« Попередня Наступна »

10.3. Дохід, прибуток і рентабельність виробництва

 Дохід підприємства і його форми. Підсумком господарської діяльності підприємства (фірми) виступає його дохід. Доход - це найважливіший економічний показник роботи підприємства, який відображає його фінансові надходження від усіх видів діяльності за певний період. У категорії доходу відображається економічна результативність діяльності підприємства, його господарська політика. Динаміка доходу, його величина свідчать про ступінь еф-
фективности діяльності підприємства,. суспільному визнанні виробленої ним продукції, а також про місце і роль даного підприємства на відповідному ринку.
У вітчизняній господарській практиці використовується показник валового доходу, який виступає у формі заробітної плати підприємницького або госпрозрахункового доходу і прибутку.
Валовий дохід визначається як різниця між сумою виручки від реалізації продукції і матеріальними витратами на її виробництво. Валовий дохід і чистий продукт єдині в тому сенсі, що обидва вони характеризує новостворену вартість, але мають відмінності практичного характеру.
Головне з них полягає в тому, що чистий продукт - це вироблена новостворена вартість, а валовий дохід - реалізована. Внаслідок цього валовий дохід не збігається за абсолютною величиною з чистим продуктом. Валовий дохід характеризує результат не тільки виробничої, а й усієї господарської діяльності підприємства, тому що враховує кінцеві результати діяльності підприємства в міру завершення процесу кругообігу коштів і розрахунків із споживачами.
У західній економічній теорії показник доходу характеризується ціною реалізованої продукції.
Відповідно видам витрат доходи підрозділяється на загальні, середні і граничні.
Загальний (валовий) дохід - це грошова сума, отримуємо травня від продажу певної кількості товару (виручка). Він визначається шляхом множення ціни товару на відповідну кількість продукції, яке фірма продала.
Валовий дохід фірми, як правило, складається з виручки від реалізації продукції і нереалізаціонних доходів. Виручка від реалізації продукції - це грошові кошти, які надійшли на рахунок фірми від реалізації продукції. Позареалізаційні доходи - це грошові кошти, отримання 'яких не пов'язане з безпосередньою виробничою діяльністю фірми: відсотки за вкладами, дивіденди, отримані штрафи, пені, доходи від валютних операцій та операцій з цінними паперами і т. Д.
Середній дохід - визначається шляхом ділення загального (валового) доходу на кількість реалізованої продукції, це виручка від реалізації одиниці продукції. Він виступу-
ет як ціна за одиницю продукції для покупця та є прибутком від одиниці продукції для продавця. Ціна і середній доход в зарубіжній економічній теорії - одне й те ж явище, розглянуте з різних точок зору.
Граничний дохід - це додатковий дохід до валового доходу, який отримує підприємець від продажу ще однієї додаткової одиниці продукції.
Показник граничного доходу є для підприємців орієнтиром у зміні обсягу виробництва, бо показує, як зміниться дохід в результаті збільшення випуску і реалізації продукції.
Фірма, визначаючи обсяги виробництва продукції, порівнює суму граничного доходу та граничних витрат кожної наступної одиниці продукції. Будь-яку одиницю продукції, граничний дохід від якої перевищує її граничні витрати, слід виробляти, бо на кожній такій одиниці продукції фірма отримує більше доходу від її продажу, чим вона додає до витрат, виробляючи цю одиницю продукції. І навпаки, якщо граничні витрати перевищують граничний дохід, фірмі слід припинити виробництво, бо вона додає більше до издерж-кам, ніж до доходу, така одиниця продукції не буде окупатися.
Економічний зміст прибутку та його класифікація. В економічній теорії існують різні погляди на сутність прибутку та визначення факторів її зростання.
Марксистська теорія виходить з того, що прибуток являє собою не що інше, як перетворену форму додаткової вартості, продукт змінного капіталу. Виступає як різниця між продажною ціною товару (виручкою) і витратами капіталу на його виробництво. Її коливання обумовлені в основному двома чинниками.
Перший фактор - це норма додаткової вартості, другий - органічна будова капіталу.
У сучасній економічній теорії можна виділити економічну, ризикову і функціональну теорії прибутку.
В основі економічної теорії лежить принцип теорії граничної продуктивності, згідно з якою капітал бере участь у процесі виробництва і надає таку ж «продуктивну послугу», як і праця, і отримує соответ-
ствующую частку суспільного продукту, рівну вартості граничного продукту, створеного капіталом, - прибуток.

У ризикової теорії прибуток трактується як породження діяльності підприємців в умовах недосконалої конкуренції, для якої характерні ризик, невизначеність і викликані ними втрати, банкрутство, безробіття і т. Д. Теоретики ризикової прибутку виділяють два види ризику: піддається вимірюванню (збиток від нього визначається витратами страхування ) і непередбачуваний, неісчісляемим ризик. У даній теорії прибуток розглядається як компен-сація і як винагороду за подолання невизначеності.
Прихильники функціональної теорії розглядають прибуток як винагорода за здійснення функцій нововведень, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і як результат послуги економічної влади суспільства. Представники даної теорії бачать особливості функ-циональной прибутку в тому, що вона проявляється лише в динаміці і носить тимчасовий характер.
З переходом до ринку, крім бухгалтерської, визначають і економічний прибуток.
Бухгалтерська прибуток являє собою різницю між валовим доходом і сумою явних витрат (виключно зовнішніх).
Економічна прибуток являє собою різницю між валовим доходом фірми і її витратами (явними і неявними -І зовнішні плюс внутрішні, включаючи нормальний прибуток). Залежно від конкурентного стану ринку - досконалої та недосконалої конкуренції - економічна прибуток класифікується як нульова, або нормальна, і ненульова. Нульова, або нормальна, прибуток має місце в умовах досконалої конкуренції, а її величина визначається сумою поставлений витрат, що розуміються як витрати, які несе підприємець внаслідок неальтернативні використання виробничих факторів і тим самим позбавляється можливості використовувати свої ресурси в іншій області підприємницької діяльності. Наприклад, студент використовує свої заощадження в якості капіталу, щоб організувати свою справу (пошиття курток). Разом з тим він цілком міг би покласти ці гроші в банк на строковий вклад і мав би певний дохід.
Основним джерелом такого прибутку є підприємництво, яке полягає в розробці нових ви-
дов виробництв, постановці нових завдань, оптимізації бізнесу і т. д. Надаючи свою продуктивну послугу, підприємець отримує винагороду на рівні поставлений витрат, або нормальною, нульовий, прибутки. Коли фірма отримує нульову економічний прибуток, вона покриває свої витрати. Існує і Поняття нормальна прибуток - це прибуток, від якої власники фірми відмовляються, використовуй свої власні ресурси у своїй фірмі, але яку вони могли б отримати, вклавши свої ресурси в іншу справу. Нормальний прибуток представляє альтернативну вартість використання поставляються власниками фірми ресурсів. Вона постає як прибуток, необхідна, щоб спонукати людей до організації та управління фірмою і мати дохід, необхідний, щоб утримати капітал у справі. По суті це середній прибуток.
В умовах недосконалої конкуренції економічний прибуток виступає у формі нульовий, чистої або диференціальної. Вона являє собою надлишок над нормальним прибутком і має місце в умовах існування монополій. Є результатом перерозподілу доходів споживачів.
У вітчизняній практиці прибуток являє собою форму чистого доходу підприємства і відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці. Визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і повними витратами на її виробництво. Виступає у формі балансової, розрахункової і чистого прибутку.
Отримана (валова) прибуток являє собою загальну суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей (від реалізації основних фондів) і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях (орендна плата, отримана від здачі майна в оренду, доходи, одержувані від пайової участі в діяльності інших під-приємств, доходи (дивіденди, відсотки) по акціях, облігаціях і інших цінних паперів, що належать підприємствам, а також інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції ( робіт, послуг) та її реалізацією, включаючи суми, отримані і сплачені у вигляді санкцій та відшкодування збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Дохід, прибуток і рентабельність виробництва

 1. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 2. Маржа прибутку, дохідна маржа.
   Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів: Чистий прибуток. . , Рентабельність активів = | (4.1 /) Активи Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як Рентабельність активів - = Дохідна маржа -
 3. Поріг рентабельності
   це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валовий маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю. Наприклад, виручка = 2000; змінні витрати - 1100; валова маржа - 900; постійні витрати - 860; прибуток - 40. Прибуток = валова маржа - постійні витрати = 0 або Прибуток = поріг рентабельності -
 4. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
   У чому відмінність між поняттями «прибуток» і «дохід підприємства»? Охарактеризуйте прибуток як економічну категорію. Які функції виконує прибуток? Назвіть відомі вам види прибутку. Як формується прибуток підприємства? Які податки сплачує підприємство з прибутку? Наведіть приклади видів діяльності, прибуток від яких оподатковується податком на доходи. ності. Що собою являє
 5. Розрахунок рентабельності (майна)
   Рентабельність активів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / середня величина активів
 6. Розрахунок рентабельності продажів (продукції)
   Рентабельність продажів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / виручка від реалізації -
 7. Розрахунок рентабельності інвестицій
   Рентабельність інвестицій = прибуток, (до сплати податку) / валюта балансу - величина короткострокових зобов'язань -
 8. Моделювання показників прибутковості і рентабельності
   Моделювання показника рентабельності капіталу підприємства забезпечує створення пятифакторную моделі рентабельності, що включає в себе всі п'ять показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів: PSUM A. Г. п Л7 1 січня - (+ +) P = P * N = N = N_ = NNN до N до FEFEFENNNNNN Ця модель дозволяє виділити п'ять факторів інтенсифікації: U / N- оплатоемкость продукції,
 9. Глава 5. Управління доходами, витратами, прибутком і рентабельністю
   Глава 5. Управління доходами, витратами, прибутком і
 10. 2) Рентабельність продукції
   визначається як: Рс = Прп / Срп = (РП - Срп) / Срп, де Прп - прибуток від продажів продукції, руб .; РП - виручка від продажів - обсяг продажів у відпускних цінах (без ПДВ і інших непрямих податків), руб., Срп - повна собівартість проданої продукції, руб. Визначається підсумовуванням витрат по рядках 020, 030 і 040 «Звіту про прибутки і збитки». Показник рентабельності продажів: РПР = Прп / РП = (рп -
 11. 81. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Формула Дюпона.
   Показники рентабельності характеризують ефективність діяльності підприємства. Ефективність - величина завжди відносна. Найважливішими показниками рентабельності є: Рентабельність продажів = комерційна маржа. Рентабельність СК - це орієнтир для вкладення в підприємство зовнішніх інвестицій, тобто для зовнішніх інвесторів. Вони дивляться на те, яка рентабельність СК, від чого залежить
 12. Рентабельність
   це показник ефективності одноразових і поточних витрат. Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність конкретного виду продукції. Рентабельність виробництва показує, наскільки результативно використовуються основні і оборотні фонди на підприємстві. Вона визначається як відношення річного прибутку до суми середньорічної вартості основних фонтів і оборотних коштів, виражене у
 13. Поняття рентабельності. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності на підприємстві
   Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, характеризує фінансову результативність його діяльності, але не дозволяє проаналізувати достатність отриманого ефекту. Для його оцінки використовуються відносні показники прибутковості, що характеризують віддачу зроблених витрат на виробництво. Для характеристики діяльності підприємства важливо знати не тільки економічний ефект
 14. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
   Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 15. Поріг рентабельності і запас фінансової міцності
   Під порогом рентабельності розуміється така виручка від реалізації, при якій підприємство має нульовий прибуток. Зі співвідношення ПР = B- ЗП -3 = 0 отримуємо, що при досягненні порогу рентабельності результат від реалізації після відшкодування змінних витрат тільки покриє постійні витрати, що не принісши ніякого прибутку. У літературі поріг рентабельності називають критичною точкою, "мертвої
 16. 10.1. Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності господарської діяльності. Система показників рентабельності активів і власного капіталу
   Показники рентабельності є відносні характеристики фінансових результатів і дають оцінку економічної ефективності функціонування комерційних організацій. Рентабельність активів вимірює рівень прибутковості вкладень у сукупні активи або в певну їх складову, рентабельність власного капіталу вимірює рівень прибутковості власних джерел
 17. Рентабельність капіталу
   (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап = Пч х 100 / К. (10) де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. Руб .; К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис.