« Попередня Наступна »

10.3. Еластичністю попиту ТА ЇЇ ФАКТОРИ

 Еластичність попиту характеризує ступінь реакції попиту на дію будь-якого фактора. Залежно від виду фактора, що впливає на попит, розрізняють еластичність попиту за ціною, еластичність попиту за доходом і перехресну еластичність попиту.
Еластичність попиту за ціною показує зміну обсягу попиту при зміні ціни товару на 1% за умови, що всі інші фактори незмінні.
Ступінь цінової еластичності попиту вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності Ed, який дорівнює відношенню процентної зміни обсягу попиту Q4 до процентної зміни ціни:
? / = Aft // AP,
або Ed - (AD / D) - 100%: (АР / Р) - 100%,
або & - (P / D) - (AD / АР),
де D, P - первинний попит і ціна відповідно; AD, АР- зміни попиту та ціни.
Припустимо, що початкова ціна на виноград становить 5 дол., А обсяг попиту при цій ціні дорівнює 100 т на тиждень. Якщо ціна зменшиться до 4 дол., А обсяг попиту зросте до 110 т на тиждень, то
Ed = (10/100) - 100%: (-1/5) - 100% - 10: (-20) - -0,5.
Величина Ed буде завжди негативним числом, оскільки будь-яка зміна в ціні викликає протилежне зміну попиту, однак при розрахунках знак "-" часто ігнорується.
Залежно від значення коефіцієнта Їв, взятого за абсолютною величиною, розрізняють:
еластичний попит, коли Ed> 1. При еластичному попиті зміна ціни веде до більшого процентному зміни попиту. Наприклад, якщо при зниженні ціни на 4% попит збільшився на 8%, то Ed = 8: 4 = 2;
нееластичний попит. При нееластичним попиті Ed <1. Це означає, що дане відсоткове зміна ціни супроводжується відносно меншим зміною обсягу попиту. Так, у наведеному прикладі Ed = 0,5, що означає нееластичність попиту на виноград;
попит одиничної еластичності, при якому Ed = 1, т. е. процентна зміна ціни і наступна зміна попиту рівні;
абсолютно еластичний попит і абсолютно нееластичний попит являють собою дві крайні ситуації. При абсолютно еластичному попиті при постійній ціні може бути реалізоване будь-яку кількість товару, т. Е. Ed -> Крива попиту має вигляд горизонтальної лінії D2 (рис. 10.2) і використовується для характеристики моделі досконалої конкуренції.
Абсолютно нееластичний попит означає протилежну ситуацію, коли будь-яка зміна ціни не призводить до зміни попиту. Коефіцієнт еластичності у цій ситуації буде дорівнює нулю, тобто. Е. Ed = 0, а крива попиту матиме вигляд вертикальної лінії D \. Прикладом абсолютно нееластичного попиту може служити попит на життєво необхідні ліки та ін.
Нахил кривої попиту не завжди є точним орієнтиром у цінової еластичності попиту. Це пояснюється тим, що значення і нахил кривої попиту багато в чому залежать від одиниці виміру попиту, наприклад кілограм, тонна, вагон. Еластичність попиту за ціною є відносним показником, що вимірює ступінь чутливості споживача до зміни ціни, і від обраної одиниці виміру не залежить.
Про еластичності попиту можна також судити по зміні загальної виручки (доходу). При цьому можливі наступні варіанти оцінки еластичності:
1. При еластичному попиті зміна ціни викликає зміна про-
щей виторгу в протилежному напрямку. Дохід (виручка) від реалізації продукції дорівнює добутку ціни на обсяг реалізованої продукції (PQ). Крива попиту D \ на рис. 10.3 відображає еластичний попит, оскільки при зростанні ціни з 3 до 6 дол. обсяг загальної виручки скоротиться з 15 (3 - 5) до 12 (6 - 2) дол.
Нееластичний попит буде означати, що зміна ціни викличе зміну загального виторгу в тому ж напрямку. Так, зниження ціни, відповідне кривої попиту D% з 4 до 2 дол. призведе до зниження загальної виручки з 8 до 6 дол.
У разі одиничної еластичності зміна ціни не викликає зміни загальної виручки. Аналіз кривої попиту?> З показує, що при зміні ціни з 3 до 6 дол. загальна виручка залишається неизмен-ної - 24 дол.
На рис. 10.3 представлені криві двох видів: D \, D2 - криві попиту, опуклі до початку координат і D3 - крива попиту пряма. Лінійна крива попиту має постійний нахил, але уздовж кривою змінюється еластичність.
Проаналізувавши загальну виручку, відзначимо, що попит у точці А буде високоеластичним, оскільки підвищення ціни з 6 до 8 дол. призведе до зниження доходу з 24 до 16 дол. У точці С, де обсяг реалізації буде дорівнює нулю, еластичність попиту буде дорівнює - оо.
 Навпаки, в точці В попит буде нееластичним, оскільки зниження ціни з 3 до 2 дол. знизить дохід з 24 до 18 дол. У точці Е при Р = 0 еластичність попиту також буде дорівнює нулю.
Таким чином, еластичність попиту за ціною для лінійної кривої попиту підвищується від нуля до мінус нескінченності в міру зростання ціни. Верхній відрізок кривої попиту характеризується високою еластичністю попиту за ціною, нижній - нееластичністю. Поділяють ці два відрізки точки кривої з одиничною еластичністю.
Еластичність попиту за ціною, розрахована для будь-якої точки на кривій попиту, називається точкової еластичністю. Точкова еластичність попиту за ціною вірна для незначних змін ціни і обсягу попиту.
Для великих змін у ціні або обсязі попиту розраховується еластичність попиту між двома точками, або дугова еластичність попиту за ціною (ЕСЦ).
Припустимо, що ціна на банани зросла з 1 до 3 дол. за 1 кг. У результаті підвищення ціни обсяг попиту за тиждень скоротився з 1200 до 600 кг. При розрахунку ЕСЦ можуть бути використані колишні або нові ціна і обсяг попиту.
При порожніх ціною і обсязі попиту
Ed = (Я / D) (AD / ДЯ) = (1/1200) (- 600/2) = - 0,25.
При використанні нових ціни і обсягу попиту Ed = (3 / 600Х- 600/2) = - 1,5.
Таким чином, при використанні колишніх і нових цін і обсягів по мов попиту відхилення в еластичності попиту за ціною досить значні. Для того щоб уникнути подібних непорозумінь, використовується формула дугової еластичності попиту:
ED = (яср / QCP.CHBD / ар),
де Рср - середня ціна; Qcp c - середній обсяг попиту; АД АР - зміна ціни і обсягу попиту відповідно.
У нашому прикладі середня ціна дорівнюватиме 2 ((1 + 3): 2) дол., Середній обсяг попиту - 900 ((1200 + 600): 2) кг.
Ed = (2 / 900х-600/2) = - 0,67.
Основними факторами еластичності попиту за ціною є:
наявність і доступність товарів-субститутів. При підвищенні цін на основний товар люди зможуть перейти на споживання това- ра-субститут, тому попит на основний товар буде достатньо еластичним. Відсутність у товару близьких замінників означатиме відносно нееластичний попит на нього;
питома вага в доході споживача. Чим вище питома вага даного товару в бюджеті споживача, тим еластичніший буде попит на нього;
ступінь інтенсивності потреби. Попит на товари першої необхідності зазвичай менш еластичний, ніж на предмети розкоші;
фактор часу. На коротких періодах попит зазвичай менш еластичний, ніж на довгих. Зі збільшенням тимчасового періоду еластичність попиту зростає, оскільки відбуваються нарощування виробництва товарів-субститутів і поступова адаптація смаків піт-ребітелей;
доступність товару або послуги. Чим менш доступний товар, тим нижче еластичність попиту на нього (наприклад, в умовах дефіциту).
Крім ЕСЦ розрізняють еластичність попиту за доходом і перехресну еластичність попиту.
Еластичність попиту за доходом дозволяє виміряти відсоткове збільшення попиту слідом за тим чи іншим зміною доходу. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом ЕІ буде дорівнює:
? _ Процентне зміна попиту _ D2- D} РІ2 - Р /, 'Процентне зміна доходу D2 + D, DIX + DI2 *
де D \ UD2 - величина попиту до і після зміни доходу; DI \ t Dh - дохід до і після зміни відповідно.
Коефіцієнт еластичності попиту за доходом ЕІ має позитивне значення для більшості товарів, споживання яких зростає в міру зростання доходу, або нормальних товарів. ЕІ отримує негативне значення для нижчих товарів, коли із зростанням доходів споживачі скорочують число покупок цих товарів.
Перехресна еластичність попиту дозволяє виміряти реакцію споживчого попиту на один товар х при зміні ціни како- го-небудь іншого товару у. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту Еху дорівнює відношенню процентної зміни попиту на товар х до процентної зміни ціни товару у \
Еху =% ДД /% ДРГ
Якщо Еху буде величиною позитивною, то х і у - взаємозамінні товари, так як зростання ціни на один з них призведе до зростання попиту на інший.
Негативне значення Еху вказує на те, що х і у - взаємодоповнені або комплементарні товари, так як зростання ціни на один з них призведе до падіння попиту на інший.
Значення Еху дорівнює нулю для незалежних товарів, коли зміна ціни одного товару не викликає зміни попиту на інший.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Еластичністю попиту ТА ЇЇ ФАКТОРИ

 1. Тема 5. Ринок. Попит і пропозиція на ринку.
   Поняття ринку, основні суб'єкти, інфраструктура ринку. Попит. Закон попиту. Винятки із закону попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Пропозиція в трьох періодах. Еластичність. Фактори еластичності. Пряма еластичність попиту. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту по доходу. Еластичність пропозиції. Практичне застосування концепції
 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Попит, обсяг попиту, функція попиту, крива попиту, закон попиту, парадокс Гіффена, ефект Веблена, ефект очікуваної динаміки цін, цінові та нецінові фактори попиту, пропозиція, обсяг пропозиції, функція пропозиції, крива пропозиції, закон пропозиції, цінові та нецінові фактори пропозиції , ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, еластичність попиту за ціною, коефіцієнт
 3. Питання
   Дайте визначення еластичності попиту за ціною і еластичності попиту за доходом. Перерахуйте фактори, що визначають еластичність попиту за ціною. Якщо ви знаєте, що еластичність більше 1, що ви можете сказати про еластичність попиту? Якщо еластичність дорівнює 0, який характер попиту - абсолютно еластичний або абсолютно нееластичний? Покажіть на якому-небудь графіку попиту та пропозиції загальні
 4. Еластичність в економіці
   Ситуація на ринку міняється під впливом різних факторів, кожен з яких надає певний вплив на продавців і покупців. Ступінь цього впливу може бути різною. Аналіз реакції продавців і покупців на зміну ринкових параметрів здійснюється за допомогою показників еластичності. Еластичність в економіці характеризує ступінь зміни однієї змінної у відповідь на
 5. Основні поняття
   Еластичність Сукупна виручка еластичність пропозиції Еластичність попиту за ціною Еластичність попиту по доходу по
 6. 8. Перехресна еластичність попиту.
   Перехресна еластичність попиту - відношення процентної зміни величини попиту на один товар до заданого процентному зміни ціни іншого товару, за інших рівних умов. E Д (х) =, де E Д (х) - коефіцієнт перехресної еластичності попиту; - Зміна обсягу попиту на товар А; - Обсяг попиту на товар А; Рв - ціна товару В. Перехресна еластичність попиту пов'язана з поняттям
 7. Еластичність і крива взаємного пропозиції.
   Якщо використовувати точну форму кривої взаємного пропозиції, то можна проаналізувати її в руслі загальної концепції еластичності. На відміну від загальної еластичності, еластичність кривої взаємного пропозиції дорівнює еластичності попиту на імпорт вздовж кривої і визначається як процентна зміна кількості імпортного попиту, поділене на процентна зміна у відносній ціні імпорту (хоча
 8. 7. Еластичність попиту за ціною і по доходу
   Для того що б виміряти ступінь реакції споживачів на зміну ціни або доходу, використовується таке поняття як еластичність, слід розрізняти еластичність попиту за ціною, еластичність попиту за доходом, перехресна еластичність. Еластичність попиту за ціною: показує ступінь впливу зміни ціни на зміни кількості продукції, на яку пред'являється попит, в цьому полягає
 9. Еластичність попиту по доходу
   ступінь зміни попиту на даний товар (AQd) внаслідок зміни величини доходу його споживачів (АУ) за інших рівних умов. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом розраховується наступним чином: Еу = AQd (%%) / АУ (%%). Позитивні і негативні значення коефіцієнт еластичності попиту по доходу приймає відповідно по нормальним товарам і товарам нижчої
 10. Еластичність попиту по доходу
   Еластичність попиту по доходу - показник, що відображає зміну обсягу попиту на товар при зміні доходів споживачів, розрахований як відношення зміни обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни доходу, вираженого у відсотках. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення еластичності попиту за ціною. Поясніть взаємозв'язок між сукупною виручкою і еластичністю попиту за ціною. Крім
 11. Розрахунок еластичності попиту за ціною
   Економісти розраховують цінову еластичність попиту як відношення зміни обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. зміна обсягу попиту,% Цінова еластичність попиту = "| | 0 / р зміну ціни, / о Припустимо, що ціна стаканчика морозива зросла з $ 2,00 до $ 2,20 і тепер ви
 12. Еластичність попиту та пропозиції
   Під еластичність попиту розуміється ступінь зміни попиту залежно від ступеня зміни ціни. зміна обсягу попиту, початкове його значення, зміна ціни, первинне значення. Тоді - еластичність. Залежно від виділяють еластичний попит при і нееластичний при. Якщо - частий випадок. Виділяють абсолютно еластичний і абсолютно нееластичний попит. При
 13. Закон попиту
   висловлює функціональну (кількісну) взаємозв'язок попиту та ринкової ціни. Такий взаємозв'язок зумовлена ??економічною природою попиту: він представляє платоспроможну потребу людей. При цьому обсяг попиту не збігається, як правило, з об'ємом потреб: людина, не має потрібної кількості грошей, не може задовольнити даний обсяг потреб. Закон попиту виражає наступну
 14. Еластичність попиту за ціною
   ступінь зміни величини попиту (AQd) на товар в результаті зміни ціни на нього (Ар) за інших рівних умов. Коеф- 365 фициент цінової еластичності попиту розраховується за наступною формулою: Ер = AQd (%%) / Ар (%%). До факторів, що визначає ступінь цінової еластичності попиту, відносяться: якість, кількість і ціна взаємозамінних доповнюваних товарів; величина гранично можливих
 15. Еластичність попиту
   Еластичність - показник, що відображає зміну в обсягах попиту та пропозиції при зміні однієї з його детермінант. Еластичність попиту за ціною - показник, що вимірює, як зміниться обсяг попиту при зміні ціни товару. Розраховується як відношення зміни обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Коли ми розглядали детермінанти попиту
 16. Види кривих попиту
   Зазвичай економісти класифікують криві попиту відповідно до їх еластичністю. Попит оцінюється як еластичний, коли еластичність більше 1. Тобто зміна кількості товару, виражене у відсотках, щодо вище, ніж зміна ціни, виражене у відсотках. Попит оцінюється як нееластичний, коли еластичність менше 1. Тобто зміна кількості товару відносно нижче зміни