« Попередня Наступна »

10.2 Шляхи запобігання банкрутства підприємств


У розвитку будь-якого підприємства проглядаються певні закономірності, які можуть відрізнятися швидкістю протікання і амплітудою рівня розвитку. Простежимо їх за схемою життєвого циклу підприємства (рис. 6). У ньому можна виділити наступні стадії: стадія I - зародження; стадія II - розвиток; стадія Ш - бурхливе зростання; стадія IV - стабільний розвиток; стадія V - поява тенденції спаду; стадія VI - активний спад; стадія VII - банкрутство; стадія VIII - ліквідація діяльності.
Ліквідація діяльності підприємства не завжди збігається з ліквідацією самого підприємства. Так, на рис. 6 між життєвими циклами Б і В існує часовий лаг Т, т. Е. Підприємство, вичерпавши всі свої резерви в період функціонування в циклі Б, може продовжити своє життя в циклі В лише за умови сторонніх фінансових ін'єкцій. У період же Т підприємство зазнає кризу. Такий життєвий шлях характерний для більшості вітчизняних підприємств, адаптованих до бюджетних асигнувань.
Однак існує й інший шлях. Кризу можна запобігти, якщо вчасно переорієнтувати напрямок діяльності підприємства. Це означає необхідність виділення фінансових коштів з прибутку, одержуваної від успішно розвивається діяльності в період стабільного розвитку підприємства, на маркетингові дослідження та перепрофілювання цієї діяльності в майбутньому. Причому стадія розвитку нового виду діяльності повинна збігтися зі стадією появи тенденції спаду в результатах здійснюваної діяльності.

Мал. 6 Життєвий цикл підприємства:
А, Б, В - життєві цикли діяльності підприємства;
T - часовий лаг
У цьому випадку стрибок у розвитку підприємства в перехідний період буде згладжений (на рис. 6 - лінія О), так як вплив негативної тенденції на життєдіяльність підприємства буде ослаблено накладенням позитивної тенденції у розвитку нової діяльності. Таким чином, життєвий цикл підприємства можна продовжити. Це ідеальна модель життя підприємства. Насправді підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком. При настанні ризикового випадку виникає потреба у фінансовому оздоровленні «невдах».
Типова форма плану фінансового оздоровлення підприємства затверджена розпорядженням Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) при ГКУГІ РФ № 98-Р від 15.12.1994 «Про затвердження типової форми плану фінансового оздоровлення (бізнес-плану), порядку його узгодження та методичних рекомендацій з розробки планів фінансового оздоровлення ».
Зі сказаного можна зробити висновок, що основне завдання управління банкрутством підприємств полягає не в тому, щоб запобігти кончину якоїсь його діяльності, яка неминуча в силу об'єктивних обставин, а в тому, щоб при виявленні діагнозу цієї кончини спрямувати всі зусилля на якісне перетворення цієї діяльності на базі вмираючої.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2 Шляхи запобігання банкрутства підприємств

 1. Санація
   - Заходи щодо поліпшення фінансового становища підприємства (галузі) з метою підвищення конкурентоспроможності (запобігання
 2. ЗМІСТ
   ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 1 Малі підприємства та їх розвиток 4 Суб'єкти малого бізнесу. Характеристика економічної діяльності малого підприємства 4 Розвиток малого підприємництва в 13 Росії Проблеми малого бізнесу в Росії та шляхи 16 їх подолання 2 Теоретичні основи фінансів малих 23 підприємств Сутність фінансів підприємств. Функ- 23 ції фінансів .... Основи організації фінансів підприємств.
 3. Тестові питання для самоконтролю до Глави 3
   Як називається система заходів щодо фінансового «оздоровлення» підприємства, спрямованих на запобігання його банкрутства та ліквідації, за рахунок зовнішньої допомоги? а) реновація; б) санація; в) реінжиніринг; г) немає правильного варіанту відповіді. Як називається встановлена ??в судовому порядку фінансова неспроможність підприємства? а) диверсифікація; б) банкрутство; в) санація; . r. v
 4. Санація
   комплекс (державних і банківських) заходів, який проводиться власником майна боржника або третьою особою по задоволенню претензій кредиторів, виконанню зобов'язань перед бюджетом. Звичайно застосовується для запобігання банкрутству підприємств, фірм, поліпшення їх фінансового стану за допомогою кредитування, реорганізації, зміни виду продукції, що випускається і
 5. Стадії банкрутства підприємства та можливі заходи щодо його запобігання
   Банкрутство проходить три віддільні один від одного стадії. Перша стадія відбувається приховане (особливо, якщо не налагоджений спеціальний управлінський облік) зниження ціни підприємства. На цій стадії керівництво продовжує виплачувати акціонерам високі дивіденди, збільшуючи позиковий капітал, продаючи частину активів з тим, щоб зняти підозри вкладників і банків. Друга стадія характеризується
 6. Помилкове банкрутство.
   Інтернаціоналізація торгівлі перетворила помилкові банкрутства з локальних злочинів у міжнародні. Реальний розмах цього явища не піддається обліку. Вибіркові аналізи показують: злочинні організації, купивши прибуткове підприємство, доводить його до
 7. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
   Назвіть основні причини ліквідації підприємства, які зустрічаються в зарубіжній і вітчизняній практиці. Що таке банкрутство підприємства? Як пов'язані між собою неплатоспроможність і банкрутство? 4 Охарактеризуйте термін «фінансове становище підприємства». У чому полягають переваги і недоліки банкрутства? Назвіть основні причини банкрутства підприємств в ринковій економіці.
 8. Історія становлення інституту неспроможності (банкрутства)
   Перша згадка інституту неспроможності в римському праві Перший закон про інститут неспроможності в Росії - «Руська правда». Дата Подія 1649 Соборне укладення 1800 Статут про банкрутів 1 922 Цивільний Кодекс 01.03.1993 Введено в дію Закону Російської Федерації "Про неспроможність (банкрутство) підприємств" 20.05.1994 Постанова Уряду РФ № 498 «Про деякі
 9. 7.2.1. Мети банківського регулювання
   Численні банківські кризи піддало громадську думку до думки, що функціонування банківських ринків, наданих самим собі призведе до соціально небажаних, наслідкам Отже, метою регулювання банківської діяльності є коригування, і регулювання приватних ринків банківських услу ?, забезпечення платоспроможності депозитних ... установ: запобігання
 10. Система банкрутства
   являє собою процедуру банкрутства підприємства. Найбільш детально даний елемент системи корпоративного управління був досліджений А. Смітом і С. Уорнером. Вчені зробили висновок, що система банкрутства є одним з механізмів передачі корпоративного контролю з рук акціонерів (власників) у руки кредиторів. Ефективна система банкрутства підприємств повинна, з одного боку,
 11. Диверсифікація (різний і робити)
   (1) розширення асортименту, зміна виду продукції, виробленої підприємством, фірмою, освоєння нових видів виробництв з метою підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутству. Таку диверсифікацію називають диверсифікацією виробництва; (2) розподіл вкладаються в економіку або кредитуються грошових капіталів між різноманітними об'єктами з
 12. 100. Черговість задоволення вимог кредиторів
   Поза чергою покриваються судові витрати, витрати, пов'язані з виплатою винагороди арбітражним керуючим, поточні комунальні та експлуатаційні платежі боржника, а також задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, які виникли в ході спостереження, зовнішнього управління і конкурсного виробництва. Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості: в першу
 13. Двухфакторная модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства
   Найпростішою моделлю діагностики банкрутства є 2-х факторна аналіз застосування якої був досліджений в роботах М. А. Федото- «98 т-т виття. При побудові моделі враховуються два показники, від яких залежить ймовірність банкрутства коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) і відношення позикових коштів до активів. На основі західної практики були виявлені вагомі коефіцієнти кожного з