« Попередня Наступна »

10.2. ПОПИТ І ЙОГО ФАКТОРИ

 Як ми вже з'ясували, термін "попит" використовується для позначення бажання і здібності людей купувати товари. Попит виражає відношення між ціною товару і його кількістю, яку покупці хочуть і в змозі придбати. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, називається обсягом попиту.
Між ринковою ціною і обсягом попиту існує зворотна залежність: чим вища ціна, тим менше число покупців при даному рівні доходів, і навпаки, чим нижче ціна, тим вище кількість товару. Ця очевидна залежність отримала назву закону попиту.
Залежність обсягу попиту від чинників, що визначають його величину, висловлює функція попиту:
QDX = ін * /, 7 \ м ...),
де Qjix - обсяг попиту на товар х в одиницю часу; Рх, Ру, Рг - ціни товарів х, у, ..., z \ I - грошовий дохід споживача; Г - смаки і переваги споживача; М ... - загальне число покупців даного товару та інші фактори.
Абстрагуючись від впливу всіх інших факторів, крім ціни даного товару, перейдемо до функції попиту від ціни:
Qdx = f (Px).
Функція попиту від ціни може бути задана одним з трьох спосо-бов:
а) табличним:
Олх
Наведені дані показують зворотну залежність між ціною на товар х і обсягом попиту на нього. Придбати товар за ціною 8 дол. охочих не виявилося. Найбільший обсяг попиту 9 од. в тиждень відповідає найменшою ціною; б) аналітичним:
Qdx = а-врх,
де я, в - постійні величини;
в) графічним (рис. 10.1). Графічно функція попиту від ціни зображується кривими попиту, що мають негативний нахил. Кожна точка кривої попиту характеризує кількість товару, яку споживачі готові придбати по кожній з можливих цін. Попит кожного окремого покупця на ринку називається індивідуальним попитом і може бути виражений відповідної кривої індивідуального попиту. Сума індивідуальних попитів всіх споживачів на ринку при кожній з можливих цін відображає ринковий попит. У зв'язку з тим що криві індивідуального попиту мають негативний нахил, крива ринкового попиту також має негативний нахил.
Припустимо, що функція попиту за ціною Р задана табличним способом; ринок складається з трьох покупців облицювальної плитки; попит Du Di, D $ - попит кожного із споживачів на ринку облицювальної плитки.
Таблиця 10.1. Індивідуальний і ринковий попит, тис. М2 / нед. Ціна, дол. / М2 Попит Dx D2 Яз ринковий D 8 - 1 - 1 6 - 3 - 3 4 2 5 2 9 2 4 7 6 13
На підставі даних табл. 10.1 побудуємо криві індивідуального та ринкового попиту (рис. 10.1).
1 3 5 7 9 Q, 1 3 5 7 9 А 13 15 17 Q, тис. М2 тис. М2
Мал. 10.1. Криві індивідуального (а) і ринкового (б) попиту
Очевидно, що кожна з кривих попиту ілюструє закон попиту, т. Е. Назад пропорційну залежність між ціною і кількістю товару, яку покупці можуть і бажають купити по кожній з можливих цін. Так, при ціні 8 дол. / м2 попит пред'являє тільки другий покупець. У даній ситуації його індивідуальний попит буде визначати величину ринкового попиту на облицювальну плитку. Та ж ситуація спостерігається і при ціні 6 дол. При ціні 4 і 2 дол. попит пред'являють всі три покупця, а сукупний (ринковий) обсяг попиту визначається підсумовуванням обсягів попиту кожного споживача. При цьому крива ринкового попиту D відображає горизонтальне підсумовування обсягів попиту при кожній ціні на осі Q.
Залежність між ціною і величиною попиту можна визначити і як закон убування попиту: якщо ціна будь-якого товару буде підвищуватися, то за інших рівних умов попит на даний товар буде поступово спадати.
Закономірності попиту можуть бути пояснені за допомогою ефектів доходу та заміщення.
Ефект доходу показує зміну реального доходу і величини попиту на товар з боку споживача при зміні на нього ціни.
 Так, зменшення ціни на банани буде рівносильне зростанню ре- ального доходу, оскільки при тому ж доході споживач зможе придбати більшу кількість бананів.
Ефект заміщення відображає взаємозв'язок між відносними цінами товарів і обсягом попиту споживача. Зниження цін на банани означає, що вони стануть дешевшими щодо інших фруктів. Споживачі будуть заміщати покупку більш дорогих груш, мандаринів покупкою більш дешевих бананів, і попит на них зросте.
Необхідно відзначити, що закон попиту не носить абсолютного характеру. З цього закону існують винятки:
низькоякісні товари, споживчі властивості яких невисокі (низькоякісні сорти ковбас, хліба, макаронних виробів та ін.). Якщо частка доходу, що витрачається на ці товари, висока, то при підвищенні цін попит на них може теж зрости, а при зниженні може призвести до його падіння. Такі товари називаються товарами Гіффена (по імені англійського економіста Р. Гіффена, який описав даний ефект);
дорогі, престижні товари, які купуються з метою підкреслити соціальний статус їх власника. Зниження цін на ці товари зменшує їх привабливість для особливої ??категорії споживачів. Дане явище отримало назву ефекту Веб- лена (по імені американського соціолога і економіста Т. Веблена, що займається його аналізом);
зростання обсягу попиту при підвищенні цін, викликаний очікуваннями споживачів.
В цілому можна сказати, що зміна ціни означає зміну величини попиту і рух по кривій попиту.
Проте часто виникає ситуація, коли при незмінній ціні величина попиту стає іншою. У таких випадках мова йде про нецінових факторах попиту. Вплив нецінових чинників призводить до паралельного зсуву кривої попиту вправо, якщо попит збільшується, і вліво - якщо знижується.
До нецінових факторів попиту відносяться зміни:
доходів споживачів. Для більшості товарів характерна наступна залежність: зростання доходу призводить до збільшення попиту на товари, а скорочення - до його зниження. При цьому зростання доходу викликає зсув кривої попиту вправо нагору, а його зменшення - вліво вниз. Товари, для яких характерна дана залежність, називають нормальними. Товари, для яких спостерігається зворотна за-висимость між зміною доходу і величиною попиту, називаються товарами нижчої категорії;
смаків та уподобань споживачів, що призводить до зміни попиту і видаленню або наближенню кривої попиту до початку координат;
ціни взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари. При збільшенні ціни на один з взаємозамінних товарів попит на інший збільшиться, так як раціональний споживач буде замінювати більш дорогий товар тим, ціна якого залишилася колишньою. Така ситуація буде спостерігатися при підвищенні цін на окремі види м'яса, круп, овочів та інших товарів. У разі взаємодоповнюючих товарів зростання ціни на один товар, наприклад бензин, викличе падіння попиту на інший, наприклад машинне масло (крива попиту на ма-шинне масло зрушиться вліво);
4) очікувань споживачів. Так, очікування подальшого зростання цін, підвищення доходів, митних зборів на імпортовані товари буде збільшувати поточний попит і призведе до зсуву кривої попиту вправо.
Крім того, до нецінових факторів слід віднести вікову структуру населення, розподіл доходу серед демографічних груп населення, розмір домашнього господарства. Наприклад, старіння населення буде сприяти падінню попиту на житло, товари і послуги, пов'язані з освітою. Зростання доходів молодих сімей при незмінних доходах в цілому призведе до збільшення попиту на товари тривалого користування.
На споживчий вибір впливають реклама та інші форми стимулювання збуту, а також неекономічні чинники, наприклад погода.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. ПОПИТ І ЙОГО ФАКТОРИ

 1. Попиту
   крива - графік, що відображає зміну попиту. функція - взаємозв'язок між кількістю придбаного товару, його ціною та іншими факторами, що визначають
 2. Тема 5. Ринок. Попит і пропозиція на ринку.
   Поняття ринку, основні суб'єкти, інфраструктура ринку. Попит. Закон попиту. Винятки із закону попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Пропозиція в трьох періодах. Еластичність. Фактори еластичності. Пряма еластичність попиту. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту по доходу. Еластичність пропозиції. Практичне застосування концепції
 3. Закон попиту
   висловлює функціональну (кількісну) взаємозв'язок попиту та ринкової ціни. Такий взаємозв'язок зумовлена ??економічною природою попиту: він представляє платоспроможну потребу людей. При цьому обсяг попиту не збігається, як правило, з об'ємом потреб: людина, не має потрібної кількості грошей, не може задовольнити даний обсяг потреб. Закон попиту виражає наступну
 4. Еластичність попиту
   Еластичність - показник, що відображає зміну в обсягах попиту та пропозиції при зміні однієї з його детермінант. Еластичність попиту за ціною - показник, що вимірює, як зміниться обсяг попиту при зміні ціни товару. Розраховується як відношення зміни обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Коли ми розглядали детермінанти попиту
 5. 3.1. Поняття попиту, його еластичність
   Попит визначається платоспроможною потребою покупців (споживачів). Попит зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукту, яку споживачі готові і спроможні купити за деякою ціною з можливих протягом певного
 6. Нераціональний попит
   незапланований попит, що виник під впливом миттєвого бажання, раптової зміни настрою, примхи чи капризу, попит, який порушує передумову про раціональне поводження
 7. Сукупний попит
   економічний агрегат, суммирующий величини локальних попитів на всі товари і послуги, в силу чого в ідеальної моделі макроекономіки він повинен бути рівний реальному обсягу національного виробництва, який може бути куплений при реальному рівні цін. Сукупний попит складається з: (1) сукупного попиту домогосподарств; (2) інвестиційного попиту з боку виробників; (3) попиту на товари та послуги
 8. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Попит, обсяг попиту, функція попиту, крива попиту, закон попиту, парадокс Гіффена, ефект Веблена, ефект очікуваної динаміки цін, цінові та нецінові фактори попиту, пропозиція, обсяг пропозиції, функція пропозиції, крива пропозиції, закон пропозиції, цінові та нецінові фактори пропозиції , ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, еластичність попиту за ціною, коефіцієнт
 9. Попит нееластичний
   попит, величина якого змінюється на менший відсоток, ніж ціна на даний товар, тому загальний дохід від реалізації товару зростає (спадає) разом із збільшенням (зменшенням) ціни на нього. Коефіцієнт в цьому випадку менше одиниці. До товарів нееластичного попиту зазвичай ставляться предмети першої необхідності (насамперед, - сільськогосподарська продукція). Абсолютно нееластичний попит
 10. Зрушення кривої попиту
   Припустимо, що Американська асоціація медиків несподівано оголошує про нове відкриття: люди, які регулярно їдять морозиво, живуть довше і володію "міцним здоров'ям. Як вплине на ринок морозива таку заяву? Очевидний але, що під його впливом зміняться смаки людей і збільшиться попит на морозиво . При кожній можливій ціні покупці тепер вимагають великої кількості: морозива, а
 11. Надмірний попит.
   У ряду організацій рівень попиту вище, ніж вони можуть або хочуть задовольнити. Завдання маркетингу іменованого в даному випадку "демаркетингом" - знайти способи тимчасового або постійного зниження попиту. При загальному демаркетинг прагнуть збити надмірний попит, вдаючись до таких заходів, як підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення сервісу. При вибірковому демаркетинг прагнуть
 12. Ефективний попит
   концепція, висунута Дж. М. Кейнсом, згідно якій заперечується «закон Сея» про те, що пропозиція автоматично породжує попит; обґрунтування необхідності формування ефективного споживчого та інвестиційного
 13. Попит похідний
   попит на ресурс, який визначається, у свою чергу, попитом на продукт, у виробництві якого він використовується. Відповідно до «правилом використання ресурсів» (MRP = MRC), що дозволяє фірмі максимізувати прибуток (мінімізувати збитки), графік граничного продукту в грошовому вираженні (MRP) збігається з графіком попиту на ресурс. Зміни в кількості необхідного ресурсу призводять до переміщення