« Попередня Наступна »

10.2. Відповідальність сторін за кредитним договором

 Кредитний договір передбачає відповідальність сторін, що беруть участь у його провадженні, т. Е. Кредитора і позичальника. При цьому кожна сторона має право захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Позичальник же має право вимагати отримання кредиту, якщо кредитний договір підписаний. Відповідальність сторін за кредитним договором може бути сформульована таким чином.
По-перше, якщо одна із сторін кредитного договору допустила невиконання договору, вона несе за це відповідальність. Забезпеченість кредиту, повернення, терміновість, платність і цільовий його характер передбачає формулювання кордонів (просторових і часових) дій суб'єктів в рамках кредитного договору. Відмова в односторонньому порядку від виконання зобов'язань або зміна його умов не допускаються. Якщо ж це сталося, виникає юридична відповідальність до однієї зі сторін договору.
По-друге, в кредитному договорі передбачається відповідальність кредитора, у разі, коли йому нанесені збитки, втрати або псування його майна, а також недоотримані доходи, які він би отримав, якби зобов'язання позичальником було б виконано.
По-третє, в кредитному договорі передбачається відповідальність позичальника у випадках несвоєчасного повернення кредиту та відсотків за його користуванням. Відповідальність може бути визначена у вигляді: пені, яка встановлюється за згодою сторін і фіксується в договорі; штрафу, якщо кредит використовується не за призначенням. У разі порушення зобов'язання і за наявності збитків винуватець повинен їх відшкодувати. Відшкодуванню підлягає також недоотримані доходи, якби зобов'язання контрагента були виконані. При цьому оплата пені, штрафу (неустойки), встановленої в кредитному договорі і відшкодування збитків не звільняє від виконання зобов'язань договору.
По-четверте, відповідно до ст. 553, 560 Цивільного кодексу України відповідальність за виконання - зобов'язань по поверненню кредиту та оплати відсотків може бути забезпечено порукою або гарантією. Підставою є договір, укладений між кредитором (банком) і поручителем (гарантом) у письмовій формі.
 Доказом укладення договору гарантії може бути також письмове повідомлення банком (лист, телеграма, телетайпограма, телефонограма, факс та ін.) Гаранту про те, що банк приймає від нього гарантійний лист. Позичальник і поручитель відповідають перед банком як солідарні боржники, якщо інше не встановлено договором поруки. Порука або гарантія припиняється, якщо банк протягом 3-х місяців з дня початку зобов'язання не пред'явить позов до поручителя або гаранта.
По-п'яте, у відповідності зі ст.979-999 ЦК України, а також ч. З ст. З і ст. 15 Закону України «Про страхування», однією з форм відшкодування понесених збитків від невиконання умов кредитного договору є укладення договору страхування. Тому, крім перевірки відповідності умов договору чинному законодавству, арбітражний суд повинен з'ясувати, чи є в договорі умову про виплату страхової суми банку, який видав кредит. Крім того, факт укладення договору страхування може бути засвідчений також страховим свідоцтвом (поліс, сертифікат), який також підтверджує договір страхування.
По-шосте, виконання зобов'язань за кредитним договором може забезпечуватися також заставою (ст.570,571 ПС України) і ст. З Закону України «Про заставу». Але слід враховувати, що у випадках, коли предметом застави є нерухомість, транспортні засоби, космічні об'єкти, товари в обігу або переробці, договір застави повинен бути обов'язково нотаріально завірений. За рахунок заставленого майна відшкодовуються витрати банку на його утримання та інші витрати, пов'язані із здійсненням забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави. Відповідно до ч.5 ст.261 ЦК України строк позовної давності встановлюється з наступного дня після настання строку виконання зобов'язання повернення кредиту. При припиненні, реорганізації, ліквідації заставодавця як юридичної особи право стягнення заставленого майна набуває заставодержатель незалежно від строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Відповідальність сторін за кредитним договором

 1. Тема 10. Правові основи регулювання кредитних відносин
   Поняття кредитних зобов'язань та правові основи їх регулювання. Новий Цивільний кодекс України про тлумачення кредитних зобов'язань. Правова природа кредитної угоди. Кредитну угоду як концессуальний і реальний документ. Відповідальність сторін за кредитною угодою. Подальший розвиток правових основ регулювання кредитних відносин в
 2. Майнове страхування в кредитних спілках
   Сучасне російське законодавство про страхування в розділ "договір майнового страхування" відносить договори власне страхування будь-якого виду майна і договори страхування відповідальності за договором, страхування відповідальності за заподіяння шкоди, а також договір страхування підприємницького ризику. Законодавець об'єднав такі різні види договорів страхування в один тому,
 3. ГЛАВА XI. ВІДНОСИНИ З кредитних організацій
   Стаття 77. Банк Росії взаємодіє з кредитними організаціями, їх асоціаціями та спілками, проводить консультації з ними перед прийняттям найбільш важливих рішень нормативного характеру, представляє необхідні роз'яснення, розглядає пропозиції з питань регулювання банківської діяльності. Стаття 78. З метою взаємодії з кредитними організаціями Банк Росії має право створювати з
 4. Відповідальність субсидіарну (резервний, допоміжний)
   додаткова відповідальність, покладена на окремих членів групи, несучих солідарну відповідальність в умовах, коли основний відповідач не здатний оплатити
 5. 7. відповідальність
   Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на Управління завдань і функцій несе начальник Уп-ління. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється відповідними посадовими
 6. 1.6 Відповідальність за розроблювальні управлінські рішення
   Відповідальність - це необхідність віддавати кому-небудь звіт у своїх діях, вчинках і компенсувати невиконання або неналежне виконання дорученого дії. Керівник організації може нести відповідальність як громадянин і як посадова особа. Всі ці види відповідальності можна класифікувати за такими ознаками: рівнях відповідальності (міжнародний, державний,
 7. 6.2.4. Страхування відповідальності
   Страхування відповідальності є самостійну сферу страхової діяльності. Об'єктом страхування тут виступає відповідальність страхувальника за законом або в силу договірного зобов'язання перед третіми особами за заподіяння їм шкоди. Через виникаючі страхових правовідносин страховик приймає на себе ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння
 8. Зміст
   Лекція 1. Основні поняття банківського кредитування §1. Поняття банківського кредиту §2. Поняття кредитної діяльності § 3. Поняття кредитної операції § 4. Принципи банківського кредиту та умови банківського кредитування Лекція 2. Кредитне зобов'язання § 1. Кваліфікація відносин, пов'язаних з наданням кредиту § 2. Обставини, що дозволяють банку відмовити в наданні кредиту
 9. Юридична відповідальність
   частково або повністю стосується тих видів відповідальності, які регламентуються Цивільним та Кримінальним кодексами. Юридична відповідальність реалізується у формі зауваження, виконання запропонованих дій, взяття під варту,
 10. Ризики.
   Будь-яке фінансова установа, що надає кредити, готове звести до мінімуму кредитний ризик. ЕгЬ означає: потрібно намагатися повернути кредитні суми; відповідно до договірними умовами. Не слід забиватб, що кредитний ризик-обумовлює фактор рентабельності портфеля кредитів. З цієї причини кредитні інспектори спільно З Кредитним комітетом є постійними експертами з
 11. Дисциплінарна відповідальність
   керівника відбивається у внутрішніх регламентах організації (інструкціях, положеннях ін.) і стосується організаційних аспектів діяльності керівника. Вона настає за недотримання субординації, фінансової, планової, договірної та технологічної дисципліни. Форми відповідальності такі ж, як і при професійній
 12. Стаття 30. Відносини між Банком Росії, кредитними організаціями та їх клієнтами
   Відносини між Банком Росії, кредитними організаціями та їх клієнтами здійснюються на основі договорів, якщо інше не передбачено федеральним законом. У договорі повинні бути вказані процентні ставки за кредитами і вкладах (депозитах), вартість банківських послуг і терміни їх виконання, у тому числі терміни обробки платіжних документів, майнова відповідальність сторін за порушення договору,
 13. Лекція 4. Спірні питання вчення про правову природу кредитного договору та відповідальності по ньому
   Лекція 4. Спірні питання вчення про правову природу кредитного договору та відповідальності по
 14. 4.8. Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, аудиторів - індивідуальних підприємців і замовників
   У процесі роботи аудиторські організації (аудитори) взаємодіють з існуючими та потенційними замовниками (клієнтами). У кожної сторони цих відносин є права, обов'язки і відповідальність за виконання договору на проведення аудиту. Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, аудиторів - індивідуальних підприємців і замовників регулюються Цивільним
 15. Глава VIII. Консолідація кредитних кооперативів громадян у рух і створення Ліги кредитних спілок
   Предметом розгляду попередніх глав насамперед діяльністю кредитних спілок як некомерційних, неблаготворітельних інститутів, що працюють з домашніми грошима населення. У цій главі ми спробуємо зосередити увагу не тільки і не стільки на аналізі діяльності даних добровільних об'єднань громадян, скільки, з одного боку, на вивченні взаємин, що складаються на кордонах