« Попередня Наступна »

10.2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку (варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку)

 У складі інформації про облікову політику за основними засобами підлягає розкриттю наступна інформація:
про обрані способи нарахування амортизації;
про порядок списання витрат по ремонту основних засобів;
Про способи оцінки основних засобів, придбаних в обмін на інше майно, відмінне від грошових коштів;
про зміни вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку (включаючи випадки добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації, переоцінку основних засобів);
про вжиті терміни корисного використання об'єктів;
про об'єкти основних засобів, вартість яких НЕ погашається;
про об'єкти основних засобів, наданих і отриманих за договором оренди.
про прийняття рішення по переоцінки основних засобів та застосування підвищувальних коефіцієнтів;
про вибір способу обліку об'єктів нерухомості до внесення запису до державного реєстру і об'єктів вартістю до 10000 руб. за одиницю у міру їх відпуску у виробництво або експлуатацію.
у складі інформації про облікову політику лізингодавця і лізингоодержувача підлягає розкриттю наступна інформація:
про вибраних умовах постановки лізингового майна на баланс (на балансі лізингодавця і лізингоодержувача);
про порядок лізингових платежів у наступному звітному періоді і до кінця дії договору лізингу.
Вибір варіантів по нарахуванню амортизації за основними засобами. Відповідно до ПБО 6/01 «Облік основних засобів» амортизація об'єктів основних засобів здійснюється по одному з наступних спо-собов:
лінійний спосіб;
спосіб зменшуваного залишку;
спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
При виборі способів нарахування амортизації за основними засобами потрібно враховувати, що способи зменшуваного залишку і списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання є методами прискореної амортизації. При їх використанні в перші роки витрати на виробництво збільшуються, що призводить до зниження суми прибутку та податку на прибуток. Сума податку на майно в перші роки експлуатації об'єктів основних засобів також зменшується за рахунок зменшення їх залишкової вартості.
Крім того, слід взяти до уваги, що при використанні методів прискореної амортизації сума амортизації по роках уменьша-ється. Витрати на ремонт основних засобів, навпаки, по роках збільшуються. Якщо, наприклад, витрати на ремонт основних засобів за п'ять років прийняти відповідно 10,20,30,40 і 50 тис. Руб., А суми амортизації за ці роки - 50,40,30, 20 і 10 тис. Руб., То сукупні витрати на амортизацію та ремонт основних засобів по роках будуть рівні.
Сукупні витрати на амортизацію та ремонт основних засобів за роками їх використання Сума витрат Роки Перший Другий Третій Четвертий П'ятий Разом Амортизація 50 40 30 20 10 150 Витрати з ремонту 10 20 30 40 50 150 Разом 60 60 60 60 60 300 Отже, способи списання вартості по сумою чисел років терміну - корисного використання та зменшуваного залишку нарахування амортизації-ції за основними засобами забезпечують приблизно однакові сукупні витрати на амортизацію та на ремонт основних засобів по роках.
Для цілей оподаткування амортизаційні відрахування слід здійснювати лінійним або нелінійним методами в порядку, викладений ном в ст. 288 і 259 гл. 25 НК РФ.
Визначення порядку списання витрат по ремонту основних засобів на собівартість продукції. Витрати з ремонту основних засобів можуть бути віднесені на собівартість продукції наступними двома способами:
фактичні витрати з ремонту списують на рахунки витрат виробництва або обігу (з кредиту рахунків 10 «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» та ін.);
створюють резерв на ремонт основних засобів з подальшим списа-ням на нього фактичних витрат по ремонту основних засобів.
При першому способі при нерівномірно проведених ремонтних роботах по місяцях витрати з ремонту основних засобів можуть викликати коливання в собівартості продукції (особливо в сезонних галузях виробництва).
Другий спосіб списання витрат по ремонту основних засобів дозволяє рівномірно відносити ці витрати на собівартість продукції. При цьому створення резервного фонду доцільно практикувати в галузях, де основна частина витрат з ремонту основних засобів припадає на другу половину року.
У деяких виробництвах облікова політика може передбачати створення перехідного резервного фонду по роках (для ремонту домни резервний фонд створюється протягом декількох років).
Ухвалення рішення про переоцінку основних, засобів. Організація самостійно приймає рішення про переоцінку основних засобів. При прийнятті рішення про проведення переоцінки необхідно встановити її регулярність і відобразити встановлені терміни в обліковій політиці.
Вибір способу обліку об'єкта нерухомості до внесення запису до державного реєстру. До внесення заміни до держреєстру об'єкт нгд- віжімості можна враховувати:
на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи»;
на субрахунку «Основні засоби, що знаходяться на держреєстрації» до рахунку 01.
При першому способі діючий об'єкт значиться у складі капітальних вкладень, а НЕ основних засобів. Тому з даного об'єкта нТ лог на майно стягуватися не буде. Для організації перший спосіб є більш вигідним.
Вибір способу обліку об'єктів основних засобів вартістю до 10000 руб. за одиницю у міру їх відпуску у виробництво або експлуатацію.
 ВІДПОВІДНО до п. 18 ПБУ 6/01 зазначені об'єкти дозволяється:
списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру їх відпуску у виробництво або експлуатацію;
залишати в складі основних засобів і нараховувати по них аморті-зацію.
У податковому обліку такі об'єкти вважаються незамортизованих майном. З урахуванням цього положення в бухгалтерському обліку об'єк
екти основних засобів вартістю до 10000 руб. за одиницю доцільно також відразу списувати на витрати. Даний порядок опису вартості основних засобів дозволить зменшити суму податку на майно.
Ухвалення рішення щодо застосування підвищувальних коефіцієнтів амортизації. У податковому обліку організації дозволяється застосовувати підвищувальні коефіцієнти амортизації (по майну, використовуваному в умовах агресивного середовища або в багатозмінному режимі, за лізинговому майну). Міністерство фінансів Росії також вважає можливим прийняття таких рішень (лист Мінфіну Росії від 23 січня 2002 №04-02-06 / 2/4).
При прийнятті відповідного рішення щодо застосування підвищувальних коефіцієнтів амортизації за основними засобами організації повинні відобразити це рішення в обліковій політиці для цілей бухгал-терського обліку та для цілей оподаткування.
в складі інформації про облікову політику організації в бухгалтерській звітності підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:
про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів;
про способи відображення в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань;
Про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних НЕ за кошти;
Про вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів.
Встановлення порядку нарахування амортизації по нематеріальних активів. За нематеріальних активів амортизаційні відрахування здійснюються одним із таких способів:
лінійний спосіб виходячи з норм, обчислених організацією на основі строку корисного їх використання;
спосіб зменшуваного залишку;
спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).
Облік амортизації нематеріальних активів може здійснюватися з використанням і без використання рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».
У першому випадку суми нарахованої амортизації відображають за кредитом рахунка 05 і дебету відповідних рахунків витрат (08, 20, 23, 25 та ін.).
У другому випадку відповідна сумі амортизації частина вартості нематеріальних активів списується з рахунку 04 «Нематеріальні активи» в дебет рахунків обліку витрат.
Зазначеним способом рекомендується списувати ділову репутацію фірми та організаційні витрати.
Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості товарів або інших цін-ностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість останніх визначається виходячи з ціни, за якою в порівнюваних обставин організація зазвичай визначає вартість аналогічних товарів або цінностей. При неможливості визначити вартість переданих або переданих цінностей вартість отриманих нематеріальних активів встановлюють виходячи з ціни, за якою в порівнюваних обставин купуються аналогічні нематеріальні активи.
Строк корисного використання нематеріальних активів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку виходячи з очікуваного терміну використання об'єкта, терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів, кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.
За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання об'єкта, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років. Строк корисного використання нематеріальних активів не може перевищувати строку діяльності організації.
По видатках на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР) елементами облікової політики є:
вибір способу списання витрат по НДДКР;
визначення термінів списання витрат по НДДКР.
Списання витрат за НДДКР на рахунку 20 «Основне виробництво»
або 26 «Загальногосподарські витрати» можна здійснювати:
лінійним способом;
пропорційно планованому обсягу продукції (робіт, послуг).
V
При виборі варіанту списання зазначених витрат потрібно брати до уваги, що лінійний спосіб передбачається до застосування також Податковим кодексом РФ. У зв'язку з цим вибір лінійного способу розподілу витрат по НДДКР дозволить поєднати бухгалтерський і податковий облік даного виду витрат.
При визначенні строків списання витрат по НДДКР потрібно мати на увазі, що граничний термін списання зазначених витрат встановлено ПБО 17/02 в 5 років, а НКРФ - в 3 роки. Доцільно встановити однаковий термін списання витрат по НДДКР для бухгалтерського та податкового обліку, т. Е. В межах 3 років.
За матеріально-невиробничим запасам елементами облікової політики є:
вибір варіанта синтетичного обліку матеріально-невиробничих запасів;
вибір методу оцінки матеріально-невиробничих запасів;
визначення порядку формування покупної вартості товарів у організацій торгівлі;
вибір способу оцінки товарів для організацій роздрібної торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку (варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку)

 1. 16.1. Поняття і формування облікової політики
   Стосовно до управлінського обліку облікова політика організації - це прийнята нею сукупність способів ведення обліку і складання звітності. До способів ведення управлінського обліку відносяться способи угрупування і оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів обліку,
 2. 20.3. Аудит облікової політики підприємства
   Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється відповідно до облікової політики організації. Основи формування і розкриття облікової політики організації передбачені положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації», затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь
 3. Облікова політика До
   У загальному вигляді облікова політика будь-якої організації повинна включати в себе три складові: організаційну, технічну та методичну. Перша складова описує спосіб організації бухгалтерського обліку, а також принципи побудови облікової політики. Взагалі, ці принципи однакові для всіх організацій, але для КС особливо важливим можна вважати існування принципу пріоритету економічного
 4. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
   - Прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. У. п. О. повинна забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів господарської діяльності (вимога повноти); своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку
 5. Основні вимоги, пропоновані до вивчення та оцінки системи організації бухгалтерського обліку.
   Знайомство з системою орга- ціями бухгалтерського обліку включає в себе вивчення, аналіз і оцінку відомостей про наступних сторони господарської діяльності замовника (клієнта): облікову політику і основні принципи ведення організації бухгалтерського обліку; «Організаційну структуру бухгалтерії; розподіл посадових обов'язків працівників бухгалтерії; «Організацію підготовки, обороту і
 6. 10.1. Поняття і формування облікової політики
   - Це вибір організацією варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку, за якими дозволено варіантність, а також форми, техніки ведення та організації бухгалтерського обліку виходячи з встановлених припущень і вимог і особливостей ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ (організаційних, технологічних, чисельності та кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення облікових працівників та ін.). Основи формування
 7. 1.4 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
   Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання дос-товерной та своєчасної інформації про господарську діяльність організації та здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів. Відповідно до закону РФ "Про бухгалтерський облік" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку,
 8. 1.4. Основні правила (принципи) бухгалтерського обліку
   Основні правила ведення бухгалтерського обліку визначені Законом "Про бухгалтерський облік". Ці правила наступні. 1. Обов'язковість подвійного запису господарських операцій на рахунках Плану рахунків, що затверджується Мінфіном Росії. 2. Облік об'єктів обліку здійснюється в рублях і російською мовою. Первинні облікові документи, складені на інших мовах, повинні мати порядковий переклад на російську мову.
 9. Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній організації
   Правила ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової та статистичної звітності, складання річних звітів кредитними організаціями встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської
 10. Вступ
   Підприємницька діяльність вимагає знання принципів бухгалтерського обліку та вміння застосувати їх на практиці. У навчальному посібнику з курсу «Бухгалтерський облік» розкриваються основоположні принципи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, сутність бухгалтерського обліку, базові поняття, терміни. Дається характеристика предмета і методу бухгалтерського обліку стосовно
 11. Визначення економічної сутності рахунків бухгалтерського обліку
   У першому друкованому праці з бухгалтерського обліку Лука Пачолі дав таке визначення сутності рахунків бухгалтерського обліку: «Рахунки суть не більше як належний порядок, встановлений самим купцем, при вдалому застосуванні якого він отримує відомості про всі свої справи і про те, чи йдуть справи його успішно чи ні". (9, с.75). Це визначення сутності рахунків відноситься до епохи Відродження. Більш
 12. 14.3. Зведений облік витрат на виробництво
   Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на підставі підсумкових даних відомостей обліку витрат цехів, обліку витрат обслуговуючих виробництв і господарств, обліку втрат у виробництві, обліку загальногосподарських витрат, витрат майбутніх періодів та внепро- виробничих витрат та ін. Зазначені відомості складаються на підставі відомостей і розроблювальні таблиць розподілу сировини і
 13. Обліку об'єктів оподаткування
   - Здійснення платниками податків розрахункових котирувань і даних бухгалтерського обліку з метою правильного визначення податкової бази по податках, передбачених Податковим кодексом РФ, у випадках, коли застосування діючих принципів і правил бухгалтерського обліку та / або іншого обліку не забезпечує необхідної повноти і точності відображення даних, необхідних для визначення такої податкової бази.
 14. 6. Бухгалтерський облік і звітність, статистична звітність.
   Бухгалтерський облік знаходиться у веденні Російської Федерації і регулюється Міністерством фінансів РФ. За відсутність первинних документів або регістрів бухгалтерського обліку, неподання бухгалтерської звітності, недотримання порядку та строків зберігання облікових документів, систематичне (два рази і більше протягом календарного року) несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках
 15. 5.1 Суть і вимоги податкового обліку
   На підставі глави 25 Податкового кодексу РФ з 1 січня 2002 року в організаціях усіх форм власності повинен бути організований податковий облік. Податковий облік - це система узагальнення інформації для визна-чення податкової бази на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого НК РФ (ст. 313 НК РФ). Дані податкового обліку повинні відображати: порядок
 16. Загальні положення про бухгалтерський облік в КС
   Кредитні спілки, будучи юридичними особами, в обов'язковому порядку ведуть бухгалтерський облік відповідно до законодавства РФ. В даний час склалася наступна система нормативного регулювання бухгалтерського обліку: Єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації встановлюються Законом про бухгалтерський облік № 129-ФЗ від
 17. 1. Законодавчий рівень
   включає Цивільний кодекс РФ, Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» і Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затв. наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 р № 34н). Вищевказані документи призначені для забезпечення однакового ведення обліку господарських операцій, а також встановлення єдиних принципів внутрішнього контролю в
 18. Облікова політика ОФВ
   На основі рекомендації Ліги кредитних спілок нами була розроблена і запропонована облікова політика кредитного кооперативу, встановлений аналітичний облік особових рахунків пайовиків, а також створена система управлінського обліку в кредитному кооперативі. Пропонується наступна облікова політика кредитного товариства фінансової взаємодопомоги (кредитного кооперативу). Робочий план рахунків бухгалтерського
 19. БУХГАЛТЕРІЯ
   (від нім. Buch - книга і halten - тримати) - 1 ведення бухгалтерського обліку; 2 структурний підрозділ підприємств і організацій, здійснює бухгалтерський
 20. Організація бюджетного обліку в бюджетній установі.
   В якості характеристики організації бюджетного обліку в бюджетній установі необхідно відобразити перелік і короткий зміст документів головного розпорядника коштів бюджету, що регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності в системі підвідомчих бюджетних установ, а також вказати вжиті заходи з підвищення кваліфікації та перепідготовки фінансових і бухгалтерських фахівців.