« Попередня Наступна »

10.2. Структура управління

 Особливістю сучасного комерційного банку є те, що він насамперед виступає як самостійний господарюючий суб'єкт, має статус юридичної особи та здійснює посередницьку діяльність в реалізації специфічних продуктів - кредиту, цінних паперів і валюти на основі отриманої від центрального банку ліцензії.
Організаційна структура комерційного банку
Вона визначається його статутом, в якому містяться положення про органи управління банку, їх повноваженнях, відповідальності та взаємозв'язку при здійсненні банківських операцій.
Управляє акціонерним банком загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік, при цьому можливі випадки позачергових зборів акціонерів на вимогу засновників, ради директорів, ревізійної комісії або акціонерів банку. На зборах акціонерів присутні всі акціонери, проте право голосу мають лише власники звичайних акцій. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Загальні збори акціонерів стверджує і вносить зміни до статуту банку, положення про раду директорів, правлінні банку, ревізійної комісії, приймає рішення про розширення числа учасників або їх виході з банку, затверджує річний звіт, розподіляє прибуток банку, приймає рішення про формування його фондів, створенні та ліквідації його філіальної мережі, а також вирішує інші важливі для банку питання.
Загальні збори акціонерів обирає раду директорів, або рада банку, до якого входять від 5 до 25 осіб в залежності від величини банку, і визначає термін їх повноважень. Найчастіше в ради директорів входять власники пакетів акцій. Діяльність ради директорів включає: визначення цілей банку та формування його політики; внесення змін до статуту банку; визначення розміру дивідендів; переказ коштів з рахунку нерозподіленого прибутку на резервні рахунки; визначення організаційної структури банку; наймання і звільнення керівних працівників; визначення форм і видів звітів; здійснення контролю за позиками та інвестиціями; перевірку всіх банківських операцій; здійснення консалтингових послуг; формування маркетингової політики банку; встановлення ділових зв'язків з іншими банками та юридичними особами.
Рада директорів обирає голову ради директорів, який може бути президентом банку. Голова ради директорів займається інформуванням ради директорів про роботу банку, про зв'язки з громадськістю, про перспективи розвитку банку і т. Д .; здійснює управління оперативною діяльністю банку.
Правління банку поряд з головою ради директорів включає віце-президентів, які очолюють провідні відділи банку, а також головного бухгалтера, який здійснює бухгалтерський облік, рух грошових коштів і контроль. У зарубіжних банках в правління входить ревізор, який підпорядковується безпосередньо голові ради директорів і здійснює зовнішній огляд діяльності банку, виявляє його недоліки, перспективи розвитку та доповідає про це раді директорів. У завдання правління банку входять: організація та здійснення оперативного керівництва діяльністю банку з метою забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів і ради директорів, затвердження положення про структурні підрозділи, філії та представництва банку, вирішення питань підбору і розстановки кадрів.
Типова схема управління банком представлена ??на рис. 10.1.
Підрозділи і служби комерційного банку
В організаційній структурі банку реалізуються як оперативні (кредитування, інвестування, здійснення довірчих операцій, міжнародних розрахунків, прийом і обслуговування вкладів), так і штабні функції (консультування виконавців, ведення бухгалтерського обліку, аналіз господарської діяльності, прийом на роботу, підвищення кваліфікації співробітників, маркетинг , контроль за діяльністю банку).
 У результаті типова організаційна структура комерційного банку включає функціональні підрозділи і служби, число яких визначається економічним змістом і обсягом виконуваних банком операцій. Підрозділи, або управління, банку формуються за функціональним призначенням:
 • кредитний комітет і ревізійний комітет займаються загальними питаннями: перший розробляє кредитну політику банку, другий проводить зовнішній огляд та оцінку діяльності банку;
 • управління планування займається організацією комерційної діяльності та управлінням банківською ліквідністю, рентабельністю; економічним аналізом і вивченням кредитоспроможності клієнта; розробкою основ і планів комерційної діяльності банків; маркетингом і зв'язками з громадськістю;
 • управління депозитних операцій проводить депозитні операції (прийом і видачу вкладів) і займається емісією і розміщенням власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, сертифікатів);
 • управління кредитних операцій здійснює короткострокове і кредитування; кредитування населення; нетрадиційні банківські операції, пов'язані з кредитуванням, такі, як лізинг, факторинг і т. д .;
 • управління посередницьких та інших операцій пов'язано з проведенням гарантійних операцій та операцій за дорученням (трастові операції); комісійних операцій, факторингових послуг, посередницьких послуг; операцій з цінними паперами (операції з розміщення, зберігання та продажу цінних паперів);
 • управління організації міжнародних банківських операцій здійснює валютні і кредитні операції із залученням валютних вкладів, купівлю валюти, надання валютних кредитів; проведення міжнародних розрахунків;

- Обліково-операційне управління, що включає операційний відділ, відділ касових операцій, розрахунковий відділ, займається проведенням розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Для виконання штабних функцій, як уже зазначалося, у банку формуються певні служби, що включають: адміністративно-господарський відділ; юридичний відділ, юристи якого перевіряють правильність документів, складання договорів, проведення трастових операцій (подання клієнта в суді); відділ кадрів, який займається підбором і розстановкою кадрів; відділ експлуатації та впровадження обчислювальної техніки; бухгалтерію.
У силу того що організаційну структуру банку розробляє Рада директорів, вона може бути індивідуальною для кожного банку і залежить від сукупності виконуваних банком операцій. Проте в цілому організаційна структура може будуватися за галузевою або територіальною ознакою, наприклад відділ кредитування може включати відділи з кредитування окремих галузей економіки та територіальних підрозділів. Приклад організаційної структури банку представлений на рис. 10.2.
Діяльність комерційних банків в Росії розширюється, виникає ряд нових для них операцій, що відбивається на організаційній структурі банків, сприяє її вдосконаленню, з тим щоб банки могли виконувати покладені на них функції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Структура управління

 1. Адаптивна структура
   - Організаційна структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, і, тим самим, принципово відрізняється від механічної (або бюрократичної) структури. Називається також органічної
 2. Адаптивна структура
   організаційна структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі і тим самим принципово відрізняється від механістичної (або бюрократичної) структури. Називається також органічної
 3. Дивізіональна організаційна структура
   - Тип організаційної структури, розроблений в інтересах великих організацій, для яких функціональні структури вже перестають бути ефективними. Основними типами є регіональні та продуктові структури, а також, орієнтовані на
 4. Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА Оптимізація структури Капіталу
   Ключові Поняття: власний капітал, позіченій капітал, кредит, лізинг, леверидж, структура Капіталу, Теорії Структури Капіталу, оптимізація Структури Капіталу, податковий коректор. 7.1. Капітал підприємства и его Сутність. 7.2. Віді Капіталу підприємства. 7.3. Поняття Структури Капіталу. 7.4. Теорії Структури Капіталу. 7.5. Основні етапи процесса оптімізації Структури Капіталу підприємства.
 5. Побічні цехи
   виробляють продукцію, що не має прямого відношення до основного виробництва (переробка відходів основного виробництва). Три види виробничої структури підприємства: 1) предметна структура - виготовлення цехами певного виробу, або його частини; 2) технологічна структура визначає чітку технологічну відособленість; 3) змішана структура - наявність цехів або відділів,
 6. Індикатори структури економіки
   Структура виробленого ВВП% Структура використаного ВВП% Галузева структура промислового виробництва% Частка наукомістких виробництв у промисловому виробництві по галузях% Частка обробних виробництв у промисловому виробництві% Галузева структура інвестицій в основний
 7. Проектування організаційної структури
   Оскільки мета організаційної структури полягає в тому, щоб забезпечити досягнення поставлених перед організацією завдань, проектування структури має базуватися на стратегічних планах організації. Слід зазначити, що організаційна структура грунтується на стратегії організації, а не самої стратегією. Головний принцип тут - "Стратегія визначає структуру". Це означає, що
 8. Безробіття структурна
   безробіття, пов'язане зі змінами в структурі споживчого попиту і в технології, які змінюють структуру загального попиту на робочу силу. Попит на деякі види професії скорочується, тому що робоча сила реагує повільно і її структура повністю не відповідає новій структурі робочих
 9. Контрольні питання для самоперевірки
   Поняття і характеристика організації. Місія, мета, завдання організації. Поняття системи і характеристика властивостей систем. Організація як відкрита система. Характеристика життєвого циклу організації. Поняття про структуру організації. Етапи проектування організаційних структур. Типи і види організаційних структур управління. Переваги та недоліки основних видів організаційних структур.
 10. 1.3. Територіальна структура господарства, її структура
   Найважливішою з територіальних структур громадської організації є територіальна структура господарства (ТШХ). ТШХ - сукупність певним чином взаємно розташованих і зчленованих елементів господарства - промислових і сільськогосподарських районів, промислових і транспортних вузлів, міських агломерацій. Поширившись в 1960-70-і рр. поняття про територіальну структуру господарства, зі
 11. Структура корпоративної власності
   являє собою ступінь розподілу власності підприємства і голосів при прийнятті рішень в галузі корпоративного управління між принципалами. Структура корпоративної власності є наріжним питанням корпоративного управління [141]. Дане питання має два полюси рішень. Першим полюсом проблеми структури корпоративної власності є припущення, що найбільш
 12. Структура.
   Структура організації - це логічне взаємовідношення рівнів управління та функціональних областей, побудованих в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілей організації. Тут зосередимо увагу на двох основних концепціях, що мають відношення до структури: спеціалізований поділ праці та сфера
 13. 2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури
   Під виробничою структурою підприємства розуміється склад утворюють його ділянок, цехів і служб, форми їх взаємозв'язку в процесі виробництва продукції. На відміну від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства (житлово-комунальне господарство,