« Попередня Наступна »

10.2.6. Внесок на амортизацію одиниці


Амортизація - процес погашення (ліквідації) боргу протягом певного періоду
часу.
Ця функція дозволяє визначити, яким буде обов'язковий періодичний платіж по кредиту, що включає виплату відсотків і частини основної суми боргу, і що дозволяє погасити кредит протягом встановленого терміну.
Виявляється, для того, щоб ануїтет погашав кредит, поточна вартість цього ануїтету повинна бути дорівнює первісної суми кредиту. Використовуючи формулу поточної вартості ануїтету, ми можемо отримати величину періодичного платежу - внеску на амортизацію капіталу:
1 - 1
PV = PMT (1 + i) »PMT = PV
1 - 1
(1 + i) n
Кожен платіж складається з двох частин:
PMT = on + of,
де on - погашення відсотків; of - погашення кредиту.

Приклад. Яка величина щорічного внеску в погашення кредиту $ 15000, наданого на 5 років під 10% річних.
PMT = 15000 = 3956,96.
1 т
(1 + 0,1) 5
Використовуючи аналогічні міркування, можна одержати величину внеску на амортизацію капіталу для авансового ануїтету:
i
PMTa = PV -
1 -
(1 + i) n-1 +1
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2.6. Внесок на амортизацію одиниці

 1. 7.6. Аналіз нарахування амортизації і її використання
   Амортизація - перенесення по частинах, у міру фізичного зносу вартості основних фондів на вироблений з їх допомогою продукт (або послугу). Амортизація здійснюється для накопичення грошових коштів з метою подальшого відновлення і відтворення основних фондів. Амортизаційні відрахування - грошовий вираз розміру амортизації, відповідного ступеня зносу основних фондів. Вони
 2. Норма амортизації
   - Процентне відношення річної суми амортизації до первісної вартості основних
 3. Потік реальних грошей операційної діяльності
   це наступні види припливів і відтоків: обсяг продажів, ціна, виручка, позареалізаційні доходи, змінні витрати, постійні витрати, амортизація будівель, амортизація обладнання, відсотки по кредитах, прибуток до вирахування податків, податки і збори, проектований чистий дохід, амортизація (сумарна) , чистий приплив від
 4. 3.3.3 Бухгалтерський облік амортизації основних засобів
   Для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час експлуатації об'єктів основних засобів, призначається рахунок 02 "Амортизація основних засобів". Сальдо по кредиту цього рахунку відображає величину зносу основних засобів на початок і кінець періоду. Оборот по дебету відображає суму зносу по вибулим основним засобам. Оборот по кредиту - суму нарахованої амортизації за звітний період.
 5. Знецінення
   зменшення вартості основних фондів через зношування при використанні і через вік. Бухгалтерська амортизація обчислюється за установленим математичним методиками. Економічна амортизація відображає втрату фондами реальної економічної
 6. 2. Амортизація і її роль у відтворювальному процесі
   Амортизація - перенесення по частинах (у міру фізичного зносу) вартості основних фондів на вироблений з їх допомогою продукт. Здійснюється для накопичення грошових коштів з метою подальшого відновлення основних
 7. Вступні, членські та пайові внески.
   Ці кошти формуються тільки в організаціях, що мають членство, до яких належать споживчі кооперативи, громадські та релігійні об'єднання, некомерційні партнерства, об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Вступні внески, призначені для первісного нагромадження ос-новних і оборотних коштів, сплачуються учасниками при вступі до некомерційну
 8. Амортизація
   це планове погашення вартості основних фондів у міру їх зносу. Економічний сенс амортизації полягає у специфічному перенесенні вартості основних фондів на собівартість изготавливаемого продукту. Оскільки основні фонди обслуговують декілька виробничих циклів, функціонуючи багато років, то свою вартість вони можуть погасити шляхом перенесення його на виготов-тавліваемий продукт частинами.
 9. Некомерційне партнерство.
   Некомерційне партнерство створюється фізичними та юридичними особами для сприяння входять до нього членам у діяльності, спрямованій на досягнення суспільних благ. Фінансовою базою некомерційного партнерства є початкові внески засновників, регулярні членські внески і доходи від підприємницької діяльності. У відповідь на членські внески члени отримують право на користування
 10. у сфері розрахунків
   Отримують розвиток децентралізовані заліки, широке застосування отримують планові платежі, розрахунки чеками за матеріальні цінності та послуги; Була введена черговість платежів до розрахункового рахунку за економічною ознакою замість діяла календарної черговості: -платежі по зарплаті, платежі в бюджет і платежі по Держстраху; -платежі за товарно-матеріальні цінності та послуги; -взноси
 11. Завдання до теми
   Завдання № 1 Балансова вартість обладнання - 4000 у. д. е. Строк корисного використання - 5 років. Зробити розрахунок амортизації по роках (визначаючи паралельно місячну норму амортизації) способом зменшуваного залишку. Коефіцієнт прискорення - 1,5. Завдання № 2 Амортизаційні відрахування, розраховані за попередній місяць, склали 240 у. д. е. Протягом поточного місяця надійшли основні засоби
 12. Нелінійні методи
   амортизації дозволяють відшкодувати більшу частину (60-75%) вартості фондів вже в першу половину терміну їх використання. У другу половину терміну служби величина амортизації зменшується. Нелінійні методи: 1) спосіб зменшуваного залишку; 2) спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну використання; 3) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції. При способі зменшуваного
 13. Облік витрат КС
   Фінансування адміністративно-господарських витрат може здійснюватися за рахунок трьох основних джерел: цільових внесків пайовиків, відрахувань від доходів пайовиків, отриманих від використання особистих заощаджень, відрахувань з чистого прибутку від операцій КС з власними і позиковими засобами. Вибір одного або декількох способів і послідовність використання джерел фінансування
 14. Джерела фінансових ресурсів
   прибуток; амортизаційні відрахування; кошти, отримані від продажу цінних паперів; пасиви та інші внески юридичних і фізичних осіб; кредити і позики; кошти від реалізації заставного свідоцтва, страхового поліса та інші надходження грошових коштів (пожертвування, благодійні внески та
 15. Амортизація основних засобів
   Основні засоби після придбання підлягають амортизації. Амортизація є розподілом вартості (вартості, яка амортизується) основних засобів на весь корисний термін його служби. У процесі розподілу частина вартості основних засобів списується на витрату, тим самим, зменшуючи оподатковувану базу. Тому правильне нарахування амортизації має важливе значення не тільки для самої
 16. 15.11. Обчислення ЕСН і внесків у ПФР
   Обчислення ЕСН і внесків у ПФР ведеться за всіма доходами фізичної особи, нечисленними йому як працівникові організації наростаючим підсумком з початку податкового періоду. При обчисленні ЄСП підтримуються: облік права організації на застосування регресивних шкал ставок ЄСП і тарифів страхових внесків, а також застосування регресивних шкал ставок; застосування пільг по пп. 1 п. 1 ст. 239 ТК РФ за даними про
 17. Термін використання
   - Це період часу, протягом якого використання основних фондів покликане приносити дохід і служити засобом досягнення цілей підприємства. Розрахунок амортизації може проводитися лінійним і нелінійним методом. При лінійному методі вся сума амортизації нараховується рівномірно по роках і визначається виходячи з первісної стій-мости основних
 18. Коригування суми амортизації
   ін оізводітся на величину різниці між сумами амортизації, нарахованими виходячи з вартості придбання основних засобів та за відновної вартості. Перерахунок амортизації за методом відновної вартості здійснюватись практично так само, як при методі загальної купівельної спроможності, але замість загального індексу споживчих цін у даному випадку застосовуються індивідуальні індекси