« Попередня Наступна »

10.2. Моделювання показників рентабельності активів як база управління її факторами. Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів


З метою проведення факторного аналізу рентабельності активів можуть використовуватися наступні факторні моделі, одержувані на основі застосування методів моделювання:
1. Формальне розкладання вихідної моделі рентабельності активів:
.
2. Скорочення моделі, перетвореної на першому етапі, з отриманням трехфакторной змішаної моделі:
,
де Фе - фондомісткість (певна по всьому об'єму необоротних активів); Кз - коефіцієнт закріплення оборотних активів на руб. продажів.
3. При подальшому перетворенні моделі шляхом розкладання чисельника виходить пятифакторная модель:
,
де Уs - рівень собівартості продажів,%; Ме - матеріаломісткість, коп .; Зе - зарплатоемкость, коп .; Ае - амортізаціеемкость, коп .; УПРЗА - рівень інших витрат.
4. Розширення вихідної моделі рентабельності активів:
,
де Коба - коефіцієнт оборотності активів; Рпр - рентабельність продажів по відповідного прибутку.
Зміна рентабельності активів визначається сукупністю впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Основними зовнішніми факторами є зміна попиту, зростання тарифів, ставок і цін на вхідні ресурси, зміна податкового законодавства, коливання курсу іноземних валют.
До основних внутрішніх чинників, визначальним зміну прибутку і рентабельності продажів, відносять зміни обсягу і структури виробництва і продажів, ефективність використання ресурсів у процесі господарської діяльності (матеріальних, трудових, основних засобів) і ефективність контролю за формуванням витрат. Оборотність загальної сукупності активів визначається їх структурою, ефективністю використання необоротних активів, а також оборотністю окремих видів оборотних коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Моделювання показників рентабельності активів як база управління її факторами. Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів

 1. Моделювання показників прибутковості і рентабельності
   Моделювання показника рентабельності капіталу підприємства забезпечує створення пятифакторную моделі рентабельності, що включає в себе всі п'ять показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів: PSUM A. Г. п Л7 1 січня - (+ +) P = P * N = N = N_ = NNN до N до FEFEFENNNNNN Ця модель дозволяє виділити п'ять факторів інтенсифікації: U / N- оплатоемкость продукції,
 2. 10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
   Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем. Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:. При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для
 3. 3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів
   Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою: Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб. де АцСР - середня величина оборотних активів, руб., Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких
 4. Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу
   Моделювання дозволяє відтворити господарські процеси, що протікають на підприємстві за допомогою формул, що представляють математичні моделі. У детермінованому факторному аналізі використовуються 4 види моделей. 1. Адитивні: А = ху, де А - результативний показник; х і у - фактори, що визначають його значення. 2. Мультиплікативні: А = х-у. 3.
 5. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 6. Факторного аналізу задачі
   відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 7. Питання 80. Факторний аналіз динаміки фінансово-економічних показників
   Модель Дюпона - алгоритм фінансового аналізу рентабельності використовуваних активів, відповідно до якого коефіцієнт рентабельності використовуваних активів являє собою твори коефіцієнта рентабельності реалізації продукції і коефіцієнта оборотності використовуваних активів. Початкове уявлення факторної моделі Дюпона. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу ROA.
 8. 81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.
   Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна. Найважливішими показниками рентабельності є: Рентабельність продажів = комерційна маржа. Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить
 9. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 10. 5. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності оборотного капіталу (активів)
   Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна розглядати як умовну рентабельність, приймаючи, що змінилися значення всіх п'яти чинників - матеріалоемкос-ти, трудомісткості, амортізаціеемкості, швидкості оборотності основного капіталу і швидкості оборотності оборотного капіталу (розрахунок Л, = 0,1141 наведено вище). Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних активів:
 11. Особливості жорстко детермінованих моделей.
   при детермінованому підході факторна модель повністю замикається на ту систему факторів, які піддаються об'єднанню в дану модель, межею складання такої моделі є довжина безперервного ланцюга прямих зв'язків; даний підхід не дозволяє розділити результати впливу одночасно діючих факторів, які не піддаються об'єднанню в одній моделі, таким чином, ми умовно
 12. 205. Какімобразомосуществляетсяпроцессуправленія рентабельністю?
   Управління формуванням рентабельності включає в себе управління підвищенням рентабельності, профілактику її зниження, планування (прогнозування) рентабельності, облік факторів рентабельності та ін. Якщо управління рентабельністю представити як систему, то її підсистемами будуть управління прибутком, з одного боку, та управління витратами підприємства - з іншого боку. В управлінні