« Попередня Наступна »

10.2. Послідовність проведення оцінки проекту. Облік інтересор різних учасників

 Роботу з проведення комерційної оцінки інвестиційного проекту доцільно організувати як ітераційний процес. Такий підхід пов'язаний, р зокрема, з необхідністю коректної оцінки проекту з погляду різних учасників. При описі схеми реалізації проекту вже зазначалося, що для оцінки ефективності інвестиційної ідеї з точки зору менеджменту, власника (інвестора), банку та державних органів потрібно розгляд різних складових потоків проекту. У багатьох випадках при оцінці проекту формується один набір показників ефективності проекту (єдине значення NPV, IRR, періоду окупності). У цьому випадку вирішується завдання опеньки ефективності з точки зору лише одного з учасників і виникає ризик неадекватного представлення результатів проекту з точки зору інших зацікавлених сторін. Цей момент докладно розглядається в розділі 10.3.
Перш ніж представити алгоритми розрахунків та інтерпретацію основних підсумкових показників, відобразимо принципову послідовність роботи з оцінки комерційне спроможності проекту. Отже, в роботі з оцінки проекту рекомендується послідовно проіті описані нижче етапи.
JL. Форліірованіе чистих потоків проекту. Опенька ефективності обшіх інвестиційних витрат і потенційної платоспроможності проекту.
Під чистими потоками проекту розуміються потоки без урахування джерел фінансування (залучення кредитів і вкладення власних коштів). Чистий потік проекту в кожному інтервалі планування визначається як різниця між виручкою від реалізації (доходами) і величинами поточних витрат, інвестиційних витрат (що включають капітальні вкладення і приріст потреби у фінансуванні оборотного капіталу), податкових виплат. У результаті визначається ьелічіна накопичених чистих потоків проекту (чистого доходу), а на її основі - простий і дисконтований періоди окупності інвестиційних витрат, чиста поточна вартість проекту NPV, внутрішня норма прибутковості IRR.
Показники ефективності, розраховані на підставі чистих потоків, відображають потенційну прибутковість проекту без урахування умов його реалізації - ІСТОЧНРТКОВ його фінансування. Умовно кажучи, ми отримуємо оцінку еффетстівності реалізації проекту одним учасником при фінансуванні виключно за рахунок власних коштів. Зокрема, NPV дозволить дати обшую оцінку результату реалізації проекту, IRR - загальні уявлення про його потенційну платоспроможності.
Слід пам'ятати, що якщо фінансування проекту передбачається осуі ^ ествлять частково за рахунок власних, частково за рахунок позикових джерел, то розраховані на підставі чистих потоків показники ефективності не дадуть остаточних уявлень про привабливість проекту з погляду собстврнніка і банку. Для розрахунку показників з погляду власника в потоках необхідно врахувати залучення та повернення позикових джерел фінансування, з погляду банку - вкладення власних коштів.
Формування потоків проекту з урахуванням вкладення власних коштів. Оцінка можливостей нроекта але погашенню позикових джерел фінансування. На цьому етапі чисті потоки проекту доповнюються сум-мами власних коштів, що спрямовуються на його фінансування, а також сумами дивідендних виплат. Отриманий на підставі даних потоків показник IRR дасть уявлення про можливості проекту з погашення кредитних ресурсів необхідною вартістю. Подібна оцінка важлива для крецітующел організації. Правда, отримані на підставі даних потоків простий і дисконтований періоди окупності та NPV не нестимуть вагомого управлінського сенсу.
Відображення схеми фінансування проекту. Побудова графіка кредитування. Якщо перші два етапи показали прийнятний рівень платоспроможності проекту (аналіз IRR), можна приступити до побудови графіка залучення і повернення кредиту.
 На даному етапі ведеться робота зі все- ми без винятку складовими припливів і відтоків грошових коштів, т. Е. З моделлю розрахункового рахунку. Можна сказати, що формування розрахункового рахунку здійснюється шляхом накладення на чисті потоки схеми фінансування проекту: вкладення власних коштів і залучення кредитів, повернення кредитів з відсотками і виплату дивідендів. Результатом даного етапу є контроль відсутності дефіциту вільних грошових коштів та висновок про фінансової спроможності проекту.
Розгляд потоків проекту з урахуванням кредитування, але без урахування вкладення власних коштів. Оцінка привабливості проекту з погляду інвесторів (з погляду власного капіталу). На цьому етапі виділяються і аналізуються потоки без урахування вкладення власних коштів і виплати дивідендів. Можна сказати, що розглядаються чисті потоки, доповнені сумами залучених кредитів та погашення основного боргу і відсотків. Отримані таким чином показники ефективності дозволять охарактеризувати проект з точки зору собс-твенники (інвестора).
Розгляд потоків проекту з погляду державних органів; оцінка бюджетної ефективності. Для вирішення даної задачі виділяються і аналізуються потоки проекту, пов'язані з платежами до бюджету і позабюджетні фонди: податкові платежі, залучення та повернення державних кредитів і позик (якщо такі передбачаються проектом). В даному випадку відтоком грошових коштів є надані державою кредити і позики, притоками - створювані проектом податкові платежі, повернення основного боргу і відсотків по державних кредитах, позикам.
Якщо на першому етапі розрахунків отримані прийнятні показники, а наступні етапи дають результат, чимось не влаштовує зацікавлені сторони, обрана схема фінансування може бути змінена (наприклад, розглянуті можливості залучення власних коштів у більшому обсязі, зміни вартості або графіка погашення кредиту, отримання пільгового кредитування). Але якщо потенційні можливості проекту вичерпані, а результат з погляду зацікавлених осіб як і раніше незадоволені льний, може бути зроблена спроба змінити рівень прибутковості ідеї. Другий напрямок оптимізації зачіпає ідею проекту і відіб'ється на основних параметрах розрахунку, складових чисті потоки грошових коштів проекту.
Як резюме можна виділити два важливих моменти:
- Для повноцінного аналізу комерційної привабливості проекту бажано проходити кілька етапів розрахунків з формуванням необхідних висновків на кожному етапі;
важливо уточнювати, на підставі якого складу грошових потоків визначені показники ефективності проекту. На практиці доводиться стикатися з тим, що різні фахівці і різні комп'ютерні програми для оцінки проектів використовують різні методики (т. Е. Різні складові грошових потоків) для розрахунку показників NPV, IRR, періоду окупності. Найбільш часто розрахунки проводяться або на підставі чистих грошових потоків (розглянуті для етапу 1), або на підставі потоків з урахуванням схеми кредитування (розглянуті для етапу 4). Отримані на підставі різних методик показники ефективності будуть мати різне значення, різну сутність. Крім того, ми вже відзначали, що розрахований набір показників ефективності не зможе коректно врахувати інтереси всіх сторін, що беруть участь у проекті. Для окремих учасників проекту (власник, банк, державні органи) буде потрібно додатковий розрахунок аналогічних показу гелів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Послідовність проведення оцінки проекту. Облік інтересор різних учасників

 1. У чому полягають основні принципи оцінки проектів?
   У Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів, фундаментальних підручниках з фінансового менеджменту сформульовані наступні базові принципи оцінки ефективності: розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу - від проведення проектних досліджень до припинення проекту; моделювання грошових потоків, включають всі пов'язані із здійсненням
 2. Метод терміну окупності з урахуванням ліквідаційної вартості
   Цей метод оцінки інвестиційних проектів враховує, що на кінець кожного року існує залишкова вартість необоротних активів, створених (або придбаних) за проектом, і ці активи можуть бути продані в будь-який рік функціонування проекту за ліквідаційною вартістю. Облік ліквідаційної вартості може знизити розраховується термін окупності. Цей метод допускає застосування тільки при
 3. 2.1.1. Огляд існуючих моделей і методів оцінки ефективності проектів
   На передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту важ-нейшим етапом є оцінка ефективності проекту. Подальша доля проекту повністю залежить від результатів аналізу його ефективності. Застосування моделі, описуваної в даному розділі, найбільш доцільно на стадії аналізу ефективності проекту і визначення умов його
 4. Фінансово-економічний аналіз
   Мета заняття: освоїти технологію проведення фінансово-економічного аналізу інвестиційного проекту. Ви навчитеся: складати опис розділів, що відносяться до економічної та фінансової оцінки проекту; аналізувати вплив коливань обсягу продажів на показники ефективності проекту. У програмі заняття: практична робота зі складання розділів
 5. 1. Команда проекту
   (КП) - організаційна структура проекту створювана на період здійснення проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Завданням керівництва команди проекту є вироблення політики та затвердження стратегії проекту для досягнення його цілей. У команди проекту входять особи, які представляють інтереси різних учасників (включаючи стейкхолдерів)
 6. Ризик інвестиційного проекту
   Під ризикованістю інвестиційного проекту розуміється можливість відхилення майбутніх грошових потоків за проектом від очікуваного потоку. Чим більше відхилення, тим більш ризикованим вважається проект. Ризик проекту може розглядатися і оцінюватися: відокремлено, без урахування ризику корпорації, що здійснює його; в контексті впливу на ризик корпорації; в контексті впливу на ризик інвестиційного
 7. Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного проекту
   Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного
 8. Методи оцінки інвестиційних проектів
   Першим етапом розробки інвестиційної програми корпо-рації є оцінка можливих проектів. У практиці оцінки проектів знаходять застосування як методи, що враховують тимчасову вартість грошей, так і методи, що не враховують її (метод терміну окупності та середньої
 9. Облік
   Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 10. контроль
   . Керівник проекту спільно з офісом управління проектами мають заснувати систему оцінки ефективності робіт за проектом і приступити до відстеження встановлених графіків виконання робіт та відповідності витрат на проект затвердженим
 11. Висновки на чолі
   Впровадження сучасних організаційно-керуючих систем - основне завдання розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі. Ефективність процесу вдосконалення системи управління підприємства досягається шляхом перетворення проекту в послідовність науково-обгрунтованих заходів - етапів. Виконання кожного етапу має документуватися, контролюватися, піддаватися аналізу і
 12. ВСТУП
   Безперечною є залежність стабільного розвитку економіки від рівня інтенсивності інвестиційних процесів в її виробничому секторі. Оскільки основною формою здійснення інвестиційної діяльності є інвестиційні проекти, то для досягнення економічного зростання необхідна успішна реалізація останніх, що можливо лише при їх якісному обгрунтуванні з урахуванням усього комплексу
 13. Модуль "Операції з цінними паперами"
   забезпечує облік випущених і придбаних банком цінних паперів, а також надання депозитарних послуг в інтересах клієнтів. Облік випущених цінних паперів: ведення реєстру власників і облік руху, нарахування дивідендів, проведення платежів з цінних паперів та податку, облік придбаних цінних паперів, розрахунок відсотків. Робота на ринку цінних паперів: дані по котируванню і відсоткам, дані про