« Попередня Наступна »

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках


Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються належним чином оформлені документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спец. виписці з особового рахунку.
Виписка банку - документ, що видається банком під-ву і відображає рух грош. коштів на поточному рахунку.
Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які наз. котировка: 1) виписка нумерується; 2) перевіряється наявність документів на підставі яких зараховані чи списані кошти; 3) перевіряється відповідність суми; 4) проставляється кореспонденція рахунків.

Особливість виписки банку: 1) залишки грош. коштів і надходжень на поточний рахунок під-ва банк записує по Кт поточного рахунку, а зменшення свого боргу - по Дт. Тому за Дт виписки відображ. списання коштів, а за Кт - надходження коштів на поточний рахунок. 2) при внесенні грош. коштів на рахунок банку подається об'ява на внесок готівкою, підтверджуючим документом при цьому є квитанція банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.

 1. 7.2. Техніка облікової реєстрації.
  Записи госп. операцій у регістрах наз. обліковою реєстрацією. Облікова екон. інформація. що міститься у первинних документах, систематизується на рахунках бух. обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синт. і аналіт. обліку з використанням типової кореспонденції рахунків. Перенесення інформ. з первинних документів в облікові регістри здійснюється по мірі надходження
 2. 5.1. Документи як джерело первинної операції
  Бух. документ - письмове свідоцтво певної форми та змісту, яке містить відомості про господарські операцію і є доказом її здійснення. Спосіб здійснення госп. операцій документами - документацією. Документація - елемент методу бух. облуку призначений для первинного спостереження за господарськими операціями для відображення їх в обліку. Первинні документи, які фіксують факти здійснення
 3. 10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.
  Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт - використання. Субоахунки по рах. 31: 311 - «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац. валюті; 312 - «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті; 313 - «Інші
 4. 4.2. Метод подвійного запису.
  Подвійний запис - метод, що виплив. з економ. суті відображу. операцій кожна з яких обумов. зміни у її 2 її частинах - в активі, пасиві чи одночасно. Відображу. кожної господ. операції двічі по дебету одного і кредиту іншого на однакову суму наз. подвійним записом. подвійний запис - основ. техн.. прийом БО, забезпеч. горизонтальний взаємозв'язок між рахунками, який наз. кореспондентським рахунком
 5. 10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача. Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва. Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз. осіб-суб'єктів
 6. 11.2 Документування товарних операцій
  Підставою для здійсн. розрахунків з покупцями є договір в якому визнач. обов'язки сторін по виконанню умов договору та відповідальність у випадку порушення прийнятих зобов'язань. Також обов'язковою умовою є наявність первинних документів на суми оплати за відвант. продукцію, виконані роботи та надані послуги під-во-покупець має отримати від постачальника розрах. документи: 1) при розрах. з
 7. Класифікація облікових регістрів
  І. За зовн. виглядом: 1) бухгалтерські книги, які застосовують для ведення записів з синтетичного і аналіт. обліку; тут всі листки пронумеровано, на останній стор. вказана кількість сторінок з підписом керівника, гол. бухгалтера і печаткоє під-ва. До них належать: Касова книга, Головна книга, Журнал-Головна книга. 2) облікові регістри-картки: ведуться для відображення аналіт. даних по кожному
 8. 4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.
  В залежності від обсягів інфор. і рівня узальнен. рахунки поділ. на синтетичні та аналітичні. Синтет. назив. рахунки признач. для обліку еконон. однорідних груп, засобів, джерел та господ. процесів у грош. вимірі. Облік, який здійсн. на підставі таких рахунків наз. синтетичним обліком. Аналітик. наз. рахунки признач. для деталізації узальн. інформації про конкретні види засобів, джерел та господ.
 9. 4.4. Узагальнення даних поточного бух. обліку.
  Відображ. господ. операцій за синтетич. та аналітич. рахунками являє собою поточний БО узагальн. якого ведеться за допомогою оборотних відомостей. Оборотні відомості - спосіб узагальн. оборотів і залишків за звітний період, засіб взаємозв'язку між балансом і рахунками. Назва рахунку Сальдо початкове Оборот за місяць Сальдо кінцеве Дт Кт Дт Кт Дт Кт 1 2 3 4 5
 10. 5.2. Вимоги до змісту і оформлення документів
  Документи повинні містити обов'язкові реквізити. Такими реквізитами для первинних бух. документів є:1. Назва. 2. Дата і місце складання 3. Назва документа, що складає цей документ 4. Зміст та обсяги господарських операцій 5. Одиниця виміру госп. операції 6. Посади осіб відповідних за здійснення госп. операції і правильність її оформлення та їх особистий підпис. Вимоги до документів: 1) Первинні документи
 11. 7.1. Облікові регістри та їх класифікація.
  Всі госп. операції після оформлення первинними документами заносяться до облікових регістрів - таблиць, призначених для відображення документально оформлених госп. операцій в системі рахунків накопичення та зберігання облікової інформації. Записи в регістрах бух. обліку виконуються на підставі первинних документів. Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконавцями та гол.
 12. 9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Згідно П (С) БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти грош. коштів - короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості. Рух грош. коштів - надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.
 13. 14.2. Документ. госп. операцій, пов'язаних з рухом товарів
  Для обліку товарів торгівлі та громадського харчуванні призначено рахунок 28 «Товари». Рахунок активний. До рахунку 28 відкривають наступі субрахунки: Субрахунок 281 «Товари на складі». Застосовують для обліку руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та роздрібних базах, складах... Субрахунок 282 «Товари в торгівлі». Використовуються для обліку руху та наявності товарів, що
 14. 15.2. Документи оформлення операцій з векселями.
  При надходженні векселя на під-во він є підставою для відображення операцій по одерженню векселя в бух. обліку. Вексель відноситься до категорії документів суворої звітності. В простому векселі вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов'язання, строк і місце плаиежу. найменування кредитора, підпис векселедавця. Окремо від суми може зазначатись зобов'язання по сплаті %. В
 15. 7.4. Форми бухгалтерського обліку.
  Форми бух. обліку (ФБО) - певна система регістрів, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них. Кожне під-во самостійно обирає ФБО. ФБО відображає технологію облікового процесу, передбачає відповідне врахування госп. операцій, порядок записів в регістрах синт. і аналіт обліку, складання та представлення облікових даних у формі звітності. Сучасними ФБО, що застосовуються на
 16. 4.1. Рахунки бух. обліку: зміст та побудова.
  Поточний облік стану, засобів, джерел та господ. процесів забезпеч. за допомогою системи рахунків. Рахунки - елемент методу БО, спосіб групування і поточного відображ. за певними ознаками наявності та руху засобів під-ва, їх джерел та господ. процесів. Зміст, признач. і побудова рахунків зумовлені об'єктами, що на них обліковуються, завданнями обліку. Рахунки БО прийнято зображ. у вигляді
 17. Гербовый налог
  сбор, денежные средства, взимаемые государством в виде налога на документы, оформление которых необходимо при оформлении ряда операций, сделок (регистрации фирмы, увеличение акционерного капитала, передача ценных бумаг, оформление опеки и
 18. Касові ордери
  Касові ордери - документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси (прибутковий касовий ордер) та їх витрачання за цільовим призначенням (вибутковий). Операція по здачі грошей до банку, крім оформлення вибуткового касового ордеру, потребує також об'яви на внесок готівкою. Об'ява складається з 3-х частин: І частина залишається в банку, ІІч. - квитанція, що передається касиру, ІІІ ч.
 19. Статутний капітал і корпоративні права
  Корпоративні права - це права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації. Емітентом корпоративних прав може бути держава в особі уповноваженого органу або юридична особа, яка від свого імені розміщує корпоративні права і зобов'язується
 20. 13.2. Документування госп. операцій пов'язаних з рухом гот. продукції.
  Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюються накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання в яких вказується: дата; шифр цеху і складу; найменування продукції; номенклатурний номер; одиниця виміру; кількість; ціні за одиницю. Виписується в 2-х примірниках: один з яких призначений для здавальника, інший залишається на складі. Для