« Попередня Наступна »

10.3. Інформаційна система управленіяденежнимі потоками


Ефективність кожної керуючої системи значною мірою залежить від її інформаційного забезпечення. Чим більший обсяг грошових потоків підприємства, чим більш диверсифіковані вони за видами і напрямами господарської діяльності, а також по окремих господарських операціях, тим вище стає роль якісної інформації, необхідної для ефективного управління ними.
Інформаційна система (або система інформаційного забезпечення) управління грошовими потоками являє собою функціональний комплекс, що забезпечує процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки оперативних управлінських рішень по всіх аспектах їх формування на підприємстві.
Зміст системи інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, її широта і глибина визначаються галузевими особливостями діяльності підприємств, їх організаційно-правовою формою функціонування, обсягом і ступенем диверсифікації господарської діяльності та низкою інших умов. Конкретні показники цієї системи формуються за рахунок як зовнішніх (що знаходяться поза підприємства), так і внутрішніх джерел інформації. У розрізі кожної з груп цих джерел вся сукупність показників, що включаються в інформаційну систему управління грошовими потоками, попередньо класифікується.
Система показників інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири основні групи:
Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Система інформативних показників цієї групи служить основою проведення аналізу та прогнозування умов зовнішнього економічного середовища функціонування підприємства при прийнятті найважливіших рішень в області організації грошових потоків. Формування системи показників цієї групи ґрунтується на публікованих даних державної статистики.
Показники, що входять до складу першої групи поділяються на два блоки.
У першому блоці - «Показники макроекономічного розвитку» - містяться наступні основні інформативні показники:
темп зміни обсягу внутрішнього валового продукту;
темп зміни обсягу національного доходу;
індекс інфляції;
облікова ставка центрального банку.
У другому блоці - «Показники галузевого розвитку» - містяться наступні основні інформативні показники по галузі, до якої належить підприємство:
темп зміни обсягу виробництва (реалізації) продукції;
середня прибутковість і рентабельність реалізації продукції;
середня издержкоемкость виробництва і реалізації продукції;
ставки оподаткування доходів, витрат і прибутку по основній діяльності;
індекс цін на продукцію галузі в аналізованому періоді;
темп зміни обсягу інвестиційної діяльності підприємств галузі;
питома вага власного і позикового капіталу, використовуваного в процесі здійснення господарської діяльності підприємств галузі.
Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового і товарного ринків. Система інформативних показників цієї групи служить для прийняття управлінських рішень у сфері формування грошових потоків з операційної діяльності, формування портфеля фінансових інвестицій, забезпечення ефективного обороту грошових коштів. Формування системи показників цієї групи ґрунтується на публікаціях періодичних масових і комерційних видань; фондовій і товарних бірж, а також на відповідних електронних джерелах інформації.
У цій групі інформативних показників виділяються зазвичай три основні блоки.
У першому блоці - «Показники кон'юнктури фондового ринку» - містяться наступні основні інформативні дані:
види основних фондових інструментів, що обертаються на біржовому та позабіржовому фондовому ринку;
котируються ціни пропозиції і попиту основних видів фондових інструментів;
обсяги і ціни угод по основних видах фондових інструментів;
зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку.
У другому блоці - «Показники кон'юнктури ринку реальних капітальних товарів» - містяться такі основні інформативні показники:
види засобів праці, пов'язані з галузевою специфікою підприємства, що обертаються на біржовому та позабіржовому товарних ринках;
види нематеріальних активів, пропонованих на ринку;
види сировини і матеріалів, пропонованих на біржовому та позабіржовому товарних ринках;
котируються ціни пропозиції і попиту основних реальних капітальних товарів;
обсяги і ціни угод по основних видах реальних капітальних товарів на біржовому ринку;
індекс динаміки цін на основні капітальні товари.
У третьому блоці - «Показники кон'юнктури ринку готової продукції» - містяться наступні основні інформативні показники:
обсяги попиту та пропозиції у відповідних сегментах регіонального ринку готової продукції підприємства;
діапазон цін на окремі види готової продукції з урахуванням їх позиціонування на ринку;
індекс динаміки цін на основні види готової продукції на регіональному (а в окремих випадках - і на світовому) ринку.
Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. Система інформативних показників цієї групи використовується в основному для прийняття оперативних управлінських рішень по окремих аспектах формування грошових коштів підприємства. Ці показники формуються звичайно в розрізі наступних блоків: «Банки»; «Лізингові компанії»; "Страхові компанії"; «Постачальники сировини та матерімое»; «Покупці готової продукції»; «Конкуренти». Джерелом формування показників цієї групи служать публікації звітних матеріалів у пресі (за окремими видами господарюючих суб'єктів такі публікації є обов'язковими); відповідні рейтинги компаній з основними результативними показниками їх діяльності (за банкам, страховим компаніям); платні бізнес-довідки, що надаються інформаційними фірмами (діючими на легітимній основі).
Склад інформативних показників кожного блоку визначається конкретними цілями управління грошовими потоками.
Нормативно-регулюючі показники, встановлені відповідними правовими актами. Система цих показників враховується в процесі підготовки управлінських рішень, пов'язаних з особливостями державного регулювання грошових потоків підприємства.
 Ці показники формуються, як правило, в розрізі двох блоків: «Нормативно-регулюючі показники з різних аспектів господарської діяльності підприємств, пов'язані з формуванням грошових потоків» і «Нормативно-регулюючі показники, пов'язані з функціонуванням окремих сегментів фінансового і товарного ринків». Джерелом формування показників цієї групи є нормативно-правові акти, прийняті різними органами державного управління.
Система показників інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, сформованих із внутрішніх джерел, поділяється на три групи:
Показники, що характеризують результати формування грошових потоків по підприємству в цілому. Система інформативних показників цієї групи широко використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами.
Вона застосовується в процесі експрес-аналізу, поточного планування і розробки політики управління грошовими потоками. Ця інформація дає найбільш узагальнену характеристику формування грошових потоків підприємства в тому чи іншому звітному періоді. Формування системи показників цієї групи грунтується на даних стандартизованого фінансового обліку підприємства.
Показники, що входять до складу цієї групи поділяються на три основні блоки.
У першому блоці - «Показники, що характеризують рух грошових коштів» - містяться дані відповідної форми фінансового звіту підприємства. Ці показники згруповані в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і характеризують як надходження, так і витрачання окремих видів грошових коштів. За даними цього звіту може бути визначений обсяг чистого грошового потоку підприємства і динаміка залишку його грошових коштів в аналізованому періоді.
У другому блоці - «Показники, що характеризують узагальнені кінцеві фінансові результати господарської діяльності» - містяться дані «Звіту про фінансові результати» за відповідний період. Цей звіт складається з трьох розділів. У першому розділі - «Фінансові результати» - відображаються сума доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу; чистого доходу від реалізації продукції; собівартості реалізованої продукції; інших операційних і позаопераційні доходів; прибутку або збитку. У другому розділі - «Елементи операційних витрат» - відбиваються основні їх види й обсяги у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація і т. П.). У третьому розділі - «Розрахунок показників прибутковості акцій» - наводяться дані про розмір прибутку та дивідендів на одну просту акцію.
У третьому блоці - «Показники, що характеризують рух окремих видів активів і капіталу« - містяться дані звітного Балансу підприємства. Вони дають уявлення про динаміку вартості окремих видів оборотних і необоротних активів підприємства, а також про склад використовуваного ним власного і позикового капіталу.
Показники, що характеризують формування грошових потоків у розрізі окремих структурних підрозділів підприємства. Система цієї групи показників використовується для поточного та оперативного управління практично всіма аспектами формування грошових потоків підприємства за всіма видами його господарської діяльності. Формування системи показників цієї групи ґрунтується виданих організовуваного на підприємстві управлінського обліку.
Цей вид обліку отримує розвиток у зв'язку з переходом підприємств нашої країни до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи бухгалтерського обліку, який дозволяє істотно доповнити облік фінансовий. Він являє собою систему обліку всіх необхідних показників, що формують інформаційну базу оперативних управлінських рішень (в основному, в галузі управління формуванням та використанням прибутку) і планування діяльності підприємства в майбутньому періоді.
У порівнянні з фінансовим управлінський облік володіє наступними основними перевагами: він відображає не тільки вартісні, але і натуральні значення показників (а отже і тенденції зміни цін на сировину, готову продукцію і т. П.); періодичність подання результатів управлінського обліку повністю відповідає потребі в інформації для прийняття оперативних рішень (при необхідності інформація може надаватися навіть щодня); цей облік може бути структуризувати в будь-якому розрізі - по центрам відповідальності, видам фінансової діяльності і т. п. (при одночасному агрегировании показників у цілому по підприємству); він може відображати окремі грошові потоки з урахуванням темпів інфляції, вартості грошей у часі і т. п. Результати цього обліку є комерційною таємницею підприємства і не повинні надаватися зовнішнім користувачам.
У процесі побудови системи інформаційного забезпечення управління грошовими потоками управлінський облік покликаний формувати групи показників, що відображають обсяги діяльності, суму і склад витрат, суму і склад одержуваних доходів та інших. Ці групи показників формуються в процесі управлінського обліку зазвичай за такими блокам:
по регіональним підрозділам підприємства;
по «центрами відповідальності» підприємства.
Внутрішні нормативно-планові показники, пов'язані з формуванням грошових потоків підприємства. Ці показники використовуються в процесі поточного і оперативного контролю за ходом формування та використання грошових коштів підприємства. Вони формуються безпосередньо на підприємстві по двох блоках.
У першому блоці - «Система внутрішніх нормативів, що регулюють різні аспекти формування грошових потоків підприємства», - містяться нормативи (цільові показники) питомої витрати грошових коштів; мінімальної ліквідності активів і т. п.
У другому блоці - «Система планових показників формування грошових потоків» - міститься вся сукупність показників поточних і оперативних планів господарської діяльності підприємства, пов'язаних з даним об'єктом управління.
Використання всіх представляють інтерес показників, що формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел, дозволяє створити на кожному підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, орієнтовану як на прийняття довгострокових рішень, так і на ефективне поточне управління ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Інформаційна система управленіяденежнимі потоками

 1. Проведення пошуку інформаційних систем.
   На цьому етапі виявляються пропозиції про впровадження готових інформаційних сис- тем. Відділ АСУ підприємства визначає можливості у створенні інформаційної системи своїми силами. Встановлюються фірми- розробники інформаційних систем здатних створити систему з нуля або доопрацювати одну з існуючих систем. Уточнюються дані про вартість технічних засобів і
 2. Теми доповідей і виступів
   Маркетинговий підхід в діяльності фірми. Управління маркетингом на підприємстві. Сучасні концепції внутрішньофірмового управління. Інформаційна діяльність та інформаційна індустрія як домінуючі фактори суспільного прогресу і становлення інформаційної цивілізації. Інформаційна діяльність в маркетингу. Маркетингова інформаційна система. Конкурентоспроможність продукції.
 3. Перевірка варіантів комплектації інформаційних систем на відповідність вимогам замовника.
   На цьому етапі слід вико-ти дані, отриманими на етапах «Визначення технічних вимог до інформаційної системи» та «Визначення мінімального складу модулів інформаційної системи». Інформаційні системи, які не відповідають вимогам, повинні бути прибрані з кола розглянутих
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Назвіть принципи формування систем інформаційного забезпечення містобудівної діяльності. Опишіть структуру муніципальних систем інформаційного забезпечення містобудівної діяльності. Джерела - документи Муніципальні інформаційні системи забезпечення містобудівної діяльності (ІСОГД) Інформаційна база для регулювання суб'єктом РФ містобудівної діяльності
 5. Відповідальні за актуалізацію положення
   Розділ, що описує хто огвегсгвен за своєчасну актуалізацію документа у зв'язку з мінливими умовами зовнішнього і внугренней середовища. Наступними в представленій ієрархії документами є «Положення про систему інформаційного забезпечення холдингу» і «Положення про систему інформаційного забезпечення дивізіонів». Основна їхня відмінність у тому. що перший призначений для цілей консолідації
 6. загальні положення
   Розділ, в якому приводитися мета і завдання «Положення про основні принципи організації системи інформаційного забезпечення» холдингу; область застосування: основні терміни і поняття; стратегія і тактика створення інформаційної моделі; основні принципи, яким дслжна відповідати інформаційна
 7. Стаття 4. Основи правового режиму інформаційних ресурсів
   1. Інформаційні ресурси є об'єктами відносин фізичних, юридичних осіб, держави, складають інформаційні ресурси Росії та захищаються законом поряд з іншими
 8. Використовуваний підхід
   Розділ, що описує особливості використання блочно-модульного підходу до побудови системи інформаційного забезпечення управлінських рішень в холдингу; -1) Структура інформаційної моделі Розділ, що описує внутрішню організацію системи інформаційного забезпечення управлінських рішень в холдингу, т. Е. Се
 9. Інформаційна безпека
   Разом з багатьма перевагами інформаційні системи таять в собі і не менше небезпек. Однією з яких є можливість несанкціонованого доступу до інформації і навіть здійснення операцій. Інформаційна безпека є найважливішим аспектом інформаційних технологій, так як спрямована на захист як клієнтської, так і внутрішньої інформації від несанкціонованих дій.
 10. 11.2 СТРУКТУРА МУНІЦИПАЛЬНИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   При формуванні структури інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності повинні враховуватися два фактори - правової та технологічний. При обліку даних факторів вказана структура буде наступною: «первинні» документи, згідно ГрК РФ (а в перспективі і іншим федеральним законам), в обов'язковому порядку і в незмінному вигляді надходять в інформаційні системи для розміщення
 11. Інформаційний пошук
   (Information retrieval). Інформаційний пошук (ІП) (англ. Information retrieval) - процес пошуку неструктурованої документальної інформації та наука про це пошуку. Термін «інформаційний пошук» був вперше введений Кельвіном Муром в 1948 р в його докторської дис-сертації, опублікований і вживається в літературі з 1950 р Спочатку системи автоматизованого інформаційного пошуку, або
 12. 2.3 Методика вибору та оцінки ефективності елементів системи управління
   У зв'язку з тим, що більшість вітчизняних підприємств при вдосконаленні систем управління буде використовувати стратегію «розшивки вузьких місць», необхідно створити метод вибору системи управління промисловим підприємством з урахуванням сучасних інформаційних технологій з виокремлення та аналізом проектів вдосконалення системи управління на основі їх взаємовпливу і стратегічних цілей
 13. 1.5. Маркетингова інформаційна система. Системи підтримки рішень
   Управління - це безперервний процес прийняття рішень, який вимагає надходження інформації регулярно, а не тільки під час кризової ситуації. Перші спроби забезпечити надходження безперервного потоку інформації були пов'язані з розробкою маркетингових інформаційних
 14. Алгоритм створення інформаційної моделі
   Розділ, що описує використовуваний алгоритм організації системи інформаційного забезпечення управлінських рішень в холдингу. Для цього використовується алгоритм, рекомендований до застосування в параграфі 2.3, що нс виключає деякі його
 15. Інформаційне забезпечення системи управління персоналом
   являє собою сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює в системі управління при її функціонуванні. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічної інформації та системи документації. При проектуванні та розробці інформаційного забезпечення системи управління важливим
 16. Стаття 13. Гарантії надання інформації
   1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють доступні для кожного інформаційні ресурси з питань діяльності цих органів та підвідомчих їм організацій, а також в межах своєї компетенції здійснюють масове інформаційне забезпечення користувачів з питань прав, свобод і обов'язків громадян, їх безпеки та інших питань , що представляє
 17. Структура Ситуаційного центру
   як і будь-якої інформаційної сис-теми, включає функціональну структуру і різні види забезпечення (інформаційного, математичного, технічного, організаційного, кадрового, лінгвістичного і т. д.). Функціональна структура СЦ обов'язково передбачає наявність трьох базових модулів, які відповідають за динамічне (імітаційне) мо-делірованіе поведінки як зовнішнього і внутрішнього середовища, так
 18. Завдання інформаційного пошуку.
   Центральна задача ІП - допомогти поль-зователем задовольнити його інформаційну потребу. Так як описати інформаційні потреби користувача технічно непросто, вони формулюються як деякий запит, який представляє з себе набір ключових слів, що характеризує те, що шукає
 19. Впливати на яку аудиторію?
   Міжнародна інформація - це важлива частина міжнародних відносин. Об'єктом її впливу є мільйони людей. У зв'язку з «викривленням» інформаційного простору в бік більш сильної сторони, де в якості можливих загроз називається, в тому числі, і «інформаційна експансія з боку інших держав», у відповідь передбачається «вжиття комплексних заходів щодо захисту свого