« Попередня Наступна »

10.3 Джерела коштів та напрями їх використання


Джерела коштів:
Основні власні кошти - КК
min КК = 30 млн. руб. К = 1 - для основних видів К = 2 - для страхування життя (60 млн. Руб.) К = 3 - для перестрахування
Страхові ср-ва або внески страхувальників (мобільні ср-ва)
Доходи від страхової діяльності
Кошти з бюджету (по соц. І мед. Страху)
Напрямки використання ср-в:
Виплати страхових відшкодувань і сум, для чого формуються страхові резервні фонди
Витрати на ведення справи
Витрати на попереджувальні заходи
Страхові резервні фонди:
резерв зі страхування життя
резерви за іншими видами страхування
а) резерв
незароблених премії
б) резерв технічних збитків
o резерв що відбулися, але незаявлених збитків o подію заявлене, але неврегульоване
резерв попереджувальних заходів
резерв вирівнювання збитків по ОСАГО
стабілізаційні фонди
стабілізаційний резерв по ОСАГО
інші резерви
Резерв незароблених премії (методи)
T - t
1) Резервна незароблених премій = Базова премія
т -1 т
Базова премія = Внески від надходжень - Витрати на попереджувальні заходи Комісія
«1/24» - раз на півмісяця
«1/8» - раз на полквартала
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3 Джерела коштів та напрями їх використання

 1. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
   Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 2. 7.2. Побудова та аналіз звіту про рух грошових коштів
   Дані бухгалтерського балансу і звіту про прибутки надають інформацію про структуру коштів, джерела фінансування, доходи та витратах на конкретну дату, що не відображаючи руху грошових коштів в аналізованому періоді. Для отримання інформації про величину і джерелах ноступленій де-ніжних коштів, а також про суми і напрямах використання грошових коштів непрямим способом може бути
 3. 36. Джерела інвестицій і їх кредитне забезпечення
   Важливим напрямком виробничої політики підприємства є управління формуванням інвестиційних ресурсів. Згідно з основною классійікаціі инвистиций, всі джерела формування інвестиційних ресурсів можна розділити на три основні групи: власні, позикові, залучені. До власних засобів ставляться: чистий прибуток від виробничої та фінансової діяльності підприємства;
 4. Екзаменаційні питання
   Фінанси як економічна категорія: сутність фінансів, взаємозв'язок з іншими категоріями Фінансова система: елементи і їх характеристика Функції фінансів: розподільча, обліково-контрольна, стимулююча Поняття і сутність фінансів, зв'язок з іншими економічними категоріями Суб'єкти і об'єкти фінансових відносин Використання фінансів для регулювання економіки і стимулювання
 5. Реінвестиція
   вкладення коштів, отриманих у вигляді доходів з інвестицій, а також спрямування доходів на розширення виробництва, збільшення капіталу, які з'явилися їх
 6. Коефіцієнт фінансової стійкості
   визначається як відношення суми джерел власних коштів і довгострокових позикових коштів до підсумку загальної суми джерел по балансу. Він показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без шкоди для
 7. . Спрямованість і ефективність проектаПоясненія і рекомендациипо визначенню спрямованості проекту
   Даний розділ є ключовим для пошуку партнерів та інвесторів, характеризуючи спрямованість і значимість (масштабність) проекту, його економічну ефективність. Чим більше напрямків отримання ефекту від реалізації проекту виявить підприємець, тим буде більше потенційних партнерів та інвесторів, різноманітних джерел фінансування. Наприклад: експорт, імпортозаміщення,
 8. Етап 1. Аналіз вихідних даних і попередні висновки про прийнятність інвестиційного проекту
   На першому етапі проводиться пасивний аналіз даних, який обмежується знайомством з вмістом таблиць: Лист I (Initial Data) - розподіл інвестицій; - Джерела фінансування проекту; - Плановане рух грошових коштів (обслуговування кредитів банків, виплата дивідендів, амортизаційні відрахування, кредиторська і дебіторська заборгованості, запаси товарно-матеріальних засобів); -
 9. Джерела формування фінансових ресурсів організацій, що здійснюють некомерційну діяльність
   Джерела формування фінансових ресурсів установ та організації, що здійснюють некомерційну діяльність: бюджетні кошти, що виділяються на основі встановлених нормативів; грошові кошти, що надходять за надані платні послуги; виручка від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; добровільні внески і безоплатно передаються установам і організаціям
 10. Коефіцієнт фінансової незалежності
   (автономії), обчислюваний у вигляді співвідношення власних джерел коштів і підсумку балансу. Він відображає незалежність підприємства від позикових джерел коштів. Збільшення власних джерел коштів, а отже, і підвищення значення цього коефіцієнта повинно здійснюватися переважно за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні
 11. Фонд накопичення
   джерело коштів господарюючого суб'єкта, акумулює прибуток та інші джерела для створення нового майна, придбання основних фондів, оборотних коштів і