« Попередня Наступна »

10.2. Оперативне фінансове планування


Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення основних напрямків господарської діяльності підприємства. Головною формою такого планового фінансового завдання є бюджет. Він являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду, що розробляється звичайно в рамках до одного року, що відображає витрати і надходження фінансових коштів у процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності.
Розробка планових бюджетів на підприємстві характеризується терміном «бюджетування» і спрямована на вирішення двох завдань:
а) визначення обсягу і складу витрат, пов'язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів підприємства;
б) забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами з різних джерел.
Процес бюджетування має безперервний або ковзний характер.
Бюджети класифікуються за такими ознаками:
За сферами діяльності підприємства виділяють бюджети по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. Ці бюджети розробляють в порядку деталізації відповідних планів по підприємству в цілому на майбутній квартал або місяць.
За видами витрат планові бюджети поділяють на поточний і капітальний.
Поточний бюджет конкретизує план доходів і витрат підприємства, Доводимо до центрів доходів, витрат і прибутку.

Капітальний бюджет являє собою форму доведення до конкретних виконавців результатів поточного плану капітальних вкладень, що розробляється на етапі здійснення нового будівництва, реконструкції та модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання і нематеріальних активів і т. П.
За широтою номенклатури затратбюджети поділяють на функціональний (бюджет рекламних заходів) і комплексний (бюджет виробничої дільниці).
За методами розробки:
- Стабільний бюджет не змінюється від зміни обсягів діяльності підприємства - наприклад, бюджет витрат по забезпеченню охорони підприємства;
- Гнучкий бюджет передбачає встановлення планованих поточних або капітальних витрат не в твердо фіксуються сумах, а у вигляді нормативу витрат.
Особливою формою бюджету виступає платіжний календар, що розробляється за окремими видами руху грошових коштів (податковий платіжний календар, платіжний календар за розрахунками з постачальником т. Д.) І по підприємству в цілому.
Платіжний календар зазвичай складають на майбутній місяць (в розбивці по днях, тижнях і декадах). Він складається з наступних двох розділів: а) графік витрачання грошових коштів; б) графік надходження грошових коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Оперативне фінансове планування

 1. Поточний контроль
   який також називають оперативним, проводиться в процесі вдосконалення господарських і фінансових операцій. Основне завдання цього контролю - оперативне, своєчасне виявлення відхилень при виконанні виробничих завдань. Спираючись на дані первинних документів, оперативного та бухгалтерського обліку, інвентаризацій і візуального спостереження, поточний контроль сприяє попередженню
 2. Аналіз оперативний
   проводиться відразу після здійснення господарських операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу. Мета його - оперативно виявляти недоліки і впливати на господарські процеси. Ринкова економіка характеризується динамічністю ситуації як виробничої, комерційної, фінансової діяльності підприємства, так і його зовнішнього середовища. У цих умовах оперативний аналіз набуває
 3. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 8 чолі
   Тест 1. Система планування включає в себе: а) виключно оперативне планування; б) тільки тактичне планування; в) стратегічне, тактичне й оперативне планування; г) головним чином стратегічне планування. Тест 2. Тактичне і оперативне планування є: а) провідним елементом у системі планування; б) середня ланка планування; в) засобом реалізації
 4. 21.4 Логістика виробничих процесів
   Організації та оперативному управлінню матеріальними потоками належить провідна роль в оперативному управлінні підприємством, у своєчасній поставці продукції і особливо в цілях підвищення ефективності виробництва, оскільки в їх рамках вирішуються всі питання, пов'язані з використанням виробничих ресурсів у часі і в просторі. Сучасна організація та оперативне управління
 5. 1.2. Механізм і функції фінансового менеджменту [2, 10]
   Фінансовий механізм - це сукупність форм, методів, засобів організації руху фінансових ресурсів. Фінансовий механізм обслуговує процеси обміну і розподілу фінансових ресурсів між кредиторами і дебіторами на фінансових ринках за допомогою фінансових інструментів через фінансові установи. Фінансовий менеджмент як механізм управління рухом фінансових ресурсів можна представити
 6. Види внутрішньофірмового фінансового планування
   Розрізняють три види фінансового внутрішньофірмового планування: довгострокове (перспективне), короткострокове (поточне) і оперативне. Довгострокове (перспективне) внутріфірмове фінансове планування - це планування на кілька років (п'ятирічку) з розбивкою по роках. Короткострокове внутріфірмове фінансове планування - це планування на рік з розбивкою по кварталах, місяцях.
 7. 1.2. Сутність і зміст поняття фінансової оренди (лізингу) ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Класифікація договорів лізингу
   У світовій практиці існує два основних види оренди: оперативна і фінансова - «operating lease» і «fmancial lease» [42]. При цьому, міжнародне поняття «оперативна оренда» ідентично російському терміну «оренда», а міжнародному поняттю «фінансова оренда» відповідають російські терміни: «фінансова оренда» і «лізинг». Вивчаючи економічну літературу ([9], [42], [55], [61], [68] та ін.),
 8. Центральний банк.
   Ігнатьєв очолює. Орган, який функціонує на основі федерального закону №86, 2001 рік. Статутний капітал - 3 млрд. Рублів - є федеральною власністю. Голова банку призначається на 4 роки. Орган, який здійснює всю діяльність банку - рада директорів. Зовнішній орган - національний банківський рада (12 чоловік), здійснює контроль за діяльністю банку. Функції
 9. 2.5.2. Специфіка оперативного управління портфелями проектів
   Як було сказано вище, портфелем проектів називають набір технологічно незалежних проектів, що реалізуються організацією в умовах ресурсних обмежень для досягнення її стратегічних цілей [76]. Отже, для оперативного управління окремими проектами, що входять в портфель, можна і потрібно використовувати перераховані вище відомі моделі і методи оперативного управління. В тому числі -
 10. Оперативне управління фінансами
   - Процес розробки комплексу заходів, спрямованих на досягнення максимального ефекту при мінімумі витрат на основі аналізу поточної фінансової ситуації та відповідного перерозподілу фінансових
 11. Питання для самоконтролю до Глави 7
   Перерахуйте етапи стратегічного планування. Охарактеризуйте три варіанти стратегії зростання. Чому ранжування стратегічних завдань має передувати безпосереднього процесу планування? Покажіть відмінності між стратегічним і оперативним плануванням. У чому полягає принципова відмінність планування бюджету на основі оптимізації прибутку від планування бюджету на основі показників
 12. Маркетинговий аналіз
   - Оцінка, пояснення, моделювання та прогноз процесів і явищ товарного ринку і власної інноваційної та торгово-збутової діяльності фірми за допомогою статистичних, економетричних та інших методів дослідження У маркетинговому дослідженні виділяються різні масштаби аналітичної діяльності. В оперативному масштабі аналіз починається, як правило, з поточних, кон'юнктурних оцінок
 13. Оперативний лізинг.
   Якщо жодна з вимог, що пред'являються законодавством і зазначених вище, не передбачено договором лізингу, такий вид лізингу є оперативним. Цей вид лізингу застосовується при невеликих термінах оренди устаткування, коли тривалість життєвого циклу вироби значно більше контрактного терміну оренди. При оперативному лізингу устаткування не цілком амортизується за час
 14. Оперативний контроль
   зазвичай має справу з рутинними, постійно повторюваними операціями, для проведення яких попередньо вже були створені необхідні процедури і правила. Рішення, що приймаються в його рамках, мають короткий життєвий цикл. Результати оперативного контролю інформують ЛПР про ступінь виконання управлінських завдань і процедур. На рівні опера-тивного контролю вирішуються наступні завдання: обробка
 15. Методи планування потреби в персоналі
   Вони обумовлені видами оцінки потреби, організаційним фінансовим планом укомплектування і оперативним розрахунком чисельності
 16. Управління фінансами
   - Процес цілеспрямованого впливу за допомогою спеціальних прийомів і методів на фінансові відносини з метою реалізації функцій органів державної влади та місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, це- лрй і завдань їх діяльності. Функціональними елементами цього процесу є фінансове планування і прогнозування, оперативне управління та фінансовий