« Попередня Наступна »

10.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

 Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом наступних факторів:
обсяг реалізації продукції;
структура реалізації;
зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції;
| Зміна собівартості реалізованої продукції за рахунок зміни собівартості окремих виробів;
ціни на матеріали і тарифи на послуги;
відпускні ціни на реалізовану продукцію;
економія, пов'язана з порушенням господарської дисцип-ліни.
Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.
Розрахунок загальної зміни прибутку (Д / *) від реалізації продукції:
ЛЯ = />, - / V
де Р \ - прибуток звітного року; Рп - прибуток базисного року.
Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (ДР,) в оцінці за плановою (базової) собівартості:
де Р0 - прибуток базисного року; К) - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції;
де S, "- фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період в цінах і тарифах базисного періоду; So - собівартість базисного періоду.
Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції (АР2):
AP2 = Pq (K2-K ^
де К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними іенам;
К, = jV |, o // V0,
де Nі 0 - реалізація у звітному періоді за цінами базисного періоду; N (> - реалізація у базисному періоді.
Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (АР)):
АР3 = і'уКз -і- ,,).
Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (Д Р4):
А /> 4 = SI0-S "
де - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.
6. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реа-лізованного продукцію (ДА):
ДЛ = ЛГ, і-florae = ~~ реалізація в звітному році в цінах звітного року (р - ціна виробу, q - кількість виробів); - Y / у ?, -
реалізація в звітному році в цінах базисного року.
Вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (ДР6), а також порушень господарської дисципліни (ДР7) визначається окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку. Сума факторних відхилень дає обшее зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається наступною формулою:
ДР = Р, - Р0 = АР, + ДР2 + АР} + ДР4 + ДР5 + ДР6 + АР7 або,
Д /> =? Д /> ,.
У табл. 10.2 наведено вихідні дані і умовний приклад факторного аналізу прибутку від реалізації продукції.
Таблиця 10.2. Вихідні дані для факторного аналізу прибутку, тис. Руб.
!
ванну продукцію
Складові прибутку
158017
212000
і
Реалізації продукції у відпускних цінах підприємства
125312
151682
32705
, 60318
Повна собівартість продукції
За базису на фак-: Фактичні Фактичні дані j
За базису тично реализо '
дані по звіту
243853
з коригуванням на j зміна цін і т.
 п. и
212000 171434 151524 72419 60476
Ступінь впливу на прибуток різних факторів: 1. Збільшення обсягу продукції в оцінці по базисній повній собівартості. Насамперед обчислюють коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці по базисній собівартості:
151 682/125 312 = 1,210435.
Потім базисну прибуток віднімають з її скоригованої величини:
АР, - 32 705- 1,210435 - 32705 = +6882 тис. Руб.
Збільшення обсягу продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці по базисній собівартості:
Д / »2 = 32705 | (212 ТОВ: 158017 - сто п'ятьдесят одна тисячу шістсот вісімдесят два: 125312) = = + 4287 тис. Руб.
Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Порівнюють базисну повну собівартість, скориговану на коефіцієнт зростання обсягу випуску, з базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції:
Д /> з = 125312 - 1,341628 - 151 682 = = +16 444 тис. Руб.
Зменшення витрат на карбованець продукції. Визначають різницю між базисної повною собівартістю фактично реалізованої продукції та фактичною собівартістю, обчисленої з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси та причин, пов'язаних з порушенням господарської дисципліни:
ДЛ = +151682 - 151524 = +158 тис. Руб.
Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції в дей-ціалу цінах:
APS = ДР, = 243853 - 212 ТОВ = = 31 853 тис. Руб.
Зміна цін на матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення, тарифних ставок оплати праці. У розрахунках використовуються відомості про собівартість продукції. В даному випадку ціни на матеріали, тарифи на енергію та перевезення були підвищені на 10 000 тис. Руб., Оплата праці - на 9910 тис. Руб., Що призвело до зниження прибутку на 19 910 тис. Руб.
Порушення господарської дисципліни. Встановлюється за допомогою аналізу економії, що утворилася внаслідок порушення стандартів, технічних умов і т. П. У даному прикладі не виявлено додаткового прибутку, отриманого за рахунок перерахованих причин. Обшее відхилення по прибутку становить:
72419 - 32705 = 39714 тис. Руб.
Результати розрахунків подання; у зведенні впливу факторів на прибуток від реалізації продукції (тис. руб.):
Показник | Сума |
j Відхилення прибутку, всього j 397
У тому числі за рахунок: 1
змін обсягу продукції '6882
зміні структури продукції: 4287
зміни структури витрат j 16444
зміни рівня витрат тисячі сто п'ятьдесят вісім
зміни цін на продукцію 31 853
зміни цін на матеріали і тарифів -19910
порушень господарської дисципліни - I
ее
Баланс відхилень, таким чином, склав:
39 714 = 6882 + 4287 + 16 444 + 158 + 31 853-19 910.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

 1. 4.5.2. Факторний аншнз процентного прибутку
   Важливе значення в аналізі зміни процентної прибутку має факторний аналіз, який вивчає вплив окремих поки-зателей на збільшення прибутку. Розглянемо мультипликативную модель процентного прибутку: Власний Процентна Процентна _ Прибуткові капітал прибуток прибуток - активи * Прибуткові 'Власний
 2. 8.5. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат
   Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на карбованець матеріальних витрат. Його підвищення позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести міжгосподарські порівняння і встановити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну
 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
   Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна: обсягу реалізації; структури продукції; відпускних цін на реалізовану продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів. Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації
 4. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
   Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,
 5. Факторного аналізу задачі
   відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 6. 3.10.2. Факторний аналіз прибутку від продажів продукції
   Застосовуючи метод ланцюгових підстановок, факторний аналіз приросту прибутку ЛППР від продажів ЛППР можна виконати на основі наступних моделей: ЛППР = ЛПВИР + ЛПСР + ЛПУ + АПК або АППР = ЛПВАЛ + ЛПУ + ЛПК, де ЛПВИР - приріст виручки від продажів продукції, руб. ЛПСР - приріст собівартості проданої продукції, руб. ЛПУ - приріст управлінських витрат, руб. ЛПК - приріст комерційних витрат, руб. ЛПВАЛ -
 7. Нормативний метод
   Нормативний метод (метод бюджетування) застосовується в тому випадку, якщо можливо встановити норми і нормативи витрачання матеріалів, палива, зарплати по конкретних видах продукції (прямих і непрямих витрат) - за центрами відповідальності організації. Схему планування величини прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) нормативним методом можна представити в наступному вигляді (див. Рис.6.9.):
 8. Питання 80. Факторний аналіз динаміки фінансово-економічних показників
   Модель Дюпона - алгоритм фінансового аналізу рентабельності використовуваних активів, відповідно до якого коефіцієнт рентабельності використовуваних активів являє собою твори коефіцієнта рентабельності реалізації продукції і коефіцієнта оборотності використовуваних активів. Початкове уявлення факторної моделі Дюпона. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу ROA.
 9. Факторний аналіз
   - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т. Е. Полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний
 10. 10.5. Аналіз показників рентабельності
   Для оцінки рентабельності розраховуються два типи показників: рентабельність підприємства; рентабельність продукції. Рентабельність підприємства оцінюється за допомогою наступних показників. 1. Показники рентабельності капіталу: показник власного капіталу: г = Jk.ioo%, ск СК де С К - середня величина власного капіталу; Пч - величина чистого прибутку. Цей показник характеризує
 11. Основне завдання прямого факторного детермінованого аналізу
   - Оцінка впливу абсолютної зміни кожного фактора на абсолютна зміна результативного показника. Одним з найбільш поширених методів детермінованого факторного аналізу є метод
 12. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
   Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. На обсяг прибутку від реалізації продукції впливають шість чинників: обсяг реалізації продукції; її структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень середньореалізаційних
 13. Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу
   Моделювання дозволяє відтворити господарські процеси, що протікають на підприємстві за допомогою формул, що представляють математичні моделі. У детермінованому факторному аналізі використовуються 4 види моделей. 1. Адитивні: А = ху, де А - результативний показник; х і у - фактори, що визначають його значення. 2. Мультиплікативні: А = х-у. 3.
 14. На які питання дозволяє відповісти факторний аналіз?
   На результати фінансово-господарської діяльності оказ-кість вплив безліч чинників, що знаходяться у взаємозв'язку, залежності і обумовленості. Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних причинно-наслідковим зв'язком, називають факторної системою: Y = f (X |, Xj, ..., Хп), де Y- результат; Х {, Х2, ..., Хп - фактори, що впливають на нього. При вивченні факторних систем вирішуються наступні