« Попередня Наступна »

10.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)


Активи ліквідні - група активів підприємства, які швидко можуть бути конвертовані в грошову форму без втрати своєї поточної (балансової) вартості з метою своєчасного забезпечення платежів по поточних фінансових зобов'язаннях. До групи ліквідних активів належать: короткострокові фінансові вкладення; дебіторська заборгованість (крім безнадійної); запаси готової продукції для реалізації.
Активи матеріальні - група активів підприємства, яка має істотну (матеріальну) форму.
Активи неліквідні - група активів підприємства, які можуть бути конвертовані в грошову форму без втрат своєї поточної (балансової) вартості лише по закінченні значного періоду часу.
Активи нематеріальні - група активів підприємства, яка не має істотної форми й включає об'єкти його інтелектуальної власності.
Активи оборотні (поточні) - сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються продовж одного операційного (виробничо-комерційного) циклу.
Активи фінансові - групи активів підприємства, що перебувають у формі готівкових грошових коштів і різних фінансових інструментів, які належать підприємству.
Активи чисті - сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, які сформовані за рахунок власного капіталу.
Аналіз фінансових коефіцієнтів - один із найпоширеніших різновидів фінансового аналізу, в основі якого - розрахунки співвідношення окремих фінансових показників, що характеризують різні аспекти фінансової діяльності підприємства.
Аудит - процес детальної перевірки правильності складання фінансової звітності й аналіз фінансового стану підприємства.
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Балансова вартість актива - вартість актива за даними бухгалтерського обліку, відображена в балансі підприємства.
Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на піде гаві даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз - один з прийомів фінансового аналізу, який базується на структурному розкладанні окремих показників фінансової звітності підприємства.
Внутрішній (традиційний) фінансовий аналіз - аналіз, який здійснюється самим підприємством за даними бухгалтерського обліку та звітності, а також оперативними даними.
Горизонтальний (трендовий) аналіз - один з прийомів фінансового аналізу, який базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.
Грошовий потік - надходження й витрати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства.
Дескриптивні моделі фінансового аналізу - основні моделі, за допомогою яких здійснюється фінансовий аналіз і до яких належать: побудова системи звітних балансів; подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; системний аналіз оціночних коефіцієнтів.
Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними.
Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрачання грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як прогнозується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Зовнішній фінансовий аналіз - аналіз, який здійснюється партнерами підприємства та контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності.
Коефіцієнти оцінки обігу активів - система показників виробничо-комерційної активності підприємства, яка характеризує, наскільки швидко активи обертаються в процесі його господарської діяльності.
Коефіцієнти оцінки платоспроможності підприємства - система показників, які характеризують спроможність підприємства своєчасно розрахуватися по своїх фінансових зобов'язаннях залежно від стану ліквідності його активів.
Коефіцієнти оцінки рентабельності (прибутковості) - система показників, які характеризують спроможність підприємства акумулювати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності та визначають загальну ефективність використання активів і вкладень капіталу.
Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості - система показників, які характеризують структуру капіталу підприємства, що використовується, з позицій ступеня фінансової стабільності його розвитку в майбутньому періоді.
Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Ліверидж активів - фінансовий механізм формування активів, заснований на спроможності власного капіталу залучати до їх фінансування різні форми позикового капіталу.
Ліквідаційна вартість активів - оцінка активів підприємства за його ліквідації як цілісного майнового комплексу.
Ліквідаційний баланс - баланс підпрнємства-банкрута, складений ліквідаційною комісією після реалізації необхідної частини його активів і повного задоволення всіх вимог кредиторів, який передається до арбітражного суду.
Ліквідність підприємства - його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Маневреність власного капіталу - показник, що характеризує, яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладається в обігові кошти, а яка його частка капіталізується.
Мета фінансової звітності- надання користувачам для прийняття рішень певної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Методи фінансового аналізу - комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.
Методологія та методика фінансового аналізу - це сукупність видів, прийомів, методів фінансового аналізу, які використовуються для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства.
Неформалаовані методи фінансового аналау - методи аналізу, які грунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких взаємозв'язках і залежностях.
Нормативні моделі фінансового аналізу - моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними (розрахованими на підставі нормативу).
Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Оцінка фінансового стану підприємства - це систематичний і всебічний аналіз фінансового стану підприємства на основі використання системи показників оцінки, різних методів, прийомів та методик аналізу.
Платоспроможність підприємства - спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають з кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати.
Предикативні моделі єрінансового аналізу - моделі передбачу- вального, прогностичного характеру.
Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід користуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Реєрінансування дебіторської заборгованості - система фінансових операцій, яка забезпечує прискорену конверсію дебіторської заборгованості грошовими активами.
Склад фінансової звітності - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до звітів.
■'і Точка беззбитковості (поріг рентабельності) - показник, який характеризує обсяг реалізації продукції, за якого сума чистого доходу підприємства дорівнює загальній сумі постійних витрат.
Фінансова гнучкість - спроможність підприємства швидко формувати необхідний обсяг фінансових ресурсів за неочікуваної появи високоефективних фінансових пропозицій чи нових можливостей прискорення економічного розвитку.
Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Фінансова рівновага - характеристика стану фінансової діяльності підприємства, за якого потреба в збільшенні основного обсягу активів підприємства балансується з можливостями підприємства щодо формування його фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.
Фінансова стійкість підприємства - спроможність підприємства забезпечити фінансову діяльність за рахунок власних коштів, не допускаючи невиправданої кредиторської заборгованості, та своєчасно розраховуватись за своїми зобов'язаннями.
Фінансовий аналіз - процес дослідження фінансового стану та результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.
Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства; визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Формалізовані методи фінансового аналізу - методи аналізу, в основу яких покладені жорстко формалізовані аналітичні залежності.
Функціонуючий капітал - величина власних обігових коштів, що характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обігу менше, ніж один рік).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)

 1. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 2. Бедь В. В., Когут Ю. М.. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім. А. Волошина,2004. - 168 с., 2004
 3. 11.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Оперативний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складено на квартал з деталізацією по місяцях і на коротший період. Перспективне фінансове планування - фінансове планування, що охоплює період часу більше одного року, на довгострокову перспективу. Поточний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складається на один рік з деталізацією по квартштах. Фінансова політика -
 4. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнута програма курсу Методичні рекомендації для вивчення тем курсу Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Тема 4. Фінанси підприємницьких структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет і бюджетна система Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 5. Барський Ю. М. та ін.. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. -Луцьк: РВВ ЛНТУ,2010. - 570 с., 2010
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 7. словник
  словник
 8. Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.. Фінанси: Навч. посіб. - Львів: Магнолія - 2007, 2007
 9. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Активи - економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Грошові активи - сума грошових коштів, яка перебуває у розпорядженні підприємства на визначену дату. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості на користь підприємства у вигляді фінансових зобов'язань юридичних і фізичних осіб.
 10. 6.1. Визначення терміну «бюджет»
  Сьогодні під терміном «бюджет» розуміють кілька понять. Крім того, налічується близько п'ятдесяти його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміну, звернемося до його витоків. Слово «бюджет» походить від старонормандського bougette, що в перекладі означає буквально - шкіряний мішок. З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні перейшло
 11. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Аналіз прибутку підприємства в передплечовий період - складова політики управління прибутком, метою якої е визначення основних тенденцій формування, розподілу прибутку та факторів, що зумовлюють дані тенденції. Витрати підприємства - виражені у грошовій формі витрати, які підприємство проводить у процесі здійснення своєї господарської діяльності. Дивіденд, дивідендний дохід - частина прибутку
 12. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Диверсифікація - один зі способів зниження ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об'єктів капіталовкладень, асортименту товарів і послуг, фінансових інструментів тощо. Розрізняють диверсифікацію інвестицій, продукції та виробництва. Дюрація - показник, який характеризує середньозважений строк непогашеної заборгованості за основною сумою боргу та процентами; розраховується
 13. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Внутрішній фінансовий контроль - процес перевірки досягнення і рівня реалізації управлінських рішень з управління фінансами, який організовується самим підприємством. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту - безперервний і цілеспрямований добір інформаційних показників, необхідних для підготовки управлінських рішень з різних аспектів управління фінансами підприємства.
 14. Достоинства бюджетирования
  оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; позволяет координировать работу предприятия в целом; сохраняет возможность своевременно вносить корректирующие изменения путем анализа бюджетов; позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; открывает пути к усовершенствованию процесса распределения ресурсов; способствует процессам коммуникации; помогает