« Попередня Наступна »

10.3. Амортизація і зменшення вартості виснаження ресурсів

 Вартість активів, які продуктивно використовуються або іншим чином при-носять дохід, повинна розподілятися або приписуватися до тимчасових періодів, які складають строк їх корисної експлуатації. Основний принцип визначення доходу - дохід, який виходить від використання довгострокових активів, повинен нести про-порціонально частку витрат, пов'язаних з їх використанням. Таким чином, чиста вартість довгострокових активів до кінця терміну їх корисної експлуатації повинна спи-сують на виробничі рахунки.
Амортизація - це процес, за допомогою якого вартість майна, будівель та обладнання розподіляється протягом терміну їх експлуатації. Мета амортизації - відшкодування в результаті діяльності, за допомогою цього розподілу, первоначаль-ної вартості активів. Отже, якщо діяльність підприємства неприбуткова, амортизація не буде покривати вартість, т. Е. Буде збиток. Це вірно як по відношенню-
нію до амортизації, так і до інших витрат, які не можуть бути покриті через недостатню виручки. Процес амортизації сам по собі не призначений для того, щоб надавати грошові фонди для заміни активів. Ця мета може бути досягнута тільки за допомогою фінансової політики, яка акумулює грошові фонди з особливою метою, наявної в даний час.
Наведені вище принципи обліку амортизації тепер встановлені так чітко, що немає ніяких істотних відмінностей в думках щодо них. Проте амортизація залишається статтею витрат, яка схильна до плутанини і протиріч серед користувачів фінансової звітності. Суперечності і плутанина відбуваються через методів і припущень, на базі яких вартість активів розподіляється на виробничі рахунки протягом терміну їх експлуатації.
Фактори, що впливають на норму амортизаційних відрахувань
Строк корисної експлуатації. Майже всі активи піддаються фізичному зносу. Головне виняток - земля, яка, внаслідок цього, не підлягає амортизації. Хоча "неруйнівного сили землі" мають необмежений термін експлуатації, це не гарантує аналогічної опірності зменшення економічної вартості. Однак такі збитки не забезпечуються амортизацією, а виявляються в міру їх виник-нення. Виснаження природних ресурсів, що знаходяться в землі чи на ній, виявляється за допомогою обліку вичерпання ресурсів, яке буде обговорюватися пізніше.
Строк корисної експлуатації активів може бути дуже різним. Керівництво та правила по амортизації, опубліковані Податковим управлінням, перераховують терміни експлуатації активів і базуються частково на політиці, схильною до впливу еконо-вів і фінансових міркувань. Бухгалтерські припущення щодо зро-ка експлуатації активів повинні базуватися на економічному і технічному изуче-ванні, на досвіді і на будь-який інший наявної інформації про фізичних та економічних властивостях активів.
Фізичний знос - це важливий фактор, який обмежує термін експлуатації активу. Частота і якість обслуговування роблять на нього свій вплив. Обслужива-ня може продовжити термін експлуатації, але, звичайно, не може розтягувати його невизначено довго.
Іншим обмежуючим фактором є застарівання. Застарівання - це змен-шення терміну корисної експлуатації активу через прогресу чи змін до техноло-гии, структурі споживання і аналогічних економічних силах. Звичайне застарівання відбувається тоді, коли технологічні вдосконалення роблять активи нееффек--тивними або неекономічними до того, як повністю закінчиться термін їх фізичної експлуатації. Прискорене старіння відбувається, коли розробляються винаходи революційного характеру або мають місце радикальні зміни в попиті. Об'єктом швидкого застарівання було обладнання з обробки електронних даних і літаки з пропелером. Розвиток ксерокопіювання викликало прискорене старіння обладнан-ня, що використовує альтернативні методи відтворення.
Правильність списання амортизації і разом з тим правильність при визначенні доходу залежить від точної оцінки строку корисної експлуатації. Ця оцінка повинна визначатися тільки прогнозами, що відносяться до фізичного терміну експлуатації та корисності, і не повинна залежати від бажань керівництва компанії щодо часу виявлення доходу.
Методи розподілу. Коли визначений термін експлуатації активу, сума амортизаційних відрахувань за період залежить від методу, використовуваного для розподілу вартості активів протягом строку їх експлуатації. Як ми побачимо нижче, вартість може значно відрізнятися в залежності від того, який метод вибраний з совокуп-ності наявних прийнятних альтернатив.
Метод рівномірного нарахування амортизації. При цьому методі списується сто имость активів протягом строку їх корисної експлуатації на основі рівних періодичних-чеських платежів. Так, в табл. 10.1 показано, як амортизується актив вартістю 110000 дол., Який має передбачуваний термін експлуатації 10 років і передбачувану ліквідаційну вартість 10000 дол. на кінець цього періоду. Щороку списується з розподілом 1/10 вартості активу за вирахуванням передбачуваної ліквідаційної вартості.
Таблиця 10.1
Метод рівномірного нарахування амортизації
(дол.) Рік Амортизаційні відрахування Знос (накопичена амортизація) Залишкова вартість 1 110 000 10 000 10 000 100 000 2 10000 20000 90000 9 10000 90000 20000 10 10 000 100 000 10 000
Основна суть методу рівномірного нарахування амортизації полягає в тому, що про-процес фізичного зносу відбувається одноманітно протягом цього часу. Це більш за все відноситься до стаціонарних спорудам, ніж до обладнання, де експлуатація або час є більш важливими факторами. Крім того, інший елемент амортизації, т. Е. Застарівання, не обов'язково протікає весь час за єдиною нормі. Однак за відсутності точної інформації про ймовірну нормі дійсної амортизації в майбутньому, метод рівномірного списання володіє перевагою - простотою. Ця здатність більше, ніж все інше, пояснює популярність і широке використання цього методу на практиці.
Існують і інші недоліки в методі рівномірного списання амортизації. Якщо амортизується вартість активу повинна списуватися рівномірно протягом терміну корисної експлуатації, то зниження продуктивності і збільшення витрат на обслужить-вання не повинні ігноруватися. Однак згідно з методом рівномірного списання амортизаційні відрахування в перші роки точно такі ж, як і в останні, коли активи менш ефективні і вимагають великих витрат на ремонт та обслуговування.
Інший недолік методу рівномірного списання, який представляє особливий інтерес для фінансового аналітика, є те, що він спотворює норму прибутку протягом цих років. Припустимо, що актив, амортизація якого була показана в табл. 10.1, - це важкий кран, який дає постійний прибуток 20000 дол. на рік без амортизації. Прибуток на інвестиції буде наступна:
(дол.) Рік Балансова (залишкова) вартість Прибуток до обліку амортизації амортизаційні-ні відрахування Чистий прибуток Рентабельність основних засобів,% 1 110 000 20 000 10 000 10 000 9,1 2 100 000 20 000 10 000 10 000 10,0 3 90000 20000 10000 10000 11,1 10 10000 20000 10000 10000 100,0
Збільшуються витрати на обслуговування активів можуть дещо підвищити умовність сталості "прибутку до нарахування амортизації", але не зведуть нанівець загальний ефект постійно зростаючого прибутку на інвестиції. Очевидно, що ця увели-чивающего прибуток на інвестиції по застаріваючим активам не зовсім реалістично
відображає економічну реальність інвестицій. При використанні методу прискорений-ної амортизації цей вид впливу прибутку на балансову вартість активів може бути навіть більш значним.
Метод снижающихся відрахувань. Цей метод відомий як метод зменшується залишку або прискореної амортизації. При його використанні амортизаційні відрахувань-ня зменшуються протягом строку корисної експлуатації активів.
Серйозну підтримку цей метод отримав в результаті схвалення Податковим кодек-сом в 1954 р Його значення в цілях оподаткування очевидно, і це легко зрозуміти. Чим раніше активи будуть списані з метою оподаткування, тим більша сума отсро-чинних податків і велика сума грошових фондів буде доступна для поточної діяль-ності.
Аргументи на користь методу снижающихся відрахувань полягають в наступному: з роками ефективність і вартість, яка амортизується активів зменшуються і більш низ-кі амортизаційні відрахування будуть компенсувати більш високі витрати на ремонт і обслуговування, які виникають з старінням обладнання. Крім того, стверджується, що в перші роки амортизаційні відрахування повинні бути більше, що-б компенсувати увеличивающуюся невизначеність щодо застарівання в майбутньому.
Є два основні методи розрахунку снижающихся відрахувань. Один - метод умень-шує залишку, використовує постійний відсоток зниження залишкової вартості активу. Знаючи ліквідаційну вартість (5), первісну вартість (С) і число періодів, протягом яких списується актив (N), можна знайти норму (відсоток), примі-няемое до активів, за наступною формулою:
Норма (%) = 1 - NJs / ~ C.
На практиці приблизне значення відповідної норми амортизації за методом снижающихся відрахувань - це подвоєна норма при рівномірному списанні. Так, актив з передбачуваним терміном експлуатації 10 років списувався б за методом знижуючи-ющегося залишку з нормою 20%.
Інший метод, що включає більш простий розрахунок, відомий як метод суми порядкових номерів років. Так, вартість активу, який повинен амортизуватися протягом 5 років, спи-сують із застосуванням дробу, знаменник якої - сума (1 + 2 + 3 + 4 + 5), тобто. Е. 15, а чисельник - залишається термін з початку періоду , т. е. 5/15 у перший рік і 1/15 - в пос-ледний передбачуваний рік експлуатації.
У табл. 10.2 розглянута амортизація активу вартістю 110000 дол., З ліквідаційним-ної вартістю 10000 дол. і передбачуваним терміном експлуатації 10 років за методом подвійного зниження і методу суми порядкових номерів років. Оскільки при використанні першого методу актив ніколи не може бути списаний до нульового залишку, ліквідувати-даціонная вартість не вираховується до застосування річної ставки (20%) до первоначаль-ної вартості.
Основне теоретичне виправдання методу снижающихся відрахувань - те, що амортизаційні відрахування повинні з часом зменшуватися так, щоб компенсувати: (1) збільшуються витрати на ремонт і обслуговування, (2) зменшувану виручку і ефективність; крім того, виявляти невизначеність виручки в останні роки передбачуваного терміну експлуатації.
Інші методи амортизації. У таких галузях, як сталеливарна промисловість або важке машинобудування, метод амортизації пов'язує амортизаційні відрахувань-ня з діловою активністю та інтенсивністю використання. Так, якщо передбачається, що обладнання має термін експлуатації 10 000 годин, то амортизаційні відрахування будуть змінюватися залежно від годин роботи, а не від проміжку часу. Щоб зберегти обґрунтованість застосування цього методу, необхідно вихідний термін поліз-ної експлуатації, виражений через час використання, періодично переглядати з метою перевірки його обгрунтованості при зміні умов.
Таблиця 10.2
(дол.) Амортизаційні відрахування в J'-M році Накопичена амортизація Рік метод подвоєного сніженія1 метод суми порядкових номерів лет2 метод подвоєного сніженія1 метод суми порядкових номерів лет2 1
2
9
10 22000 17600 14080 11264 9011 7209 5767 4614 3691 2953 18182 16364 14545 12727 10909 9091 7273 5455 3636 1818 22000 39600 53680 64944 73955 81164 86931 91545 95236 98189 18182 34546 49091 61818 72727 81818 8909.1 94546 98182 100000 1 Double declining.
Sum of the years digits. Методи прискореної амортизації
Приклад 6. Bethlehem Steel Corporation представила наступне опис своєї амортизаційної політики.

Амортизація базується на передбачуваному терміні експлуатації кожної групи активів, що для більшої частини активів, задіяних при виробництві сталі, становить 18 років. Активи, що беруть участь у виробництві сталі і більшої частини сировини, амортизуються на прямолінійній основі, скоригованою на фактор ділової активності. Цей фактор базується на відношенні виробництва і відвантаження за поточний рік до середнього обсягу виробництва і відвантаження за п'ять попередніх років. Річна сума амортизації після коригування на цей фактор ділової активності не менше 75% і не більше 125% від суми рівномірного списання.
Капітальні видатки за облицюванні доменних печей, розраховані на певне число плавок, списуються в міру їх здійснення. Всі інші активи амортизуються на прямолінійній основі.
Метод амортизації, який відстоювали підприємства житлово-комунального господарства, але який тепер не використовується, - метод складних відсотків .. Цей метод передбачає оцінку амортизаційних активів у сумі, еквівалентній майбутнім пос-тупленіе, обумовленим цими активами, тому виходячи з формули складних про-центів сума амортизаційних відрахувань (з урахуванням у разі необхідності ликвида-ционной вартості) коригується з допомогою коефіцієнта дисконтування, що визначається на основі ціни капіталу, що склалася на даному підприємстві. Це приво-дит до нерівномірного зниженню зносу основних засобів на витрати, причому щорічно сума амортизаційних відрахувань збільшується на відсоток, рівний ціні капітала1.
Перевага цього методу полягає в тому, що він дає більш одноманітну норму при-були на інвестиції в порівнянні з іншими методами.
Зменшення вартості внаслідок вичерпання. Зменшення вартості внаслідок ісчер-панія - це процес, за допомогою якого вартість природних ресурсів розподіляється на базі рівня видобутку і виробництва. Істотна відмінність між амортизацією і вичерпанням полягає в тому, що перше являє собою розподіл сто имости виробничих активів, а останній - використання корисних копалин, таких, як вугілля, нафта, ліс. Таким чином, у разі вичерпання пропорційний розподіл вартості повністю залежить від виробництва, т. Е. Немає виробництва - немає і зменшення вартості. Розрахунок зменшення вартості легко зрозуміти. Якщо вартість рудного тіла, що містить, імовірно, 10000000 т, становить 5000000 дол., Тоді норма зменшення вартості внаслідок вичерпання 0,50 дол. на тонну видобутої руди. Щорічне виробництво 100000 т виражається в відрахуваннях 50000 дол. і остаточ-ної вартості активів на кінець року 4950000 дол. Аналітик повинен розуміти, що тут, як і у випадку амортизації, просте поняття може виражатися, тим не менш, в безлічі складнощів. Одна з них - це надійність оцінки ресурсів, вона повинна періодично коригуватися, щоб відбивати досвід діяльності і нову інформацію. Інша - визначення "вартості", особливо у випадках, коли природні ресурси ще знаходяться в процесі розробки. На нафтових промислах, наприклад, зменшення сто имости змінюватиметься залежно від визначення, що становить "нафтової про-мисел", оскільки розрахунок зменшення вартості внаслідок вичерпання може базуватися не на окремих свердловинах, а не всім родовищі в цілому. Зменшення сто имости може змінюватися залежно від визначення меж родовища.
Підчас приводиться довід, що вартість відкриття природних ресурсів так велика по відношенню до їх вартості, що не потрібно ніякого зменшення вартості слідом-ствие вичерпання, не є обгрунтованим доводом і не є доказом того, що зменшення вартості повинно ігноруватися через характер оцінки резервів.
Суть аналізу
З погляду аналітика, дуже важливим аспектом витрат і витрат є їх правильне нарахування - це означає, що дохід за даний період був зменшений на суму всіх витрат, відповідним чином відносяться на нього. Бухгалтери посилаючись-ються на методику, яка гарантує це як поділ витрат, т. Е. Правильне розділення на витрати, пов'язані з кінця періоду, і витрати, пов'язані з початку наступного періоду.
Приклад 7. Yale Express придбала Republic Carloading & Distributing Company (вдвічі більшу, ніж вона сама), що призвело до значних проблем, які внесли свій вклад в остаточний крах об'єднаного підприємства. Yale (перевізник на близькі відстані) використовував метод поділу, т. Е. Припускав (обгрунтовано), що більша частина неоплачених векселів з'явилася протягом 20 днів до кінця року. Неприємності почалися, коли Yale розповсюдила цей метод нарахування на Republic, де векселі виходять на кілька місяців пізніше моменту надання послуг. Це призвело до значитель-ному недонарахування витрат і до моменту розкриття призвело до того, що чистий дохід 1 млн. Дол. перетворився на збиток майже в 2 млн. дол. У судовому процесі виявилися факти, які свідчили про неуважність обох аудиторів, а також про тай-ном угоді керівництва про приховування багатьох фактів.
Велика частина компаній у своїй діяльності використовує довгострокові виробничі активи, і в цьому випадку амортизація стає значною статтею расхо-дов. Якщо до цього додати те, що у визначення амортизується бази та терміну поліз-
ної експлуатації входить багато суб'єктивних припущень, що співіснують альтернативні методи нарахування зносу, а ці фактори можуть виразитися в сильне розходження-ющихся методах списання, всі "відповідно до загальноприйнятих методами обліку", очевидно, що фінансовому аналітику необхідно повністю розуміти всі елементи, що входять в розрахунок суми амортизаційних відрахувань, до того, як він зможе оцінити значення звітної прибутку або спробує порівняти його зі значенням прибутку інших компаній.
Перевірка терміну корисної експлуатації основних засобів, що базується на вивчений-нии дійсного досвіду за ряд років, може привести до більш точним оцінками і промінь-шему обліку амортизації. Однак аналітики повинні підходити до такої перевірки з кри-тическим скептицизмом, оскільки часто вона є засобом, використовуваним для зміни і вирівнювання доходу і для зменшення майбутніх результатів діяльності на суму амортизаційних відрахувань, відповідним чином віднесених на них.
Приклад 8. У річному звіті за 1987 р General Motors показала:
У третьому кварталі 1987 корпорація переглянула передбачуваний термін експлуатації будівель та обладнання і спецінструменту, звертаючись до даних на 1 січня 1987 Цей перегляд, який базувався на дослідженнях в 1987 р дей-ствительность терміну експлуатації та періоду використання, виявив поточні оцінки терміну експлуатації активів і сприяв скороченню амортизаційних відрахувань в 1987 р на суму 1236600000. дол., або 2,55 дол. на звичайну акцію номінальною вартістю 1 2/3 дол.
Це було значним переглядом. Якщо це було дійсно таке ретельне вивчення терміну корисної експлуатації будівель та обладнання, то для багатьох аналити-ков було сюрпризом те, що в 1990 р General Motors списала 2100000000. Дол. на покриття витрат по закриттю декількох заводів, включаючи заводи, які насправді дей-ствовали кілька років. Аналітики залишилися в сумніві, чи можливо "підготуватися до дій", розпочатим новообраним директором, який пояснив це як "головний елемент довгострокового стратегічного плану General Motors щодо поліпшення конкурентоспроможності та прибутковості її діяльності в Північній Америці". Залишається подивитися, поліпшить це конкурентоспроможність. Однак списуються в даний час витрати на суму 2,1 млрд. Дол. вартості заводу, які в іншому випадку повинні амортизуватися як майбутня вартість, явно скорочують витрати в майбутніх звітних періодах і покращують прибуток в майбутніх періодах на ту ж суму (див. про вирівнювання доходу в гл. 22).
Інформація про методи амортизації в даний час утримується в корпоративних звітах, більшою мірою в документах, що надаються в SEC, ніж у річних звітах. Таким чином, більш детальна інформація буде містити використовуваний метод або методи амортизації, а також ряд припущень про термін експлуатації, застосовують--ваних до різних категорій активів. Для розуміючого читача інформації очевидні дві речі. По-перше, вона практично марна в цілях отримання з неї якихось висновків. Зрештою, який висновок ми можемо зробити зі звіту, який говорить про те чи іншому використовуваному методі без кількісного визначення ступеня його використання та активів, по відношенню до яких він застосовується. По-друге, ця інформація надається тому, що її вимагають, а не через переконаності предоставля віючою компанії в її корисності.
Знання термінів експлуатації та норм амортизації здається більш корисним. Воно вно-сит дуже скромний внесок у досягнення основних цілей аналітика, т. Е. Здатність передбачати майбутні амортизаційні відрахування або здатність порівнювати амортизаційні відрахування ряду компаній в одній галузі.
Зазвичай надається інформація, подібна нижченаведеної:
Очікуваний термін експлуатації різний, але зазвичай він потрапляє в наступні рамки: будівлі та спеціальні споруди - 10-25 років; орендоване майно - передбачуваний термін експлуатації або залишається термін оренди, якщо він коротший; обладнання - 3-5 років; спецобладнання списується відразу або протягом строку початкового контракту. Вартість інструменту списується як понесені витрати.
Зазвичай немає ніякого визначення зв'язку між нормами амортизації і величиною категорії активів, до якої така норма застосовується. Більш того, зазвичай немає отождес-твленія між використовуваної нормою і застосовуваним методом амортизації, т. Е. Яка норма використовується у зв'язку з методом рівномірного нарахування, а яка - при методі прискореної амортизації. Є й додаткові складності. Хоча метод рівномірної амортизації дозволяє аналітику приблизно оцінити майбутні амортизаційні відрахування з деякою мірою точності, метод прискореної амортизації робить це завдання набагато більш важкою, якщо аналітик не має можливості отримати від компа-нії додаткові дані, не представлені в опублікованій звітності.
Інша проблема при обліку амортизації виникає через відмінності в методах, використовуваних в бухгалтерських цілях або з метою оподаткування. Тут існують три віз можности:
Використання методу рівномірного списання і в бухгалтерських, і в податкових цілях.
Використання методу рівномірного списання в бухгалтерських та методу прискореної амортизації в податкових цілях. Сприятливий податковий ефект від більшої амортизації в податкових цілях в порівнянні з амортизацією в бухгалтерських цілях компенсує використання відрахувань проміжних податків, що буде обговорюватися в сліду віючою чолі. Перевага для компанії полягає в відстрочення податкових виплат, т. Е. В безкоштовному використанні грошових фондів.
Використання методів прискореної амортизації і в бухгалтерських, і в податкових цілях. Цей метод в перші роки дає великі амортизаційні відрахування, а для рас-Ширяєв компанії навіть в наступні роки.
На жаль, відомостей про вплив цих різних методів не завжди достатньо. Кращі дані - ті, що відображають суму амортизаційних відрахувань, яка нарахо-лялась б при різних альтернативах, наприклад відмінність в сумі амортизації при методі прискореної амортизації і методі рівномірного списання. Якщо компанія при-водить суму відстрочених податків, яка виникає при використанні методу прискореної амортизації в податкових цілях, аналітик може отримати приблизну суму додаткових амортизаційних відрахувань через прискорення, розділивши суму відстрочених податків на поточну ставку податку. Відомості, одержувані завдяки роз-ширення вимогам про склад відстрочених податків, обговорюватимуться в наступному розділі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Амортизація і зменшення вартості виснаження ресурсів

 1. Знецінення
   зменшення вартості основних фондів через зношування при використанні і через вік. Бухгалтерська амортизація обчислюється за установленим математичним методиками. Економічна амортизація відображає втрату фондами реальної економічної
 2. Коригування суми амортизації
   ін оізводітся на величину різниці між сумами амортизації, нарахованими виходячи з вартості придбання основних засобів та за відновної вартості. Перерахунок амортизації за методом відновної вартості здійснюватись практично так само, як при методі загальної купівельної спроможності, але замість загального індексу споживчих цін у даному випадку застосовуються індивідуальні індекси
 3. Податкові системи розвинених країн
   Податкові системи розвинених країн, побудовані з урахуванням розглянутих принципів, припускають широке застосування стимулюючих пільг. Найважливішими з них є інвестиційний податковий кредит, прискорена амортизація, знижка на виснаження надр при видобуванні природних ресурсів та ряд
 4. Знос
   (в оцінці) - зменшення ринкової вартості активу, а також прогнозована зміна вартості. В оцінці вартістю не-рухомості враховують фізичну амортизацію, функціональне (моральне) знецінення, а також старіння, викликане впливом навколишнього
 5. 7.6. Аналіз нарахування амортизації і її використання
   Амортизація - перенесення по частинах, у міру фізичного зносу вартості основних фондів на вироблений з їх допомогою продукт (або послугу). Амортизація здійснюється для накопичення грошових коштів з метою подальшого відновлення і відтворення основних фондів. Амортизаційні відрахування - грошовий вираз розміру амортизації, відповідного ступеня зносу основних фондів. Вони
 6. Норма амортизації
   - Процентне відношення річної суми амортизації до первісної вартості основних
 7. 4.3 Амортизація нематеріальних активів та їх облік
   Амортизація НМА проводиться одним з наступних способів: лінійним; способом зменшуваного залишку; способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). Застосування одного зі способів здійснюється протягом усього строку корисного використання (СПІ). Протягом СПИ нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків консервації організації. Річна сума
 8. Завдання для самоперевірки
   Завдання 1. У 2008 році компанія «Мунір» справила такі господарські операції: 4 cічня компанія придбала за 400 000 у. е. чисті активи компанії «Замир». Справедлива вартість ідентифікованих чистих активів компанії «Замир» становить 222 000 у. е. Компанія «Мунір» вважає, що через популярність споживчої продукції компанії «Замир», термін корисної служби отриманого гудвілу (ділової
 9. Амортизація
   це планове погашення вартості основних фондів у міру їх зносу. Економічний сенс амортизації полягає у специфічному перенесенні вартості основних фондів на собівартість изготавливаемого продукту. Оскільки основні фонди обслуговують декілька виробничих циклів, функціонуючи багато років, то свою вартість вони можуть погасити шляхом перенесення його на виготов-тавліваемий продукт частинами.
 10. Нелінійні методи
   амортизації дозволяють відшкодувати більшу частину (60-75%) вартості фондів вже в першу половину терміну їх використання. У другу половину терміну служби величина амортизації зменшується. Нелінійні методи: 1) спосіб зменшуваного залишку; 2) спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну використання; 3) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції. При способі зменшуваного