« Попередня Наступна »

10.3. Інфляція, її визначення та вимірювання. Причини інфляції. Форми інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції

 Інфляція, одна з найскладніших проблем економіки, виникає, якщо обсяг грошової маси перевищує потреби товарного обігу. Походження інфляції пов'язане з рухом грошей: канали обігу переповнюються грошовою масою, відбувається знецінення грошей, підвищується загальний рівень цін на товари та послуги. «Погоня грошей за товаром» - так охарактеризував інфляцію американський соціолог Дж. Гелбрейт. Зароджуючись на грошовому ринку, вона поширюється за межі цієї сфери, проникаючи у відносини виробництва, розподілу і споживання. Результатом знецінення грошей є падіння їх купівельної спроможності щодо товарів і послуг та зменшення реальної вартості строкових рахунків в банках, щорічної ренти, страхових полісів інших паперових активів з фіксованою вартістю, які превентивно накопичувалися для пом'якшення наслідків непередбачених обставин.
Однак не всяке підвищення цін означає інфляцію. Якщо, наприклад, ціни на товари і послуги зростають пропорційно підвищенню їх якості, то мова не йде про інфляцію.
Інфляція цін - це не тільки монетарний феномен, що виявляється в стійкому і безперервному зростанні цін у зв'язку з надлишком грошової маси в обігу, а й макроекономічний процес, що охоплює всю економіку країни.
Інфляція - це соціально-економічне явище, породжене диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового господарства, яке виражається в безперервному, стале та загальному зростанні цін і впливає на всі сторони економічних відносин.
В умовах інфляції різні види цін змінюються не-рівномірно: одні швидко збільшуються, інші повільно ростуть, треті залишаються без зміни. Тому, щоб її виміряти, необхідно використовувати індекси цін - показники інфляції, які дають кількісну оцінку інфляційних процесів. Це відносні показники, що характеризують
Основи теорії макроекономіки 343
зміна співвідношення цін у звітному періоді в порівнянні з базисним.
Для розрахунку рівня інфляції в якому-небудь році необхідно із індексу цін цього року відняти індекс цін базисного року, різниця і становитиме інфляційний приріст цін.
Щоб визначити темп інфляції - швидкість її зміни по відношенню до попереднього періоду часу, необхідно із індексу цін поточного року відняти індекс цін базисного року, розділити різницю на індекс цін базисного року та висловити отриманий результат у відсотках:
Темп ІСЦ поточного року - ІСЦ базисного року
=
інфляції ІСЦ базисного року
Існує і такий спосіб вимірювання інфляції, як «правило величини 70», що дозволяє підрахувати кількість років, за які відбувається подвоєння рівня цін. Для цього число 70 ділять на темп щорічного збільшення рівня цін. Якщо результат перевищує один рік, то передбачається, що в наступні роки темп інфляції не зміниться в порівнянні з розрахунковим роком. «Правило величини 70» зазвичай застосовують для уста-лення часу, який буде потрібно, щоб номінальний ВВП або особисті заощадження подвоїлися, а їх реальне вираження залишилося незмінним.
В якості непрямих показників рівня інфляції можуть використовуватися а) дані про ставлення товарних запасів до суми грошових вкладів населення, б) дані про перевищення доходів населення над витратами (у відсотках).
Інфляція в сучасних умовах має безліч причин. Так, вона породжується структурними порушеннями в різних сферах ринкового господарства, в результаті яких виникають диспропорції між попитом і пропозицією, накопиченням і споживанням, державними доходами і витратами. Інфляційні процеси визначаються не тільки мо-нетарнимі, але і рядом немонетарних чинників, які знаходяться в складній взаємодії. Причини інфляції переплітаються з наслідками, коли соціально-економічні результати інфляції провокують її подальше розкручування.
Порушити наявний в економіці ціновий паритет і викликати інфляційні хвилі можуть наступні «рушійні сили»:
- Держава, яка активно втручається в процеси ціноутворення і реалізує монопольне право на грошову емісію, зовнішню торгівлю і т. Д .;
344 Розділ III
домашні господарства, що мають схильність до заощаджень; їх інфляційні очікування іноді переростають у ажіо-тажному попит;
монополісти, т. е. суб'єкти ринку, які застосовують принципи ціноутворення, формування витрат виробництва і розподілу доданої вартості, ломлячи їх крізь призму присвоєння монопольно високого прибутку;
профспілки, постійно борються за підвищення рівня оплати праці в національній економіці;
закордон, що експортує в країну дорожчаючі ресурси, особливо енергетичні, і імпортує досить значні маси товарів і послуг.
Зміна природи грошей, перетворення їх характеру з товарного в кредитний зробило інфляцію масовим явищем наших днів, що робить вплив на всі сторони економічного життя.
Зародившись на грошовому ринку, інфляція поширюється на ринки товарів і послуг, капіталів, праці, поступово охоплюючи весь економічний механізм. Виникаючи на базі дисбалансу сукупних попиту та пропозиції (першопричина інфляції), в умовах розвинених товарно-грошових відносин вона проявляється у зростанні загального рівня цін при зниженні купівельної спроможності грошей. Це логічно випливає з аналізу формули обміну кількісної теорії грошей:
M * V = P * Y, (10.3)
де М - маса грошей; V - швидкість обігу; Р - рівень цін; Y - обсяг національного виробництва.
З формули (10.3) випливає, що рівень цін прямо пропорційний сукупним витратам покупців на придбання вироблених благ (т.
е. фактично платоспроможному попиту) і обернено пропорційний обсягу виробництва (т. е. фактично пропозицією товарів і послуг). Це можна виразити ра-венства
P = M * V / Y. (10.4)
Дана формула подчеківает такі причини інфляції, як товарний дефіцит, інспірований збільшенням попиту без відповідної зміни з боку пропозиції, а також падіння обсягів випуску продукції внаслідок зростання витрат виробництва і зменшення обсягів пропозиції. Причиною інфляції виступає і зростання грошової маси в економіці, який виникає в результаті грошово-кредит-ної політики центрального банку країни, а також бюджетного
Основи теорії макроекономіки 345
дефіциту, який штовхає державу на грошову емісію. Уряд друкує нові гроші як альтернативу подат-гових надходжень, які воно не змогло забезпечити. Дохід від надрукованих грошей («сеньйораж») використовується для покриття-ку державних витрат, але чим більше здійснюється держзакупівель на додатково емітовані гроші, тим сильніше знецінюються гроші, що знаходяться на руках у населення.
У результаті додаткової емісії збільшується кількість грошей, необхідна для покриття бюджетного дефіциту. Якщо вважати, що джерелами коштів для державних закупівель є податкові надходження до бюджету (Т) і додаткова грошова емісія (? M), то можна записати наступне рівність:
G =? М + Т, (Ю-5)
де G - витрати держави.
З цього випливає, що? М = G - Т.
Коли держава друкує нові гроші, воно тим самим скорочує вартість наявних у суспільстві запасів грошей, оскільки в країні починається зростання товарних цін. Дане явище прийнято називати інфляційним податком, так як інфляція, що утворилася в результаті емісії додаткових грошей, є податком на готівкові гроші.
Зростаюча грошова маса, що спрямовується урядом на покриття бюджетного дефіциту, посилює інфляцію, в результаті чого знецінюються податкові надходження і ще більше посилюється проблема бюджетного дефіциту. Зростаючий хронічний бюджетний дефіцит у свою чергу підстьобує грошову емісію, і це прискорює інфляцію. Таким чином, що стрімко розвивається інфляція (гіперінфляція), з одного боку, виникає в результаті бюджетного дефіциту, а з іншого - його підсилює. Дане явище в економічній літературі отримало назву ефекту Танзи-Олівера.
Причиною інфляції є і прискорення обігу грошей, оскільки ціни можуть зростати за рахунок збільшення не тільки кількості грошей в обігу, а й швидкості їх оборотності, що відображає наступна формула:
М * V * k
р = (10.6)
Y
де k - це коефіцієнт прискорення оборотності грошей.
При k> 1 в економіці починає розкручуватися інфляція. Чим більше даний коефіцієнт при інших рівних показу-
346 Розділ III
телях, тим вище її темпи. Якщо темпи зростання грошової маси незначні і жорстко контролюються центральним банком країни, то значимість фактора швидкості грошового обігу для прискорення темпів інфляції істотно зростає. Особливо помітно це вплив під час переходу, наприклад, від низьких темпів інфляції до високих, або навпаки. При переході від низької інфляції до високої швидкість обігу грошей зростає, викликаючи зниження попиту на національну валюту; в зворотному випадку попит на національну валюту зростає, сповільнюючи грошовий обіг і інфляцію. Швидкість обігу грошей збільшується і у зв'язку із зростанням інфляційних очікувань населення і бізнесу, зменшенням їх схильності до заощаджень.
Скорочення реального обсягу національного виробництва також виступає однією з причин розвитку інфляції. При стабільному рівні грошової маси і постійної швидкості її обороту скорочення реального обсягу національного виробництва призводить до підвищення темпів інфляції, оскільки колишнє кількість грошей протистоїть меншому обсягу товарів і послуг. Це можна укласти і виходячи з класичного рівняння інфляції:
М * V
р = (10.7)
Y * h
де h - коефіцієнт скорочення реального обсягу національного виробництва, всі значення якого 0 Однак слід зазначити, що остання з названих причин інфляції значно менш істотна, ніж зростання швидкості грошового обігу і, тим більше, збільшення грошової маси.
Інфляцію може спровокувати і високий рівень монополізації економіки, тому що монополії реалізують свої інтереси в отриманні монопольно високого прибутку за рахунок підтримки монопольно високих цін. Її може підштовхувати ринкова влада держави, що реалізується в адміністративному підвищенні цін, а також зростання його непродуктивних витрат, наприклад військових.
На практиці інфляція проявляється в різних формах, на поверхні економічних явищ зумовлюються багатьма причинами. Причому одну і ту ж форму інфляції можуть викликати різні причини.
Основи теорії макроекономіки 347
Залежно від характеру прояву ринкового невідповідності попиту та пропозиції розрізняють:
а) відкриту інфляцію, яка характеризується зростанням рівня цін;
б) приховану (пригнічену) інфляцію - з дефіцитом това рів і послуг, погіршенням якості товарів.
В умовах командно-адміністративної системи частіше зустрічається прихована інфляція, а в умовах ринкової - відкрита.
Основними формами відкритої інфляції виступають інфляція з боку попиту та інфляція з боку пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Інфляція, її визначення та вимірювання. Причини інфляції. Форми інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції

 1. Тема 8. Інфляція. Форми її прояву, причини, соціально-економічні наслідки.
   Сутність і форми прояву інфляції. Закономірності інфляційного процесу. Види інфляції. Причини інфляції. Фінансові та грошово-кредитні чинники інфляції. Вплив інфляції на економіку. Регулювання інфляції: методи, межі, протиріччя. Причини та особливості прояву інфляції в Росії. Основні напрямки антиінфляційної політики. Грошова реформа як спосіб радикальної зміни
 2. План
   Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 3. Контрольні питання
   1. У чому полягає відмінність поглядів монетаристів і кейнсіанців на інфляцію? 2. Що таке інфляція попиту і інфляція витрат? 3. Які основні наслідки
 4. Глава 7. ІНФЛЯЦІЯ. ФОРМИ, ПРИЧИНИ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
   Глава 7. ІНФЛЯЦІЯ. ФОРМИ, ПРИЧИНИ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
   Економічний цикл, криза, структурна криза, циклічна криза, галузева криза, зайнятість населення, раціональна зайнятість, неповна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, інституційна безробіття, приховане безробіття, природний рівень безробіття, інфляція , дезінфляція, дефляція,
 6. 2. 5. Причини і форми прояву інфляції
   Підтримку певного рівня інфляції є однією з основних цілей і в той же час інструментом грошово # x2011; кредитної політики, незалежно від того, якими способами намагаються це робити: регулюванням грошової маси, ставок відсотка або іншим чином. Тому необхідно розглянути сутність, причини і основні форми прояву
 7. Форми інфляції
   Стосовно до ринкової економіки виділяють дві основні форми інфляції - попиту і
 8. Лекція 2. Форми і зазвітіе грошових систем
   Основні поняття: грошова система; система металевого грошового обігу; система обігу кредитних і паперових грошей; біметалізм і монометалізм; золотомонетний стан-дарт; золотослітковий стандарт; золотодевізний стандарт; «Золоті точки»; елементи грошової системи (грошова одиниця; масштаб цін; види грошей; є законним платіжним засобом; емісійна система; державного-венний
 9. 1.3 Види інфляції
   Для класифікації інфляції необхідно виділити критерії класифікації. Можлива класифікація інфляції за кількома параметрами: з позиції темпу зростання цін, з погляду збалансованості зростання цін, з позицій передбачуваності інфляції і виходячи з ступеня втручання держави в ринкові
 10. ВИСНОВОК
   У ході вивчення природи явища інфляції можна пояснити причини її виникнення та наслідків, визначити заходи, що обмежують або попереджуючі її наступ. Хоча інфляція - грошовий феномен, причини, її викликають, не завжди слід шукати у сфері грошей. Аналіз наслідків інфляції показує, як велика її руйнівна сила, наскільки важлива і складна робота по її стримування. Для
 11. ВСТУП
   Забезпечення макроекономічної стабільності становить головне завдання регулювання економіки. Стійке економічне зростання, повна зайнятість і стабільність цін є основні складові стабільності. ХХ сторіччя відзначено в історії людства найвищими темпами інфляції. Наслідки інфляції згубні і неоднозначні. Подолання інфляції - складний і тривалий процес. Росія в
 12. Види інфляції
   У міжнародній практиці прийнято виділення трьох видів інфляції залежно від її темпів: Повзуча інфляція - щорічні темпи приросту цін складають 5-10% (даний вид інфляції характерний для промислово розвинених країн). Вона не являє собою небезпеки для економіки, так як прогнозована, досить легко піддається регулюванню та обліку наслідків. Галопуюча інфляція - середньорічні
 13. Інфляційний шок
   - Одномоментне різке підвищення цін. Економісти виділяють кілька комбінацій інфляції. Комбінація очікуваною і збалансованій інфляції найменш небезпечна, а незбалансованої і неочікуваною - найгірша з усіх. Чим швидше зростають ціни, тим сильніше негативні наслідки будь-який з поєднань інфляції. Позитивним впливом відрізняється, мабуть, лише перша комбінація в поєднанні з помірним
 14. Причини інфляції
   Ми почнемо розгляд проблеми інфляції зі знайомства з кількісною теорією грошей, яка використовується більшістю економістів для пояснення довгострокових факторів, що визначають рівень цін і темпи їх
 15. Неочікувана інфляція
   - Рівень інфляції значно вище того, що очікували суб'єкти економічних