« Попередня Наступна »

10.2. Синтетичний облік готової продукції


Життєвий цикл готової продукції на підприємстві становлять етапи: випуск з виробництва-відпустку (відвантаження) покупцям. Відповідно до цього в обліку виділяються наступні групи облікових операцій: облік випуску, облік відвантаження (відпуску) і облік витрат, пов'язаних зі збутом.
Для обліку готової продукції та її відвантаження використовується активний рахунок 40 "Готова продукція", загальний порядок записів на якому представлений нижче:
Д Рахунок 40 "Готова продукція" До
Надходження готової продукції
Кореспондуючий рахунок
Відпуск (відвантаження) готової продукції
Кореспондуючий рахунок
Сальдо - залишок готової продукції на складі
на початок періоду:
варіант 1 - за фактичною виробничою собівартістю
варіант 2 - за нормативною (плановою) собівартістю


-


-


Випуск готової продукції: варіант 1 (без застосування рахунку 37):
з основного виробництва
з допоміжного виробництва

20
23
Списано відвантажена продукція:
варіант 1 (без застосування рахунку 37):
за фактичною виробничою собівартістю

46
варіант 2 (із застосуванням

варіант 2 (із застосуванням

рахунки 37):
рахунки 37):

з виробництва 37
за нормативною (плановою) собівартістю


46

Продовження
Надходження готової продукції
Кореспондуючий рахунок
Відпуск (відвантаження) готової продукції
Кореспондуючий рахунок

Знищена й зіпсованаГотова продукція при

Оприбутковано надлишки,
виявлені при інвентаризації

надзвичайні події
80

Виявлена ??при інвентаризації недостача готової
продукції

8084
Сальдо - залишок готової продукції на складі
на кінець періоду:

варіант 1 - за фактичною виробничою собівартістю
-
варіант 2 - по норматив
ної (планової) собівартості)
-


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Синтетичний облік готової продукції

 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК
   - Облік, який ведеться в особових, матеріальних та інших аналітичних рахунках бухгалтерського обліку, группирующих детальну інформацію про майно, зобов'язання і про господарські операції всередині кожного синтетичного рахунку. Дані А. в. повинні відповідати оборотам і залишкам на синтетичних
 2. Синтетичний і аналітичний облік
   Дані активних і пасивних рахунків залежно від ступеня узагальнення інформації групуються на синтетичні, проміжні (субрахунку) і аналітичні рахунки. Отже, існують три рівня деталізації інформації на рахунках: 1 рівень - синтетичні рахунки; 2 рівень - проміжні рахунки (субрахунку); 3 рівень - аналітичні рахунки. Синтетичні (об'єднуючі) рахунки являють собою
 3. Облік заставних операцій
   Заставодержатель здійснює синтетичний облік отриманого в заставу майна за дебетом позабалансового рахунку 10 "Забезпечення виконання зобов'язань". Аналітичний облік ведеться за кожним отриманим залогу. Оцінка забезпечення встановлюється за погодженням сторін. При відсутності в договорі про заставу оцінки сума забезпечення визначається з урахуванням сум основного боргу, неустойки, відсотків за
 4. Зміст
   Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 5. Питання для підсумкового контролю
   (Перелік контрольних питань за темами змісту дисципліни.) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку. 1. Історична обумовленість господарського обліку. Види господарського обліку. 2. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 3. Поняття про господарські операції. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1.
 6. Синтетичні рахунки
   це рахунки, призначені для інформації про склад та рух господарських засобів підприємства, їх джерела та господарські процеси в узагальненому вигляді і в єдиному грошовому вимірнику. Облік, здійснюваний на цих рахунках, називається синтетичним і використовується при заповненні форм звітності, насамперед, балансу, а значить, і для аналізу господарської діяльності
 7. Зміст дисципліни
   (Перелік тем повинен мати наскрізну нумерацію) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку 1. Сутність і функції бухгалтерського обліку. 2. Користувачі бухгалтерської інформації в ринкової економіки, їх інтереси і потреби. 3. Принципи (вимоги і допущення) бухгалтерського обліку. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1. Загальні
 8. Синтетичний облік готової продукції
   Синтетичний облік готової продукції здійснюється на активному рахунку 43 «Готова продукція». Готові вироби, придбані для комплектації, вартість яких не включається до собівартості виробленої продукції, враховуються на рахунку 41 «Товари». Собівартість виконаних робіт або наданих послуг на рахунку 43 «Готова продукція» не відбивається, а списується з кредиту рахунку 20 «Основне
 9. Поняття готової продукції
   Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством) [4]. Готова продукція, як правило, повинна
 10. 6.3. Синтетичний облік випуску готової продукції
   Облік випуску продукції за фактичною собівартістю. Облік наявності та руху готової продукції здійснюють на активному рахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується організаціями галузей матеріального виробництва. Готові вироби, придбані для комплектації або в якості товарів для продажу, враховують на рахунку 41 «Товари». Вартість виконаних робіт і наданих послуг на сторону
 11. 1.8. Синтетичний і аналітичний облік
   Розглянуті рахунки бухгалтерського обліку, як правило, відповідали статтями балансу. На них відбивалися узагальнені (синтетичні) дані про майно і зобов'язання організації. Рахунки, на яких майно організації, її зобов'язання і господарські процеси відображаються в узагальненому вигляді, називаються синтетичними (рахунками першого порядку). До них належать рахунки «Основні засоби»,
 12. Хімічна та нафтохімічна промисловість
   - Галузь важкої промисловості, в якій переважають хімічні методи переробки сировини і матеріалів (гірничохімічна промисловість, азотна промисловість, виробництво фосфатних добрив, содова промисловість, промисловість синтетичних смол, пластмасових виробів, виробництво скловолокна, магнітофонних касет, лакофарбова промисловість, промисловість побутової хімії,
 13. 9.3. Готова продукція та її оцінка. Облік надходження готової продукції
   9.3. Готова продукція та її оцінка. Облік надходження готової
 14. ГЛАВА 8 Облік готової продукції та її продажу
   ГЛАВА 8 Облік готової продукції та її