« Попередня Наступна »

10.2. Управління фінансовою діяльністю організації


У сучасних економічних умовах фінансова діяльність організації набуває якісно новий зміст і значення, що обумовлено подальшим розвитком ринкових відносин.
В умовах ринкової економіки найважливішими завданнями для фінансових служб господарюючих суб'єктів має стати не тільки виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, виробничим персоналом, а й організація правильного і ефективного фінансового менеджменту.
Таким чином, фінансовий менеджмент являє собою систему оптимального управління грошовими потоками, які виникають в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності організації з метою досягнення поставлених виробничих цілей і завдань і максимізації одержуваного прибутку.
Об'єктом управління у фінансовому менеджменті виступає оборот готівкових та безготівкових грошових коштів господарюючого суб'єкта. Він передбачає розробку раціональної фінансової стратегії і тактики організації на основі аналізу даних її бухгалтерської (фінансової) та статистичної звітності, прогнозних оцінок грошових потоків, їх залежності від зміни структури активів і пасивів.
Даний підхід до організації фінансової роботи господарюючого суб'єкта повністю змінює колишні погляди, що існували серед російських фахівців у галузі економічної теорії, про структуру фінансової служби та її ролі в системі управління.
Конкретна структура фінансової служби залежить від організаційно-правової форми господарюючого суб'єкта, його розмірів, обсягу виробництва, величини обороту готівкових та безготівкових грошових коштів.
У більшості організацій фінансові служби здійснюють такі функції:
- Розробка і виконання бізнес-плану;
- Управління грошовими потоками, які виникають в процесі поточної виробничо-господарської, торговельної, інвестиційної та фінансової діяльності;
- Розробка фінансової програми розвитку господарюючого суб'єкта;
- Визначення збалансованої кредитної політики;
- Розробка валютної політики в умовах систематично мінливої ??ситуації співвідношення курсів основних світових валют;
- Фінансове планування і прогнозування;
- Розрахунки з постачальниками, покупцями, комерційними банками, бюджетом;
- Страхування від фінансових та інших ризиків, що виникають в ході здійснення господарської діяльності;
- Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності;
- Контроль за цільовим та ефективним використанням фондів грошових коштів.

Слід також зауважити, що в залежності від організації, її галузевої приналежності, поставлених цілей і завдань виробничого розвитку господарюючого суб'єкта перераховані функції можуть уточнюватися і розширюватися. Кваліфікований менеджмент фінансової діяльності організацій є запорукою їх успішної роботи, так як обгрунтованість управлінських рішень у цій сфері виступає одним з головних чинників конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта в умовах ринкових відносин.
Контрольні питання
1. Дайте визначення фінансам організацій.
2. Охарактеризуйте функції фінансів організацій.
3. Що таке фінансовий менеджмент?
4. Що є об'єктом управління фінансового менеджменту?
5. Назвіть основні функції фінансової служби організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Управління фінансовою діяльністю організації

 1. 1.2. Функції та механізм фінансового менеджменту
   Групування основних функцій фінансового менеджменту: Функції фінансового менеджменту як керуючої системи: Розробка фінансової стратегії підприємства. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних
 2. ВСТУП
   Навчальний курс «Фінансовий менеджмент» охоплює основні коло питання фінансового управління підприємствами, вивчаються студентами економічних спеціальностей. У ньому викладаються суть, мета і функції фінансового менеджменту, методологічні засади формування систем його забезпеченні, методичні підходи до розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства; розглядаються сучасні
 3. 1.4. Функції та механізм фінансового менеджменту
   Виділяють загальні та специфічні функції фінансового менеджменту. Загальні функції фінансового менеджменту (як системи управління). Розробка фінансової стратегії підприємства. Створення організаційних структур для прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів
 4. Менеджмент банківський
   Управління діяльністю банку, що має метою максимізацію прибутку банку. Ґрунтується на аналізі чинників фінансового ринку, прогнозування економічної ситуації та мінімізації банківських ризиків. Головними напрямками є: банківський маркетинг, управління активами банку; управління пасивами банку; управління власними коштами банку - політика в галузі дивідендів за власними
 5. 2. Фінансовий менеджмент як система управління
   Фінансовий менеджмент як система управління спрямована на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів. Як і будь-яка система управління, фінансовий менеджмент включає (рис. 1.1): 1. Об'єкт управління (керовану підсистему). 2. Суб'єкт управління (керуючу підсистему). Мал. 1.1. Структура системи управління
 6. Лаптирев Д. А .. Система управління фінансовими ресурсами банку: Процеси - завдання - моделі - методи. - "БДЦ-прес", 2005
 7. Тести
   1. Система управління фінансами на підприємстві являє собою 1) розробку фінансової стратегії; 2) розробку фінансової політики; 3) фінансовий апарат; 4) фінансовий механізм. 2. Рух коштів, пов'язаних з придбанням або реалізацією основних засобів і нематеріальних активів, це діяльність 1) інвестиційна; 2) поточна; 3) фінансова; 4) операційна. 3. Відомі
 8. 2.1. Місце функцій підтримки прийняття рішень в задачі управління банком
   Як було зазначено в попередньому розділі, завдання управління банком можна розділити на дві великі групи: управління його внутрішньою організацією і управління функціонуванням. Це розділення являє собою, по суті, укрупнену (загальну) функціональну модель управління банком, т. Е. Визначає вихідну декомпозицію (розбиття) загальної задачі управління на сукупність приватних завдань (підзадач),
 9. 1. Зміст поняття фінансового менеджменту
   Термін фінансовий менеджмент означає управління фінансами. Найбільш поширені визначення цього терміна: 1. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами і фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта, спрямоване на реалізацію його стратегічних, тактичних і поточних цілей. 2. Фінансовий менеджмент - це сплав управління, планування, фінансів та економічного аналізу на базі
 10. Управління еккаутінг
   передбачає необхідність управління процесом обробки та аналізу фінансової інформації про роботу організації з метою порівняння фактичної діяльності з її можливостями, а також з діяльністю інших організацій. Це дозволяє організації бачити проблеми, на які вона повинна звернути пильну увагу, і увібрати найкращі ідеї здійснення її
 11. 20. Органи управління фінансами та їх функції.
   Основні групи органів управління фінансами. Органи загального управління фінансами, їх функції. Органи оперативного управління фінансами. Основні завдання та функції Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. Органи галузевого управління фінансами. Удосконалення системи управління фінансами. 21. Міністерство фінансів Республіки Білорусь -
 12. Управління фінансами
   - Процес цілеспрямованого впливу за допомогою спеціальних прийомів і методів на фінансові відносини з метою реалізації функцій органів державної влади та місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, це- лрй і завдань їх діяльності. Функціональними елементами цього процесу є фінансове планування і прогнозування, оперативне управління та фінансовий
 13. Управління та контроль
   Координація діяльності Управління здійснюється заступником голови міста з соціальних питань. Управління очолює начальник, який працює на правах заступника голови адміністрації району з соціальних питань. Для реалізації основних завдань в Управлінні можуть створюватися тимчасові колективи: науково-дослідні, інформаційні, експертні, виробничі. Контроль
 14. 9.2. Особливості управління грошовими потоками
   Кожне підприємство в ході своєї діяльності стикається з проблемою розриву між сумою платежів і сумою надходжень, т. Е. Проблемою ліквідності підприємства, вирішити яку можна тільки шляхом управління грошовими потоками. В якості завдань управління грошовими потоками можна виділити наступні: збалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі; підвищення