені документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спец. виписці з особового рахунку. Виписка банку - документ, що видається банком під-ву і відображає рух грош. коштів на поточному рахунку. Бухгалтер при отриманні виписки
 8. 4.1. Рахунки бух. обліку: зміст та побудова.
  Поточний облік стану, засобів, джерел та господ. процесів забезпеч. за допомогою системи рахунків. Рахунки - елемент методу БО, спосіб групування і поточного відображ. за певними ознаками наявності та руху засобів під-ва, їх джерел та господ. процесів. Зміст, признач. і побудова рахунків зумовлені об'єктами, що на них обліковуються, завданнями обліку. Рахунки БО прийнято зображ. у вигляді
 9. 16.2. Хар-ка рахунків та синтет. облік ВК та розрахунків з учасниками.
  Для обліку власного капіталу призначено рахунки : 40 "Статутний капітал"; 41 "Пайовий капітал"; 42 "Додатковий капітал"; 43 "Резервний капітал"; 44 "Прибуток нерозподілений (непокриті збитки)"; 45 "Вилучений капітал"; 46 "Неоплачений капітал" Відображення ВК на рахунках в бух. обліку: 40(+), 41(+), 42(+), 43(+), 44(+-), 45(+), 46(-). Облік статутного капіталу починається з дня реєстрації
 10. 9.4. Синтетичний облік касових операцій.
  Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі: Операції Дт Кт 1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 14 2. Передано гроші з банка в касу 30 31 3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти 33 31 4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість 30/33 16 5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства 30
 11. 18.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.
  Чистий прибуток - це кінцевий результат, що повністю залишається у розпорядженні п-ства і є джерелом його розвитку. Рахунки обліку доходів і витрат (7 та 9 класи) вважаються тимчасовими, вони відображають стан доходів та в-т за певний звітний період по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рах. 79 - «Фін результати». В кінці звітного періоду сальдо рах. 79 переноситься на рах. 44
 12. Звіт касира
  Звіт касира - документ, який передається в бухгалтерію і представляє собоє відривний листок Касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів. Нажходження і видача грош. документів оформлюється прибутк. і видатк. касовими ордерами обо накладними. касир складає звіт про рух грош. документів. Здача виручки інкасатору оформлюється супровідноє відомістю, яка складається в 3-х
 13. 11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.
  Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну (виникає внаслідок звичайної операц. діяльності
 14. 10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.
  Типові бух. проводки по рах. 31 Операції Дт Кт 1. Пгашено дебітром довгострок. заборгованість 31 16 2. Одержано довгострок. позику банку на поточний рахунок 31 50 3. Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів 31 73 4. Надійшла фін. допомога на зворотній основі 31 55 5. Одержано доходи від майб. періодів 31 69 6. Проведено передоплату постачальникам 37 31 7. Погашено
 15. 13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.
  Для обліку виготовлення продукції призначено рахунки: Рах 26"Готова продукція": активний, для узагальнення інформ. про наявність та рух гот. продукції п-ва. По Дт відображається надходження гот. продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за обліковими цінами. По Кт відображається вибуття гот. продукції за фактичною виробничою собівартістю внаслідок продажу,
 16. 7.4. Форми бухгалтерського обліку.
  Форми бух. обліку (ФБО) - певна система регістрів, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них. Кожне під-во самостійно обирає ФБО. ФБО відображає технологію облікового процесу, передбачає відповідне врахування госп. операцій, порядок записів в регістрах синт. і аналіт обліку, складання та представлення облікових даних у формі звітності. Сучасними ФБО, що застосовуються на
 17. Глава 12. Макроекономічний аналіз: народногосподарський облік і система національних рахунків
  Глава 12. Макроекономічний аналіз: народногосподарський облік і система національних
 18. 10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача. Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва. Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз. осіб-суб'єктів
 19. 7.1. Облікові регістри та їх класифікація.
  Всі госп. операції після оформлення первинними документами заносяться до облікових регістрів - таблиць, призначених для відображення документально оформлених госп. операцій в системі рахунків накопичення та зберігання облікової інформації. Записи в регістрах бух. обліку виконуються на підставі первинних документів. Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконавцями та гол.
 20. Грош (толстый, крупный)
  серебряная монета, чеканка которой началась в Италии в конце XII в. В России грош появился в XVII в. в качестве мелкой разменной монеты и занял затем свое место в виде медной монеты достоинством в 2