« Попередня Наступна »

10.2. Страхові внески до Пенсійного фонду


Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, встановлює ВР України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних рахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України. Страхові внески не включають до складу податків, інших обов'язкових платежів, що становлять систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство.
Таблиця 10.1
Ставки внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Категорія платників
Ставка внеску до ПФ

Підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії, у т. ч. філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, що мають окремий баланс і ведуть розрахунки із застрахованими особами; фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників
33,2%

Платники фіксованого сільськогосподарського податку
20%

Роботодавці, які використовують працю найманих працівників із числа льотних екіпажів
Витрати на оплату праці найманих працівників із числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації 42%
Витрати на оплату праці "звичайних працівників" 33,2%

Роботодавці, які забезпечують роботою інвалідів
Витрати на оплату праці працівників-інвалідів 4%
Витрати на оплату праці інших працівників 33,2%

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працівників
4%

Страхові внески до солідарної системи нараховуються:
- для роботодавця - на суми фактичних витрат на оплату праці працівників, що охоплюють витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності.
Страхові внески до Накопичувального фонду нараховуються на всі суми сукупного оподатковуваного доходу застрахованих осіб, а для осіб, які беруть добровільну участь - на суми, визначені договором про добровільну участь.
Нарахування страхових внесків здійснюється на суми, які не зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи фізичних осіб.
Страхові внески нараховуються на суми у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків. Ця максимальна величина щороку встановлюється на рівні величини 7 середніх заробітних плат, що склалася в попередньому календарному році, і не може бути меншою від діючої на день набрання чинності Законом максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу, сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються страхові внески до соціальних фондів.
Страхові внески обчислюються суто у грошовій формі, у тому числі з доходів, що здійснюються в натуральній формі обчислення страхових внесків застрахованих осіб, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться врахування або які підтверджують нарахування заробітної плати, на які нараховуються страхові внески.

Обчислення страхових внесків територіальними органами Пенсійного фонду здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, яка подається страхувальником, бухгалтерських й інших документів, що підтверджують суму заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески.
Страхові внески обчислюються територіальним органом Пенсійного фонду за непрямим методом, виходячи з оцінки валового доходу та витрат страхувальника, кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, обсягу виробленої продукції, суми сплачених ним податків, інших обов'язкових платежів, у разі:
- ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів про сплату страхових внесків;
- неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних первинних документів;
- якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником, не підтверджена документально.
Страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів від дня закінчення цього періоду.
Базовим періодом є:
календарний місяць - для всіх страхувальників;
календарний рік - для суб'єктів підприємницької діяльності.
При цьому в разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат доходу, на які нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати авансом платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати. У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в повному обсязі виплати заробітної плати та одночасної сплати відповідних авансових платежів, виплата зазначених сум і сплата страхових внесків здійснюється у пропорційних розмірах.
Днем сплати страхових внесків вважається:
- у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства суми платежу з банківського рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок Пенсійного фонду;
- у разі сплати сум страхових внесків готівкою - день внесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв'язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду та/ або Накопичувального фонду.
Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.
Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків. Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу коштів для виплат заробітної плати, на які нараховуються страхові внески, і здійснюють видачу зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання банками цієї вимоги вони за рахунок власних коштів сплачують відповідному територіальному Пенсійному фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Страхові внески до Пенсійного фонду

 1. 10.4. Соціальне страхування на випадок безробіття
  Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
 2. Страховий ринок
  Поняття страхового ринку трактується в економічній літературі у двох аспектах. По-перше, страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу є специфічна послуга - страховий захист і де формуються пропозиція й попит на неї. По-друге, страховий ринок - складна інтегрована система страхових і перестрахових організацій (страховиків), що здійснюють страхову діяльність.
 3. Пенсійний фонд України
  Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Механізм формування та використання коштів фонду наведено на рис. 10.3. Пенсійний Фонд Джерела доходів Напрями видатків Обов'язкові внески на пенсійне страхування підприємств і громадян Кошти, що надходять за регресними вимогами Цільові надходження з бюджету на
 4. 2. Пенсійний фонд України: джерела формування танапрями використання коштів
  Пенсійний фонд України був створений у 1991 році. Головними завданнями фонду є: - пенсійне забезпечення населення; - фінансування програм підтримки пенсіонерів та інвалідів; - міжнародне співробітництво з проблем пенсійного забезпечення тощо. Джерелами утворення Пенсійного фонду України є: - обов'язкові внески суб'єктів господарювання і громадян; - кошти
 5. 1. Страхові компанії, їх функції та роль
 6. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є різновидом соціального страхування громадян. Формами відшкодування є допомоги у зв'язку з інвалідністю, тимчасовою непрацездатністю, іншими видами захворювань внаслідок професійних ризиків та виробничих травм. Джерелами формування Фонду виступають обов'язкові та
 7. Тестові завдання
  Тес т 1. Основним інструментарієм оцінювання вартості грошей у часі: 1) дисконтування; 2) відсоткова ставка; 3) облікова ставка; 4) приведена вартість. Тес і' 2. Концепція вартості грошей в часі полягає в тому, що: 1) вартість грошей змінюється з причини часового фактора; 2) сьогоднішні гроші завжди мають більшу вартість, ніж вчорашні; 3) вартість грошей з часом змінюється з урахуванням
 8. Основні форми страхування та їх класифікація
  Ринкові відносини, відкриваючи широкий простір для господарської ініціативи, коли кожний підприємець діє на свій страх і ризик, мають й інший бік - непередбачуваність економічної ситуації, ймовірність збитків і втрат з вини клієнтів або партнерів. Відповідно зростає список ризиків, які можуть бути прийняті на страхування. Враховуючи велику кількість об'єктів, що підлягають страхуванню, та їх
 9. 5. Управління фінансами
  Управління - це сукупність прийомів і методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення визначеного результату. Управління фінансами здійснюється спеціальним апаратом за допомогою особливих прийомів і методів, у тому числі використовуючи різноманітні стимули і санкції. У якості об'єктів управління виступають різноманітні види фінансових відношень, а суб'єктами управління є ті
 10. 1. Державні цільові фонди: суть, необхідність та значення
  Державні цільові фонди - це фонди грошових коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок Їх формування і функціонування регламентується відповідними законодавчими актами. У сучасних умовах розвитку незалежної України роль державних цільових фондів